Jursta Vārds - Jaunākais žurnāla numurs http://www.juristavards.lv Jaunākais žurnāla numurs lv http://www.juristavards.lv Fri, 24 Mar 2017 14:16:38 -0700 http://www.juristavards.lv/img/logo.png Jurista Vārds http://www.juristavards.lv 240 47 \nSkaidrojumi. Viedokļi: Pārdomas par civilprocesuālo jurisdikciju un tās regulējuma pilnveidošanas iespējām\n pārdomas par civilprocesuālo jurisdikciju un tās regulējuma pilnveidošanas iespējām 1. Jurisdikcijas jēdziens Vispārīgi jurisdikcija tiek skaidrota kā tiesas vara un tautas suverēnās varas izpausme, piemērojot un radot tiesības.2 Tāpat ar jurisdikciju tiek saprasta taisnīguma (justice) administrēšana, arī tiesa vai cita tiesu varas institūcija, kā arī teritorija, kurā tiek īstenota attiecīgās valsts tiesu vara.3 Jurisdikcija nozīmē arī ārēju izpausmi – tiesību piemērošanu, arī strīda izšķiršanas vietu, kā arī tiesu varas īstenošanu par konkrētu strīdu vai citu lietu, spriežot tiesu.4 No šiem jurisdikcijas jēdziena skaidrojumiem redzams, ka šim jēdzienam ir dažādas nozīmes, sākot ar visai plašu, kas jurisdikciju skaidro kā tiesību piemērošanu vai noteiktas valsts tiesu varas īstenošanu noteiktā teritorijā, un beidzot ar šaurāku, kas faktiski būtu saprotama kā tiesas spriešana konkrētā ...\nhttp://www.juristavards.lv/doc/270349-pardomas-par-civilprocesualo-jurisdikciju-un-tas-regulejuma-pilnveidosanas-iespejam/\n270349\nTue, 21 Mar 2017 00:00:00 +0200\n\n\nIntervija: Kādēļ tapis un ko paredz ģenerālprokurora jaunais rīkojums\n Kādēļ tapis un ko paredz ģenerālprokurora jaunais rīkojums Lūdzu, pastāstiet plašāk par savu jaunāko rīkojumu un kādi apsvērumi jūs ir vadījuši tādu izdot? Šis rīkojums ir cieši saistīts ar 2016. gada 10. jūnija Valsts iestāžu darba plānā ēnu ekonomikas ierobežošanai 2016.–2020. gadam2 dotā uzdevuma izpildi. Šo plānu izstrādāja ar valdības rīkojumu izveidotā Ēnu ekonomikas apkarošanas padome, un minētā plāna 50. punktā ir konkrēts uzdevums, kas dots tieši prokuratūrai. Iezīmējot problēmas aktualitāti, šajā punktā uzsvērts, ka pirmstiesas izmeklēšana par noziedzīgiem nodarījumiem finanšu jomā ir sarežģīta un nereti ļoti gara. Arī piemērotie sodi nereti ir nesamērīgi ar noziedzīgā nodarījuma radīto kaitējumu un neattur no noziedzīgas rīcības. Savukārt tas veicina nesodāmības sajūtu likumpārkāpējos. Tādēļ, gādājot par efektīvu strīdu izskatīšanas un sodu sistēmu, plāna 50. ...\nhttp://www.juristavards.lv/doc/270347-kadel-tapis-un-ko-paredz-generalprokurora-jaunais-rikojums/\n270347\nTue, 21 Mar 2017 00:00:00 +0200\n\n\nJuridiskā literatūra: Iznākusi pirmā grāmata Latvijas apdrošināšanas tiesībās\n Iznākusi pirmā grāmata Latvijas apdrošināšanas tiesībās Studentu izglītošana kā pamudinājums Monogrāfiju sērijā "Tiesību zinātņu bibliotēka" izdevusi Biznesa augstskola "Turība", pie kuras Juridiskās fakultātes pasniedzējiem pieder arī J. Alfejeva. Tādēļ arī grāmatas prezentācija plašākai auditorijai aizritēja šīs augstskolas telpās, klātesot arī Juridiskās fakultātes pārstāvjiem, tostarp dekānam, profesoram Jānim Načisčionim. Atzinīgi novērtējot J. Alfejevas paveikto, savā uzrunā viņš gan vēlēja iesākto darbu turpināt, lai šā brīža Latvijas apdrošināšanas tiesību pētījumam pievienotos arī aizrobežu tvērums, atklājot vēl citu valstu pieredzi. Iezīmējot ceļu līdz monogrāfijas tapšanai, J. Alfejeva pastāstīja, ka apmēram 20 darba gadus veltījusi apdrošināšanas nozarei – karjeru sākusi kā apdrošināšanas sabiedrības juriste, vēlāk kļuvusi par departamenta vadītāju, tad arī ...\nhttp://www.juristavards.lv/doc/270346-iznakusi-pirma-gramata-latvijas-apdrosinasanas-tiesibas/\n270346\nTue, 21 Mar 2017 00:00:00 +0200\n\n\nInformācija: Advokatūras dienu priekšplānā izvirza bērnu tiesības\n Advokatūras dienu priekšplānā izvirza bērnu tiesības Pirms septiņiem gadiem, 2010. gada 19. martā, Latvijā pirmo reizi notika Advokatūras diena. Tieši šāda datuma izvēle nebija nejauša, jo tas saistīts ar neatkarīgās Latvijas advokatūras aizsākumiem – 1921. gada 19. martā tika sasaukta un atklāta pirmā zvērinātu advokātu kopsapulce, kurā ievēlēja zvērinātu advokātu padomi un pirmo tās priekšsēdētāju Gustavu Zemgalu.2 Laika gaitā Advokatūras diena ir izvērsusies teju par Advokatūras nedēļu, jo šogad, iesaistoties vismaz 160 advokātiem, bezmaksas juridiskās konsultācijas interesentiem visā Latvijā tika sniegtas jau piecas dienas – no 13. līdz 17. martam. Lai gan šo konsultāciju ietvaros kvalificētu juristu padomus varēja saņemt dažādos tiesību jautājumos, tomēr šoreiz īpaša uzmanība tika veltīta tieši bērnu tiesībām. Šī arī bija centrālā tēma Advokatūras dienu atklāšanas pasākumā 13. ...\nhttp://www.juristavards.lv/doc/270345-advokaturas-dienu-prieksplana-izvirza-bernu-tiesibas/\n270345\nTue, 21 Mar 2017 00:00:00 +0200\n\n\nSkaidrojumi. Viedokļi: Zaudējumu piedziņa lietās uz Konkurences likuma pamata\n Zaudējumu piedziņa lietās uz Konkurences likuma pamata 2014. gada 26. novembrī tika pieņemta Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2014/104/ES par atsevišķiem noteikumiem, kuri valstu tiesībās reglamentē zaudējumu atlīdzināšanas prasības par dalībvalstu un Eiropas Savienības konkurences tiesību pārkāpumiem (turpmāk – Direktīva 2014/104/ES). Direktīvas 2014/104/ES mērķis bija vienādot procesuālo un zināmā mērā arī materiālo tiesību principus, lai vairotu šādas zaudējumu piedziņas lietas tiesā un veicinātu personu tiesības saņemt reālu zaudējumu atlīdzību. Direktīva 2014/104/ES bija jāievieš nacionālajos tiesību aktos līdz 2016. gada 27. decembrim, kas uz šo brīdi diemžēl vēl nav paveikts. Tomēr raksta autore tic, ka agrāk vai vēlāk tas tiks izdarīts, tādēļ rakstā sniegts arī ieskats par neizbēgamām izmaiņām Civilprocesa likumā un Konkurences likumā, ieviešot Direktīvu 2014/104/ES.   1. ...\nhttp://www.juristavards.lv/doc/270351-zaudejumu-piedzina-lietas-uz-konkurences-likuma-pamata/\n270351\nTue, 21 Mar 2017 00:00:00 +0200\n\n\nTiesību politika: KNAB darba rezultāti un prioritātes\n KNAB darba rezultāti un prioritātes Aizvadītā gada darba rezultāti 2016. gadā tika saņemti 1175 iesniegumi no fiziskām un juridiskām personām. Līdztekus tam Ziņojumu centrā pieņemti un uzklausīti 75 apmeklētāji un saņemti 5936 zvani, kas ir par 47 % vairāk nekā 2015. gadā (4029 zvani). Šāda iedzīvotāju aktivitāte ir saistāma ar KNAB rīkoto sociālo kampaņu "Ar korupciju nav nākotnes!", kuras mērķis bija aicināt sabiedrību nepieļaut koruptīvas darbības un koruptīvu lēmumu pieņemšanu nevienā dzīves jomā. Ikviena valsts vai pašvaldības apmaksāta darbinieka pienākums ir kvalitatīvi un efektīvi veikt savu darbu, nepieprasot un nepieņemot par to papildu maksājumu, prettiesisku labumu vai "kukuli". Partiju finanšu kontroles jomā 2016. gadā pieņemti deviņi lēmumi par pretlikumīgi saņemtā finansējuma atmaksāšanu valsts budžetā 39 907,32 eiro apmērā. Par Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likuma un ...\nhttp://www.juristavards.lv/doc/270338-knab-darba-rezultati-un-prioritates/\n270338\nTue, 21 Mar 2017 00:00:00 +0200\n\n\nJurista vizītkarte: Anita Zikmane\n Val \nhttp://www.juristavards.lv/doc/270354-anita-zikmane/\n270354\nTue, 21 Mar 2017 00:00:00 +0200\n\n\nInformācija: Iedzīvotājiem liela interese par uzturlīdzekļu piedziņas jautājumiem\n Iedzīvotājiem liela interese par uzturlīdzekļu piedziņas jautājumiem Vislielākā iedzīvotāju aktivitāte šogad bija vērojama Rīgā, Daugavpilī, Valmierā, Liepājā, Jēkabpilī, Preiļos, Madonā, Gulbenē un Rēzeknē. "Uzturlīdzekļu piedziņas temats ir plašs, un jautājumu, uz kuriem tiesu izpildītājiem sniegt atbildes, bijis daudz – par prasības iesniegšanu tiesā, iespējām saņemt uzturlīdzekļus no Uzturlīdzekļu garantiju fonda, par transportlīdzekļu vadīšanas tiesību aizliegumu piemērošanu, kā saņemt uzturlīdzekļus, ja uzturlīdzekļu nemaksātājs strādā un dzīvo ārzemēs, pie kura tiesu izpildītāja vērsties, vai uzturlīdzekļu piedziņas uzsākšanai pietiek ar vienošanos, kas slēgta pie notāra, līdz cik gadu vecumam bērns var saņemt uzturlīdzekļus, tāpat jautājumi par to, kā nokārtot parādsaistības, kā tiek sadalīti saņemtie naudas līdzekļi," – par jautājumiem, uz kuriem tiesu izpildītāji ...\nhttp://www.juristavards.lv/doc/270348-iedzivotajiem-liela-interese-par-uzturlidzeklu-piedzinas-jautajumiem/\n270348\nTue, 21 Mar 2017 00:00:00 +0200\n\n\nInformācija: Teroristisku interneta vietņu aplūkošanas bīstamība\n Teroristisku interneta vietņu aplūkošanas bīstamība Francijā grib sodīt teroristisku vietņu apmeklēšanu Saskaņā ar Francijas Kriminālkodeksa (Code pénal) 421-2-5-2. pantu kopš 2016. gada 3. jūnija bija noteikta kriminālatbildība par regulāru teroristu vietņu aplūkošanu. Sākotnējā norma zaudēja spēku ar 2017. gada 12. februāri pēc attiecīgā Francijas konstitucionālās tiesas lēmuma. Līdz mēneša beigām likumdevējs normu pilnveidoja, paredzot sodīt šādas darbības, ja tām nav leģitīma pamatojuma. Par leģitīmu pamatojumu tiks atzīta šādu lapu aplūkošana darba pienākumu izpildē, sabiedrības informēšanas nolūkos, tieslietas ietvaros, zinātniskas izpētes nolūkos vai ar mērķi par to ziņot varas iestādēm. Saistībā ar līdzīgu problēmu cita starpā var minēt, ka Francijas Kasācijas tiesa ir nosūtījusi konstitucionālajai tiesai arī jautājumu par Francijas Kriminālkodeksa 421-2-6. panta atbilstību ...\nhttp://www.juristavards.lv/doc/270350-teroristisku-interneta-vietnu-aplukosanas-bistamiba/\n270350\nTue, 21 Mar 2017 00:00:00 +0200\n\n\nInformācija: Latvijas Zvērinātu advokātu padomē\n Latvijas Zvērinātu advokātu padomē No Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijas atskaitīta zvērināta advokāte Astra Stārasta pēc pašas vēlēšanās ar 2017. gada 1. aprīli. Darbība Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijā apturēta zvērinātām advokātēm Andrai Škurovai un Eleonorai Zelmenei; darbības apturēšana Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijā pagarināta zvērinātiem advokātiem Rihardam Poļakam un Haraldam Skaburskim. Par zvērināta advokāta palīga Ivara Siliņa patronu nozīmēts zvērināts advokāts Rihards Hlevickis. Apstiprinātas personas, kuras iesniegušas lūgumu par zvērināta advokāta eksāmena kārtošanu: Samirs Askerovs, dzim. 1980. g., SIA "Askerov. S. Consulting" juriskonsults, SIA "PRO-LEX" juriskonsults; Aija Gricmane, dzim. 1984. g., SIA "ATG LAS" juriste; Līga Mačuka, dzim. 1984. g., SIA "LM Law Office" juriste; Signe Zavadska, dzim. 1984. g., SIA "Šmitiņš un partneri" juriste. Saskaņā ar ...\nhttp://www.juristavards.lv/doc/270352-latvijas-zverinatu-advokatu-padome/\n270352\nTue, 21 Mar 2017 00:00:00 +0200\n\n\nInformācija: Aicina uz starptautisku konferenci par pārrobežu maksātnespējas procesu\n Aicina uz starptautisku konferenci par pārrobežu maksātnespējas procesu Biznesa augstskola "Turība" kā partneris piedalās Eiropas Savienības projektā SveComp, kura mērķis ir apkopot un dalīties ar starptautisko privāttiesību labākajiem prakses materiāliem pārrobežu maksātnespējas un pirmsmaksātnespējas (tiesiskās aizsardzības procesa) jomā. Projekta ietvaros 2017. gada 4. aprīlī norisināsies starptautiska konference par pārrobežu maksātnespējas procesu. Konferencē būs iespēja iepazīties ar aktuāliem juridiskiem jautājumiem par pārrobežu maksātnespējas procesu Latvijā un citās Eiropas valstīs. Konferences mērķis ir pievērst advokātu, tiesnešu, praktizējošo juristu, maksātnespējas procesa administratoru un uzraugošo valsts pārvalžu iestāžu uzmanību vienveidīgai, pārskatāmai un paredzamai pārrobežu maksātnespējas procesa organizēšanai gan vienas valsts, gan Eiropas Savienības mērogā. Konferencē ...\nhttp://www.juristavards.lv/doc/270353-aicina-uz-starptautisku-konferenci-par-parrobezu-maksatnespejas-procesu/\n270353\nTue, 21 Mar 2017 00:00:00 +0200\n\n\nĪsziņas: Konferencē apspriež advokātu ziņošanas pienākumu\n Konferencē apspriež advokātu ziņošanas pienākumu Aizvadītajā nedēļā, no 13. marta līdz 17. martam, notika gadskārtējās Advokatūras dienas, kuru laikā vairāk nekā 150 zvērināti advokāti un zvērinātu advokātu palīgi sniedza iedzīvotājiem bezmaksas juridiskās konsultācijas, īpašu uzmanību veltot bērnu interešu aizsardzībai. Viena no neatņemamām Advokatūras dienu sastāvdaļām bija ikgadējā advokatūras konference, kas 15. martā norisinājās Latvijas Universitātē, šoreiz iztirzājot advokātu ziņošanas pienākuma aspektus. 2010. gadā iedibināto Advokatūras dienu mērķis ir popularizēt zvērināta advokāta profesijas misiju – darboties sabiedrības interesēs, sniedzot tai praktisku palīdzību pēc labākās sirdsapziņas likumiem. \nhttp://www.juristavards.lv/doc/270339-konference-apspriez-advokatu-zinosanas-pienakumu/\n270339\nTue, 21 Mar 2017 00:00:00 +0200\n\n\nĪsziņas: Saeima izsludina sesiju starplaiku\n Saeima izsludina sesiju starplaiku Saeima 16. martā nolēma šā gada ziemas sesiju slēgt 10. aprīlī, bet pavasara sesiju sākt 18. aprīlī. Saeimas Kārtības rullis paredz, ka Saeimas sesijas ir kārtējas un ārkārtas. Gadā ir trīs kārtējās sesijas: rudens, ziemas un pavasara sesija. Saeimas sesiju starplaikā pēc nepieciešamības jebkurā brīdī var tikt sasaukta ārkārtas sesija. \nhttp://www.juristavards.lv/doc/270340-saeima-izsludina-sesiju-starplaiku/\n270340\nTue, 21 Mar 2017 00:00:00 +0200\n\n\nĪsziņas: Uz laiku aizstās Augstākās tiesas tiesnesi\n Uz laiku aizstās Augstākās tiesas tiesnesi Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamentā no 13. marta tiesneša pienākumus tiesneša pagaidu prombūtnes laikā pilda Administratīvās apgabaltiesas tiesnese Anita Kovaļevska. Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamentā A. Kovaļevska aizstās tiesnesi Jautrīti Briedi, kura nosūtīta uz diviem gadiem veikt ilgtermiņa eksperta pienākumus Ukrainas Augstākajā tiesā Twinning projekta ietvaros. A. Kovaļevska atsaucās Augstākās tiesas aicinājumam Administratīvās apgabaltiesas tiesnešiem pieteikties uz Administratīvo lietu departamenta tiesneša aizstāšanu pagaidu prombūtnē. Administratīvo lietu departaments atbalstīja tiesneses kandidatūru, pozitīvu atzinumu sniedza arī Tiesnešu kvalifikācijas kolēģija, un lēmumu pieņēma Tieslietu padome. Tiesneša amatā A. Kovaļevska ir kopš 2009. gada, no 2013. gada – Administratīvās apgabaltiesas tiesnese. Tiesnese gadu ...\nhttp://www.juristavards.lv/doc/270341-uz-laiku-aizstas-augstakas-tiesas-tiesnesi/\n270341\nTue, 21 Mar 2017 00:00:00 +0200\n\n\nĪsziņas: Rajona tiesu tiesnešus pārceļ uz apgabaltiesām\n Rajona tiesu tiesnešus pārceļ uz apgabaltiesām Tieslietu padome 13. martā atbalstīja Rīgas pilsētas Ziemeļu rajona tiesas tiesneses Madaras Ābeles pārcelšanu apgabaltiesas tiesneša amatā. Pēc apstiprināšanas Saeimā par apgabaltiesas tiesnesi viņa amata pienākumus pildīs Rīgas apgabaltiesā. M. Ābele atsaucās izsludinātajam konkursam Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģijas tiesneša amatam. Kopš 2013. gada tiesnese kā aizvietotāja pilda tiesneša amata pienākumus šajā kolēģijā. Savukārt Valmieras rajona tiesas tiesnesei Gunai Krieviņai Tieslietu padome uzdevusi pildīt Vidzemes apgabaltiesas tiesneša pienākumus tiesneša vakances laikā, kas saskaņā ar likuma "Par tiesu varu" 77. panta otro daļu var būt ne ilgāk par diviem gadiem. Vidzemes apgabaltiesā no 2016. gada septembra ir vakanta tiesneša amata vieta, jo pensijā devies tiesnesis Mārtiņš Ābele. \nhttp://www.juristavards.lv/doc/270342-rajona-tiesu-tiesnesus-parcel-uz-apgabaltiesam/\n270342\nTue, 21 Mar 2017 00:00:00 +0200\n\n\nĪsziņas: Apsūdz deputātu par seksuālu uzmākšanos\n Apsūdz deputātu par seksuālu uzmākšanos Vairākas sievietes vērsušās Lietuvas Ģenerālprokuratūrā, lūdzot sākt izmeklēšanu pret Seima deputātu Ķēstuti Pūku par seksuālu uzmākšanos. Lietuvas Ģenerālprokuratūras pārstāve aģentūrai BNS 15. martā apliecināja, ka šādi pieteikumi saņemti. Prokuratūra saņēmusi vēl kādas sievietes pieteikumu ar līdzīgām apsūdzībām. Ķ. Pūks Seimā ievēlēts no opozīcijas partijas "Kārtība un taisnīgums" saraksta, bet saistībā ar skandālu izstājies no šīs frakcijas. Televīzijas kanāls "Info TV" citēja kādas sievietes teikto, ka deputāts Ķ. Pūks darba intervijas laikā uzaicinājis viņu uz savu numuru Seima viesnīcā, parādījis savu guļamistabu un izteicis piezīmes par to, "cik jautri būtu pavāļāties viņa gultā". Pēc "Kārtība un taisnīgums" parlamenta frakcijas sanāksmes 64 gadus vecais Ķ. Pūks atvainojās par notikušo, lai gan iepriekš bija paziņojis, ka ...\nhttp://www.juristavards.lv/doc/270343-apsudz-deputatu-par-seksualu-uzmaksanos/\n270343\nTue, 21 Mar 2017 00:00:00 +0200\n\n\nĪsziņas: Pasludina sevi par karali un izkrāpj naudu\n Pasludina sevi par karali un izkrāpj naudu Vācijas tiesa piespriedusi četru gadu cietumsodu vīrietim, kurš sevi pasludinājis par "Vācijas karali", taču "saviem pavalstniekiem" izkrāpis vairāk nekā miljonu eiro. Tiesa 15. martā paziņoja, ka pašpasludinātais "Vācijas karalis" no 2009. gada līdz 2013. gadam nodarbojies ar nelikumīgu banku darbību, nozogot vairāk nekā miljonu eiro noguldītāju naudas. 51 gadu vecajam Pēteram Ficekam izdevies pārliecināt vairāk nekā 600 cilvēku noguldīt viņa "bankā" 1,7 miljonus eiro. Prokuratūra viņu apsūdzēja 1,3 miljonu eiro izlietošanā personīgiem nolūkiem. P. Ficeks ir mācījies par pavāru, bijis karatē instruktors un vadījis pats savu tetovēšanas salonu. 2008. gadā viņš nesekmīgi kandidēja Saksijas-Anhaltes federālajā zemē esošās Vitenbergas mēra vēlēšanās, bet 2009. gadā arī Vācijas parlamenta vēlēšanās. 2012. gadā viņš nodibināja "Vācijas karalisti", ...\nhttp://www.juristavards.lv/doc/270344-pasludina-sevi-par-karali-un-izkrapj-naudu/\n270344\nTue, 21 Mar 2017 00:00:00 +0200\n\n\nRedakcijas sleja: Uzticības kredīta ekonomiskā vērtība\n Uzticības kredīta ekonomiskā vērtība Vārds "uzticība", šķiet, katras nozares un ievirzes žurnāliem jau kļuvis par atslēgvārdu. Juridisko izdevumu viena no pamattēmām ir sabiedrības uzticība tieslietu sistēmai, tā dēvētos sieviešu žurnālus visražīgāk mēdz piepildīt partneru "uzticības/neuzticības" daudzējādās šķautnes. Savukārt finanšu literatūrā jautājums par uzticību iegūst jau tīri naudā izmērāmas aprises: kā norādījusi Starptautiskā monetārā fonda vadītāja Kristīne Lagarda, "sabiedrības uzticības saglabāšana banku sistēmai ir viens no būtiskākajiem banku sektora elementiem". Ja daudzos jautājumos par uzticību un uzticēšanos katram ir ko teikt (kā piemērs ir regulārās sabiedrības uzticēšanās aptaujas, kurās bieži vien respondenti pauž viedokli, kas balstās ne savā pieredzē, bet tādā vispārējā filozofiskā attieksmē pret visu, kas ir apkārt), tad banku sektors savā ziņā ir ...\nhttp://www.juristavards.lv/doc/270355-uzticibas-kredita-ekonomiska-vertiba/\n270355\nTue, 21 Mar 2017 00:00:00 +0200\n\n\nInformācija: Jaunākie normatīvie akti Latvijā\n Untitled Document Likumi Nosaukums Pieņemts Stājas spēkā Publicēts Grozījumi DNS nacionālās datu bāzes izveidošanas un izmantošanas likumā 02.03.2017. 28.03.2017. 14.03.2017. Grozījumi Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likumā 02.03.2017. 28.03.2017. 14.03.2017. Grozījumi Bērnu tiesību aizsardzības likumā 02.03.2017. 28.03.2017. 14.03.2017. Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās" 02.03.2017. 28.03.2017. 14.03.2017.   Noteikumi Nosaukums Nr. Pieņemts Stājas spēkā Publicēts Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt ...\nhttp://www.juristavards.lv/doc/270356-jaunakie-normativie-akti-latvija/\n270356\nTue, 21 Mar 2017 00:00:00 +0200\n\n