Jursta Vārds - Jaunākais žurnāla numurs http://www.juristavards.lv Jaunākais žurnāla numurs lv http://www.juristavards.lv Thu, 19 Oct 2017 10:13:04 -0700 http://www.juristavards.lv/img/logo.png Jurista Vārds http://www.juristavards.lv 240 47 \nIntervija: “Nosauciet man jebkuras pamattiesības, par kurām jūs gribētu parunāt!”\n "Nosauciet man jebkuras pamattiesības, par kurām jūs gribētu parunāt!" Sakiet, kā jūs sevi redzat – vairāk kā tiesnesi vai tiesību zinātnieku? Tas ir labs jautājums. Protams, oficiāli man būtu jājūtas vairāk kā tiesnesim, jo tas ir mans pilnas slodzes darbs. Tiesību zinātnē strādāju uz pusslodzi. Bet, godīgi sakot, to ir grūti pateikt. Par to tieši vakar runājām ar draugiem – kolēģiem tiesnešiem, ka brīdī, kad tu raksti spriedumu, tu nevari būt zinātnieks. Akadēmiskās vēlmes ir jāatstāj malā, jāatturas no savu akadēmisko ideju uzspiešanas spriedumos. Tomēr vispārīgi tam neko nevar padarīt: dažkārt tu turpini domāt kā tiesību zinātnieks. Turklāt es redzu atšķirības starp tiesnešiem, kas nāk no akadēmiskās vides un kas ir profesionāli karjeras tiesneši. Īsumā summējot: domāju, ka tomēr vairāk esmu tiesību zinātnieks. Savā monogrāfijā jūs norādāt, ka vēl joprojām tiesību zinātnē ...\nhttp://www.juristavards.lv/doc/271514-nosauciet-man-jebkuras-pamattiesibas-par-kuram-jus-gribetu-parunat/\n271514\nTue, 17 Oct 2017 00:00:00 +0200\n\n\nNotikums: Latgalē “Jurista Vārdu” sagaida ar interesi un viesmīlību\n Latgalē "Jurista Vārdu" sagaida ar interesi un viesmīlību \nhttp://www.juristavards.lv/doc/271512-latgale-jurista-vardu-sagaida-ar-interesi-un-viesmilibu/\n271512\nTue, 17 Oct 2017 00:00:00 +0200\n\n\nSkaidrojumi. Viedokļi: Komerclikums piedzīvojis apjomīgas izmaiņas\n Komerclikums piedzīvojis apjomīgas izmaiņas 1. Atvieglojumi pamatkapitāla palielināšanai Saistībā ar saņemtajiem priekšlikumiem no komersantus pārstāvošajām organizācijām ir izstrādāti grozījumi Komerclikumā, kas atvieglos akciju sabiedrību (turpmāk – AS) pamatkapitāla palielināšanas (akciju emisijas) procedūru. Tieslietu ministrija, izvērtējot Komerclikumu un spēkā esošo Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2012/30/ES (2012. gada 25. oktobris) par to, kā vienādošanas nolūkā koordinēt nodrošinājumus, ko saistībā ar akciju sabiedrību veidošanu un to kapitāla saglabāšanu un mainīšanu dalībvalstis prasa no sabiedrībām Līguma par Eiropas Savienības darbību 54. panta otrās daļas nozīmē, lai aizsargātu sabiedrību dalībnieku un trešo personu intereses (turpmāk – Otrā direktīva),1 secināja, ka Otrā direktīva paredz akcionāriem vieglāku procedūru pamatkapitāla palielināšanai, līdz ar to ...\nhttp://www.juristavards.lv/doc/271516-komerclikums-piedzivojis-apjomigas-izmainas/\n271516\nTue, 17 Oct 2017 00:00:00 +0200\n\n\nSkaidrojumi. Viedokļi: Pārmaiņu laiks kriminālprocesā turpinās – 2017. gada grozījumi (II)\n Pārmaiņu laiks kriminālprocesā turpinās – 2017. gada grozījumi (II) 3.2. KPL un KL normu spēks laikā attiecībā uz mantas īpašo konfiskāciju Ir acīmredzami, ka notikušās izmaiņas ir būtiskas attiecībā uz to, kas ir uzskatāma par konfiscējamo mantu. Līdz ar to aktuāls kļūst jautājums par to, kā nosakāms piemērojamo normu spēks laikā. Ir vispār zināms, ka procesuālo un materiālo normu spēka laikā noteikšanā ir dažādas pieejas (salīdzināšanai sk. KL 5. pantu un KPL 4. pantu). Tai pašā laikā, lai noteiktu, vai norma ir procesuāla vai materiāla, nav pietiekami paskatīties, kā sauc likumu, kurā tā ietverta, bet gan jāvērtē normas būtība.24 Šobrīd jautājums par to, kas ir īpašā kārtībā konfiscējamā manta, reglamentēts KL. Līdz 2017. gada 1. augusta šo jautājumu reglamentēja KPL. Tas, ka šis jautājums KL iekļauts tikai šobrīd, nenozīmē, ka īpašo mantas konfiskāciju nevarēs piemērot ...\nhttp://www.juristavards.lv/doc/271517-parmainu-laiks-kriminalprocesa-turpinas-2017gada-grozijumi-ii/\n271517\nTue, 17 Oct 2017 00:00:00 +0200\n\n\nJuridiskā literatūra: Iznākusi jauna monogrāfija krimināltiesībās\n Iznākusi jauna monogrāfija krimināltiesībās Augstākās tiesas Krimināllietu departamenta priekšsēdētājs Pēteris Dzalbe grāmatas priekšvārdā ir norādījis, ka Krimināllikumā ietvertās ģenerālklauzulas un nenoteiktie juridiskie jēdzieni rada interpretācijas variantus. Tā rezultātā normu piemērotājiem ir jāspēj iziet ārpus krimināltiesiskā regulējuma un paskatīties uz problemātiku plašākā mērogā, kā to veiksmīgi ir izdarījis grāmatas autors J. Baumanis. P. Dzalbe ir norādījis, ka J. Baumaņa grāmata normu piemērotājiem var kalpot kā ceļakarte, kas var atvieglot un pilnveidot dažādu krimināltiesisko institūtu izpratni. Raksturojot monogrāfijas mērķi, autors ir norādījis, ka tās filozofiskais aspekts ir orientēts uz kriminālatbildības jēgas meklējumu. Un, patiešām, ir jāatzīmē, ka monogrāfijā ietvertajos rakstos autors ir centies problēmjautājumus vērtēt, iedziļinoties kriminoloģijā, ...\nhttp://www.juristavards.lv/doc/271515-iznakusi-jauna-monografija-kriminaltiesibas/\n271515\nTue, 17 Oct 2017 00:00:00 +0200\n\n\nInformācija: Valsts kontrole publisko revīzijas ziņojumu par pirmstiesas izmeklēšanu\n Valsts kontrole publisko revīzijas ziņojumu par pirmstiesas izmeklēšanu Revīzijas tvērums VK revīzijas pētījuma objekts vispārīgā līmenī definēts tādējādi, lai izvērtētu, vai likums ir derīgs iecerētā mērķa sasniegšanai, pievēršoties arī izpētei par iespējamo problēmu likuma piemērošanā (lai metodiski pārliecinātos, vai problēma ir izmeklētāju kvalifikācijā un tās pilnveidē, kā arī par izmeklētājiem izvirzāmo prasību adekvātumu un pietiekamību juridiskajās zināšanās). Tāpat VK revīzijā nav ignorēts fakts, ka izmeklētāji savā darbā nav izolēti no to uzraugiem. Saistībā ar izmeklētāju izglītības jeb kvalifikācijas jautājumiem, uzmanība vērsta arī uz ārējiem ietekmējošiem faktoriem (galvenokārt uz Policijas akadēmijas (PA) likvidēšanu, taču, kā zināms, 2006. gadā ir dibināta Valsts policijas koledža, kuras darbībai VK arī pievērsusies). Atzīstot, ka PA likvidēšana ir bijis ...\nhttp://www.juristavards.lv/doc/271513-valsts-kontrole-publisko-revizijas-zinojumu-par-pirmstiesas-izmeklesanu/\n271513\nTue, 17 Oct 2017 00:00:00 +0200\n\n\nJurista vizītkarte: Romāns Dončenko\n Val \nhttp://www.juristavards.lv/doc/271520-romans-doncenko/\n271520\nTue, 17 Oct 2017 00:00:00 +0200\n\n\nTiesību politika: 2018. gada budžeta prioritātes tieslietu un iekšlietu jomā\n 2018. gada budžeta prioritātes tieslietu un iekšlietu jomā Pēc Tieslietu ministrijas sniegtajām ziņām, plānots, ka tās budžets 2018. gadā pieaugs līdz 230,4 miljoniem eiro, kas ir par septiņiem miljoniem vairāk nekā šogad. Attiecīgi nākamā gada budžetā būtiskākais palielinājums – pieaugums līdz pat 20 % – paredzēts tiesnešu atalgojumam. Kopumā prioritārajiem pasākumiem tiks novirzīti 5,2 miljoni eiro, no kuriem daļu līdzekļu plānots veltīt Uzņēmumu reģistra Publisko reģistru modernizēšanai, lai iedzīvotājiem atvieglotu un vienkāršotu dokumentu iesniegšanu Uzņēmumu reģistrā. Papildus Tieslietu ministrija un Valsts valodas centrs nākamajā gadā turpinās aktīvi strādāt pie valsts valodas lietojuma uzraudzības stiprināšanas, veicinot centra sabiedrisko palīgu aktīvu iesaisti un iedzīvotāju konsultēšanu, lai samazinātu valsts valodas lietojuma pārkāpumu skaitu. Lai stiprinātu un sekmētu valsts ...\nhttp://www.juristavards.lv/doc/271506-2018gada-budzeta-prioritates-tieslietu-un-iekslietu-joma/\n271506\nTue, 17 Oct 2017 00:00:00 +0200\n\n\nInformācija: Jaunākie normatīvie akti Latvijā\n Untitled Document Satversmes tiesas spriedumi Nosaukums Nr. Pieņemts Stājas spēkā Publicēts Par Kriminālprocesa likuma 629. panta piektās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 92. panta pirmajam teikumam un Kriminālprocesa likuma 631. panta trešās daļas otrā teikuma atbilstību Satversmes 91. panta pirmajam teikumam 2017-10-01 11.10.2017. 13.10.2017. 13.10.2017. Par Jūrmalas pilsētas domes 2016. gada 24. marta saistošo noteikumu Nr. 8 "Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grozījumu grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu" "Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu" 2361. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 115. pantam 2016-24-03 06.10.2017. 10.10.2017. 10.10.2017.   Likumi Nosaukums  ...\nhttp://www.juristavards.lv/doc/271519-jaunakie-normativie-akti-latvija/\n271519\nTue, 17 Oct 2017 00:00:00 +0200\n\n\nĪsziņas: Paredz paātrināt sūdzību izskatīšanu ECT\n Paredz paātrināt sūdzību izskatīšanu ECT Saeima 12. oktobrī ratificēja protokolu, ar kuru tiek grozīta Cilvēka tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencija. Protokols paredz pilnveidot tiesisko regulējumu, lai paātrinātu sūdzību izskatīšanu Eiropas Cilvēktiesību tiesā (ECT). Protokols paredz mainīt tiesnešu maksimālā vecuma slieksni – turpmāk par tiesnesi uz deviņiem gadiem varēs ievēlēt personu, kas nav vecāka par 65 gadiem. Pašlaik ECT tiesneša amatu varēja ieņemt līdz 70 gadu vecumam neatkarīgi no amatā nostrādātā laika. Tāpat plānots saīsināt termiņu sūdzības iesniegšanai ECT, proti, personai pēc galīgā nolēmuma pieņemšanas nacionālajā līmenī dos četrus mēnešus līdzšinējo sešu vietā sūdzības iesniegšanai. Saskaņā ar piedāvāto regulējumu ECT drīkstēs atzīt par nepieņemamām izskatīšanai pēc būtības maznozīmīgas sūdzības arī tad, ja tās nav izvērtētas nacionālajās ...\nhttp://www.juristavards.lv/doc/271507-paredz-paatrinat-sudzibu-izskatisanu-ect/\n271507\nTue, 17 Oct 2017 00:00:00 +0200\n\n\nĪsziņas: Tiek plānotas būtiskas izmaiņas Civilprocesa likumā\n Tiek plānotas būtiskas izmaiņas Civilprocesa likumā Ministru kabinets 10. oktobrī atbalstīja Tieslietu ministrijas izstrādāto likumprojektu "Grozījumi Civilprocesa likumā", kas paredz būtiskas izmaiņas kārtībā, kādā īstenojams piespiedu izpildes līdzeklis – piedziņas vēršana uz parādnieka kustamo mantu, piedziņas vēršana uz apbūves tiesību, kā arī grozījumus saistībā ar zvērinātu tiesu izpildītāju veikto dokumentu piegādi. Par likuma grozījumiem vēl jālemj Saeimai. Izmaiņas paredzētas attiecībā uz parādniekam piederošas kustamās mantas izsoļu organizēšanu elektroniskajā vidē. Elektroniskas formas izsoļu plašāka ieviešana spriedumu izpildē, tās attiecinot arī uz kustamās mantas izsolēm, veicinās godīgas konkurences veidošanos izsoles dalībnieku vidū, kā arī ļaus izsoles procesu vienkāršot, padarīt to pieejamāku un ekonomiskāku. Ar likumprojektu vienlaikus iecerēts atteikties no kustamās mantas ...\nhttp://www.juristavards.lv/doc/271508-tiek-planotas-butiskas-izmainas-civilprocesa-likuma/\n271508\nTue, 17 Oct 2017 00:00:00 +0200\n\n\nĪsziņas: Starptautiskā konferencē apspriež pretkorupcijas pasākumus\n Starptautiskā konferencē apspriež pretkorupcijas pasākumus Starptautiskās konferences "Ceļā uz atklātību, atbildību un labāku pārvaldību: trauksmes celšanas veicināšana, cīņa pret korupciju, nākotnes perspektīvas" ietvaros, kas no 9. oktobra līdz 11. oktobrim notika Rīgā, pirmajā dienā diskusija risinājās Saeimā, lai uzklausītu ekspertu viedokļus un veicinātu diskusiju par trauksmes celšanas (ziņošanas) mehānismiem, tostarp trauksmes cēlēju aizsardzību, kā arī labas prakses apmaiņu. Konferencē ar pieredzi un labas prakses piemēriem dalījās eksperti no Latvijas, ASV, Francijas, Polijas, Brazīlijas, Bulgārijas, Īrijas, Gruzijas, Vācijas, Lietuvas, Igaunijas un starptautiskām organizācijām – Ekonomiskās attīstības un sadarbības organizācijas (OECD), Eiropas Pretkorupcijas starpvalstu grupas (GRECO) un Eiropas Drošības un sadarbības organizācijas (EDSO). Pasākumā piedalījās pašvaldību, nevalstisko ...\nhttp://www.juristavards.lv/doc/271509-starptautiska-konference-apspriez-pretkorupcijas-pasakumus/\n271509\nTue, 17 Oct 2017 00:00:00 +0200\n\n\nĪsziņas: Hakeri izmanto “Kaspersky Labs” antivīrusu programmu\n Hakeri izmanto "Kaspersky Labs" antivīrusu programmu Izraēlas izlūkdienestu darbinieki, kas izspiegojuši Krievijas valdības hakerus, atklājuši, ka tie izmanto uzņēmuma "Kaspersky Labs" antivīrusa programmu, kuru lieto 400 miljoni cilvēku visā pasaulē, ieskaitot ASV valdības iestādes, 10. oktobrī ziņoja ASV mediji. Izraēlas spiegi, kas pirms diviem gadiem bija ielauzušies "Kaspersky" tīklā, brīdināja ASV kolēģus par Krievijas darbībām, vēstīja laikraksts "The New York Times". Tā rezultātā pirms mēneša ASV Iekšzemes drošības ministrija izdeva rīkojumu valdības aģentūrām pārtraukt izmantot "Kaspersky Lab" produktus. \nhttp://www.juristavards.lv/doc/271510-hakeri-izmanto-kaspersky-labs-antivirusu-programmu/\n271510\nTue, 17 Oct 2017 00:00:00 +0200\n\n\nĪsziņas: Gleznas vērtība varētu būt simt miljoni dolāru\n Gleznas vērtība varētu būt simt miljoni dolāru Ņujorkā šogad novembrī tiks izsolīta pēdējā Leonardo da Vinči glezna, kas joprojām atrodas privātās rokās, 10. oktobrī pavēstīja izsoļu nams "Christie"s", norādot, ka gleznas vērtība naudas izteiksmē varētu būt 100 miljoni dolāru. Ap 1500. gadu tapušais darbs "Salvator Mundi", kurā Jēzus Kristus attēlots kā pasaules glābējs, ilgi tika uzskatīts par itāļu meistara darba kopiju, tomēr eksperti tagad to atzinuši par Leonardo da Vinči oriģināldarbu. Līdz mūsdienām saglabājušies mazāk nekā 20 Leonardo da Vinči darbu, un tie visi, atskaitot "Salvator Mundi", atrodas muzeju vai organizāciju krājumos. Ļoti maz gleznu, kas tapušas pirms XIX gadsimta, atrodas privātkolekcijās, un gadījumi, kad tās tiek izsolītas, ir ārkārtīgi reti. \nhttp://www.juristavards.lv/doc/271511-gleznas-vertiba-varetu-but-simt-miljoni-dolaru/\n271511\nTue, 17 Oct 2017 00:00:00 +0200\n\n\nRedakcijas sleja: Ieguvēji un ieguvēji\n Ieguvēji un ieguvēji Nelielajai "Jurista Vārda" delegācijai, ļoti agrā 12. oktobra rītā izbraucot no Rīgas, stipri nāca miegs un nebija ne jausmas, cikos būsim atpakaļ. Mūsu ceļš veda uz Latgali – Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmiju un Daugavpils Universitāti. Abas augstskolas bija laipni atsaukušās mūsu priekšlikumam sarīkot tikšanos ar "Jurista Vārda" lasītājiem – gan studentiem, gan šo divu Latgales lielpilsētu praktizējošiem juristiem. Lai mēs varētu pastāstīt par žurnālu un tā mērķiem, parādīt iespējas, ko zinātniekiem un praktiķiem piedāvā portāls juristavards.lv, un klātienē censties noskaidrot lasītāju viedokli par "Jurista Vārdu". Kā auditorijas "pievilinātāju" braucienā līdzi aicinājām ilggadēju "Jurista Vārda" autoru, vienu no Latvijas tiesībnieku jaunās paaudzes zvaigznēm Dr. iur. Māri Onževu, kurš abās vietās uzstājās ar publisko lekciju par tiesību avotiem un to klasifikāciju. Jau ...\nhttp://www.juristavards.lv/doc/271521-ieguveji-un-ieguveji/\n271521\nTue, 17 Oct 2017 00:00:00 +0200\n\n