Jursta Vārds - Jaunākais žurnāla numurs http://www.juristavards.lv Jaunākais žurnāla numurs lv http://www.juristavards.lv Wed, 18 Jan 2017 22:05:30 -0700 http://www.juristavards.lv/img/logo.png Jurista Vārds http://www.juristavards.lv 240 47 \nSkaidrojumi. Viedokļi: Soda noteikšana par kopību veidojošiem noziedzīgiem nodarījumiem\n Soda noteikšana par kopību veidojošiem noziedzīgiem nodarījumiem 1. Vispārīgs raksturojums Viens no Kriminālsodu politikas koncepcijas2 uzstādījumiem, kas tika realizēts ar 2012. gada 13. decembra grozījumiem Krimināllikumā,3 bija būtiska brīvības atņemšanas soda samazināšana vidēji par 40 % par mantiskiem noziedzīgiem nodarījumiem, kas skāra arī KL 175. pantu. Tā par zādzību bez kvalificējošām pazīmēm (panta pirmā daļa) brīvības atņemšanas sods tika samazināts no četriem uz diviem gadiem; par zādzību personu grupā pēc iepriekšējas vienošanās (panta otrā daļa) – no sešiem līdz četriem gadiem; par zādzību, kas izdarīta, iekļūstot dzīvoklī vai citā telpā, vai ja tā izdarīta no glabātavas, ietaises, kas savieno glabātavas, vai transportlīdzekļa, – no desmit gadiem līdz pieciem (panta trešā daļa); par zādzību, ja tā izdarīta lielā apmērā vai ja to izdarījusi organizēta grupa, vai arī par ...\nhttp://www.juristavards.lv/doc/269965-soda-noteiksana-par-kopibu-veidojosiem-noziedzigiem-nodarijumiem/\n269965\nTue, 17 Jan 2017 00:00:00 +0200\n\n\nJuridiskā literatūra: Jurists, politologs, zinātnieks un valstsvīrs\n Jurists, politologs, zinātnieks un valstsvīrs Pretim mērķim ar mācītāja dēla zīmogu Dr. habil. sc. pol., Dr. iur. Tālavu Jundzi šodien var uzlūkot no dažādiem skatu punktiem un atkarībā no konteksta dažādi uzrunāt: jurists, politologs, valstsvīrs, Latvijas Republikas Augstākās padomes deputāts, kurš balsojis par 1990. gada 4. maija Neatkarības deklarāciju un 1991. gada 21. augusta konstitucionālo likumu, viens no 1991. gada janvāra barikāžu organizatoriem, pirmais atjaunotās Latvijas Republikas aizsardzības ministrs, Juridiskās koledžas direktors, LZA akadēmiķis, profesors, zinātnieks u.c. Taču, kā liecina jaunizdotās grāmatas materiāli, visu šo sasniegumu pirmsākumi nemaz nebija tik daudzsološi, jo valsts iekārtas un pastāvošās politiskās ideoloģijas dēļ T. Jundzis bija piedzimis tā laika izpratnē "nepareizā" ģimenē. Viņš nāca pasaulē 1951. gada 4. oktobrī Gulbenes rajona Stradu ciema "Margās" Ev. ...\nhttp://www.juristavards.lv/doc/269963-jurists-politologs-zinatnieks-un-valstsvirs/\n269963\nTue, 17 Jan 2017 00:00:00 +0200\n\n\nSkaidrojumi. Viedokļi: Pārskats par Serbijas mantošanas tiesībām\n Pārskats par Serbijas mantošanas tiesībām Ievads Serbijas tiesību sistēma pieder pie civiltiesību jeb kontinentālo tiesību loka. Serbijas privāttiesības ir attīstījušās Eiropas tiesību tradīciju ietekmē, un Serbijas juristi darbā bieži balstās uz salīdzinošajām tiesībām, kad tiek pētītas un kritizētas Serbijas tiesības.1 Turpinot sociālistiskās Dienvidslāvijas perioda tradīcijas, Serbijai nav civilkodeksa, bet pastāv atsevišķi likumi, kas regulē privāttiesību jomas: ģimenes tiesības, īpašumtiesības, mantošanas tiesības utt. Svarīgākie mantošanas tiesību avoti ir Mantošanas likums, kurā ietverti pamatnoteikumi, un Likums par bezstrīdus procedūrām, kurā rodami galvenie procedūras priekšraksti. Ja nav strīda par mantojumu, mantošana tiek kārtota bezstrīdus procedūrā. No otras puses, ja pastāv strīdi par faktiem, šie strīdi tiek risināti parastajā civiltiesiskajā kārtībā saskaņā ar Civilprocesa ...\nhttp://www.juristavards.lv/doc/269966-parskats-par-serbijas-mantosanas-tiesibam/\n269966\nTue, 17 Jan 2017 00:00:00 +0200\n\n\nSkaidrojumi. Viedokļi: Valsts amatpersonu profilēšanas tiesībpolitiskie apsvērumi\n Valsts amatpersonu profilēšanas tiesībpolitiskie apsvērumi Raksta mērķis ir aprakstīt papildu prasības atsevišķām valsts amatpersonu kategorijām un noteikt to ietekmi uz sabiedrības ilgtspējīgas attīstības interesēm. Lietotā metodoloģija – aprakstoši atspoguļots vispārējais normatīvais regulējums, veikta valsts pārvaldes principu doktrīnas atspoguļošana, salīdzinājums starp izlases veidā izvēlētu jomu juridiskiem amatu kritērijiem, induktīvi veikti slēdzieni par vispārējām sabiedrības interesēm sabiedriski nozīmīgu amatu kandidātu kompetences pārbaudē, analoģiski veikta juridisko kritēriju piemērošanas modelēšana, juridiski tehniski veikts normatīvo aktu pilnveidošanas iespēju izvērtējums. Lietotais instrumentārijs – nacionālie normatīvie akti un starptautiska starpdisciplinārā doktrīna, ieskaitot politoloģiju, jurisprudenci un vadības zinātnes. Papildus publicētam rakstam būs pieejams arī ...\nhttp://www.juristavards.lv/doc/269967-valsts-amatpersonu-profilesanas-tiesibpolitiskie-apsverumi/\n269967\nTue, 17 Jan 2017 00:00:00 +0200\n\n\nJuridiskā literatūra: Jauna grāmata par eitanāzijas krimināltiesiskajiem, medicīniskajiem un ētiskajiem aspektiem\n Jauna grāmata par eitanāzijas krimināltiesiskajiem, medicīniskajiem un ētiskajiem aspektiem Monogrāfija ir līdz šim daudzpusīgākais pētījums, kas ir veltīts Latvijā vēl tik maz pētītajai un apspriestajai eitanāzijas jeb "vieglās nāves" tēmai no krimināltiesību perspektīvas. Tās mērķis ir sniegt objektīvu ieskatu teorētiskos eitanāzijas aspektos, iepazīstinot lasītājus ar problēmām, kas saistītas ar eitanāzijas praktizēšanas ētiskajiem, filozofiskajiem, sociālajiem, medicīniskajiem un tiesiskajiem aspektiem. Tāpat monogrāfija aptver padziļinātu gan Latvijas, gan arī ārvalstu normatīvo aktu pētījumu un analīzi, uz kuras pamata autors piedāvā Latvijā katrai eitanāzijas formai un veidam atbilstošāko un vienlaikus taisnīgāko krimināltiesisko regulējumu. Ņemot vērā tēmas raksturu, pētījums ir starpdisciplinārs un tā izstrādē ir aptverti ne tikai juridiskie, bet arī vēstures, filozofijas, ētikas, ...\nhttp://www.juristavards.lv/doc/269964-jauna-gramata-par-eitanazijas-kriminaltiesiskajiem-mediciniskajiem-un-etiskajiem-aspektiem/\n269964\nTue, 17 Jan 2017 00:00:00 +0200\n\n\nTiesību politika: Augstākās tiesas darbības stratēģija 2017.–2019. gadam\n Augstākās tiesas darbības stratēģija 2017.–2019. gadam Situācijas raksturojums Tiesas spriešana Civillietu departamentā saņemto lietu skaits laika posmā no 2013. gada līdz 2015. gadam ir nedaudz samazinājies (2013. gadā – 1770 lietas, 2014. gadā – 1594 lietas, 2015. gadā – 1420 lietas), taču aktuālie Tiesu informatīvās sistēmas dati par 2016. gadu liecina, ka saņemto lietu skaitam atkal ir tendence pieaugt (pieaugums 2016. gada pirmajos 10 mēnešos ir bijis par 11 % attiecībā pret to pašu laika periodu 2015. gadā). Arvien samērā augsts saglabājas savulaik valsts ekonomiskās krīzes rezultātā radušais nepabeigto lietu atlikums gada beigās. Neraugoties uz to, ka Civillietu departamentam ir izdevies to būtiski samazināt (2015. gadā – par 21 %), 2016. gada sākumā nepabeigto lietu atlikums bija ievērojams – 1644 lietas. Būtiski palielinot izskatīto lietu skaitu (2015. gadā – par 37 %), Civillietu departamenta ...\nhttp://www.juristavards.lv/doc/269957-augstakas-tiesas-darbibas-strategija-20172019gadam/\n269957\nTue, 17 Jan 2017 00:00:00 +0200\n\n\nJurista vizītkarte: Linda Mertena\n Val \nhttp://www.juristavards.lv/doc/269969-linda-mertena/\n269969\nTue, 17 Jan 2017 00:00:00 +0200\n\n\nInformācija: Latvijas Zvērinātu advokātu padomē\n Latvijas Zvērinātu advokātu padomē Zvērinātu advokātu skaitā uzņemti tiesību zinātņu doktori Rihards Gulbis un Aldis Pundurs. Prakses vietas jaunuzņemtajiem kolēģiem tiks noteiktas pēc zvēresta nodošanas. Darbība Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijā atjaunota zvērinātai advokātei Jekaterinai Kalniņai, ar 2016. gada 22. decembri, zvērinātai advokātei Ivetai Ceplei un zvērinātai advokātei Ingai Čakstei. No Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijas atskaitīti zvērināti advokāti Edgars Lešinskis un Maija Sņižko pēc pašu vēlēšanās. Darbības apturēšana Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijā pagarināta zvērinātiem advokātiem Kristapam Hahelim, Ilonai Malnačai, Vadimam Mantrovam un Artim Stuckam, kā arī zvērinātu advokātu palīgiem Dzintaram Arbidānam un Sanitai Tiltiņai. No zvērināta advokāta pienākumu pildīšanas atstādināta zvērināta advokāte Nellija Tkača, pamatojoties uz Latvijas Republikas ...\nhttp://www.juristavards.lv/doc/269968-latvijas-zverinatu-advokatu-padome/\n269968\nTue, 17 Jan 2017 00:00:00 +0200\n\n\nInformācija: Jaunākie normatīvie akti Latvijā\n Untitled Document Noteikumi Nosaukums Nr. Pieņemts Stājas spēkā Publicēts Grozījums Ministru kabineta 2004. gada 17. februāra noteikumos Nr. 83 "Āfrikas cūku mēra likvidēšanas un draudu novēršanas kārtība" 27 10.01.2017. 13.01.2017. 12.01.2017. Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 11. februāra noteikumos Nr. 95 "Noteikumi par nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu tehniskajām prasībām" 26 10.01.2017. 13.01.2017. 12.01.2017. Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 28. jūlija noteikumos Nr. 412 "Noteikumi par rajona (pilsētas) tiesām, apgabaltiesām un šo tiesu darbības teritoriju" 25 10.01.2017. 01.02.2017. 12.01.2017. Valdības komunikācijas koordinācijas padomes nolikums 24  ...\nhttp://www.juristavards.lv/doc/269970-jaunakie-normativie-akti-latvija/\n269970\nTue, 17 Jan 2017 00:00:00 +0200\n\n\nĪsziņas: Saeimā izveidota jauna struktūrvienība\n Saeimā izveidota jauna struktūrvienība Saeimas prezidijs 9. janvārī apstiprināja jaunas parlamenta struktūrvienības – Analītiskā dienesta – nolikumu. Tas būs spēkā no 2017. gada 1. marta. Analītiskā dienesta mērķis būs nodrošināt pētījumus, lai uzlabotu Saeimā izskatāmo likumprojektu kvalitāti, novērtētu pieņemto likumu efektivitāti, kā arī sniegtu atbalstu likumdevējam lēmumu pieņemšanas procesā un kontrolē pār izpildvaru. Dienests analītiskos pētījumus varēs veikt, pamatojoties uz Saeimas prezidija un frakciju padomes kopīgu lēmumu, pēc Saeimas komisiju pieprasījuma vai arī vismaz divu frakciju vadītāju vai vadītāju vietnieku parakstīta attiecīgo frakciju ierosinājuma, kuru parakstījuši kopumā 20 Saeimas deputāti. Jaunā struktūrvienība veiks gan likumprojektu ex ante un ex post izvērtēšanu, gan salīdzinošo analīzi vai izmaksu analīzi. Analītisko pētījumu izstrādei dienests varēs piesaistīt ...\nhttp://www.juristavards.lv/doc/269958-saeima-izveidota-jauna-strukturvieniba/\n269958\nTue, 17 Jan 2017 00:00:00 +0200\n\n\nĪsziņas: Apspriež Eiropas Cilvēktiesību tiesas aktualitātes\n Apspriež Eiropas Cilvēktiesību tiesas aktualitātes Augstākajā tiesā 9. janvārī notika tikšanās ar Latvijas pārstāvi starptautiskajās cilvēktiesību institūcijās Kristīni Līci, lai pārrunātu Eiropas Cilvēktiesību tiesas (ECT) aktualitātes. K. Līce iezīmēja ECT aktualizētās problēmas 2016. gadā izlemtajās lietās pret Latviju, īpašu uzmanību pievēršot apcietinājuma pamatojumam un lietas atkārtotai izskatīšanai pēc ECT nolēmuma. Klātesošie tika iepazīstināti ar pārskatu par ECT Lielās palātas 2016. gadā izskatītajām lietām. Kā viens no Lielajā palātā pieņemtajiem nolēmumiem tika atzīmēts arī spriedums Avotiņa pieteikumā pret Latviju. Šajā spriedumā ECT vēlreiz atkārtoja, ka Eiropas Savienības tiesībās tiek nodrošinātas Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijā aizsargātās pamattiesības. Latvijas pārstāvja starptautiskajās cilvēktiesību institūcijās birojs bija ...\nhttp://www.juristavards.lv/doc/269959-apspriez-eiropas-cilvektiesibu-tiesas-aktualitates/\n269959\nTue, 17 Jan 2017 00:00:00 +0200\n\n\nĪsziņas: Rīgas apgabaltiesā pieejamas mediatoru konsultācijas\n Rīgas apgabaltiesā pieejamas mediatoru konsultācijas Rīgas apgabaltiesā, sākot no 16. janvāra, ir pieejamas sertificētu mediatoru konsultācijas, kas tiek nodrošinātas mediācijas pilotprojekta ietvaros. Tieslietu ministrija sadarbībā ar tiesām un Sertificētu mediatoru padomi realizē projektu, lai veicinātu mediācijas izmantošanu tiesvedībā esošajās civillietās. Līdz šim bezmaksas konsultācijas ir bijušas pieejamas pirmās instances tiesās, tagad tās tiks piedāvātas arī lietās, kas nonākušas otrajā instancē. Sertificētu mediatoru dežūras Rīgas apgabaltiesā notiks divas dienas nedēļā – pirmdienās un trešdienās no pulksten 10 līdz 15. Taču nepieciešamības gadījumā pēc tiesas pieprasījuma sertificēta mediatora bezmaksas konsultācijas par mediāciju Rīgas apgabaltiesā varēs saņemt arī citā laikā. Tiesneši, kuri saņem vai izskata civillietas, kurās saredz mediācijas iespējamību, iesaka pusēm doties uz ...\nhttp://www.juristavards.lv/doc/269960-rigas-apgabaltiesa-pieejamas-mediatoru-konsultacijas/\n269960\nTue, 17 Jan 2017 00:00:00 +0200\n\n\nĪsziņas: Darbu sāk jauni tiesu izpildītāju palīgi\n Darbu sāk jauni tiesu izpildītāju palīgi Tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs 11. janvārī pieņēma trīs zvērinātu tiesu izpildītāju palīgu svinīgo solījumu. Tieslietu ministrs apstiprināja Aigaru Ermansonu, Daci Strautnieci un Edgaru Vinovski par palīgiem tiesu izpildītājiem, kuri savas amata darbības veiks Rīgas apgabaltiesas darbības teritorijā. Dz. Rasnačs uzsvēra, ka tiesu izpildītājam un viņa palīgam ir svarīga loma spriedumu izpildes procesā, nodrošinot ātru un tiesisku sprieduma izpildes procesu, kā arī piedzinēja un parādnieka interešu aizsardzību. Amata darbību veikšanā ir nepieciešamas gan juridiskās zināšanas, gan labas saskarsmes spējas un psiholoģiskā noturība darbā ar izpildu lietu dalībniekiem. Zvērināta tiesu izpildītāja palīgs darbojas zvērināta tiesu izpildītāja vadībā un uzraudzībā. Palīgs var aizvietot zvērinātu tiesu izpildītāju viņa atvaļinājuma un slimības laikā, kā arī ...\nhttp://www.juristavards.lv/doc/269961-darbu-sak-jauni-tiesu-izpilditaju-paligi/\n269961\nTue, 17 Jan 2017 00:00:00 +0200\n\n\nĪsziņas: Kiberuzbrukumi kļūs sarežģītāki un daudzveidīgāki\n Kiberuzbrukumi kļūs sarežģītāki un daudzveidīgāki Aizvadītajā gadā izplatītākais kiberapdraudējums Latvijā bija šifrējošie izspiedējvīrusi, bet šogad sagaidāms kiberuzbrukumu daudzveidības pieaugums, prognozē informācijas tehnoloģiju drošības incidentu novēršanas institūcijas "Cert.lv" eksperti. Pagājušajā gadā izplatītākais apdraudējums bija izspiedējvīrusi, no kuriem cieta valsts, pašvaldību iestādes, uzņēmēji un privātpersonas. Labākajā gadījumā vīruss traucēja iestādes vai personas ikdienas darbu, bet sliktākajā – tika zaudēti dati. "Cert.lv" pārstāvji prognozē, ka šogad pilnveidosies uzbrukumu dažādība, tiks pilnveidotas iespējas izkrāpt bankas datus un piekļūt naudas līdzekļiem. Kopumā uzbrukumi kļūs sarežģītāki un vairāk tiks izmantotas pieejamās tehnoloģiskās iespējas. \nhttp://www.juristavards.lv/doc/269962-kiberuzbrukumi-klus-sarezgitaki-un-daudzveidigaki/\n269962\nTue, 17 Jan 2017 00:00:00 +0200\n\n\nRedakcijas sleja: Baļķis un skabarga\n Baļķis un skabarga Divās drausmīgās traģēdijās Dobelē un Rēzeknē šī gada sākumā bojā gājuši bērni – tik briesmīgs ir 2017. gada sākums Latvijā. Nesen darbu sākusī Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas vadītāja Ilona Kronberga atzinusi, ka mūsu valstī ir problēmas to institūciju saziņā un sadarbībā, kas atbild par bērnu tiesību aizsardzību, kā arī norādījusi, ka daudzas Bērnu tiesību aizsardzības likuma normas ir deklaratīvas un faktiski nedarbojas. Tiek solīts, ka problēmas tiks risinātas, un cerēts, ka šādi notikumi neatkārtosies. Kaut tā būtu! Domājot par šīm traģēdijām, dabiski, tiek meklēti to cēloņi un vainīgie. Vispirms, protams, ir jautājums par vecāku atbildību. Bet tam seko jautājums par sabiedrības pienākumu konstatēt brīdi, kad vecāki netiek galā, un iejaukties, lai aizsargātu bērna intereses. Jau vairākus gadus Latvijā periodiski uzvirmo kaislības par to, kā ...\nhttp://www.juristavards.lv/doc/269971-balkis-un-skabarga/\n269971\nTue, 17 Jan 2017 00:00:00 +0200\n\n