Jursta Vārds - Jaunākais žurnāla numurs http://www.juristavards.lv Jaunākais žurnāla numurs lv http://www.juristavards.lv Thu, 25 May 2017 11:45:15 -0700 http://www.juristavards.lv/img/logo.png Jurista Vārds http://www.juristavards.lv 240 47 \nIntervija: Vienotais patents stimulēs ne vien inovatīvu uzņēmējdarbību, bet arī Latvijas advokātu izaugsmi\n Vienotais patents stimulēs ne vien inovatīvu uzņēmējdarbību, bet arī Latvijas advokātu izaugsmi Kādēļ jūs izlēmāt apmeklēt Latviju? Es pārstāvu Eiropas Patentu iestādi, kas ir vadošā iestāde vienoto patentu jomā, un manas vizītes centrālais jautājums ir vienotais patents, kas ir nozīmīgs sasniegums Eiropas patentu sistēmas pilnveidē. Mūsu mērķis ir informēt lietotājus dažādās valstīs, sniegt informāciju par vienoto patentu un tā priekšrocībām. Šādas informācijas sniegšana ir nepieciešama arvien vairāk, jo īpaši ņemot vērā, ka Latvijā ir maza patentu aktivitāte. Ja salīdzinām ar Vāciju, Lielbritāniju vai Franciju, tur ikviens apzinās vienotā patenta nozīmi un tā sniegtos ieguvumus. Latvijā ir zems starptautisko patentu aktivitātes līmenis. Viens no iemesliem (bet, protams, ne vienīgais) ir sadrumstalotā Eiropas patentu sistēma. Pašreizējās sistēmas radītās izmaksas un sarežģītība nopietni ...\nhttp://www.juristavards.lv/doc/270718-vienotais-patents-stimules-ne-vien-inovativu-uznemejdarbibu-bet-ari-latvijas-advokatu-izaugsmi/\n270718\nTue, 23 May 2017 00:00:00 +0200\n\n\nNotikums: Ievēlēta Satversmes tiesas priekšsēdētājas vietniece\n Ievēlēta Satversmes tiesas priekšsēdētājas vietniece Foto: Edijs Pālens, LETA Satversmes tiesas reglaments strikti nenodala tiesas priekšsēdētāja un vietnieka funkcijas, vien nosaka, ka abas šīs amatpersonas vienojas par amata pienākumu sadali savā starpā, kā arī saskaņo amata pienākumu izpildi tiesas priekšsēdētāja vai viņa vietnieka prombūtnes laikā. Sarunā ar "Jurista Vārdu" S. Osipova norādīja, ka pagaidām vēl nav vienojusies ar tiesas priekšsēdētāju par konkrētiem pienākumiem, ko saskaņā ar šo reglamenta noteikumu varētu pārņemt savā atbildībā, taču I. Ziemele, izvirzot viņas kandidatūru uz priekšsēdētāja vietnieka amatu, ir uzsvērusi, ka Satversmes tiesa ir ne vien konstitucionālās judikatūras veidotāja, bet arī doktrīnas attīstītāja šajā tiesību nozarē, it īpaši pamattiesību jomā. I. Ziemele izteikusi gatavību atbildību par šo doktrīnas veidošanu nodot savas vietnieces pārziņā, un ...\nhttp://www.juristavards.lv/doc/270715-ieveleta-satversmes-tiesas-priekssedetajas-vietniece/\n270715\nTue, 23 May 2017 00:00:00 +0200\n\n\nNotikums: Leģendārais profesors atklāj memuāru un laikabiedru atmiņu grāmatu\n Leģendārais profesors atklāj memuāru un laikabiedru atmiņu grāmatu Profesora K. Torgāna viena no raksturīgākajām firmas zīmēm ir punktualitāte un reglamenta ievērošana. Pati grāmatas atvēršanas procedūra to fantastiski apliecināja: var apbrīnot profesora un viņa pieaicinātās pasākuma vadītājas, LU Juridiskās fakultātes dekānes prof. Anitas Rodiņas lielisko "sazobi", viegli, koncentrēti un vienlaikus izcili saturīgi radot svētkus visiem klātesošajiem. Profesors ar sev raksturīgo humoru klātesošajiem pamatoja šādas grāmatas tapšanas iespējamību ar prātulu: "Dāmām ir spēks!" Tikai ar sieviešu neatlaidību un pārliecināšanu profesors ticis pierunāts plašākai auditorijai pastāstīt ne tikai par civiltiesībām, bet arī par sevi, savu dzīvi un atziņām. Par to īpašais paldies žurnāla "Jurista Vārds" galvenajai redaktorei Dinai Gailītei, "Tiesu namu aģentūras" Tiesiskās informācijas un izdevējdarbības ...\nhttp://www.juristavards.lv/doc/270716-legendarais-profesors-atklaj-memuaru-un-laikabiedru-atminu-gramatu/\n270716\nTue, 23 May 2017 00:00:00 +0200\n\n\nSkaidrojumi. Viedokļi: Nepamatota komercreģistrā ierakstīto juridisko personu diskriminācija\n Nepamatota komercreģistrā ierakstīto juridisko personu diskriminācija Ministru kabineta (turpmāk – MK) noteikumu Nr. 1250 "Noteikumi par valsts nodevu par īpašuma tiesību un ķīlas tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā" 5.5. punkts1 noteic, ka, atsavinot dzīvokļa īpašumu juridiskajai personai, kas veic komercdarbību, uz līguma vai tiesas lēmuma pamata par izsoles akta apstiprināšanu vai uz tiesas lēmuma pamata par nekustamā īpašuma nostiprināšanu nosolītājam, līdzīpašniekam vai kreditoram, ir jāmaksā valsts nodeva par īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā 6 % no dzīvokļa īpašuma vērtības (eiro). Šī tiesību norma pretēji vispārējam regulējumam, kas ietverts iepriekš minēto MK noteikumu Nr. 1250 5. punkta 5.1.–5.3. apakšpunktā, paredz paaugstinātu (vismaz trīs reizes lielāku) valsts nodevas likmi, ja īpašuma tiesības tiek nostiprinātas uz "dzīvokļa īpašumu", proti, jebkuru telpu, ja vien tā ...\nhttp://www.juristavards.lv/doc/270720-nepamatota-komercregistra-ierakstito-juridisko-personu-diskriminacija/\n270720\nTue, 23 May 2017 00:00:00 +0200\n\n\nSkaidrojumi. Viedokļi: Taisnīgs sods un sodāmība\n Taisnīgs sods un sodāmība 1. Taisnīgs sods 1.1. Samērīgums un sods Taisnīga soda izpratne apskatāma no vismaz diviem skatpunktiem, pirmkārt, vai taisnīgs sods un taisnīgas tiesības ir identiski jēdzieni, otrkārt, vai demokrātiskā tiesiskā valstī sodāmās darbības un par tām piemērojamie sodi, tāpat kā ikvienam piešķiramās tiesības, ir jānosaka likumdevējam. Taliona princips (latīniski – lex talionis) attīstījās agrākajos Babilonijas likumos, un tas gan caur reliģiju (Bībeli), gan agrākajos romiešu likumos atspoguļoja, ka noziedzniekiem jāsaņem tāds pats sods, kādu tas nodarījis saviem upuriem. Daudzas tautas šo "aci pret aci" principu piemēroja tā tiešajā izpratnē. Jau no vismaz VII gadsimta nepārtrauktā cīņa ar noziedzību turpinājusies pēc principa, kas izteikts Vecajā Derībā, Mozus piektās grāmatas XIX nodaļā, – dzīvību pret dzīvību, aci pret aci, zobu pret zobu, kāju pret kāju jeb Taliona ...\nhttp://www.juristavards.lv/doc/270721-taisnigs-sods-un-sodamiba/\n270721\nTue, 23 May 2017 00:00:00 +0200\n\n\nTiesību politika: Valsts kontrole: izdienas pensijas neatbilst Latvijas pensiju politikas būtībai\n Valsts kontrole: izdienas pensijas neatbilst Latvijas pensiju politikas būtībai Īpašu uzmanību Valsts kontrole vērš uz izdienas pensiju jomu, kas pastāv paralēli valsts pensiju sistēmai un neatbilst Latvijas pensiju politikas būtībai, jo dod tiesības noteiktās institūcijās un profesijās strādājošajiem pensionēties pirms vispārējā pensionēšanās vecuma sasniegšanas un saņemt pensiju, kuras apmērs nav atkarīgs no darba mūžā uzkrātā pensijas kapitāla un pat pārsniedz to. 1. attēls. Izdienas pensiju saņēmēji Revidentu ieskatā, izdienas pensiju sākotnējais mērķis – garantēt sociālo nodrošinājumu tajās profesijās, amatos vai dienestos strādājošajiem, kuri pēc noteikta laika nostrādāšanas nevar turpināt darbu profesionālo iemaņu zuduma vai sociālās bīstamības dēļ, – ir novecojis, jo patlaban minētā mērķa sasniegšanai valstī ir pieejami citi sociālās drošības pasākumi – ir sakārtota ...\nhttp://www.juristavards.lv/doc/270709-valsts-kontrole-izdienas-pensijas-neatbilst-latvijas-pensiju-politikas-butibai/\n270709\nTue, 23 May 2017 00:00:00 +0200\n\n\nTiesību politika: Ar priekšlikumiem grozīt Valsts prezidenta pilnvaras un ievēlēšanas kārtību noslēdz darba grupas diskusijas\n Ar priekšlikumiem grozīt Valsts prezidenta pilnvaras un ievēlēšanas kārtību noslēdz darba grupas diskusijas Juridiskās komisijas deputātu darba grupas Valsts prezidenta pilnvaru iespējamai paplašināšanai un ievēlēšanas kārtības izvērtēšanai atzinums Lietotie saīsinājumi AB1 – Valsts prezidenta Andra Bērziņa Ekspertu grupas pārvaldības pilnveidei 2013. gada 13. septembra priekšlikumi "Ministru kabineta darba pilnveidošanas iespējas" AB2 – Valsts prezidenta Andra Bērziņa Ekspertu grupas pārvaldības pilnveidei 2015. gada 22. maija priekšlikumi "Patstāvīgo iestāžu darbības pilnveidošanas iespējas" Darba grupa – 12. Saeimas Juridiskās komisijas deputātu darba grupa Valsts prezidenta pilnvaru iespējamai paplašināšanai un ievēlēšanas kārtības izvērtēšanai KNAB – Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs KTK1 – Valsts prezidenta Konstitucionālo tiesību komisijas 2008. gada 30. aprīļa viedoklis par ...\nhttp://www.juristavards.lv/doc/270724-ar-priekslikumiem-grozit-valsts-prezidenta-pilnvaras-un-ievelesanas-kartibu-nosledz-darba-grupas-diskusijas/\n270724\nTue, 23 May 2017 00:00:00 +0200\n\n\nAkadēmiskā dzīve: Četras studentes cīnās par Saules māsu tiesībām\n Četras studentes cīnās par Saules māsu tiesībām Kā ik katru gadu, 2016. gada septembrī tika izsludināts sacensību kāzuss – Case Concerning the Sisters of the Sun, kurā tika apskatīti jautājumi par pārrobežu ūdens nesējslāņa un tajā esoša ūdens taisnīgu sadali, pasaules kultūras mantojuma aizsardzību, kultūras objekta nozīmi starptautiskajā sabiedrībā un īpašumtiesībām uz to, kā arī jautājumu, vai bēgļu uzņemošajām valstīm ir juridisks pamats prasīt kompensāciju par tiem no radītājvalsts. Jau mēnesi vēlāk bija nokomplektēta LU Juridiskās fakultātes komanda, kas sastāvēja no četrām dāmām – Elīnas Luīzes Vītolas, Lības Gailītes, Lindas Šnēveles un Elvīras Cupikas – jeb pazīstamas arī kā komanda E.L.L.E. Visas trešā kursa studentes, kurām ne tikai nebija nekādas pieredzes starptautiskajās izspēlēs, bet paralēli tikai tad tika apgūts starptautisko publisko tiesību kurss – viņām šis ...\nhttp://www.juristavards.lv/doc/270722-etras-studentes-cinas-par-saules-masu-tiesibam/\n270722\nTue, 23 May 2017 00:00:00 +0200\n\n\nAkadēmiskā dzīve: LU studenti tiesu izspēļu sezonu noslēdz, iegūstot godpilno ceturto vietu Eiropā\n LU studenti tiesu izspēļu sezonu noslēdz, iegūstot godpilno ceturto vietu Eiropā LU šogad pārstāvēja Juridiskās fakultātes tiesību zinātņu maģistra programmas studenti Anna Bogdanova, Jānis Siliņš un Jānis Zuļķis un bakalaura programmas studente Elīza Petrocka. Vairāku mēnešu garumā komandu trenēja LU docents Arnis Buka un doktorantūras studente Lolita Bērziņa. Šogad izspēles kāzuss bija īpaši aktuāls, aptverot jautājumus par patvēruma meklētāju statusu un tā piešķiršanas procedūru, kā arī par Turcijas un Eiropas Savienības attiecībām. LU komanda parādīja lielisku sniegumu, kas bija balstīts uz Juridiskajā fakultātē iegūtajām fundamentālajām zināšanām, kuras atzinīgi novērtēja vairāki izspēles tiesneši, uzslavējot komandas metodisko pieeju kāzusa risināšanai. Pirmajā sacensību dienā komanda pēc divām izspēlēm iekļuva pusfinālā, kur atkal demonstrēja lielisku sniegumu pret pirmās un ...\nhttp://www.juristavards.lv/doc/270723-lu-studenti-tiesu-izspelu-sezonu-nosledz-iegustot-godpilno-ceturtovietu-eiropa/\n270723\nTue, 23 May 2017 00:00:00 +0200\n\n\nJurista vizītkarte: Edgars Turlajs\n Val \nhttp://www.juristavards.lv/doc/270726-edgars-turlajs/\n270726\nTue, 23 May 2017 00:00:00 +0200\n\n\nInformācija: FIBA šķīrējtiesā lielākās uzvaras spēlētājiem\n FIBA šķīrējtiesā lielākās uzvaras spēlētājiem FIBA statūti paredz, ka nacionālajām basketbola federācijām ir pienākums pēc iespējas izslēgt nacionālo tiesu iejaukšanos FIBA dalībvalstu un tām piesaistīto personu strīdos. Līdzīgi kā vairums starptautisko sporta federāciju, arī FIBA atzīst Starptautiskās sporta šķīrējtiesas (CAS) kompetenci. FIBA nav vienīgā, kas sava sporta veida pārstāvjiem ir izveidojusi specializēto nozares šķīrējtiesu. FIBA šķīrējtiesa ir unikāla ar to, ka nereti publisko pilnu informāciju par lietu un tās dalībniekiem. 2017. gada aprīlī publicēto nolēmumu vidū septiņi nolēmumu pilnie teksti sniedz ieskatu nozares problemātiskajos aspektos. Starp problemātiskajiem aspektiem lietās vērtēti vairāki juridiski izaicinoši jautājumi. Piemēram, nacionālā maksātnespējas regulējuma nozīme situācijā, kad basketbola klubs ir parādā aģentam. Tāpat risināta nacionālo darba tiesību ...\nhttp://www.juristavards.lv/doc/270729-fiba-skirejtiesa-lielakas-uzvaras-speletajiem/\n270729\nTue, 23 May 2017 00:00:00 +0200\n\n\nInformācija: Latvijas Zvērinātu advokātu padomē\n Latvijas Zvērinātu advokātu padomē Darbība Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijā atjaunota zvērinātai advokātei Gunitai Kazākai ar 2017. gada 26. aprīli un zvērinātai advokātei Madarai Ķirsei ar 2017. gada 16. maiju. No Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijas atskaitīti zvērināti advokāti Tatjana Eilmore, Pēteris Krievs un Ilze Pumpuriņa pēc pašu vēlēšanās ar 2017. gada 16. maiju. Darbība Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijā apturēta zvērinātai advokātei Jekaterinai Kalniņai.   Kārtos advokāta eksāmenu Apstiprinātas personas, kuras iesniegušas lūgumu par zvērināta advokāta eksāmena kārtošanu: Aija Briede, dzim. 1979. g., Latvijas Republikas prokuratūras Jūrmalas pilsētas prokuratūras prokurore; Oksana Kalnača, dzim. 1975. g., AS "Baltic International Bank" vecākā analītiķe, līdz 2016. gada 11. augustam VID Juridiskās un pirmstiesas strīdu izskatīšanas pārvaldes Lēmumu un judikatūras ...\nhttp://www.juristavards.lv/doc/270725-latvijas-zverinatu-advokatu-padome/\n270725\nTue, 23 May 2017 00:00:00 +0200\n\n\nInformācija: Jaunākie normatīvie akti Latvijā\n Untitled Document Satversmes tiesas spriedumi Nosaukunms Nr. Pieņemts Stājas spēkā Publicēts Par Latvijas Sodu izpildes kodeksa 50.21 panta piektās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 92. panta pirmajam teikumam 2016-12-01 18.05.2017. 19.05.2017. 19.05.2017.   Likumi Nosaukums Pieņemts Stājas spēkā Publicēts Grozījumi Elektronisko dokumentu likumā 11.05.2017. 22.05.2017. 18.05.2017. Grozījumi Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja amatpersonu izdienas pensiju likumā 11.05.2017. 01.06.2017. 18.05.2017.   Noteikumi Nosaukums Nr. Pieņemts Stājas spēkā Publicēts Noteikumi par kārtību, kādā izvietojami ...\nhttp://www.juristavards.lv/doc/270728-jaunakie-normativie-akti-latvija/\n270728\nTue, 23 May 2017 00:00:00 +0200\n\n\nĪsziņas: Vērtē konvencijas ietekmi uz Latvijas tiesību sistēmu\n Vērtē konvencijas ietekmi uz Latvijas tiesību sistēmu Tieslietu ministrijā 19. maijā notika Rīgas Juridiskās augstskolas un Ārlietu ministrijas rīkotā diskusija par Eiropas Cilvēka tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas ietekmi uz Latvijas tiesību sistēmu. Šogad aprit 20. gadadiena, kopš Latvija ir pievienojusies Eiropas Cilvēka tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijai. Diskusijas mērķis bija konstatēt Eiropas Cilvēktiesību tiesas judikatūras reālo ietekmi uz tiesību un prakses maiņu Latvijā šo gadu laikā. Par cilvēktiesību aizsardzības aktualitātēm diskutēja Satversmes tiesas priekšsēdētāja un Rīgas Juridiskāsaugstskolas profesore Ineta Ziemele, Eiropas Cilvēktiesību tiesas tiesnesis Mārtiņš Mits, Latvijas pārstāve starptautiskajās cilvēktiesību institūcijās Kristīne Līce, Tieslietu ministrijas valsts sekretāra vietniece tiesību politikas jautājumos Laila Medina, ģenerālprokurors ...\nhttp://www.juristavards.lv/doc/270710-verte-konvencijas-ietekmi-uz-latvijas-tiesibu-sistemu/\n270710\nTue, 23 May 2017 00:00:00 +0200\n\n\nĪsziņas: Tiesu ekspertīžu iestāžu vadītāji tiekas Berlīnē\n Tiesu ekspertīžu iestāžu vadītāji tiekas Berlīnē Valsts tiesu ekspertīžu biroja vadītāja Maira Čentoricka no 17. līdz 19. maijam piedalījās Eiropas Tiesu ekspertīžu iestāžu asociācijas (ENFSI) dalīborganizāciju vadītāju ikgadējā sanāksmē, kas šogad notika Berlīnē. Valsts tiesu ekspertīžu birojs ir ENFSI biedrs kopš 1998. gada. Pašlaik asociācijā darbojas 67 tiesu ekspertīžu iestādes no 36 valstīm. ENFSI ir Eiropā nozīmīgākā organizācija tiesu ekspertīzes jomā. Valsts tiesu ekspertīžu biroja mērķis ir nodrošināt objektīvu, tiesisku un zinātniski pamatotu tiesu ekspertīzi tiesas (tiesneša), prokuratūras un izmeklēšanas iestāžu uzdevumā. \nhttp://www.juristavards.lv/doc/270711-tiesu-ekspertizu-iestazu-vaditaji-tiekas-berline/\n270711\nTue, 23 May 2017 00:00:00 +0200\n\n\nĪsziņas: Tieslietu padomes lēmumi tiesnešu karjeras jautājumos\n Tieslietu padomes lēmumi tiesnešu karjeras jautājumos Tieslietu padome piekritusi tieslietu ministra priekšlikumam par tiesneses Silvas Reinholdes atkārtotu iecelšanu Kurzemes apgabaltiesas priekšsēdētājas amatā un tiesneša Visvalža Sprudzāna atkārtotu iecelšanu Zemgales apgabaltiesas priekšsēdētāja vietnieka, Krimināllietu tiesas kolēģijas priekšsēdētāja amatā. Saskaņā ar likumu "Par tiesu varu" amata pildīšanas termiņš ir pieci gadi. Tāpat Tieslietu padome piekritusi tiesneses Evitas Sietnieces iecelšanai Aizkraukles rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas priekšnieces amatā un tiesneses Andas Niedolas iecelšanai Ventspils tiesas zemsgrāmatu nodaļas priekšnieces amatā. Arī šajos amatos tiesneses ieceltas uz pieciem gadiem. Tieslietu padome noteica tiesas, kurās tiesneša pienākumus pildīs jaunie tiesneši, kas ar Saeimas lēmumiem 20. aprīlī iecelti rajona (pilsētas) tiesnešu amatos. Jānis Bumbieris strādās ...\nhttp://www.juristavards.lv/doc/270712-tieslietu-padomes-lemumi-tiesnesu-karjeras-jautajumos/\n270712\nTue, 23 May 2017 00:00:00 +0200\n\n\nĪsziņas: Apspriež tiesu teritoriālās reformas rezultātus Latgalē\n Apspriež tiesu teritoriālās reformas rezultātus Latgalē Ministru kabineta sēdē, kas 16. maijā notika Daugavpilī, tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs informēja par tiesu teritoriālās reformas rezultātiem Latgalē un ieguvumiem attiecībā uz tiesu darba efektivitāti un tiesvedības ilgumu, kā arī tiesu noslodzi un pieejamību iedzīvotājiem. Tieslietu ministrs Dz. Rasnačs uzsvēra, ka Latgale ir pirmais reģions ārpus Rīgas, kur ieviesta tiesu darbības teritoriju reforma. Pēc tās īstenošanas Latgalē būtiski uzlabojušies tiesu darbības rādītāji – reformai ir būtiska ietekme uz tiesu efektivitātes paaugstināšanu. Saskaņā ar Deklarāciju par Māra Kučinska vadītā Ministru kabineta iecerēto darbību un tās īstenošanai apstiprināto valdības rīcības plānu tiesu darbības teritoriju reforma pilnībā tiks pabeigta līdz Latvijas simtgadei. Tieslietu ministrs informēja valdību par Latgales reģiona tiesu darbības ...\nhttp://www.juristavards.lv/doc/270713-apspriez-tiesu-teritorialas-reformas-rezultatus-latgale/\n270713\nTue, 23 May 2017 00:00:00 +0200\n\n\nĪsziņas: Seminārā vēršas pret viltotu preču izplatīšanu\n Seminārā vēršas pret viltotu preču izplatīšanu Latvijas Patentu valde sadarbībā ar Valsts ieņēmumu dienesta Muitas pārvaldi un Valsts policijas Ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvaldi 16. maijā rīkoja semināru "Jaunākās tendences viltošanas un pirātisma apkarošanā". Mūsdienās vilto ne tikai dārgas modes preces, bet arī ikdienas lietošanai domātas, kas potenciāli var apdraudēt iedzīvotāju veselību un drošību – sākot no ķermeņa kopšanas līdzekļiem, rotaļlietām, elektroiekārtām, viltotām saulesbrillēm, kas var sabojāt redzi, beidzot ar automašīnu rezerves detaļām. Aizvien lielāka problēma visā pasaulē ir viltotu zāļu nokļūšana legālas piegādes ķēdē. Viltoto preču izplatīšanas apkarošana kļuvusi par muitas dienestu ikdienu, jo pieaug patērētāju vēlme par lētu naudu iegādāties luksuspreču pakaļdarinājumus, un ir negodprātīgi komersanti, kas lielākas peļņas gūšanai tirgo zemas ...\nhttp://www.juristavards.lv/doc/270714-seminara-versas-pret-viltotu-precu-izplatisanu/\n270714\nTue, 23 May 2017 00:00:00 +0200\n\n\nRedakcijas sleja: Sods par tehnikas kļūmi\n Sods par tehnikas kļūmi Pirms kāda laika žurnāla lasītājs slejā ar visai tehnisku nosaukumu "Robots saka: "Līgums ir spēkā"" tika aicināts jau laicīgi morāli gatavoties jaunajam tehnoloģiju laikmetam, kad daudzus valodnieciskus, kā arī lielu daļu tehniskus darbus varēs droši uzticēt jaudīgām programmatūrām, kuras, piemēram, varētu pat aizvietot jurista aroda pratējus, ja darbs ietvertu standarta līgumu, situāciju izskatīšanu, kā arī milzīgu teksta apjoma analīzi. Uz šādas pozitīvas nots, kurā tehnoloģijas viennozīmīgi atvieglotu darbu, iespējams, arī ieviestu skaidrību un noteiktību dažādos jautājumos, jau attīstījušās vairākas īpaši ar transportu saistītas nozares. Tā, piemēram, arvien plašāk visā Eiropā tiek ieviesti ceļu satiksmes ātruma fotoradari. Arī Latvijā ir pieejams plašs saraksts, kurā norādītas gan stacionāro fotoradaru, gan iespējamās pārvietojamo fotoradaru atrašanās vietas. To ...\nhttp://www.juristavards.lv/doc/270727-sods-par-tehnikas-klumi/\n270727\nTue, 23 May 2017 00:00:00 +0200\n\n