Jursta Vārds - Jaunākais žurnāla numurs http://www.juristavards.lv Jaunākais žurnāla numurs lv http://www.juristavards.lv Mon, 20 Feb 2017 15:12:23 -0700 http://www.juristavards.lv/img/logo.png Jurista Vārds http://www.juristavards.lv 240 47 \nDiskusija: Ceļā uz Satversmes ideālo Latviju\n Ceļā uz Satversmes ideālo Latviju Satversme ir izturējusi smagus vēstures pārbaudījumus: ar 1934. gada 15. maija valsts apvērsumu tika apturēta tās darbība un sākotnēji solītās Satversmes reformas vietā Latvija piedzīvoja demokrātiskas iekārtas aizstāšanu ar autoritāru vadonismu; 1940. gadā PSRS okupēja Latviju, sekoja nacistiskās Vācijas un 1945. gadā – otrreizēja PSRS okupācija. Neskatoties uz šiem notikumiem, Satversme nezaudēja savu nozīmi, bet – gluži otrādi – kļuva par Latvijas valsts patriotu cerību un centienu simbolisku iemiesojumu: par valsts de iure turpināšanos okupācijas apstākļos un Satversmes spēkā esamību, neskatoties uz valstiskuma de facto pārtraukšanu, bija pārliecināti gan nacionālās pretestības kustības dalībnieki Latvijā (skat. Centrālās padomes 1944. gada dokumentus, nacionālo partizānu uzsaukumus u.c. vēstures liecības), gan Latvijas juristi un politiķi trimdā (skat. Latvijas ...\nhttp://www.juristavards.lv/doc/270133-cela-uz-satversmes-idealo-latviju/\n270133\nTue, 14 Feb 2017 00:00:00 +0200\n\n\nInformācija: “Jurista Vārda” abonenti laimē 63 grāmatas!\n "Jurista Vārda" abonenti laimē 63 grāmatas! Grāmatu "Civillikums (11. izdevums)" laimējuši šādi "Jurista Vārda" abonenti: Māris Ločmelis (Rīga, Jāņa Daliņa iela), Valsts policijas koledža, Sandra Romāne (Rēzeknes nov., Vērēmu pag., Škeņeva), VAS "Ceļu satiksmes drošības direkcija", Guntis Pužulis (Olaine, Celtnieku iela), RCB ĀAP Brasas cietumā, SIA "Latvijas propāna gāze", Zvērināts tiesu izpildītājs Jānis Tunnis, Baltijas Starptautiskā akadēmija (Smiltene, Dārza iela), VSIA "Latvijas Koncerti", Madonas novada bibliotēka, Nodrošinājuma valsts aģentūra, Zvērināta advokāta G. Laiviņa-Laivenieka birojs, Ilga Samsone (Cēsis, Briežu iela), Ropažu novada pašvaldība, Administratīvā apgabaltiesa, Madonas rajona tiesa, Rīgas pilsētas zemesgrāmatu nodaļa, Ventspils zemesgrāmatu nodaļa, Nataļja Gruzdova (Rīga, Lokomotīves iela), Zvērināts tiesu izpildītājs Nauris Miglavs,  ...\nhttp://www.juristavards.lv/doc/270131-jurista-varda-abonenti-laime-63-gramatas/\n270131\nTue, 14 Feb 2017 00:00:00 +0200\n\n\nJuridiskā literatūra: Izdoti Atlīdzības likuma komentāri\n Izdoti Atlīdzības likuma komentāri Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likums pieņemts 2009. gadā un līdz šim grozīts jau vairāk nekā 20 reizes (2016. gadā vien – divas reizes). Likuma sākotnējais ambiciozais mērķis bija panākt, ka visiem valsts un pašvaldību dažādu institūciju darbiniekiem neatkarīgi no konkrētās darbavietas tiek noteikta samērojama atlīdzība par līdzvērtīgu darbu. Tādēļ likuma autori centās izstrādāt vienotus pamatprincipus, saskaņā ar kuriem noteikt šo atlīdzību (darba samaksu, tai skaitā mēnešalgas, piemaksu, prēmiju un naudas balvu, kā arī sociālās garantijas un atvaļinājumu). Atlīdzības likumā noteikto pamatprincipu piemērošanu praksē konkretizē Ministru kabinets. Līdz Atlīdzības likuma pieņemšanai valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzība tika noteikta ļoti dažādi un pēc atšķirīgiem principiem. Vienota ...\nhttp://www.juristavards.lv/doc/270132-izdoti-atlidzibas-likuma-komentari/\n270132\nTue, 14 Feb 2017 00:00:00 +0200\n\n\nSkaidrojumi. Viedokļi: Rīcībspējas īstenošanas alternatīvas\n Rīcībspējas īstenošanas alternatīvas Rīcībspēja atbilstoši Civillikuma 1405. pantā noteiktajam ietver divus būtiskus elementus – spēju uzņemties tiesības un spēju pildīt pienākumus. Šī regulējuma pamatmērķis ir nodrošināt "civiltiesiskās apgrozības stabilitāti un taisnīgumu",1 aizsargājot personu un tās mantu. Personai jāpiemīt noteiktām izziņas prasmēm – pirmkārt, spējai saprast sniegto informāciju, lai pieņemtu lēmumu, un, otrkārt, spējai novērtēt sekas, kādas iestāsies vai var iestāties pārredzamā nākotnē, ja tā pieņems vai nepieņems konkrēto lēmumu.2 Tādējādi rīcībspēja šādā nozīmē ir saistīta ar pašas personas spējām (prasmēm un iemaņām) saprast informāciju un izvērtēt lēmuma pieņemšanas sekas. Garīga rakstura traucējumu3 esamība bieži vien ir signāls, ka cilvēkam var būt traucētas konkrētās spējas tieši saslimšanas dēļ. Tomēr, no otras puses, cilvēkam, kuram nav ...\nhttp://www.juristavards.lv/doc/270136-ricibspejas-istenosanas-alternativas/\n270136\nTue, 14 Feb 2017 00:00:00 +0200\n\n\nSkaidrojumi. Viedokļi: Pieredzes resursi būvuzņēmumu grupās iepirkumu tiesību kontekstā\n Pieredzes resursi būvuzņēmumu grupās iepirkumu tiesību kontekstā Pieredzes resurss būvniecībā Pieredze ir svarīgākais resurss būvniecībā. Tā ir vairāku gadu ietvaros iegūta augstāka līmeņa zinātība vai prasme, praktiski izpildot darbus.5 Faktiski to iegūst, pilnīgi izpildot gan tehnoloģiskos procesus, gan garantijas saistības. Procesuāli pieredze ir primārais kvalifikācijas apliecināšanas elements iepirkumos, kurus vismaz daļēji realizē par valsts naudu.6 Tādēļ ekonomiski pieredze varētu būt visdārgākais resurss. Saistībā ar minēto judikatūrā noteikts, ka pieredze iepirkumos ir objektīvi pastāvošs fakts.7 Konspektīvi izsakoties – tā vai nu ir, vai tās nav. Konceptuāli nav pareizi organizēt konkursus par pieredzes apliecināšanu kā pašmērķi. Būvniecībā iepirkumu mērķis ir realizēt tehnoloģiskos darbus. Tādēļ pretendenti konkurē tehnisko un finanšu piedāvājumu sagatavošanā. Formāla sacensība ...\nhttp://www.juristavards.lv/doc/270135-pieredzes-resursi-buvuznemumu-grupas-iepirkumu-tiesibu-konteksta/\n270135\nTue, 14 Feb 2017 00:00:00 +0200\n\n\nTiesību politika: Par Valsts ieņēmumu dienesta darba metodēm un nepieciešamību tās uzlabot\n Par Valsts ieņēmumu dienesta darba metodēm un nepieciešamību tās uzlabot Finanšu ministrei D. Reizniecei-Ozolai Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektorei I. Cīrulei No plašsaziņas līdzekļos pieejamās informācijas1 esmu konstatējis gadījumu, kad Valsts ieņēmumu dienesta (VID) rīcība, kontrolējot nodokļu nomaksas pienākuma izpildīšanu, ir bijusi pavirša un vairākiem administratīvā procesa principiem neatbilstoša. Runa ir par privātpersonas I.D. gadījumu.2 Šī gadījuma ietvaros VID no publiskā telpā (sociālā tīkla vietnes profils) pieejamās informācijas ir konstatējis, ka persona ar vārdu un uzvārdu – I.D. tirgo bižutēriju (auskarus, gredzenus). Tā kā Iedzīvotāju reģistrā ir viena persona ar šādu vārdu un uzvārdu un papildus tā strādā algotu darbu uzņēmumā, kura darbības veids nesaistās ar bižutērijas tirdzniecību, VID ir pieņēmis, ka I.D., iespējams, veic nereģistrētu saimniecisko darbību un ...\nhttp://www.juristavards.lv/doc/270125-par-valsts-ienemumu-dienesta-darba-metodem-un-nepieciesamibu-tas-uzlabot/\n270125\nTue, 14 Feb 2017 00:00:00 +0200\n\n\nJurista vizītkarte: Artūrs Cekuliņš\n Val \nhttp://www.juristavards.lv/doc/270137-arturs-cekulins/\n270137\nTue, 14 Feb 2017 00:00:00 +0200\n\n\nTiesību prakse: Pašvaldības pienākums sakārtot vai nojaukt bīstamu būvi\n Pašvaldības pienākums sakārtot vai nojaukt bīstamu būvi Augstākās tiesas Administratīvo lietu departaments šādā sastāvā: tiesnese R. Vīduša, tiesnese J. Briede, tiesnese V. Krūmiņa, rakstveida procesā izskatīja [pers. A] blakus sūdzību par Administratīvās apgabaltiesas 2016. gada 8. februāra lēmumu, ar kuru lietā apturēta tiesvedība.   Aprakstošā daļa Administratīvajā tiesā, pamatojoties uz pieteicējas [pers. A] pieteikumu, ierosināta administratīvā lieta par pieteicējai labvēlīga administratīvā akta izdošanu, ar kuru Madonas novada pašvaldība uzdotu nojaukt piecas garāžu ēkas, kas atrodas uz pieteicējas zemesgabala. Pirmās instances tiesa pieteikumu daļēji apmierināja. Lieta sakarā ar pieteicējas un Madonas novada pašvaldības apelācijas sūdzībām nonākusi Administratīvās apgabaltiesas tiesvedībā. Administratīvā apgabaltiesa ar 2015. gada 19. jūnija lēmumu apturēja lietā tiesvedību, ...\nhttp://www.juristavards.lv/doc/270140-pasvaldibas-pienakums-sakartot-vai-nojaukt-bistamu-buvi/\n270140\nTue, 14 Feb 2017 00:00:00 +0200\n\n\nInformācija: Jaunākie normatīvie akti Latvijā\n Untitled Document Likumi Nosaukums Pieņemts Stājas spēkā Publicēts Grozījums Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja likumā 02.02.2017. 22.02.2017. 08.02.2017. Par Apvienoto Nāciju Organizācijas Vispārējās konvencijas par klimata pārmaiņām Parīzes nolīgumu 02.02.2017. 09.02.2017. 08.02.2017. Par grozījumiem Līguma starp Dāniju, Igauniju, Somiju, Islandi, Latviju, Lietuvu, Norvēģiju un Zviedriju par Ziemeļu Investīciju banku pielikumā esošajos Ziemeļu Investīciju bankas Statūtos 02.02.2017. 09.02.2017. 08.02.2017. Gaisa kuģu pasažieru datu apstrādes likums 19.01.2017. 03.04.2017. 07.02.2017.   Noteikumi Nosaukums Nr. Pieņemts Stājas spēkā Publicēts Darbības programmas ...\nhttp://www.juristavards.lv/doc/270138-jaunakie-normativie-akti-latvija/\n270138\nTue, 14 Feb 2017 00:00:00 +0200\n\n\nĪsziņas: Tieslietu padomes lēmumi tiesnešu karjeras jautājumos\n Tieslietu padomes lēmumi tiesnešu karjeras jautājumos Tieslietu padome 3. februārī rakstveida procesā pieņēma vairākus lēmumus tiesnešu karjeras jautājumos. Tiesnesim Laurim Šņepstam noteikts pildīt tiesneša pienākumus Cēsu rajona tiesā. L. Šņepsts ar Saeimas 26. janvāra lēmumu iecelts rajona (pilsētas) tiesneša amatā. Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas zemesgrāmatu nodaļas tiesnese Kristīne Vinte-Korme pārcelta uz Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesu. K. Vinte-Korme bija pieteikusies konkursā uz vakanto tiesneša amata vietu šajā tiesā. Rīgas pilsētas Ziemeļu rajona tiesas priekšsēdētāja Aija Āva pārcelta darbā par tiesnesi Liepājas tiesā. Tiesnese bija pieteikusies konkursā uz vakanto tiesneša amata vietu šajā tiesā, savu vēlmi pamatojot ar dzīvesvietas maiņu. \nhttp://www.juristavards.lv/doc/270126-tieslietu-padomes-lemumi-tiesnesu-karjeras-jautajumos/\n270126\nTue, 14 Feb 2017 00:00:00 +0200\n\n\nĪsziņas: Pagarina termiņu iespējai mainīt vēlēšanu iecirkni\n Pagarina termiņu iespējai mainīt vēlēšanu iecirkni Saeima 9. februārī galīgajā lasījumā atbalstīja par steidzamiem atzītos grozījumus Vēlētāju reģistra likumā. Izmaiņas paredz, ka vēlēšanu iecirkni, kurā vēlētājs ir reģistrēts, varēs mainīt ne vēlāk kā 18 dienas pirms pašvaldību vēlēšanām, kā arī Eiropas Parlamenta vēlēšanām. Pārceļot beigu termiņu, kādā vēlētājs drīkst mainīt savu vēlēšanu iecirkni, tiek nodrošināta iespēja vēlēšanu iecirkņu maiņu pietuvināt pašām vēlēšanām. Līdz ar to termiņš iecirkņa maiņai ir par vienu nedēļu ilgāks un noslēdzas tuvāk vēlēšanām, kad vēlētājiem varētu būt lielāka skaidrība par ērtāko iecirkni, kurā balsot vēlēšanu dienā. Līdz šim par savu vēlmi mainīt vēlēšanu iecirkni likumā noteiktajos gadījumos vēlētājam bija jāpaziņo ne vēlāk kā 25 dienas pirms vēlēšanām, pašam personiski iesniedzot iesniegumu jebkurai ...\nhttp://www.juristavards.lv/doc/270127-pagarina-terminu-iespejai-mainit-velesanu-iecirkni/\n270127\nTue, 14 Feb 2017 00:00:00 +0200\n\n\nĪsziņas: Bērna dzimšanas faktu varēs pārreģistrēt Latvijā\n Bērna dzimšanas faktu varēs pārreģistrēt Latvijā Turpmāk ārvalstīs dzīvojošajiem Latvijas valstspiederīgajiem būs iespēja veikt dzimšanas reģistra pārreģistrāciju Latvijas dzimtsarakstu iestādē, lai vēlāk varētu veikt attiecīgus papildinājumus bērna datos, paredz grozījumi Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likumā, ko Saeima 9. februārī pieņēma trešajā galīgajā lasījumā. Pašlaik daudzi Latvijas valstspiederīgie bērna dzimšanu reģistrē ārvalstīs, bet paternitātes atzīšanu, kā arī vārda un uzvārda maiņu veic Latvijā. Pēc tam personas vēlas šīs izmaiņas atspoguļot reģistrā un dzimšanas apliecībā, taču ir valstis, kur reģistri netiek papildināti un, piemēram, ziņas par tēvu netiek ierakstītas. Šādos gadījumos personas vēršas Latvijas iestādēs ar lūgumu papildināt reģistru vai pārreģistrēt dzimšanas faktu, taču spēkā esošais regulējums neparedz šādu iespēju. Latvijas iestādes ...\nhttp://www.juristavards.lv/doc/270128-berna-dzimsanas-faktu-vares-parregistret-latvija/\n270128\nTue, 14 Feb 2017 00:00:00 +0200\n\n\nĪsziņas: Nevar vienoties par kopīgas prokuratūras izveidi\n Nevar vienoties par kopīgas prokuratūras izveidi Eiropas Savienībai nav izdevies vienoties par kopīgas Eiropas prokuratūras izveidošanu, 7. februārī paziņoja Eiropas Komisija. Lai cīnītos pret krāpšanu, kuras dēļ Eiropas Savienība gadā zaudē gandrīz 900 miljonus eiro, jau 2009. gadā radās iecere par Eiropas prokuratūras izveidošanu. Tomēr vairākas valstis iebilda pret to, baidoties no suverenitātes zaudēšanas, jo Eiropas prokuratūrai būtu tiesības tieši rīkoties Eiropas Savienības dalībvalstīs. Eiropadome paziņoja, ka dalībvalstīm trūkst vienprātības, lai atbalstītu šo ieceri. Saskaņā ar ES noteikumiem valstu grupa, kurā ietilpst vismaz deviņas bloka dalībvalstis, tagad var lūgt ES līderus nākamajā samitā izlemt atrast veidu, kā īstenot šos plānus. Ja tas neizdosies, minētā valstu grupa var izlemt īstenot ieceri savā lokā. Vairums Eiropas Savienības valstu, tostarp Vācija un Francija, ir gatavas ...\nhttp://www.juristavards.lv/doc/270129-nevar-vienoties-par-kopigas-prokuraturas-izveidi/\n270129\nTue, 14 Feb 2017 00:00:00 +0200\n\n\nĪsziņas: Senāts apstiprina amatā ASV ģenerālprokuroru\n Senāts apstiprina amatā ASV ģenerālprokuroru ASV Kongresa augšpalāta Senāts 8. februārī apstiprināja senatoru Džefu Sešonsu (Jeff Sessions) ASV ģenerālprokurora amatā, neraugoties uz demokrātu pretestību, kuri bažījas par viņa nostāju pilsoņtiesību un imigrācijas jautājumos. Senāta balsojums ar 52 balsīm par un 47 pret bija tuvs senatoru balsu sadalījumam starp republikāņiem un demokrātiem. Pēc rezultāta paziņošanas Dž. Sešonsa republikāņu kolēģi Senātā aplaudēja, bet tikai neliels skaits demokrātu pievienojās aplausiem. Dž. Sešonss bija viens no pirmajiem Donalda Trampa atbalstītājiem kandidēšanā uz prezidenta amatu un ir viens no konservatīvākajiem Senāta locekļiem. Balsojums notika pēc vairākas nedēļas ilgām debatēm, kurās demokrāti mēģināja novilcināt vairāku D. Trampa izvirzīto kandidātu apstiprināšanu Senāta komitejās, līdz ar to aizkavējot apstiprināšanu visa Senāta ...\nhttp://www.juristavards.lv/doc/270130-senats-apstiprina-amata-asv-generalprokuroru/\n270130\nTue, 14 Feb 2017 00:00:00 +0200\n\n\nRedakcijas sleja: Sapņu grāmata\n Sapņu grāmata "Mēs kā valsts varam pastāvēt tikai tad, ja mēs esam kulturāla valsts, un kulturāla valsts mēs varam būt tikai tad, ja mēs esam demokrātiska valsts."1 Šo Satversmes sapulces deputāta Raiņa fundamentālo atziņu, kas izteikta, apspriežot Satversmes projektu, pēdējos gados citē bieži. Un arī šajā, Satversmes 95. gadadienai veltītajā "Jurista Vārdā", tai ir jāizskan. Jo Raiņa vārdi izrādījās pravietiski – pēc demokrātijas likvidācijas tika zaudēta arī valsts neatkarība. Var, protams, teikt, ka tāds toreiz bija laika gars un visā Eiropā demokrātijas viena pēc otras kļuva par vairāk vai mazāk autoritārām valstīm. Tomēr ne visas! Taču Latvijas demokrātija un Satversme toreiz pārbaudījumu neizturēja. Apvērsums nesastapa faktiski nekādu pretestību pat no konstitucionālajiem orgāniem, kam bija tiešs pienākums rīkoties, un arī Latvijas tauta neiestājās par Satversmes aizsardzību, drīzāk pretēji ...\nhttp://www.juristavards.lv/doc/270139-sapnu-gramata/\n270139\nTue, 14 Feb 2017 00:00:00 +0200\n\n