Jursta Vārds - Jaunākais žurnāla numurs http://www.juristavards.lv Jaunākais žurnāla numurs lv http://www.juristavards.lv Wed, 25 Apr 2018 01:48:16 -0700 http://www.juristavards.lv/img/logo.png Jurista Vārds http://www.juristavards.lv 240 47 \nNumura tēma: Administratīvie akti, kuri rada tiesiskas sekas vairākām noteiktām personām\n Administratīvie akti Adresātu iedalījums Administratīvā procesa likuma 20. un 21. pants noteic privātpersonu administratīvi procesuālo tiesībspēju un rīcībspēju. Proti, administratīvajā procesā savas tiesības patstāvīgi vai ar pārstāvja starpniecību var realizēt šādas privātpersonas: fiziskā persona, privāto tiesību juridiskā persona, kā arī personu apvienība. Likuma 1. panta trešā daļa nosaka, ka administratīvais akts var tikt vērsts pret individuāli noteiktu personu vai personām vai pret individuāli nenoteiktu personu loku, kas atrodas konkrētos un identificējamos apstākļos (vispārīgais administratīvais akts). Tātad administratīvais akts var tikt vērsts uz vairākiem adresātiem gan kā pret individuāli noteiktām personām, gan individuāli nenoteiktām personām. Piemēram, būvatļaujas izsniegšana apbūvējamās zemes kopīpašniekiem (individuāli noteiktas personas) un policista ...\nhttp://www.juristavards.lv/doc/272613-administrativie-akti-kuri-rada-tiesiskas-sekas-vairakam-noteiktam-personam/\n272613\nTue, 24 Apr 2018 00:00:00 +0200\n\n\nNumura tēma: Viens, divi, trīs – un tu esi brīvs\n Viens KVALITĀTE, VIENVEIDĪBA, EFEKTIVITĀTE Ilze Freimane, Administratīvās rajona tiesas priekšsēdētāja Administratīvā rajona tiesa ir pirmās instances tiesa vairumam administratīvo lietu. Rajona tiesa ir tā tiesu instance, kurā ir jāpaveic visas pamata darbības, lai lieta vispār izveidotos – jānoskaidro prasījums un lietā iesaistītās personas, jāsavāc pierādījumi, kā arī jāsniedz risinājums tiesiskajam strīdam. Pirmās instances sūtība ir ieguldīt vislielāko darbu lietā, noskaidrojot visus būtiskos tiesiskos un faktisko apstākļus. Tā kā trīs instanču tiesu sistēmas viens no būtiskākajiem aspektiem ir tas, ka pierādījumiem vērtējums tiek sniegts divās tiesu instancēs, tad ir ļoti svarīgi, lai rajona tiesā darbs tiktu paveikts pilnvērtīgi. Ja rajona tiesā darbs nav paveikts pietiekami kvalitatīvi, tad netiek attaisnota trīs tiesu instanču pastāvēšanas ideja un jēga. Savukārt, ...\nhttp://www.juristavards.lv/doc/272611-viens-divi-tris-un-tu-esi-brivs/\n272611\nTue, 24 Apr 2018 00:00:00 +0200\n\n\nNumura tēma: Latvijas Administratīvo tiesnešu biedrība uz Latvijas simtgades sliekšņa\n Latvijas Administratīvo tiesnešu Prologs. Latvijas valsts šo gadu pavada simtgades zīmē, un tūlīt mēs kopīgi atvērsim Latvijas stāsta simto lappusi. Mēs, administratīvie tiesneši, kaut arī piederam pie pavisam jauna tiesu varas atzara, esam daļa no šī stāsta, jo mēs katrs atsevišķi un visi kopā veidojam šo Latvijas stāstu, mēs nesam tās vārdu tautā. Ne velti mēs spriežam tiesu Latvijas tautas vārdā. Un, tā kā šobrīd mēs visi vēl atrodamies vējtverī starp pagājušo un topošo, tas ir piemērots brīdis, lai atskatītos un novērtētu sasniegto un lai apzinātu vēl sasniedzamo. Statuss. Latvijas Administratīvo tiesnešu biedrība tika dibināta 2009. gada 9. oktobrī, dibināšanas sapulcē piedaloties 41 administratīvās tiesas tiesnesim. Šodien biedrība apvieno 43 dažādu instanču administratīvo tiesu tiesnešus kopīgam darbam tiesnešu profesionālo interešu un tiesiskas valsts aizsardzībā. ...\nhttp://www.juristavards.lv/doc/272610-latvijas-administrativo-tiesnesu-biedriba-uz-latvijas-simtgades-slieksna/\n272610\nTue, 24 Apr 2018 00:00:00 +0200\n\n\nNumura tēma: Vai administratīvā tiesa darbojas atbilstoši tās izveides mērķim\n Vai administratīvā tiesa darboja Ievads Administratīvā procesa likums stājās spēkā 2004. gada 1. februārī, tostarp sadaļa attiecībā uz lietu izskatīšanu tiesā. Tātad jau četrpadsmit gadus administratīvās lietas tiesā tiek izskatītas saskaņā ar speciāliem procesuāliem noteikumiem, kas izstrādāti tieši administratīvo lietu tiesvedībai. Tiesu darbā četrpadsmit gadi ir gan ilgs, gan vienlaikus neilgs laika posms. Niecīgs, salīdzinot ar, piemēram, Senāta simtgadi, kas tiek atzīmēta šogad. Un ilgs, ja ņem vērā intensitāti, ar kādu ir nācies strādāt ‒ tiesu prakses veidošanu administratīvi tiesiskajās attiecībās no pašiem pamatiem ‒ salīdzinot ar rezultātu, kas ir redzams šodien ‒ stabila, pilnvērtīga, progresīva Latvijas tiesu sistēmas daļa. Šā raksta mērķis ir salīdzināt likuma un attiecīgi administratīvās tiesas radīšanas mērķus ar reāli sasniegto, skatoties no ...\nhttp://www.juristavards.lv/doc/272612-vai-administrativa-tiesa-darbojas-atbilstosi-tas-izveides-merkim/\n272612\nTue, 24 Apr 2018 00:00:00 +0200\n\n\nNumura tēma: Administratīvo aktu izpildes problēmas\n Administratīvo aktu izpildes pro Ievads Administratīvā akta izpildes procesā var tikt būtiski skartas ne vien sabiedrības intereses, bet arī personas tiesiskās intereses, tiešā veidā skarot arī cilvēktiesības.1 Taču jautājums par administratīvo aktu izpildi juridiskajā literatūrā līdz šim nav aplūkots. Jāņem vērā, ka Administratīvā procesa likums2 (turpmāk ‒ APL) neparedz iespēju pārsūdzēt tiesas nolēmumu, kas pieņemts, izskatot personas sūdzību administratīvā akta izpildes stadijā. Tādējādi šīs lietas tiek izskatītas tikai vienā tiesu instancē ar lēmumiem,3 kuru publicēšanu likums neprasa, līdz ar to bieži vien par tiem nenotiek polemika. Izpilde administratīvajā procesā aptver gan administratīvā akta, gan tiesas nolēmuma izpildi. Tomēr tiesas nolēmuma izpilde ietilpst tiesas procesā, turpretim administratīvā akta izpilde ir valsts pārvaldes darbība publisko tiesību ...\nhttp://www.juristavards.lv/doc/272614-administrativo-aktu-izpildes-problemas/\n272614\nTue, 24 Apr 2018 00:00:00 +0200\n\n\nNumura tēma: Administratīvā procesa tiesību eiropeizācija un tiesas loma Eiropas Savienības tiesību īstenošanā\n Administratīvā procesa tiesību e Nacionālās administratīvās tiesības, kā arī administratīvā procesa tiesības kā valststiesības savā būtībā vienmēr ir bijušas ar izteikti nacionālu raksturu. Tomēr, pakāpeniski attīstoties Eiropas Savienībai (turpmāk ‒ ES) un veidojoties iekšējam tirgum,1 kas ir pastāvīgi evolucionējošs un dinamisks process,2 arī nacionālās procesuālās tiesības tam attīstās līdzi, pielāgojas jauniem iekšējā tirgus izaicinājumiem un tādējādi kopā ar citu dalībvalstu procesuālajām tiesībām pakāpeniski harmonizējas jeb eiropeizējas. Šajā rakstā autors ieskicē, kā notiek ES tiesību īstenošana ES, tostarp dalībvalstu iestādēs un tiesās, kāda ir ES likumdevēja un Eiropas Savienības Tiesas (turpmāk ‒ EST) loma administratīvi procesuālā regulējuma eiropeizācijā, kā arī novērtē, vai jau šobrīd administratīvā procesa tiesību eiropeizācijai ir ...\nhttp://www.juristavards.lv/doc/272617-administrativa-procesa-tiesibu-eiropeizacija-un-tiesas-loma-eiropas-savienibas-tiesibu-istenosana/\n272617\nTue, 24 Apr 2018 00:00:00 +0200\n\n\nNumura tēma: Administratīvo tiesu dialogs ar Satversmes tiesu un Eiropas Savienības Tiesu\n Numura tēma No Latvijas tiesu sistēmā ietilpstošajām tiesām savas 14 gadu neilgās pastāvēšanas laikā tieši administratīvās tiesas bijušas visaktīvākās sadarbībā ar Satversmes tiesu un Eiropas Savienības Tiesu (turpmāk – EST).1 Administratīvo tiesu dialoga ar Satversmes tiesu un EST ietvaros tikuši risināti arī būtiski Latvijas konstitucionālo tiesību jautājumi un nozīmīgi Eiropas Savienības (turpmāk – ES) tiesību interpretācijas jautājumi. Līdz ar to administratīvās tiesas sevi apliecinājušas kā nozīmīgu spēlētāju Latvijā un Eiropā. Lai arī Satversmes tiesai un EST ir gan atšķirīgas kompetences, gan tiesu procesi, administratīvo tiesu dialogs ar tām tiek konstruēts līdzīgi, līdz ar to var tikt aplūkots viena raksta ietvaros. Administratīvo tiesu dialogs ar Satversmes tiesu un EST vispārīgi notiek gadījumos, kad administratīvās tiesas tiesvedībā esošas lietas taisnīgs ...\nhttp://www.juristavards.lv/doc/272616-administrativo-tiesu-dialogs-ar-satversmes-tiesu-un-eiropas-savienibas-tiesu/\n272616\nTue, 24 Apr 2018 00:00:00 +0200\n\n\nNumura tēma: Pieteikums par publisko tiesību līgumu\n Pieteikums par publisko tiesību Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 184. panta pirmās daļas 4. punktam pieteikumu administratīvajā tiesā var iesniegt arī par publisko tiesību līgumu (turpmāk arī ‒ līgums). Vienlaikus minētajā normā uzskaitīti iespējamie ar līgumu saistītie prasījumu veidi. Šā raksta mērķis ir ieskicēt atsevišķus procesuālos jautājumus, kas ir aktuāli gadījumos, kad saistībā ar publisko tiesību līgumu ir radies strīds un persona vēlas šo strīdu risināt tiesas ceļā. Īpaša uzmanība rakstā pievērsta ar līgumu strīdiem saistīto prasījumu veidiem, sniedzot vadlīnijas, kā noteikt, kurš no likumā paredzētajiem prasījumu veidiem ir piemērots. Rakstā paustās atziņas attiecas uz vispārīgo administratīvā procesa regulējumu.   Pieteicējs lietā par publisko tiesību līgumu Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma regulējumu publisko tiesību līguma ...\nhttp://www.juristavards.lv/doc/272619-pieteikums-par-publisko-tiesibu-ligumu/\n272619\nTue, 24 Apr 2018 00:00:00 +0200\n\n\nNumura tēma: Lietu, kas saistītas ar medicīnas tiesību jautājumiem, izskatīšana administratīvajās tiesās\n Lietu Cilvēka veselība, kas ir viena no valsts aizsargātajām pamatvērtībām, un ar to saistītie veselības aprūpes kvalitātes jautājumi neapšaubāmi ir aktuāla tēma, kas skar ikvienu sabiedrības locekli. Ievērojot arvien pieaugošo iedzīvotāju informētību gan par veselības aprūpes jautājumiem Latvijā, gan arī pieredzi, saņemot veselības aprūpes pakalpojumus ārzemēs, ir tikai likumsakarīgi, ka pieaugušas arī pacientu prasības attiecībā uz veselības aprūpes pakalpojumu kvalitāti un vēlamajiem rezultātiem. Gadījumā, ja pacients nav apmierināts ar tam sniegtās veselības aprūpes kvalitāti, Pacientu tiesību likuma 18. pants paredz tiesību aizsardzības iespējas, tai skaitā vēršanos tiesā likumā noteiktajā kārtībā. Šā raksta mērķis ir informēt lasītājus par administratīvajās tiesās izskatāmajām lietām, kas saistītas ar medicīnas tiesību jautājumiem, primāri akcentējot lietas, ...\nhttp://www.juristavards.lv/doc/272622-lietu-kas-saistitas-ar-medicinas-tiesibu-jautajumiem-izskatisana-administrativajas-tiesas/\n272622\nTue, 24 Apr 2018 00:00:00 +0200\n\n\nNumura tēma: PVN darījumi no tiesas skatpunkta\n PVN darījumi no tiesas skatpunkt Pievienotās vērtības nodoklis (turpmāk – PVN) ir patēriņa nodoklis, ko pieskaita pie preces vai pakalpojuma cenas. Šī nodokļa darbības mehānisma pamatā ir tas, ka īstais nodokļa maksātājs ir pakalpojuma vai preces galējais patērētājs, kurš tās izmanto savām personiskajām vajadzībām. Tā kā PVN pēc savas būtības ir neitrāls, tie nodokļa maksātāji, kuri nodokli ir samaksājuši kādā no iepriekšējiem preces ražošanas vai pakalpojuma sniegšanas posmiem, ir tiesīgi atskaitīt PVN summas kā priekšnodokli. No citas puses raugoties, valsts pienākums ir rūpēties par nodokļu iekasēšanu pilnā apmērā, tādēļ šī mērķa sasniegšanai valsts ievieš dažādus normatīvos un administratīvos pasākumus, arvien vairāk pastiprinot cīņu pret krāpšanu nodokļu jomā. Tomēr šiem pasākumiem ir jābūt samērīgiem, tostarp tādiem, kas nepārkāpj nodokļa maksātāja ...\nhttp://www.juristavards.lv/doc/272618-pvn-darijumi-no-tiesas-skatpunkta/\n272618\nTue, 24 Apr 2018 00:00:00 +0200\n\n\nNumura tēma: Atsevišķi ar valsts dienesta lietām saistīti jautājumi\n Atsevišķi ar valsts dienesta lie Valsts dienesta lietas ir tipiska administratīvo lietu kategorija. Tiesu prakses apkopojums lietās par valsts dienestu pēdējo reizi aktualizēts 2015. gadā. Šā raksta mērķis ir informēt lasītājus par atsevišķiem, pēc autoru domām, interesantiem valsts dienesta lietu jautājumiem un problemātiku, kas aktualizējusies pēdējā laika tiesu praksē.   1. Iestādes slēptu nodomu konstatēšana Ņemot vērā iestādei piešķirto plašo rīcības brīvību attiecībā uz piemērotākā amata kandidāta izvēli, institucionālās sistēmas organizāciju un amatpersonas dienesta gaitu, iestādes dažkārt to mēdz izmantot nepareizi, tostarp, lai ar šķietami tiesiskiem līdzekļiem īstenotu slēptus mērķus. Minēto ir grūti konstatēt, taču ne neiespējami. Turpmāk tiks minēti atsevišķi tiesu prakses piemēri, kuros šis jautājums ir aktuāls. No tiem vairākās lietās nav stājies ...\nhttp://www.juristavards.lv/doc/272620-atseviski-ar-valsts-dienesta-lietam-saistiti-jautajumi/\n272620\nTue, 24 Apr 2018 00:00:00 +0200\n\n\nNo citas puses: Tas, ko tu vēl nezināji par administratīvajām tiesām\n Tas 1. Administratīvās tiesas izskata tikai administratīvo pārkāpumu lietas jeb "mazās krimināllietas". Administratīvo pārkāpumu lietas kopš 2012. gada 1. jūlija ir piekritīgas vispārējās jurisdikcijas tiesām. Process, kādā skata administratīvo pārkāpumu lietas, ir īpaša veida process, un tas jānošķir no administratīvā procesa. Administratīvajā procesā un administratīvo pārkāpumu procesā tiesa vērtē atšķirīgas tiesiskās attiecības. Vispārējās jurisdikcijas tiesas administratīvo pārkāpumu lietās vērtē to, vai ir pamats saukt personu pie administratīvās atbildības. Savukārt administratīvās tiesas pārbauda iestāžu lēmumus, faktisko rīcību un publisko tiesību līgumus. 2. Augstākās tiesas Administratīvo lietu departaments ir struktūrvienība, kas organizē lietvedību tiesā. Administratīvo lietu departaments ir Augstākās tiesas struktūrvienība, kas izskata ...\nhttp://www.juristavards.lv/doc/272604-tas-ko-tu-vel-nezinaji-par-administrativajam-tiesam/\n272604\nTue, 24 Apr 2018 00:00:00 +0200\n\n\nJurists un kultūra: Spāņu versija par Majakovski\n New Page 2 \nhttp://www.juristavards.lv/doc/272624-spanu-versija-par-majakovski/\n272624\nTue, 24 Apr 2018 00:00:00 +0200\n\n\nJuridiskā darba tirgus / Mūsu ideālais darbinieks: Darba devējs: Augstākās tiesas Administratīvo lietu departaments\n New Page 2 \nhttp://www.juristavards.lv/doc/272623-darba-devejs-augstakas-tiesas-administrativo-lietu-departaments/\n272623\nTue, 24 Apr 2018 00:00:00 +0200\n\n\nĪsziņas: Diskutē par tiesu varas darba pilnveidošanu\n Diskutē par tiesu varas darba pi Turpinot Valsts prezidenta Raimonda Vējoņa ierosināto diskusiju ciklu "Tiesu varas aktuālie jautājumi: iespējas un izaicinājumi", Rīgas pilī 19. aprīlī notika otrā diskusija, kurā eksperti apsprieda iespējas pilnveidot tiesu varas darbu. Diskusiju atklāja Valsts prezidents R. Vējonis. Diskusijā ar priekšlasījumiem piedalījās Rīgas apgabaltiesas priekšsēdētāja Daiga Vilsone, Tiesnešu ētikas komisijas priekšsēdētāja Anita Kovaļevska, valsts kontroliere Elita Krūmiņa, Latvijas Tiesnešu biedrības prezidents Juris Siliņš un Latvijas Universitātes profesors Kalvis Torgāns. Klātesošajiem bija iespēja diskutēt par izteiktajiem priekšlikumiem un dalīties ar idejām par iespējamiem tiesu varas darba uzlabojumiem. Ekspertu un klātesošo sarunu vadīja Latvijas Universitātes asociētais profesors Ivars Ījabs, Valsts prezidenta Tiesiskās vides pilnveides ...\nhttp://www.juristavards.lv/doc/272605-diskute-par-tiesu-varas-darba-pilnveidosanu/\n272605\nTue, 24 Apr 2018 00:00:00 +0200\n\n\nĪsziņas: Konferencē apspriež tiesiskumu un uzņēmējdarbību\n Konferencē apspriež tiesiskumu u Biznesa augstskolā "Turība" 19. aprīlī notika starptautiska zinātniska konference "Latvijai 100: cerības, sasniegumi un izaicinājumi". Konferencē piedalījās vairāku augstskolu profesori, Augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs, ģenerālprokurors Ēriks Kalnmeiers, tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs, Zvērinātu advokātu padomes priekšsēdētājs Jānis Rozenbergs, Zvērinātu tiesu izpildītāju padomes priekšsēdētājs Andris Spore, Zvērinātu notāru padomes priekšsēdētājs Jānis Skrastiņš. Konferences mērķis bija, tuvojoties Latvijas simtgadei, izvērtēt sasniegto, kā arī izprast pieļautās kļūdas, kas nav ļāvušas panākt iecerēto. Konferencē tika analizēta Latvijas vieta starptautiskajā vidē, pilnveidojot tiesiskumu, drošību un attīstot uzņēmējdarbības vidi. \nhttp://www.juristavards.lv/doc/272606-konference-apspriez-tiesiskumu-un-uznemejdarbibu/\n272606\nTue, 24 Apr 2018 00:00:00 +0200\n\n\nĪsziņas: Pagarina amata pilnvaru termiņu uz pieciem gadiem\n Pagarina amata pilnvaru termiņu Pēc tieslietu ministra Dzintara Rasnača ieteikuma Ministru kabinets 17. aprīlī pagarināja amata pilnvaru termiņu Ieslodzījuma vietu pārvaldes priekšniecei Ilonai Spurei līdz 2023. gada 18. jūlijam. Par priekšzīmīgu dienesta uzdevumu izpildi un labiem darba rezultātiem Ieslodzījuma vietu pārvaldes priekšniecei I. Spurei ar Ministru kabineta lēmumu aizvadītajā gadā tika piešķirta ģenerāļa dienesta pakāpe. Latvijas ieslodzījuma vietu sistēmā ģenerāles I. Spures vadībā ir ieviesti starptautiskajiem standartiem atbilstoši risinājumi ‒ infrastruktūras, darbinieku un sabiedrības drošības uzlabošanā. Piesaistot Norvēģijas finanšu instrumenta un Eiropas Sociālā fonda līdzekļus, pilnveidotas arī resocializācijas programmas ‒ nodrošinātas jaunas atkarību mazināšanas iespējas ieslodzītajiem, kā arī atbalsta programmas ieslodzīto un bijušo ieslodzīto karjeras ...\nhttp://www.juristavards.lv/doc/272607-pagarina-amata-pilnvaru-terminu-uz-pieciem-gadiem/\n272607\nTue, 24 Apr 2018 00:00:00 +0200\n\n\nĪsziņas: Paplašinās tiesu namu Ventspilī\n Paplašinās tiesu namu Ventspilī Ventspilī 18. aprīlī notika svinīga kapsulas iemūrēšana Kurzemes rajona tiesas nama piebūvē. Svinīgajā pasākumā piedalījās tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs, Tiesu namu aģentūras valdes locekle Santa Sausiņa un AS "Būvuzņēmums restaurators" valdes priekšsēdētājs Mareks Mamajs. Pašlaik Kurzemes rajona tiesa Ventspilī atrodas divos īpašumos, kuros nav nodrošināts atbilstošs sēžu zāļu skaits un platība esošajam darbinieku daudzumam. Lai situāciju būtiski uzlabotu, ar Tieslietu ministrijas atbalstu Tiesu namu aģentūra ir radusi līdzekļus aptuveni 2,4 miljonu eiro apjomā, kas atvēlēti Kurzemes rajona tiesas Ventspilī vecās ēkas modernizēšanai un paplašināšanai. Pēc ēkas restaurācijas un paplašināšanas darbiem telpu kopējā platība palielināsies no 650 līdz 1422 kvadrātmetriem. Jaunajā piebūvē atradīsies seši tiesnešu sastāva kabineti, ...\nhttp://www.juristavards.lv/doc/272608-paplasinas-tiesu-namu-ventspili/\n272608\nTue, 24 Apr 2018 00:00:00 +0200\n\n\nĪsziņas: Piespriež nāvessodu 300 džihādistiem\n Piespriež nāvessodu 300 džihādis Irākas tiesas par piederību džihādistu grupējumam "Islāma valsts" vairāk nekā 300 cilvēku, arī ārzemniekiem, piespriedusi nāvessodu, atsaucoties uz tieslietu struktūrām, 18. aprīlī informēja LETA/AFP. Bijušo džihādistu lietas tiek izskatītas divās tiesās, no kurām viena ir netālu no bijušā džihādistu bastiona Mosulas, bet otra Bagdādē, kur tiek izskatītas daudzas pret apsūdzētajiem ārzemniekiem un sievietēm ierosinātās lietas. Kopš janvāra galvaspilsētā 103 ārzemniekiem piespriests nāvessods, bet 185 mūža ieslodzījums. Vairums notiesāto ir no Turcijas un postpadomju valstīm. Tiesa Tel Keifā, netālu no Mosulas, 212 cilvēkiem piespriedusi nāvessodu, 150 mūža ieslodzījumu un 341 citu cietumsodu, teiks Augstākās tieslietu padomes pārstāvja Abdessatara Bairakdara paziņojumā. "Islāma valsts" vēl nesen kontrolēja plašas teritorijas ...\nhttp://www.juristavards.lv/doc/272609-piespriez-navessodu-300-dzihadistiem/\n272609\nTue, 24 Apr 2018 00:00:00 +0200\n\n\nRedakcijas sleja: Izkāpt no komforta zonas\n Izkāpt no komforta zonas Viens no slavenākajiem latviešu dzejniekiem ar jurista diplomu formulējis universālu patiesību, kura vienlīdz labi piemērojama tiesību zinātnē, mīlestībā, politikā un kulinārijā. Raiņa poētismu "Mainies uz augšu!" kā mantru vajadzētu skaitīt ikvienam, kurš tiecas uz izcilību. Paturot prātā Raiņa profesionālās zināšanas, jācer, ka šo mantru iedvesmojusi tiesību sistēma, kas atrodas nemitīgā attīstības un pilnveides procesā. Tiesību sistēmas uzdevums ir likt tiesību piemērotājam mainīties ‒ izkāpt no komforta zonas un pilnveidot savas prasmes un zināšanas. Šis žurnāla numurs ir izkāpšana no komforta zonas. "Jurista Vārda" redakcija realizē jaunu ieceri, aicinot viesredaktorus veidot žurnāla saturu un konceptu. Lai izmēģinātu spēkus citā argumentācijas tehnikā un rakstu darbu formā, administratīvo tiesu tiesneši un viņu palīgi ...\nhttp://www.juristavards.lv/doc/272615-izkapt-no-komforta-zonas/\n272615\nTue, 24 Apr 2018 00:00:00 +0200\n\n