Jursta Vārds - Jaunākais žurnāla numurs https://www.juristavards.lv Jaunākais žurnāla numurs lv https://www.juristavards.lv Sun, 17 Feb 2019 17:28:41 -0700 https://www.juristavards.lv/img/logo.png Jurista Vārds https://www.juristavards.lv 240 47 \nIntervija: Pārvarēt provinciālismu un atbildēt par Latvijas un visas pasaules likteni\n Krājuma sastādītāja Rudīte Kalpi Krājuma sastādītāja Rudīte Kalpiņa grāmatas ievadā pamatoti norāda: kaut arī Egila Levita ieguldījums Latvijas valsts atgūšanā un atpakaļatgriešanā demokrātisko un tiesisko valstu saimē, kā arī Latvijas starptautiskajā reprezentācijā līdz šim ir bijis labāk zināms galvenokārt politiķu un tieslietu profesionāļu vidū, tomēr viņš ir nozīmīgi iespaidojis visas Latvijas sabiedrības dzīvi. No juristu pozīcijām raugoties, šis secinājums ir pilnīgi pamatots, ņemot vērā to, ka mūsu tiesiskā sistēma būtu daudz citādāka un noteikti nabagāka, ja tās "izraušanā" no totalitārās padomju tiesību realitātes nebūtu piedalījies E. Levits. Kā pirmais un fundamentālākais jāmin viņa aktīvi un konsekventi virzītais nelikumīgās okupācijas un valsts tiesiskās nepārtrauktības koncepts, kas tika likts arī Neatkarības deklarācijas pamatā un uz kuru ...\nhttps://www.juristavards.lv/doc/274157-parvaret-provincialismu-un-atbildet-par-latvijas-un-visas-pasaules-likteni/\n274157\nTue, 12 Feb 2019 00:00:00 +0200\n\n\nSkaidrojumi. Viedokļi: Procesa dalībnieka lūgums kā pamats tiesas pieteikumam Satversmes tiesai\n Mg Lai gan procesuālajās tiesību normās tas nav tieši paredzēts, viena no iespējām, ko persona, kura uzskata, ka tai Satversmē noteiktās pamattiesības aizskar tiesību norma, kas neatbilst augstāka juridiska spēka tiesību normai, var izmantot, lai lieta par, iespējams, neatbilstošās tiesību normas atbilstību Satversmes tiesā nonāktu agrāk, t.i., pirms persona ir izmantojusi visas iespējas aizstāvēt savas tiesības ar vispārējiem tiesību aizsardzības līdzekļiem, ir lūgt, lai pieteikumu Satversmes tiesā saskaņā ar Satversmes tiesas likuma 19.1 panta pirmo daļu iesniedz tiesa, kas izskata šīs personas krimināllietu, administratīvā pārkāpuma lietu, civillietu vai administratīvo lietu. Satversmes tiesas statistika liecina, ka vispārējās jurisdikcijas tiesu un administratīvo tiesu pieteikumi ir otrs izplatītākais pamats lietu ierosināšanai Satversmes tiesā pēc konstitucionālajām sūdzībām – uz ...\nhttps://www.juristavards.lv/doc/274162-procesa-dalibnieka-lugums-ka-pamats-tiesas-pieteikumam-satversmes-tiesai/\n274162\nTue, 12 Feb 2019 00:00:00 +0200\n\n\nSkaidrojumi. Viedokļi: Jautājumi un pieprasījumi kā parlamentārās kontroles pamatmehānismi\n Mg Pēdējo gadu laikā vairāki Saeimas opozīcijas deputāti nebija apmierināti ar Pieprasījumu komisijas darbu un pat 12. Saeimas laikā ierosināja to likvidēt. Šis piedāvājums neguva atbalstu, un Saeimas Juridiskā komisija to noraidīja.1 To, cik efektīvs un sekmīgs būs 13. Saeimas Pieprasījumu komisija darbs, rādīs laiks, taču neliels ieskats par abu institūtu darbību un vēsturisko attīstību, pēc autora domām, var tikai sekmēt Pieprasījumu komisijas darbu un vēlreiz uzsvērt Pieprasījumu komisijas vajadzības funkciju. Raksta mērķis ir sniegt ieskatu par tādiem parlamentārās kontroles institūtiem kā deputātu jautājumu un pieprasījumu, kā arī iepriekšējo pieprasījumu komisiju darbības vēsturi. Vienlaikus rakstā ir apkopoti statistikas dati par deputātu jautājumiem un pieprasījumiem Latvijas pirmās un otrās neatkarības laikā.   Parlamentārā kontrole Latvijā – deputātu jautājumi un ...\nhttps://www.juristavards.lv/doc/274163-jautajumi-un-pieprasijumi-ka-parlamentaras-kontroles-pamatmehanismi/\n274163\nTue, 12 Feb 2019 00:00:00 +0200\n\n\nNotikums: Latvijas skolēnu domas par Satversmi\n Latvijas skolēnu domas par Satve Lai rosinātu Latvijas jauniešu domāt par Satversmē nostiprinātajām demokrātiskas valsts pamatvērtībām, sekmētu valstisko apziņu un lojalitāti, kā arī mudinātu piedalīties sabiedriskajos un politiskajos procesos, Latvijas Republikas Satversmes tiesa jau otro gadu rīkoja domrakstu un zīmējumu konkursu skolu jaunatnei, kas izpelnījās lielu atsaucību: 6. klašu grupā tika iesūtīti 255 zīmējumi, savukārt 9. un 12. klašu grupās tika iesūtīti 52 domraksti. Konkursā pieteica dalību 82 skolas, aptverot visus Latvijas reģionus. Konkursa uzvarētāji tiks apbalvoti tieši Satversmes pieņemšanas gadadienā – 15. februārī, bet jau iepriekš tika izziņoti laureātu vārdi. Konkursantus apbalvos gan Satversmes tiesa, gan citi konkursa atbalstītāji, kas piešķīruši savas speciālbalvas, tai skaitā arī žurnāls "Jurista Vārds", kas šajā numurā publicē trīs ...\nhttps://www.juristavards.lv/doc/274158-latvijas-skolenu-domas-par-satversmi/\n274158\nTue, 12 Feb 2019 00:00:00 +0200\n\n\nViedoklis: Latvijas bērnu interesēs nav atļaut izmantot medību ieročus bērniem\n Juris Jansons Pirmkārt, kritiski ir vērtējams fakts, ka likumprojekta "Ieroču aprites likums" tik nopietni grozījumi, kas valdībā nav atbalstīti, ir iesniegti izskatīšanai Saeimā likumprojekta 2. lasījumā. Likumprojekta anotācijā trūkst izsmeļoša izvērtējuma par minētā priekšlikuma ietekmi uz nepilngadīgo personu. Šāda prakse neatbilst labas pārvaldības principiem un labai likumdošanas praksei. Otrkārt, pievienojos Veselības ministrijas aicinājumam1 arī jaunajā regulējumā saglabāt 18 gadu vecuma ierobežojumu, jo, balstoties uz pediatrijas, psihiatrijas, neiroloģijas, narkoloģijas un ģimenes medicīnā pausto speciālistu viedokli, pievienojos uzskatam, ka šaujamieroču lietošanā ir nepieciešams personas psihiskais briedums un atbildības uzņemšanās, kas nenobriedušo psihisko procesu dēļ pusaudzim var nebūt pietiekams. Līdzšinējās diskusijās, atbalstot attiecīgu grozījumu ...\nhttps://www.juristavards.lv/doc/274159-latvijas-bernu-intereses-nav-atlaut-izmantot-medibu-ierocus-berniem/\n274159\nTue, 12 Feb 2019 00:00:00 +0200\n\n\nViedoklis: Ieroču aprites likuma līkloči\n Artūrs Surmovičs Likumprojektā paredzētais un Saeimā 2. lasījumā atbalstītais 19. priekšlikums paredz papildināt Likumprojekta 14. pantu ar jaunu otro daļu šādā redakcijā: "Fiziskai personai, kas sasniegusi 16 gadu vecumu, ar vecāku vai likumisko pārstāvju atļauju ieroča īpašnieka vadībā ir tiesības medībās izmantot medībām paredzētu šaujamieroci. Par drošības prasību un medības reglamentējošo normatīvo aktu prasību ievērošanu ir atbildīgs ieroča īpašnieks." Apskatot 19. priekšlikumu, ir jāsāk no pašiem pirmsākumiem, proti, ar cēloņa izprašanu, kas laika gaitā rezultējās šajā asajā un dažbrīd ne pārāk konstruktīvajā diskusijā. Tātad Likumprojekts tika izstrādāts, lai ieviestu 2017. gada 17. maija Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas (ES) 2017/853, ar ko groza Padomes Direktīvu 91/477/EEK par ieroču iegādes un glabāšanas kontroli, prasības nacionālajos ...\nhttps://www.juristavards.lv/doc/274160-ierocu-aprites-likuma-likloci/\n274160\nTue, 12 Feb 2019 00:00:00 +0200\n\n\nTiesību politika: Valsts prezidents rosina pilnveidot likumdošanas procesu un likumu kvalitāti\n Saeima 2018 Saeima 2018. gada 20. decembra sēdē nolēma turpināt likumprojekta "Grozījumi Saeimas kārtības rullī" (Nr. 922/Lp12) izskatīšanu un saskaņā ar Saeimas kārtības ruļļa 39. panta otro daļu noteica, ka priekšlikumu iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam ir 2019. gada 4. februāris. Jau vairākkārt esmu aicinājis Saeimu pilnveidot likumdošanas procesu un uzlabot likumu kvalitāti. 2016. gada 12. septembra un 2017. gada 18. augusta vēstulēs Saeimai sniedzu ierosinājumus un priekšlikumus likumdošanas procesa pilnveidošanai, kuru mērķis ir celt likumu izstrādes kvalitāti, panākt lielāku caurskatāmību likumdošanas procesā un veicināt sabiedrības uzticēšanos valsts varai. Pamatojoties uz Saeimas kārtības ruļļa 95. panta pirmās daļas 1. punktu, atkārtoti sniedzu priekšlikumus grozījumiem Saeimas kārtības rullī, lai rosinātu pilnveidot likumdošanas procesu. I Saeimas kārtības ...\nhttps://www.juristavards.lv/doc/274155-valsts-prezidents-rosina-pilnveidot-likumdosanas-procesu-un-likumu-kvalitati/\n274155\nTue, 12 Feb 2019 00:00:00 +0200\n\n\nJuridiskā darba tirgus: Oskars Kulmanis\n Izglītība Izglītība: Kandavas lauksaimniecības tehnikums (automehāniķis) (2013); Latvijas Universitātes Juridiskā fakultāte, bakalaura (2016) un profesionālā maģistra (2018) studiju programma. Darba pieredze: prakse zvērinātu advokātu birojā "Tamberga un Partneri"; jurista palīgs zvērinātu advokātu birojā "Rusanovs & Partneri", pašlaik jurists zvērinātu advokātu birojā "Berezins Juraša". Kādas tiesību nozares saista visvairāk un kāpēc? Šobrīd pamatā kriminālprocesuālās tiesības, jo ar tām saskaros ikdienā. Atrisināto situāciju daudzveidība spēj sniegt patiesu gandarījumu, ko arī uzskatu par vienu no galvenajām lietām dzīvē. Kādos amatos tieslietu nozarē jūs savā nākotnes karjerā vēlētos strādāt? Sakarā ar to, ka visa profesionālā pieredze ir saistīta ar darbu advokātu birojos, karjeru vēlētos turpināt advokatūrā. Kas būtu jūsu kā jurista ...\nhttps://www.juristavards.lv/doc/274166-oskars-kulmanis/\n274166\nTue, 12 Feb 2019 00:00:00 +0200\n\n\nJurists un kultūra: "Draudzīgs šaržs" par kultūras rubriku: "Kultūra nav elitāra jeb kultūra "nāk no iekšām""\n Dzīve piespiež apmeklēt diezgan Dzīve piespiež apmeklēt diezgan daudz kultūras pasākumu – teātri, kino, koncertus (šobrīd gan pārsvarā bērnu). Tomēr jau pasen esmu nonācis pie atziņas, ka man lielāko emocionālo lādiņu sniedz kultūras pasākumi, kuros pats esmu aktīvi iesaistīts, kurus esmu "izlaidis caur sevi". Tā kā šajā rubrikā juristi apspriež savu kultūras pieredzi, gribēju par vienu tādu pasākumu pastāstīt plašākai auditorijai. Šogad jau desmito gadu februārī Nagļu kultūras namā (Rēzeknes rajons) notiek ikgadējā Beverlihilzas popiela. Pasākumā piedalās 30–60 pieauguši cilvēki. Kādas divas trīs nedēļas iepriekš sākas gatavošanās. Vispirms ir jāizvēlas dziesmas. Tie ir "youtube vakari". Kad tas izdarīts, sākas priekšnesumu komandas izveide, mēģinājumi un rekvizītu meklēšana "piparbodītēs". Citiem vārdiem sakot, priekšnesumu gatavošana. ...\nhttps://www.juristavards.lv/doc/274167-draudzigs-sarzs-par-kulturas-rubriku-kultura-nav-elitara-jeb-kultura-nak-no-ieksam/\n274167\nTue, 12 Feb 2019 00:00:00 +0200\n\n\nAkadēmiskā dzīve: Latvijas Universitātes 77. starptautiskā zinātniskā konference\n Plenārsēde   Plenārsēde "Satversmē nostiprināto vērtību aizsardzība: dažādu tiesību nozaru perspektīva" 15. februārī plkst. 10.00 Juridiskās fakultātes konferenču zālē Raiņa bulvārī 19 Vadītāja Kristīne Strada-Rozenberga Atklāšanas vārdi – Juridiskās fakultātes dekāne asoc. prof. Anita Rodiņa Sanita Osipova: Valoda kā konstitucionālā vērtība Anita Kovaļevska: Cilvēka cieņas aizsardzība valststiesībās Daina Ose: Procesuālās ekonomijas principa un tiesību uz taisnīgu tiesu mijiedarbība Kristīne Strada-Rozenberga: Nevainīguma prezumpcija – būtība un pārkāpšanas sekas Artūrs Kučs: Kritērija "noteikts ar likumu" saturs cilvēktiesību ierobežošanas kontekstā   Sekcija "Satversmē nostiprināto vērtību krimināltiesiskā aizsardzība" 15. februārī plkst. 13.00 Juridiskās fakultātes konferenču zālē Raiņa bulvārī 19 Vadītājs Gunārs ...\nhttps://www.juristavards.lv/doc/274165-latvijas-universitates-77starptautiska-zinatniska-konference/\n274165\nTue, 12 Feb 2019 00:00:00 +0200\n\n\nInformācija: Latvijas Zvērinātu advokātu padomē\n Darbība Latvijas Zvērinātu advok Darbība Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijā atjaunota zvērinātam advokātam Ringoldam Balodim ar 2019. gada 6. februāri un zvērinātai advokātei Skaidrītei Folmanei ar 2019. gada 6. februāri. Darbība Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijā apturēta zvērinātam advokātam Andrejam Elksniņam ar 2019. gada 17. janvāri, zvērinātam advokātam Mārtiņam Grīnbergam ar 2019. gada 6. februāri, zvērinātam advokātam Sandim Ģirģenam ar 2019. gada 6. februāri un zvērinātai advokātei Inesei Lazdovskai ar 2019. gada 6. februāri; darbības apturēšana Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijā pagarināta zvērinātām advokātēm Jekaterinai Kalniņai un Sandrai Zariņai. Par zvērināta advokāta palīga Toma Puriņa (apturēta darbība) patronu nozīmēta zvērināta advokāte Guna Kaminska, atbrīvojot no patrona pienākumiem zvērinātu advokātu Māri Vainovski ar 2019. gada 6. ...\nhttps://www.juristavards.lv/doc/274164-latvijas-zverinatu-advokatu-padome/\n274164\nTue, 12 Feb 2019 00:00:00 +0200\n\n\nRedakcijas sleja: Šaut vai nešaut\n Šaut vai nešaut Šajā "Jurista Vārdā" piedāvājam divus kontrastējošus – tiesībsarga Jura Jansona un jurista Artūra Surmoviča – viedokļus par priekšlikumu, ar ko Saeimas 31. janvāra sēdē otrajā lasījumā tika papildināts Iekšlietu ministrijas izstrādātais Ieroču aprites likuma projekts (aizstās 2010. gadā pieņemto Ieroču un speciālo līdzekļu aprites likumu). Par likumu atbildīgā Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija uz otro lasījumu bija atbalstījusi Latvijas Mednieku asociācijas un Latvijas Mednieku savienības aktīvi virzīto ideju pazemināt vecuma slieksni, no kura jaunietis drīkst medībās lietot šaujamieroci – no līdzšinējiem 18 gadiem vismaz līdz 16 gadiem (sākotnēji izskanēja ideja pat par 14 gadiem). Pēc kaislīgām debatēm arī Saeimas plenārsēde nobalsoja par mednieku organizāciju lobēto priekšlikumu – jaunu likumprojekta 14. panta otro ...\nhttps://www.juristavards.lv/doc/274149-aut-vai-nesaut/\n274149\nTue, 12 Feb 2019 00:00:00 +0200\n\n\nĪsziņas: Konferencē apspriež tiesiskuma aizsardzību Eiropā\n Satversmes tiesas priekšsēdētāja Satversmes tiesas priekšsēdētāja Ineta Ziemele 5. februārī piedalījās Tamperes Universitātes rīkotajā starptautiskajā konferencē par tiesiskuma aizsardzību Eiropā (How can we protect the Rule of Law in Europe). Konference notika saistībā ar Somijas prezidentūru Eiropas Padomes Ministru komitejā. I. Ziemele uzstājās ar priekšlasījumu, kurā pievērsās jautājumiem par tiesnešu un konstitucionālo tiesu lomu 21. gadsimtā. Priekšlasījumā I. Ziemele uzsvēra, ka tiesnešiem likums ir piešķīris nepieciešamās pilnvaras iesaistīties sabiedrības vērtību formulēšanā. Viņa atzina, ka nolēmumos paustajām vērtībām ir jābūt tiešā saskaņā ar konkrētajā sabiedrībā un kultūrā vispārpieņemtajām vērtībām un pamatprincipiem. Tāpēc, lai nodrošinātu tiesnešu neatkarību un autoritāti sabiedrībā, tiesnešu atlases kritēriji, tiesnešu atalgojuma jautājumi, ...\nhttps://www.juristavards.lv/doc/274150-konference-apspriez-tiesiskuma-aizsardzibu-eiropa/\n274150\nTue, 12 Feb 2019 00:00:00 +0200\n\n\nĪsziņas: Uz laiku pārceļ darbā Administratīvo lietu departamentā\n Augstākās tiesas Civillietu depa Augstākās tiesas Civillietu departamenta senators Normunds Salenieks uz laiku no 4. februāra līdz 26. augustam pārcelts darbā Administratīvo lietu departamentā. Civillietu departamentā uz laiku būs 16 tiesneši, Administratīvo lietu departamentā – 11, Krimināllietu departamentā – astoņi tiesneši. Tiesnešu skaitu Augstākās tiesas departamentos Tieslietu padome mainīja, lai efektivizētu Augstākās tiesas darbu, izmantojot iekšējos resursus. Augstākajā tiesā saņemto un izskatīto lietu skaits, kā arī tiesnešu slodžu analīze liecina, ka pēdējo divu gadu laikā būtiski palielinājies neizskatīto lietu atlikums Administratīvo lietu departamentā, savukārt Civillietu departamentā ievērojami samazinājies gan neizskatīto lietu atlikums, gan vidējais lietas izskatīšanai nepieciešamo dienu skaits. \nhttps://www.juristavards.lv/doc/274151-uz-laiku-parcel-darba-administrativo-lietu-departamenta/\n274151\nTue, 12 Feb 2019 00:00:00 +0200\n\n\nĪsziņas: Veiktas izmaiņas bankas likvidatoru sastāvā\n Likvidējamās bankas Likvidējamās bankas "ABLV Bank" likvidatora amatā iecelts Ringolds Balodis un Lauma Bērziņa, savukārt darbu atstās Elvijs Vēbers, 5. februārī informēja aģentūra LETA. Darbu bankas likvidatoru amatā turpina zvērinātu advokātu biroja "Sorainen" Latvijas biroja vadošā partnere, zvērināta advokāte Eva Berlaus, korporatīvo finanšu eksperts Arvīds Kostomārovs un nekustamā īpašuma un finanšu eksperts Andris Kovaļčuks. Jaunā likvidācijas komiteja turpinās darbu pie Finanšu un kapitāla tirgus komisijas apstiprinātā kontrolētas likvidācijas plāna īstenošanas, nodrošinot kreditoru pārbaužu uzsākšanu, piemērojot neatkarīga starptautiskā konsultanta izstrādāto un atbildīgajām iestādēm iesniegto metodoloģiju. R. Balodis ir tiesību zinātņu doktors, Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes profesors, kurš specializējies valststiesībās, kā arī ...\nhttps://www.juristavards.lv/doc/274152-veiktas-izmainas-bankas-likvidatoru-sastava/\n274152\nTue, 12 Feb 2019 00:00:00 +0200\n\n\nĪsziņas: Apsola balvas hakeriem par sistēmas uzlaušanu\n Šveices valdība izsludinājusi ie Šveices valdība izsludinājusi ievērojamas naudas balvas digitālajiem pirātiem, kas veiksmīgi spēs apiet elektroniskās balsošanas sistēmas aizsardzības instalācijas. 150 000 Šveices franku (131 000 eiro) atlīdzība piesolīta tīmekļa hakeriem, kas spēs uzlauzt jaunākās paaudzes elektroniskās balsošanas sistēmu. Federālā kanceleja paziņojusi, ka no 25. februāra līdz 24. martam notiks vēlēšanu imitācijas pasākums, un uzaicināja katru, kurš vēlas pārbaudīt savus talantus tīmekļa pirātisma jomā, reģistrēties vietnē: https://onlinevote-pit.ch. Hakeriem ir laiks līdz 25. februārim, lai reģistrētos projektā. Atbilstoši portāla informācijai valdība par atšķirīgu uzdevumu veikšanu piedāvā dažādas summas. Lielākā atsevišķā balvā ir 50 000 franku katram, kurš spēs nepamanīts manipulēt balsu skaitīšanu. Šveices varasiestādes cer, ka ar šo ...\nhttps://www.juristavards.lv/doc/274153-apsola-balvas-hakeriem-par-sistemas-uzlausanu/\n274153\nTue, 12 Feb 2019 00:00:00 +0200\n\n\nĪsziņas: Īsumā...\n Ministru kabinets 5 Ministru kabinets 5. februārī apstiprināja Ievu Jaunzemi Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektora amatā. I. Jaunzemes kandidatūru amatam izvirzīja finanšu ministrs Jānis Reirs pēc tam, kad viņa bija uzvarējusi atklātā konkursā uz šo amatu. ● ● ● Tieslietu ministrs Jānis Bordāns 6. februārī tikās ar tiesu priekšsēdētājiem un Latvijas tiesnešu biedrību pārstāvjiem, lai pārrunātu tiesu nolēmumu kvalitātes paaugstināšanas un tiesu priekšsēdētāju pilnvaru paplašināšanas jautājumus, kā arī tiesnešu imunitātes atcelšanu administratīvo pārkāpumu lietās. ● ● ● Par Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieka Jēkaba Straumes vietnieci izmeklēšanas darbību jautājumos iecelta Ineta Cīrule, kura iepriekš bija Otrās pārvaldes jeb Kriminālprocesuālās izmeklēšanas pārvaldes vadītāja. Biroja priekšnieka vietnieks operatīvo darbību jautājumos ...\nhttps://www.juristavards.lv/doc/274154-suma/\n274154\nTue, 12 Feb 2019 00:00:00 +0200\n\n