Jursta Vārds - Jaunākais žurnāla numurs http://www.juristavards.lv Jaunākais žurnāla numurs lv http://www.juristavards.lv Fri, 18 Aug 2017 10:06:00 -0700 http://www.juristavards.lv/img/logo.png Jurista Vārds http://www.juristavards.lv 240 47 \nNumura tēma: Tūrisma tiesības drošai un mierīgai atpūtai\nTūrisma tiesības drošai un mierīgai atpūtai\nhttp://www.juristavards.lv/doc/271164-turisma-tiesibas-drosai-un-mierigai-atputai/\n271164\nTue, 15 Aug 2017 00:00:00 +0200\n\n\nInformācija: Eiropas Komisijas reakcija uz Polijas tieslietu reformu\n Eiropas Komisijas reakcija uz Polijas tieslietu reformu Šā gada 26. jūlijā pieņemtais ieteikums C (2017) 5320, ko parakstījis Komisijas priekšsēdētāja pirmais vietnieks Franss Timmermanss, vēršas pie Polijas trešo reizi, aicinot apstādināt tieslietu reformu, dodot Polijai mēnesi laika. Ja nenotiks uzlabojumi, Eiropas Komisija ir gatava nekavējoties sākt Līguma par Eiropas Savienību 7. panta 1. punktā paredzēto procedūru, kas paredz Padomes iespēju konstatēt, ka kāda dalībvalsts varētu nopietni pārkāpt 2. pantā minētās vērtības, kas var novest pie Polijas balsstiesību atņemšanas. Pašreizējās tieslietu sistēmas reformas pamatā ir četri ļoti strīdīgi likumprojekti: 1) Likums par Augstāko tiesu (Polijas prezidents, izmantojot veto tiesības, to 24. jūlijā noraidīja. Likumprojekts tika piedāvāts 2017. gada 12. jūlijā un jau 22. jūlijā Sejmā pieņemts); Likums paredz, ka visi Augstākās tiesas tiesneši, izņemot ...\nhttp://www.juristavards.lv/doc/271162-eiropas-komisijas-reakcija-uz-polijas-tieslietu-reformu/\n271162\nTue, 15 Aug 2017 00:00:00 +0200\n\n\nInformācija: Par INSOL Europe Austrumeiropas valstu komitejas konferenci Budapeštā\n Par INSOL Europe Austrumeiropas valstu komitejas konferenci Budapeštā Šī, nu jau 13. konference bija veltīta uzņēmumu "bez mantas"1 likvidācijai Viduseiropas valstīs. Ievērojot tradīcijas, konferenci ar uzrunu atklāja INSOL Europe prezidents Stefans Kohs (Steffen Koch, Hww Hermann Wienberg Wilhelm, Vācija). Viņš apstiprināja konferences absolūto panākumu, kas tika sasniegts, piedaloties gandrīz 300 dalībniekiem no 16 valstīm. Īpašu vērību konferencei pievērsa vietējie maksātnespējas procesa administratori: aptuveni 30 % no vairāk nekā 600 Ungārijas administratoriem izmantoja iespēju pievienoties INSOL Europe saimei. Konferenci ar īsu uzrunu atklāja Austrumeiropas valstu komitejas līdzpriekšsēdētājs Radū Lotrāns (Radu Lotrean, CITR, Rumānija), kurš pateicās arī konferences organizēšanā iesaistītajam tehniskajam personālam. Tāpat dalībniekus uzrunāja Ungārijas Maksātnespējas procesa administratoru asociācijas ...\nhttp://www.juristavards.lv/doc/271163-par-eminsolem-emeuropeem-austrumeiropas-valstu-komitejas-konferenci-budapesta/\n271163\nTue, 15 Aug 2017 00:00:00 +0200\n\n\nNumura tēma: Tūrisms un likumi. Cik viegli un ērti strādāt jeb – vai likumdošana palīdz lauku tūrismam\n Tūrisms un likumi. Cik viegli un ērti strādāt jeb – vai likumdošana palīdz lauku tūrismam Lauku tūrisma uzņēmējdarbība Pašvaldību atbalstu uzņēmējdarbībai nosaka likums "Par pašvaldībām", pieļaujot iespējas ieviest vietējās nodevas un noteikt to apmēru, lemt par nodokļu likmēm un atbrīvošanu no nodokļu maksāšanas (14. pants), izstrādāt pašvaldības teritorijas attīstības programmu un teritorijas plānojumu, izvirzot mērķus un virzienus tūrismā, kā arī iezīmējot tajās tūrisma attīstības zonas, nodrošināt teritorijas attīstības programmas realizāciju un teritorijas plānojuma administratīvo pārraudzību, kā arī tām tiek dota iespēja sekmēt saimniecisko darbību attiecīgajā administratīvajā teritorijā un rūpēties par bezdarba samazināšanu (15. pants). Formāli šis atbalsts parasti rezultējas kāda uzņēmējdarbības veicināšanas speciālista amata un/vai tūrisma informācijas centra (TIC) ...\nhttp://www.juristavards.lv/doc/271165-turisms-un-likumi-cik-viegli-un-erti-stradat-jeb-vai-likumdosana-palidz-lauku-turismam/\n271165\nTue, 15 Aug 2017 00:00:00 +0200\n\n\nNumura tēma: Jaunais tūrisma pakalpojumu regulējums: kompleksa un saistīta tūrisma pakalpojuma jēdzieni\n Jaunais tūrisma pakalpojumu regulējums: kompleksa un saistīta tūrisma pakalpojuma jēdzieni Latvijā patlaban Ekonomikas ministrijas vadībā norit intensīvs darbs pie Direktīvas prasību pārņemšanas, un ir izstrādāts likumprojekts "Grozījumi Tūrisma likumā",6 kas nodots starpinstitūciju saskaņošanai. Tā kā Latvijas normatīvie akti, kuros tiek pārņemta Direktīva, vēl ir izstrādes stadijā, šī raksta mērķis ir analizēt Direktīvas prasības, uzsvaru liekot uz mainīto komplekso tūrisma pakalpojumu definīciju un jauno tūrisma pakalpojuma veidu – saistīto tūrisma pakalpojumu. Jāņem vērā, ka Direktīva ir maksimālās harmonizācijas direktīva,7 kura nepieļauj stingrāku prasību noteikšanu Direktīvas piemērošanas jomā, izņemot konkrētus Direktīvā paredzētus gadījumus.8 Galvenās izmaiņas ceļotāju tiesībās saistītas ar kompleksā tūrisma pakalpojuma definīcijas paplašināšanu, jauna pakalpojumu veida – ...\nhttp://www.juristavards.lv/doc/271166-jaunais-turisma-pakalpojumu-regulejums-kompleksa-un-saistita-turisma-pakalpojuma-jedzieni/\n271166\nTue, 15 Aug 2017 00:00:00 +0200\n\n\nNumura tēma: Termiņš aviopasažiera tiesību realizācijai: vai Augstākās tiesas nostāja ir pamatota\nTermiņš aviopasažiera tiesību realizācijai: vai augstākās tiesas nostāja ir pamatota Regula paredz standartizētu kompensācijas apmēra noteikšanas algoritmu atkarībā no lidojuma attāluma, un tā apmērs svārstās no 250 līdz 600 eiro. Kompensācijas apmērs nav atkarīgs no reālajiem pasažierim nodarītajiem zaudējumiem. Regula pierādīšanas nastu pamatā paredz gaisa pārvadātājam, kurš var izvairīties no kompensācijas samaksas pienākuma, ja spēj pierādīt, ka pasažiera interešu aizskārums noticis ārkārtēju apstākļu dēļ, no kuriem nevarētu izvairīties pat tad, ja tiktu veikti visi iespējamie pasākumi. Jāatzīmē, ka šajā ziņā Eiropas Savienības Tiesa gaisa pārvadātājam ir noteikusi samērā augstu rūpības latiņu, par šādu ārkārtas apstākli ne vienmēr atzīstot pat tādas gaisakuģa tehniskas problēmas, kuras atklājas neilgi pirms lidojuma, norādot, ka pārvadātājam bija ...\nhttp://www.juristavards.lv/doc/271167-termins-aviopasaziera-tiesibu-realizacijai-vai-augstakas-tiesas-nostaja-ir-pamatota/\n271167\nTue, 15 Aug 2017 00:00:00 +0200\n\n\nNumura tēma: Tiesiskās sekas sadursmei ar putnu\n Tiesiskās sekas sadursmei ar putnu Regula Nr. 261/2004, ar ko paredz kopīgus noteikumus par kompensāciju un atbalstu pasažieriem sakarā ar iekāpšanas atteikumu un lidojumu atcelšanu vai ilgu kavēšanos, gaisa satiksmes pasažieriem gan sniedz skaidrākas iespējas, gan arī daļēji tos ierobežo un ievelk juridisko kāzusu labirintos. Eiropas Savienības Tiesa 2017. gada 4. maijā lietā Nr. C‑315/15 Marcela Peškova, Jiri Peška pret Travel Service a.s.1 atzinusi, ka lidmašīnas sadursme ar putnu ir ārkārtējs apstāklis regulas izpratnē. Šis spriedums kontrastē ar Anglijas tiesas Mančestrā pirms diviem gadiem secināto, ka lidmašīnas sadursme ar putnu tomēr nav atzīstama par ārkārtas apstākli. Lietā Timothy Ash pret Thomas Cook angļu tiesnesis savu lēmumu pamatoja ar jēdziena "ārkārtas apstākļi" analīzi, pretstatot to ar "negaidītu", "neparastu" vai "neparedzamu", kā arī "retu" atgadījumu. Ja divu sauszemes transporta līdzekļu ...\nhttp://www.juristavards.lv/doc/271168-tiesiskas-sekas-sadursmei-ar-putnu/\n271168\nTue, 15 Aug 2017 00:00:00 +0200\n\n\nNumura tēma: Aviopasažieru melnā saraksta izmantošanas problemātika Latvijā\n Aviopasažieru melnā saraksta izmantošanas problemātika Latvijā Praksē šādi pasažieri kļūst fiziski vai verbāli agresīvi, traucē sabiedrisko kārtību, mēģina bojāt gaisakuģi un veic uz gaisakuģa citas aizliegtas darbības, piemēram, smēķē vai lieto neatļautas ierīces, mēģina atvērt lidmašīnas avārijas izeju. Presē arvien biežāk parādās informācija par "nevaldāmiem pasažieriem" lidojumos uz Latviju un no Latvijas. Piemēram, 2015. gadā internetā tika publicēts video no lidojuma Rīga-Dublina, kurā puskails pasažieris alkohola reibumā dauzīja lidmašīnas sienas un mēģināja izaicināt citus pasažierus. Pēc neveiksmīgiem mēģinājumiem pasažieri savaldīt pilots pieņēma lēmumu veikt ārkārtas nosēšanos Dānijā, kur šis pasažieris tika nodots tiesībsargājošām iestādēm. "Nevaldāmi pasažieri" rada ne tikai būtisku risku pasažieru un apkalpes drošībai, bet arī finansiālus zaudējumus un neērtības ...\nhttp://www.juristavards.lv/doc/271169-aviopasazieru-melna-saraksta-izmantosanas-problematika-latvija/\n271169\nTue, 15 Aug 2017 00:00:00 +0200\n\n\nNumura tēma: Slēptās kameras Airbnb apartamentos\n Slēptās kameras Airbnb apartamentos Airbnb ir viens no redzamākajiem līdzdalības ekonomikas paraugiem – tas dod iespēju ļoti efektīvā veidā personām, kurām ir brīvi resursi, šajā gadījumā apartamenti, tos izmantot ienākumu gūšanai, piedāvājot tos personām, kam tas attiecīgajā brīdī ir nepieciešams. Airbnb piedāvājumam ir daudz priekšrocību, salīdzinot ar viesnīcām, lielākoties ekonomiskas, proti, šādi apartamenti ir ievērojami lētāki nekā viesnīcas. Zināmā mērā tas ir saistīts ar tiesiskā regulējuma neesamību – viesnīcām ir izvirzītas dažādas prasības, piemēram, sanitārās prasības, savukārt Airbnb iznomātajiem apartamentiem normatīvajos aktos nav noteiktas nekādas īpašas prasības. Vienlaikus jāatzīmē, ka šobrīd pastāv vairāki riski, kas jāņem vērā, izvēloties apartamentus Airbnb platformā, kuri ir attiecināmi arī uz citiem līdzdalības ekonomikas pakalpojumiem. Piemēram, pastāv ...\nhttp://www.juristavards.lv/doc/271170-sleptas-kameras-emairbnbem-apartamentos/\n271170\nTue, 15 Aug 2017 00:00:00 +0200\n\n\nTiesību politika: Par Tiesībsarga biroja darbības neatkarību\n Par Tiesībsarga biroja darbības neatkarību Godātais Kučinska kungs! Šobrīd valdībā noris darbs pie likumprojektu "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2018., 2019. un 2020. gadam" un "Par valsts budžetu 2018. gadam" sagatavošanas. Lai nodrošinātu efektīvāku un caurskatāmāku valsts budžeta vadību, identificētu potenciāli pieejamos resursus izdevumu segšanai, valdība lēmusi detalizēti pārskatīt iepriekšējo gadu iestāžu izdevumus. Neapšaubāmi šāds lēmums veicina pieeju pārskatīt veicamās aktivitātes, iekšēji rast līdzfinansējumu jauniem prioritārajiem pasākumiem un valsts budžeta finansēto funkciju ekonomiskākai un racionālākai īstenošanai. Līdz ar nozaru ministriju budžetu pārskatīšanu tiek revidēti arī Tiesībsarga biroja budžeta izdevumi, uzmanību pievēršot gan līdzšinēji piešķirtajam finansējumam administratīvās kapacitātes stiprināšanai vai neatliekamajiem pasākumiem, gan vērtējot ...\nhttp://www.juristavards.lv/doc/271157-par-tiesibsarga-biroja-darbibas-neatkaribu/\n271157\nTue, 15 Aug 2017 00:00:00 +0200\n\n\nJurista vizītkarte: Esmeralda Balode-Buraka\n Val \nhttp://www.juristavards.lv/doc/271174-esmeralda-balode-buraka/\n271174\nTue, 15 Aug 2017 00:00:00 +0200\n\n\nInformācija: Jaunākie normatīvie akti Latvijā\n Untitled Document Likumi Nosaukums Pieņemts Stājas spēkā Publicēts Grozījumi Mikrouzņēmumu nodokļa likumā 28.07.2017. 01.01.2018. 08.08.2017. Grozījumi Solidaritātes nodokļa likumā 28.07.2017. 01.01.2018. 08.08.2017. Grozījumi Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa un uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa likumā 28.07.2017. 01.01.2019. 08.08.2017. Grozījumi likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 28.07.2017. 01.01.2018. 08.08.2017. Grozījumi likumā "Par nodokļiem un nodevām" 28.07.2017. 01.01.2018. 08.08.2017. Grozījumi Autoceļu lietošanas nodevas likumā 28.07.2017. 22.08.2017. 08.08.2017. Uzņēmumu ienākuma nodokļa likums 28.07.2017. 01.01.2018. 08.08.2017.  ...\nhttp://www.juristavards.lv/doc/271173-jaunakie-normativie-akti-latvija/\n271173\nTue, 15 Aug 2017 00:00:00 +0200\n\n\nĪsziņas: Atbalsta paātrinātu kriminālprocesu izmeklēšanu\n Atbalsta paātrinātu kriminālprocesu izmeklēšanu Ministru kabinets 8. augustā atbalstīja Iekšlietu ministrijas izstrādāto likumprojektu "Grozījumi Kriminālprocesa likumā", kas paredz atvieglot un paātrināt krimināllietu izmeklēšanu. Grozījumi stāsies spēkā pēc to pieņemšanas Saeimā. Kriminālprocesa likuma grozījumu mērķis ir paātrināt vienkāršu noziedzīgu nodarījumu izmeklēšanu un panākt soda piemērošanu iespējami īsākā laikā. Pašlaik policija mazāk smagu noziegumu izmeklēšanā iegulda lielus resursus, ko daudz lietderīgāk būtu novirzīt smagāku noziegumu izmeklēšanai. Tāpēc likumprojekta mērķis ir atteikties no formālām, dublējošām procesuālajām darbībām un radīt priekšnosacījumus efektīvākai izmeklēšanai, kā arī ātrākai un vienkāršotai kriminālprocesa virzībai uz prokuratūru un tiesu. Priekšlikumus Kriminālprocesa likuma grozījumiem piedāvāja Valsts policija, pamatojoties uz ...\nhttp://www.juristavards.lv/doc/271158-atbalsta-paatrinatu-kriminalprocesu-izmeklesanu/\n271158\nTue, 15 Aug 2017 00:00:00 +0200\n\n\nĪsziņas: Paredz izmaiņas kooperatīvo sabiedrību regulējumā\n Paredz izmaiņas kooperatīvo sabiedrību regulējumā Valdība 8. augustā atbalstīja Tieslietu ministrijas izstrādāto likumprojektu paketi (likumprojekts "Kooperatīvo sabiedrību likums" un likumprojekts "Grozījumi likumā "Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru"") ar grozījumiem kooperatīvo sabiedrību regulējumā, kas paredz būtiskas izmaiņas un uzlabojumus kooperatīvo sabiedrību darbībā. Turpmāk kooperatīvās sabiedrības netiks iedalītas komersantos un nekomersantos (komersanta statuss kooperatīvajās sabiedrībās būs noteikts vien gadījumā, ja tas izrietēs no speciālajiem normatīvajiem aktiem, piemēram, Krājaizdevu sabiedrību likumā). Vairs nav paredzēts izdalīt kooperatīvo sabiedrību veidus (dzīvokļu, laivu un garāžu īpašnieku, lauksaimniecības un mežsaimniecības pakalpojumu u.c.). Ja attiecīgās nozares ministrija uzskata, ka ir nepieciešams atsevišķs regulējums konkrētās nozares tiesību subjektiem ...\nhttp://www.juristavards.lv/doc/271159-paredz-izmainas-kooperativo-sabiedribu-regulejuma/\n271159\nTue, 15 Aug 2017 00:00:00 +0200\n\n\nĪsziņas: Tiesu administrācija prezentē plānotās novitātes\n Tiesu administrācija prezentē plānotās novitātes 9. augustā tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs kopā ar uzņēmēju organizāciju pārstāvjiem apmeklēja Tiesu administrāciju, lai iepazītos ar iestādes darbu un plānotajām novitātēm e-pakalpojumu un Tiesu iestāžu informācijas sistēmas uzlabošanā. Tiesu administrācijas direktors Edvīns Balševics iepazīstināja ar tiesu e-pakalpojumiem, kas izvietoti vietnē: www.manas.tiesas.lv, un prezentēja projektu, kura ietvaros plānots pilnībā pāriet uz elektronisku lietu, blokķēžu datubāzes izmantošanu un lielapjoma datu apstrādi procesu analīzei. \nhttp://www.juristavards.lv/doc/271160-tiesu-administracija-prezente-planotas-novitates/\n271160\nTue, 15 Aug 2017 00:00:00 +0200\n\n\nĪsziņas: Turpināsies uzņemšana brīvajās studiju vietās\n Turpināsies uzņemšana brīvajās studiju vietās Latvijas Universitātes (LU) Juridiskās fakultātes bakalaura un profesionālā maģistra studiju programmās no 22. līdz 25. augustam turpināsies uzņemšana brīvajās studiju vietās. Pieejamas tikai maksas studiju vietas, bet, izvēloties pilna laika klātienes formu, pēc gada noris rotācija ar iespēju iegūt valsts budžeta finansējumu studijām. Bakalaura studiju programma "Tiesību zinātne" ir pirmais solis ceļā uz jurista izglītības un kvalifikācijas iegūšanu, sniedzot pamatzināšanas tiesībās. Bakalaura līmenī vēl pieejamas maksas vietas studijām darba dienās, darba dienu vakaros, kā arī neklātienē – sestdienās. Izvēloties pilna laika studiju formu, pirmā studiju gada noslēgumā noris rotācija, pēc kuras studenti ar augstākajām sekmēm iegūst valsts budžeta finansējumu. Profesionālā maģistra studiju programma "Tiesību zinātne" paredzēta augstākā līmeņa ...\nhttp://www.juristavards.lv/doc/271161-turpinasies-uznemsana-brivajas-studiju-vietas/\n271161\nTue, 15 Aug 2017 00:00:00 +0200\n\n\nRedakcijas sleja: Atvaļinājuma juridiskā puse\n Atvaļinājuma juridiskā puse Augustā "Jurista Vārda" lasītājam ir vismaz divas iespējas, kā izmantot žurnālu. Gadījumā, ja vēl nav izlietots viss iekrātais atvaļinājums un izdodas dabūt brīvas tieši tās dienas, kad Latvijā beidzot spīd saule, no "Jurista Vārda" var izraut lapu, lai iededzinātu pārgājiena ugunskuru vai uzlocīt pretsaules cepurīti pludmales apmeklējumam. Savukārt tiem, kam atvaļinājuma prieki jau beigušies, varam piedāvāt šo žurnāla speciālo laidienu, kas veltīts tūrisma tiesiskā regulējuma problemātikai. Lai, "smokot biroja žņaugos", laiku varētu izmantot pēc iespējas lietderīgāk, gatavojoties jau nākamajām brīvdienām, kas noteikti nav aiz kalniem! Tādējādi redakcija cer, ka tūrisma nozares juridiskā puse mūsu lasītājiem varētu būt interesanta ne vien kā tieslietu nozares profesionāļiem, bet arī kā tūrisma jomas klientiem. Ne vienam vien, piemēram, varētu būt iznācis atrasties ...\nhttp://www.juristavards.lv/doc/271171-atvalinajuma-juridiska-puse/\n271171\nTue, 15 Aug 2017 00:00:00 +0200\n\n