Jursta Vārds - Jaunākais žurnāla numurs http://www.juristavards.lv Jaunākais žurnāla numurs lv http://www.juristavards.lv Sun, 18 Feb 2018 03:18:14 -0700 http://www.juristavards.lv/img/logo.png Jurista Vārds http://www.juristavards.lv 240 47 \nNumura tēma: Tehnoloģiju nebeidzamais stāsts\n Tehnoloģiju nebeidzamais stāsts Jau 2018. gada pirmajā "Jurista Vārda" numurā rakstā "Informācijas tehnoloģiju drošības incidenti: sagatavoties, atpazīt, ziņot, atrisināt" CERT.lv speciālisti norādīja uz aktīvo darbu pie Eiropas Savienības Tīklu un informācijas drošības direktīvas ieviešanas, kā arī uzsvēra kibertelpas drošību kā nacionālās drošības neatņemamu sastāvdaļu. Lieki atgādināt, ka pat Amerikas Savienotās Valstis kā vienu no šā brīža lielākajiem draudiem savas valsts drošībai publiski apspriež iespējamo Krievijas kiberuzbrukumu, kas "viltus ziņu" laikmetā un pie esošās medijpratības attīstības pakāpes ir nopietns izaicinājums lielā daļā valstu. Tikai daļa sabiedrības apzinās, ka reizē ar brīvu informācijas un datu plūsmu līdzi nāk arī neobjektīvu stāstu vai fiktīvu stāstu izdomātāju armija. Tiek uzskatīts, ka tikai totalitārās valstīs ar vienu propagandas kanālu ir iespējams ...\nhttp://www.juristavards.lv/doc/272197-tehnologiju-nebeidzamais-stasts/\n272197\nTue, 13 Feb 2018 00:00:00 +0200\n\n\nJuridiskā literatūra: Unikāls veikums – Eiropas tiesību senvēstures pētījums\n Unikāls veikums – Eiropas tiesību senvēstures pētījums LU profesore S. Osipova ir ne vien Latvijā, bet arī starptautiski pazīstama tiesību vēsturniece un tiesību socioloģe. Līdz šim viņas zinātnisko interešu lokā bijusi galvenokārt ar Latviju un Baltijas jūras reģionu saistītā tiesību vēsture, kā arī juridiskās kultūras un tiesību socioloģijas jautājumi. S. Osipovas plašā zinātniskā darbība atspoguļojas daudzskaitlīgos rakstos, kas publicēti Latvijas un ārvalstu zinātniskajā periodikā un rakstu krājumos. Tāpat profesore piedalījusies vairāku tiesību avotu krājumu ("Ārvalstu tiesību vēstures avoti" (2007), "Latvijas tiesību avoti: teksti un komentāri" (1998, 2006), "Latvijas valsts tiesību avoti" (2015)) sagatavošanā un Satversmes komentāru zinātniskajā rediģēšanā, kā arī sarakstījusi monogrāfijas "Ievads tiesību socioloģijā" (2010) un "Lībekas pilsētas tiesības un to izplatība ...\nhttp://www.juristavards.lv/doc/272195-unikals-veikums-eiropas-tiesibu-senvestures-petijums/\n272195\nTue, 13 Feb 2018 00:00:00 +0200\n\n\nNotikums: Latvijas skolēnu domas par Satversmi\n Latvijas skolēnu domas par Satversmi Konkursa mērķis bija sekmēt skolēnu lojalitāti Latvijai un uzticību Satversmei, stiprināt skolēnu valstisko apziņu un rosināt skolēnu līdzdalību valsts norisēs, kā arī veicināt skolēnu interesi un izpratni par Satversmi un tās nozīmīgumu. Konkurss tika izsludināts, lai pilnveidotu skolēnu zināšanas par Latvijas kā demokrātiskas tiesiskas valsts pamatvērtībām, iepazīstinātu skolēnus ar Satversmes tiesu, skaidrotu tās lomu demokrātiskā sabiedrībā un veicinātu skolēnu radošās pašizpausmes. Satversmes tiesas priekšsēdētāja Ineta Ziemele par konkursa ideju stāsta: "Tā kā Satversmes tiesa caur saviem spriedumiem un komunikāciju ar sabiedrību stiprina demokrātiskas tiesiskas valsts pamatvērtības un tādējādi arī sekmē Latvijas tautā valstsgribas spēku, dabiski radās ideja Latvijas simtgades priekšvakarā veidot skolēnu konkursu, galvenajā lomā izvirzot Satversmi. Jaunajai ...\nhttp://www.juristavards.lv/doc/272194-latvijas-skolenu-domas-par-satversmi/\n272194\nTue, 13 Feb 2018 00:00:00 +0200\n\n\nNumura tēma: Tiesību un digitālo risinājumu aktualitātes kredītiestāžu skatījumā\n Tiesību un digitālo risinājumu aktualitātes kredītiestāžu skatījumā Kredītiestāžu un finanšu nozarē ikdienā dzirdam arvien aktīvākas diskusijas par jauno tendenču ietekmi uz biznesa ikdienu un nākotnes veidošanu: digitalizācija, dalītā ekonomika, ceturtā industriālā vai otrā tehnoloģiju revolūcija, robotizācija, mākslīgais intelekts, ekosistēmas, disintermediācija, decentralizācija, lielie dati. Sekojam līdzi analīzei, kā šie fenomeni ietekmēs mūsu nākotni, patēriņa paradumus, mūsu pašu un mūsu klientu darbu. Visas minētās parādības to kopumā veido digitālo transformāciju, kas jau 2017. gadā bija vadošais jautājums vairākos praktiskos un tiesībpolitikas forumos Latvijā, tai skaitā Bīriņu 13. tiesībpolitikas seminārā un "Jurista Vārda" 1000. laidienam veltītajā konferencē. Tātad pirmais solis uz izzināšanu notiek, un mazinās risks par "melnā cauruma" veidošanos: kas ir tas, ko mēs neredzam, bet ...\nhttp://www.juristavards.lv/doc/272200-tiesibu-un-digitalo-risinajumu-aktualitates-kreditiestazu-skatijuma/\n272200\nTue, 13 Feb 2018 00:00:00 +0200\n\n\nNumura tēma: Racionāli un efektīvi jāizmanto IKT visā valsts pārvaldē atbilstoši vienotai valsts politikai\n Racionāli un efektīvi jāizmanto IKT visā valsts pārvaldē atbilstoši vienotai valsts politikai Elektroniskais dokuments Elektroniskā dokumenta (turpmāk – e-dokuments) juridiskā spēka tiesiskais ietvars reglamentēts Dokumentu juridiskā spēka likumā un Elektronisko dokumentu likumā. Jāņem vērā, ka 2017. gada 11. maijā tika pieņemti būtiski grozījumi Elektronisko dokumentu likumā, ar kuru tika pārņemta Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 23. jūlija Regula (ES) Nr. 910/2014 par elektronisko identifikāciju un uzticamības pakalpojumiem elektronisko darījumu veikšanai iekšējā tirgū, kas attiecas gan uz e-dokumentiem, gan elektronisko parakstu, gan arī uz elektronisko identifikāciju.   E-dokumentu tiesiskais spēks un pamattiesības to izmantošanā Elektronisko dokumentu likuma pārejas noteikumu 1. punkts noteic, ka valsts un pašvaldību iestādēm ir pienākums pieņemt e-dokumentus no fiziskajām un juridiskajām ...\nhttp://www.juristavards.lv/doc/272198-racionali-un-efektivi-jaizmanto-ikt-visa-valsts-parvalde-atbilstosi-vienotai-valsts-politikai/\n272198\nTue, 13 Feb 2018 00:00:00 +0200\n\n\nNumura tēma: Par tiesībām izplatīt iegādātās e-grāmatas, filmas, mūziku un datorprogrammas\n Par tiesībām izplatīt iegādātās e-grāmatas, filmas, mūziku un datorprogrammas 1. Tiesību izsmelšanas princips autortiesībās 1.1. Tiesību izsmelšanas principa būtība Autoriem, to tiesību pārņēmējiem un citiem autortiesību subjektiem ir vairākas ekskluzīvas tiesības attiecībā uz savu darbu izmantošanu, tostarp tiesības tos izplatīt.1 Atbilstoši Autortiesību likumam izplatīšana nozīmē autortiesību vai blakustiesību objekta oriģināla vai kopijas pārdošanu vai citādu atsavināšanu.2 Savukārt tiesību izsmelšanas princips3 nozīmē, ka brīdī, kad autortiesību subjekts vai cita persona ar autortiesību subjekta piekrišanu ir pārdevusi vai citādi nodevusi īpašumtiesības uz darba oriģinālu vai kopiju citai personai, autortiesību subjekta ekskluzīvās izplatīšanas tiesības ir izsmeltas, t.i., autortiesību subjekts vairs nevar iebilst pret to, ka ieguvējs šo darbu atsavina tālāk.4 Tiesību izsmelšana var būt ...\nhttp://www.juristavards.lv/doc/272201-par-tiesibam-izplatit-iegadatas-e-gramatas-filmas-muziku-un-datorprogrammas/\n272201\nTue, 13 Feb 2018 00:00:00 +0200\n\n\nNumura tēma: Paplašināsies subjektu loks ar pienākumu ziņot par informācijas tehnoloģiju drošības incidentiem\n Paplašināsies subjektu loks ar pienākumu ziņot par informācijas tehnoloģiju drošības incidentiem Kibertelpas drošība ir nacionālās drošības neatņemama sastāvdaļa. Aizsardzības ministrija ir vadošā valsts pārvaldes iestāde aizsardzības nozarē, un tās uzdevumos ietilpst pienākums koordinēt informācijas tehnoloģiju drošības politikas veidošanu un īstenošanu, kas ir viens no informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (turpmāk – IKT) pārvaldības jautājumiem. Kopumā IKT uzraudzības un drošības jautājumi ir sadalīti starp Satiksmes ministriju, Aizsardzības ministriju, Tieslietu ministriju, Iekšlietu ministriju un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju. Uzticība kibertelpai un tās drošība ir jebkuras informācijas sabiedrības pamats. Lai arī kibertelpā drošs nevar justies neviens, visaptveroši aizsardzības pasākumi ļauj nodrošināt digitālo procesu nepārtrauktību, uzticamu informācijas ...\nhttp://www.juristavards.lv/doc/272199-paplasinasies-subjektu-loks-ar-pienakumu-zinot-par-informacijas-tehnologiju-drosibas-incidentiem/\n272199\nTue, 13 Feb 2018 00:00:00 +0200\n\n\nNumura tēma: Elektroniskie dokumenti un tiešsaistes informācijas sistēmas plašās iespējas\n Elektroniskie dokumenti un tiešsaistes informācijas sistēmas plašās iespējas \nhttp://www.juristavards.lv/doc/272202-elektroniskie-dokumenti-un-tiessaistes-informacijas-sistemas-plasas-iespejas/\n272202\nTue, 13 Feb 2018 00:00:00 +0200\n\n\nNumura tēma: Blokķēde: rašanās, izaicinājumi un juridiskie jautājumi\n Blokķēde: rašanās, izaicinājumi un juridiskie jautājumi Blokķēdes rašanās Vienkāršā veidā blokķēde ir decentralizēta tehnoloģija vai sadalīta virsgrāmata, kurā anonīmi ieraksta darījumus. Darījumu virsgrāmata tiek vienlaicīgi uzturēta nesaistītu datoru vai serveru tīklā, ko dēvē par mezgliem, līdzīgi kā izklājlapas dublēšana tūkstošiem reižu virknē datoru, kas saslēgti tīklā. Virsgrāmata satur visu izpildīto darījumu turpinātus un pilnīgus ierakstus (ķēdi), sagrupējot tos blokos. Bloks tiek pievienots ķēdei tikai tad, ja blokķēdē iesaistītie mezgli ar augstu datu apstrādes jaudu sniedz pozitīvu atbildi, panākot konsensu pievienot nākamo derīgo ķēdes bloku. Darījumu var apstiprināt tikai tad, ja visi tīkla mezgli apstiprina jauna posma pievienošanu. Pretendenta bloka atbilstības izvērtēšanā mezgli sacenšas, risinot sarežģītu algoritmu un to verificējot, ko Bitcon blokķēdē pazīst kā ...\nhttp://www.juristavards.lv/doc/272203-blokkede-rasanas-izaicinajumi-un-juridiskie-jautajumi/\n272203\nTue, 13 Feb 2018 00:00:00 +0200\n\n\nInformācija: Tieslietu padome pieņem lēmumu par maksātnespējas procesu tiesvedību izpēti un tiesu sistēmas pilnveidi\n Tieslietu padome pieņem lēmumu par maksātnespējas procesu tiesvedību izpēti un tiesu sistēmas pilnveidi Izpēte tiks veikta divos virzienos. Pirmkārt, Tieslietu padome aicina Augstāko tiesu, piesaistot tieslietu jomas ekspertus, apkopot un izanalizēt maksātnespējas procesa un tiesiskās aizsardzības procesa lietas, kurās apmierināti protesti laikā no 2008. gada līdz 2014. gadam, nepieciešamības gadījumā izlases veidā veicot arī to lietu izpēti, kurās protests nav iesniegts. Otrkārt, Tieslietu padome aicina Tieslietu ministriju sadarbībā ar Tiesu administrāciju veikt pārbaudi par tiesnešu specializāciju un lietu sadali maksātnespējas jomā pirmās instances tiesās laikā no 2008. gada līdz 2014. gadam. Uzklausot Augstākās tiesas Civillietu departamenta un Judikatūras un zinātniski analītiskās nodaļas, Tieslietu ministrijas, Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas, Tiesnešu disciplinārkolēģijas un Tiesnešu ētikas komisijas ...\nhttp://www.juristavards.lv/doc/272196-tieslietu-padome-pienem-lemumu-par-maksatnespejas-procesu-tiesvedibu-izpeti-un-tiesu-sistemas-pilnveidi/\n272196\nTue, 13 Feb 2018 00:00:00 +0200\n\n\nTiesību politika: Par tiesneša rīcību ģimeniskā konfliktā\n Par tiesneša rīcību ģimeniskā konfliktā Tiesnešu ētikas komisija 2017. gada 2. oktobrī saņēma iesniedzējas iesniegumu, bet 24. oktobrī – iesniedzējas pilnvarotās personas iesniegumu par tiesneses rīcību ģimenisku jautājumu risināšanā, vienlaikus lūdzot izvērtēt tiesneses rīcības atbilstību tiesnešu ētikas normām. Iesniegumā norādīti šādi apstākļi. Starp iesniedzēju un tiesnesi pastāv civiltiesiska rakstura nesaskaņas, jo tiesnese atklāti un aktīvi iesaistās civiltiesiska rakstura strīdā starp iesniedzēju un tiesneses dēlu. Iesniegumā norādīti konkrēti gadījumi un tiesneses rīcība, kā arī izteiktas aizdomas, ka tiesnese neētiskās darbības civiltiesiskā strīda ietvaros veic darba laikā, nepamatoti noņemot no izskatīšanas nozīmētās lietas. Iesniegumā ir minēti fakti par to, ka 2017. gada jūnijā tiesnese ir iesniegusi Ģenerālprokuratūrā vairākas sūdzības par iesniedzējas māsu ...\nhttp://www.juristavards.lv/doc/272188-par-tiesnesa-ricibu-gimeniska-konflikta/\n272188\nTue, 13 Feb 2018 00:00:00 +0200\n\n\nTiesību prakse: Nosakot mototrašu trokšņa robežas, ir taisnīgi jālīdzsvaro iesaistīto pušu intereses\n Nosakot mototrašu trokšņa robežas, ir taisnīgi jālīdzsvaro iesaistīto pušu intereses Satversmes tiesā tika ierosinātas divas lietas par MK noteikumu Nr. 16 normu atbilstību augstāka juridiska spēka tiesību normām – viena lieta tika ierosināta pēc Administratīvās rajona tiesas pieteikuma, bet otra lieta tika ierosināta pēc tiesībsarga pieteikuma. Abas lietas tika apvienotas vienā lietā. Apstrīdētais MK noteikumu Nr. 16 2. pielikuma 2. punkts nosaka vides trokšņa robežlielumus ārpus telpām izvietotām mototrasēm, paredzot noteiktus trokšņa lielumus atkarībā no aktivitātēm, kas tiek īstenotas trasē, un dienas laika. Savukārt MK noteikumu Nr. 16 2.4. apakšpunkts paredz, ka šie noteikumi neattiecas uz publiskiem pasākumiem, kuri saskaņoti ar vietējo pašvaldību atbilstoši Publisku izklaides un svētku pasākumiem. Administratīvajā rajona tiesā ierosinātajā lietā pieteicēja norādījusi, ka MK noteikumos Nr. 16 ...\nhttp://www.juristavards.lv/doc/272205-nosakot-mototrasu-troksna-robezas-ir-taisnigi-jalidzsvaro-iesaistito-pusu-intereses/\n272205\nTue, 13 Feb 2018 00:00:00 +0200\n\n\nInformācija: Latvijas Zvērinātu advokātu padomē\n Latvijas Zvērinātu advokātu padomē No Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijas pēc pašas vēlēšanās atskaitīta zvērināta advokāte Silvija Kokina ar 2018. gada 15. februāri. No Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijas saistībā ar nāvi atskaitīti ilggadējais padomes priekšsēdētājs, zvērināts advokāts Aivars Niedre ar 2018. gada 15. janvāri un zvērināts advokāts Ralfs Beitiņš ar 2018. gada 5. februāri. Darbība Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijā apturēta zvērinātam advokātam Gunvaldim Davidovičam ar 2018. gada 7. februāri un zvērinātam advokātam Edgaram Pastaram ar 2018. gada 7. februāri. Darbības apturēšana Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijā pagarināta zvērinātām advokātēm Ilonai Malnačai un Sandrai Zariņai, kā arī zvērināta advokāta palīdzei Guntai Miltiņai. Par zvērināta advokāta palīdzes Guntas Miltiņas (apturēta darbība) patronu nozīmēta zvērināta advokāte Anete Rubene ar ...\nhttp://www.juristavards.lv/doc/272204-latvijas-zverinatu-advokatu-padome/\n272204\nTue, 13 Feb 2018 00:00:00 +0200\n\n\nĪsziņas: Valsts prezidents pieņem tiesnešu zvērestus\n Valsts prezidents pieņem tiesnešu zvērestus Valsts prezidents Raimonds Vējonis 6. februārī svinīgā ceremonijā Rīgas pilī, kurā piedalījās arī tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs, pieņēma jauno tiesnešu Kristīnes Evertovskas, Jolantas Uminskas un Ilzes Andruškinas zvērestu (svinīgo solījumu) pirms stāšanās amatā. Uzrunājot jaunās tiesneses, Valsts prezidents R. Vējonis aicināja pašus tiesnešus stiprināt tiesu sistēmu un tiesiskumu Latvijā, iesaistoties diskusijās par sistēmas kvalitāti, skaidrojot savus lēmumus publiski un rosinot pārmaiņas tiesu darbā. Tieslietu ministrs Dz. Rasnačs tiesnesēm novēlēja profesionālo izaugsmi, uzsverot pienākumu arī turpmāk paaugstināt savu kvalifikāciju, aicināja amata pienākumu pildīšanā saglabāt stingru stāju, akcentējot tiesas un tiesnešu neatkarības principu. K. Evertovska tiesneses darba gaitas sāks Rīgas rajona tiesā, I. Andruškina – Administratīvajā rajona ...\nhttp://www.juristavards.lv/doc/272189-valsts-prezidents-pienem-tiesnesu-zverestus/\n272189\nTue, 13 Feb 2018 00:00:00 +0200\n\n\nĪsziņas: Otrreiz caurlūkos grozījumus Publisko iepirkumu likumā\n Otrreiz caurlūkos grozījumus Publisko iepirkumu likumā Valsts prezidents Raimonds Vējonis 9. februārī nodeva otrreizējai caurlūkošanai Saeimai grozījumus Publisko iepirkumu likumā. Vēstulē Saeimas priekšsēdētājai Valsts prezidents norāda uz trešajā lasījumā virzītajās normās par pretendentu izslēgšanu no iepirkumiem pieļautajām būtiskajām nepilnībām, kas neļaus sasniegt normu deklarētos mērķus un var radīt papildu izdevumus un zaudējumus valsts budžetam saistībā ar iespējamiem Eiropas Savienības tiesību pārkāpumiem. Valsts prezidents arī vērš uzmanību uz likumā ietvertajām strīdīgajām normām, kas Latvijā reģistrētus uzņēmumus nostāda nelabvēlīgākā situācijā, salīdzinot ar ārvalstīs reģistrētajiem uzņēmumiem, kuru kapitāldaļu (akciju) īpašnieki ir reģistrēti zemu nodokļu vai beznodokļu valstīs vai teritorijās. Nododot Publisko iepirkumu likuma grozījumus Saeimai otrreizējai ...\nhttp://www.juristavards.lv/doc/272190-otrreiz-caurlukos-grozijumus-publisko-iepirkumu-likuma/\n272190\nTue, 13 Feb 2018 00:00:00 +0200\n\n\nĪsziņas: Groza likumu “Par nodokļiem un nodevām”\n Groza likumu "Par nodokļiem un nodevām" Saeima 8. februārī galīgajā lasījumā kā steidzamus pieņēma grozījumus likumā "Par nodokļiem un nodevām", precizējot informācijas apjomu, kas kredītiestādēm un maksājumu pakalpojumu sniedzējiem jāsniedz Valsts ieņēmumu dienestam (VID) par saviem klientiem, viņu kontiem un skaidras naudas apgrozījumu tajos. Izmaiņas nepieciešamas, jo līdzšinējā kārtība, kas paredz informēt VID par kontiem, kuru apgrozījums pārsniedz 15 tūkstošus eiro, dod iespēju kredītiestāžu klientiem sadalīt savus maksājumus starp vairākiem kontiem, kas atvērti vienā kredītiestādē vai pie viena maksājumu pakalpojumu sniedzēja, un tādējādi izvairīties no viņu datu iekļaušanas VID sniedzamajos ziņojumos. Noteikts, ka pirmo reizi kredītiestādēm informācija VID būs jāiesniedz līdz šī gada 1. septembrim par klientiem, kuru kontu kopējā atlikuma summa šī gada 1. janvāra dienas sākumā ir 15 ...\nhttp://www.juristavards.lv/doc/272191-groza-likumu-par-nodokliem-un-nodevam/\n272191\nTue, 13 Feb 2018 00:00:00 +0200\n\n\nĪsziņas: Likumi.lv pieejami tiesību akti angļu valodā\n Likumi.lv pieejami tiesību akti angļu valodā Tiesību aktu oficiālie tulkojumi angļu valodā tagad ir pieejami arī vietnē likumi.lv. No tiesību akta latviešu valodā var ērti pārslēgties uz tā tulkojumu, izdrukājot un saglabāt to kā PDF vai DOCX dokumentu. Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija (OECD) Latvijai rekomendēja uzlabot investīciju vidi. Lai mūsu valsts ārzemju investoriem šķistu pievilcīgāka, ir svarīgi nodrošināt tiesību aktu aktuālo redakciju tulkojumus angļu valodā. Tulkojuma atvērums ir papildināts ar informāciju par tā aktualitāti, jo nereti gadās, ka tulkojums neietver jaunākās likuma izmaiņas. Līdzšinējā Latvijas prakse – oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis" nodrošināja normatīvo aktu sasaisti ar to tulkojumiem angļu valodā Valsts valodas centra tīmekļa vietnē www.vvc.gov.lv, tas ir, likumi.lv dokumenta atvērumā piedāvāja saiti uz tā tulkojumu citā vietnē. Lai ieviestu ...\nhttp://www.juristavards.lv/doc/272192-likumilv-pieejami-tiesibu-akti-anglu-valoda/\n272192\nTue, 13 Feb 2018 00:00:00 +0200\n\n\nĪsziņas: Vienkāršos nekustamā īpašuma reģistrāciju\n Vienkāršos nekustamā īpašuma reģistrāciju Ministru kabinets 6. februārī atbalstīja savstarpēji saistītus grozījumus Zemesgrāmatu likumā, Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumā, likumā "Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatās", likumā "Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās" un likumā "Par kultūras pieminekļu aizsardzību". Grozījumi veikti, lai vienkāršotu nekustamā īpašuma reģistrācijas procedūras un mazinātu administratīvo slogu. Plānots, ka grozījumi varētu stāties spēkā 2019. gada vasarā. Ar grozījumiem plānots nodalīt zemesgrāmatu nodaļu (ZGN) un Valsts zemes dienesta (VZD) kompetences un paplašināt to procedūru klāstu, kuras iespējams nodrošināt, pilnveidojot VZD un ZGN sadarbības procesus, samazināt institūciju apmeklējumu skaitu, kā arī novērst informācijas sistēmu datu nesakritības. Lai nodrošinātu abu informācijas sistēmu ...\nhttp://www.juristavards.lv/doc/272193-vienkarsos-nekustama-ipasuma-registraciju/\n272193\nTue, 13 Feb 2018 00:00:00 +0200\n\n\nRedakcijas sleja: Kopbraukšanas regulēšana – valsts kompetence\n Kopbraukšanas regulēšana – valsts kompetence Šā gada sākumā mediju uzmanības lokā jau divreiz ir nonācis kopbraukšanas pakalpojumu sniedzējs Taxify. Pirmo reizi tas bija saistībā ar paaugstinātām taksometru (pārvadājumu) cenām Jaunajā gadā, bet otro reizi – saistībā ar Ministru kabineta noteikumu projektu, kas pašreizējā redakcijā paredz ierobežot privātpersonu, kas ar to nenodarbojas profesionāli, iespējas sniegt pasažieru pārvadājumu pakalpojumus. Latvija gan nav vienīgā valsts, kur aktuāls ir jautājums par līdzdalības ekonomikas pakalpojumiem transporta jomā, ko sniedz personas, kas nav profesionāļi, un to regulēšanu. Ar diezgan lielu pretestību citās Eiropas Savienības valstīs ir saskāries arī pasaulē plašāk pazīstamais līdzīgu pārvadājuma pakalpojumu sniedzējs Uber. Īsi pirms Ziemassvētkiem Eiropas Savienības Tiesa (EST) pieņēma pirmo spriedumu vienā no Uber lietām – lietā C-434/16. Šajā ...\nhttp://www.juristavards.lv/doc/272206-kopbrauksanas-regulesana-valsts-kompetence/\n272206\nTue, 13 Feb 2018 00:00:00 +0200\n\n\nInformācija: Jaunākie normatīvie akti Latvijā\n Untitled Document Noteikumi Nosaukums Nr. Pieņemts Stājas spēkā Publicēts Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 26. maija noteikumos Nr. 485 "Bioloģiskās lauksaimniecības uzraudzības un kontroles kārtība" 76 06.02.2018. 09.02.2018. 08.02.2018. Reģistrēto dzīvnieku datubāzē esošās informācijas izmantošanas kārtība 75 06.02.2018. 01.06.2018. 08.02.2018. Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 26. aprīļa noteikumos Nr. 265 "Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība meža nozares attīstībai" 74 06.02.2018. 09.02.2018. 08.02.2018. Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 6. jūlija noteikumos Nr. 618 "Dezinfekcijas, dezinsekcijas un deratizācijas noteikumi" 73 06.02.2018. 09.02.2018. 08.02.2018. Grozījumi ...\nhttp://www.juristavards.lv/doc/272207-jaunakie-normativie-akti-latvija/\n272207\nTue, 13 Feb 2018 00:00:00 +0200\n\n