Jursta Vārds - Jaunākais žurnāla numurs http://www.juristavards.lv Jaunākais žurnāla numurs lv http://www.juristavards.lv Thu, 27 Apr 2017 12:13:33 -0700 http://www.juristavards.lv/img/logo.png Jurista Vārds http://www.juristavards.lv 240 47 \nSkaidrojumi. Viedokļi: Rūpes par sevi kā pienākums\n Rūpes par sevi kā pienākums Raksta mērķis ir analizēt Rīgas apgabaltiesas Civillietu kolēģijas spriedumu4 lietā par prasības noraidīšanu, sniegt ieskatu spriedumā ietverto atziņu sasaistē ar Satversmes ievada daļas ceturtajā rindkopā noteikto konstitucionālo pienākumu – rūpēties par sevi, kā arī aplūkot spriedumā ietverto atziņu teorētiskos aspektus. Tieši minētās lietas faktiskie apstākļi un secinājumi, pēc autores domām, atklāj būtisku jautājumu Latvijas sabiedrībā attiecībā uz pienākumu rūpēties par sevi. Lai arī Satversmes ievada daļa sprieduma pieņemšanas laikā nebija pieņemta un spēkā esoša, Rīgas apgabaltiesas Civillietu kolēģija iezīmēja tendenci attiecībā uz pienākumu pret sevi saistošo raksturu un būtiskumu kopējā tiesību sistēmā. Ievērojot valstī aktuālo jautājumu saistībā ar garajām rindām pie ārstniecības personām un kopējās sarežģītās veselības aprūpes finansēšanas ...\nhttp://www.juristavards.lv/doc/270563-rupes-par-sevi-ka-pienakums/\n270563\nTue, 25 Apr 2017 00:00:00 +0200\n\n\nInformācija: Piektais ziņojums par tieslietu stāvokli Eiropas Savienības valstīs\n Piektais ziņojums par tieslietu stāvokli Eiropas Savienības valstīs Justice Scoreboard ziņojumu Eiropas Komisija (EK) pirmo reizi sagatavoja un publiskoja 2013. gadā – laikā, kad pasaulē tikko kā bija piedzīvota ekonomiskā un finanšu krīze un vairākas ES dalībvalstis, cīnoties ar tās sekām, bija nolēmušas veikt ievērojamas valsts pārvaldes un tiesu reformas, lai efektivizētu pārvaldi un uzlabotu tautsaimniecības stāvokli. Pirmā ziņojuma pavadrakstā EK norādīja, ka tā mērķis ir palīdzēt ES dalībvalstīm izveidot pēc iespējas efektīvu un uzticamu tiesu sistēmu, kas ir obligāts priekšnosacījums, lai Eiropas ekonomika spētu atgūties no krīzes un atgriezties uz izaugsmes ceļa. Tāpat tika uzsvērts, ka neatkarīga, uzticama un efektīva tiesu sistēma visās ES dalībvalstīs ir nosacījums, lai spētu darboties vienotā ES tiesību un tautsaimniecības telpa, kas nav iespējams, ja tiesu jomā dalībvalstis cita uz citu nevar ...\nhttp://www.juristavards.lv/doc/270561-piektais-zinojums-par-tieslietu-stavokli-eiropas-savienibas-valstis/\n270561\nTue, 25 Apr 2017 00:00:00 +0200\n\n\nInformācija: Latviešu valodā pieejami ECT Lielās palātas nolēmumi ar komentāriem\n Latviešu valodā pieejami ECT Lielās palātas nolēmumi ar komentāriem Pārskata ievadā tā sagatavotāji skaidro, ka ECT Lielajā palātā izskatāmo lietu skaits turpina pieaugt, un pērn pasludināti jau 27 nolēmumi, iepretim 22 nolēmumiem 2015. un 19 – 2014. gadā. Vērtējot 2016. gada nolēmumus, secināts, ka tajos acīmredzami iezīmējas divas dominējošas tēmas, kas vienlaikus atspoguļo arī šobrīd Eiropā nozīmīgākos procesus – tiesības uz izteiksmes brīvību un patvēruma meklētāju tiesības. Tādējādi, kā izriet no pārskatā sniegtās informācijas, 2016. gadā ECT Lielā palāta ir izskatījusi četras sūdzības par iespējamiem tiesību uz izteiksmes brīvību pārkāpumiem, un visi šie nolēmumi ir uzskatāmi par nozīmīgu ECT judikatūras attīstību. Īpaši svarīgs ECT judikatūras pavērsiens ir saistāms ar lietu Magyar Helsinki Bizottság pret Ungāriju, kurā ECT Lielā palāta Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību ...\nhttp://www.juristavards.lv/doc/270562-latviesu-valoda-pieejami-ect-lielas-palatas-nolemumi-ar-komentariem/\n270562\nTue, 25 Apr 2017 00:00:00 +0200\n\n\nSkaidrojumi. Viedokļi: Atgriežoties pie Krimināllikuma 260. panta, bet ne tikai...\n Atgriežoties pie Krimināllikuma 260. panta, bet ne tikai... Nav iebildumu pret to, ka Krimināllikuma (turpmāk – KL) 262. pants izteikts jaunā redakcijā,2 paredzot tajā atbildību par transportlīdzekļa vadīšanu alkohola, narkotisko, psihotropo, toksisko vai citu apreibinošu vielu ietekmē un nosakot diferencētu atbildību šā panta atsevišķās daļās atkarībā no kaitīgo seku smaguma (nāves sekas, miesas bojājumu smaguma pakāpe). Attiecīgi no KL 260. panta tika izslēgta tā trešā daļa, kas paredzēja līdzīga satura noziedzīgu nodarījumu. Pēc būtības nav ko iebilst, ka 262. panta otrajā, trešajā, ceturtajā un piektajā daļā paredzētie salikta sastāva noziedzīgie nodarījumi atzīstami par izdarītiem ar nodomu, kaut arī kaitīgās sekas iestājušās aiz neuzmanības. Esmu savās publikācijās neatlaidīgi pastāvējis uz to, ka salikta sastāva noziedzīgus nodarījumus ar atšķirīgu vainas formu attiecībā pret ...\nhttp://www.juristavards.lv/doc/270564-atgriezoties-pie-kriminallikuma-260panta-bet-ne-tikai/\n270564\nTue, 25 Apr 2017 00:00:00 +0200\n\n\nSkaidrojumi. Viedokļi: Tiesības uz taisnīgu tiesu un komercnoslēpumu administratīvajā procesā tiesā\n Tiesības uz taisnīgu tiesu un komercnoslēpumu administratīvajā procesā tiesā Tas, ka tiesības uz taisnīgu tiesu ierindojamas pamattiesību rangā, nav apstrīdams. Vēl jo vairāk, atzīts, ka tās ir vienas no būtiskākajām pamattiesībām un viens no jebkuras demokrātiskas sabiedrības pamatprincipiem. No to pienācīgas nodrošināšanas lielā mērā ir atkarīga pārējo cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzība.1 Šo tiesību saturs ir plašs un aplūkojams no vairākiem aspektiem. Rakstā tās aplūkotas no valsts pienākuma nodrošināt pienācīgu un tiesiskai valstij atbilstošu procesu, kurā lieta tiek skatīta. Tas savukārt ietver tādus elementus kā pušu līdzvērtīgu iespēju princips un tiesības tikt uzklausītam.2 Gan no Satversmes tiesas, gan Eiropas Cilvēktiesību tiesas (turpmāk – ECT) un Eiropas Savienības Tiesas (turpmāk – EST) prakses izriet, ka katrai pusei jābūt reālai un saprātīgai iespējai sniegt argumentus savā ...\nhttp://www.juristavards.lv/doc/270566-tiesibas-uz-taisnigu-tiesu-un-komercnoslepumu-administrativaja-procesa-tiesa/\n270566\nTue, 25 Apr 2017 00:00:00 +0200\n\n\nTiesību politika: Par tiesneša rīcību, izmantojot amata prestižu sadzīviskā konfliktā\n Par tiesneša rīcību, izmantojot amata prestižu sadzīviskā konfliktā Tiesnešu ētikas komisija 2017. gada 20. februārī saņēma iesniedzējas iesniegumu ar lūgumu izvērtēt tiesneses rīcību un tās atbilstību tiesneša ētikas un citām morāles normām. Iesniegumam pievienots tiesneses 2017. gada 12. janvāra iesniegums Valsts policijas iecirknim un pirmskolas izglītības iestādes 2017. gada 8. februāra atbilde iesniedzējai. Iesniegumā norādīti šādi apstākļi. Starp iesniedzēju un tiesnesi pastāv civiltiesiska rakstura nesaskaņas. Zinot, ka iesniedzēja tiesā ir iesniegusi prasību pret tiesneses dēlu, lai noregulētu konkrētas tiesiskās attiecības, tiesnese Valsts policijas iecirknī 2017. gada 18. janvārī iesniegusi 2017. gada 12. janvāra iesniegumu, kurā, uzsverot tiesneses amatu, lūgusi iesniedzēju saukt pie atbildības par sabiedriskās kārtības traucēšanu, prettiesisku mēģinājumu ielauzties tiesneses īpašumā, ...\nhttp://www.juristavards.lv/doc/270556-par-tiesnesa-ricibu-izmantojot-amata-prestizu-sadziviska-konflikta/\n270556\nTue, 25 Apr 2017 00:00:00 +0200\n\n\nJurista vizītkarte: Aleksandrs Bogdanovs\n Val \nhttp://www.juristavards.lv/doc/270573-aleksandrs-bogdanovs/\n270573\nTue, 25 Apr 2017 00:00:00 +0200\n\n\nInformācija: Jauns tiesnesis ASV Augstākajā tiesā\n Jauns tiesnesis ASV Augstākajā tiesā Foto: Reuters/LETA Tiesneša Gorsača nominācijas procedūra ASV konstitūcija paredz dalītu kompetenci AT tiesneša apstiprināšanā. Procedūras soļi, kas nostiprināti konstitucionālā līmenī, prasa rīcību no prezidenta un no Senāta. ASV konstitūcijas 2. pants nosaka prezidenta kompetenci nominēt AT tiesnešus: “Viņam ir tiesības ar Senāta padomu un piekrišanu slēgt starptautiskus līgumus, ja tos atbalsta divas trešdaļas klātesošo senatoru; ar Senāta padomu un piekrišanu nozīmēt sūtņus un citus pilnvarotus pārstāvjus un konsulus, Augstākās tiesas tiesnešus, kā arī visas citas Savienoto Valstu amatpersonas, par kuru nozīmēšanu šai Konstitūcijā nav citu rīkojumu un kuru amatus nosaka likums. Bet Kongress var ar likumu dot prezidentam, tiesām vai departamentu vadītājiem pilnīgas tiesības nozīmēt zemākas amatpersonas, kuras tas uzskata par nepieciešamām."1 Interesanti, ...\nhttp://www.juristavards.lv/doc/270568-jauns-tiesnesis-asv-augstakaja-tiesa/\n270568\nTue, 25 Apr 2017 00:00:00 +0200\n\n\nAkadēmiskā dzīve: Puse no fināla\n Puse no fināla Līdz šim brīdim tas ir augstākais punkts Latvijas tiesību zinātnes studentu panākumos šajā izspēlē. Rezultātu gan būs iespēja vēl uzlabot kādai no nākamajām komandām, bet šoreiz Juridiskās fakultātes censoņiem sacensībās nācās piekāpties finālistu komandām no Londonas Pilsētas universitātes (Lielbritānija) un Lundas Universitātes (Zviedrija) un dalīt trešo / ceturto vietu ar Māstrihtas Universitāti (Nīderlande). Un tomēr komandai, četriem LU Juridiskās fakultātes studentiem – Agnetai Rumpai, Dāvidam Lipšenam, Emīlam Joninam, Paulim Iļjenkovam – un komandas “kapteinim" asociētajam viesprofesoram Kristofam Šēvem (Christoph Schewe) ir patiess prieks un gandarījums par paveikto. Kā vēstīts jau iepriekš, komandai izdevās uzvarēt Eiropas tiesību tiesu izspēles reģionālajā kārtā Neapolē un tādējādi kvalificēties sacensību finālam, kurā sacenšas četras labākās universitātes no ...\nhttp://www.juristavards.lv/doc/270569-puse-no-finala/\n270569\nTue, 25 Apr 2017 00:00:00 +0200\n\n\nAkadēmiskā dzīve: Profesora Minca tiesu izspēlē krimināltiesībās uzvar LU Juridiskās fakultātes komanda\n Profesora Minca tiesu izspēlē krimināltiesībās uzvar LU Juridiskās fakultātes komanda Šogad uzvaru izcīnīja komanda “Virs zemes nav taisnības, dūrē tik spēks" (Kristiāna Bernāne, Anatolijs Orehovs, Oskars Kulmanis; Latvijas Universitāte (LU)). Otro vietu ieguva komanda “Fraternitas" (Linards Birznieks, Jānis Guobis, Anete Kaparkalēja; LU). Par labāko oratoru tiesa atzina L. Birznieku. Par labākā rakstiskā darba autoriem tika atzīta komanda “Fraternitas". Par izspēles labāko tiesnesi skatītāji un dalībnieki aizklātā balsojumā atzina Rīgas rajona tiesas tiesnesi Ivonnu Ādamsoni-Stružu. Šajā gadā izspēlē kāzusa rakstiskās daļas iesūtīja un priekšsacīkstēm kvalificējās piecas komandas – trīs no LU Juridiskās fakultātes, viena komanda no Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) Juridiskās fakultātes un viena komanda no Daugavpils Universitātes (DU). Izspēles kāzusu sagatavoja ZAB “Rode un partneri" advokāts ...\nhttp://www.juristavards.lv/doc/270571-profesora-minca-tiesu-izspele-kriminaltiesibas-uzvar-lujuridiskas-fakultates-komanda/\n270571\nTue, 25 Apr 2017 00:00:00 +0200\n\n\nInformācija: Pasākumu ciklā “Juridiskas sarunas” – “Pašvaldībnieka rokasgrāmata”\nPro\nhttp://www.juristavards.lv/doc/270572-pasakumu-cikla-juridiskas-sarunas-pasvaldibnieka-rokasgramata/\n270572\nTue, 25 Apr 2017 00:00:00 +0200\n\n\nInformācija: Jaunākie normatīvie akti Latvijā\n Untitled Document Likumi Nosaukums Pieņemts Stājas spēkā Publicēts Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta projektu uzraudzības likums 06.04.2017. 03.05.2017. 19.04.2017. Grozījumi likumā "Par nekustamā īpašuma nodokli" 06.04.2017. 03.05.2017. 19.04.2017.   Noteikumi Nosaukums Nr. Pieņemts Stājas spēkā Publicēts Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 24. maija noteikumos Nr. 320 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Atbalsts ieguldījumiem ar lauksaimniecību nesaistītu darbību radīšanā un attīstīšanā" atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā" 209 18.04.2017. 22.04.2017. 21.04.2017. Par grozījumiem ...\nhttp://www.juristavards.lv/doc/270576-jaunakie-normativie-akti-latvija/\n270576\nTue, 25 Apr 2017 00:00:00 +0200\n\n\nĪsziņas: Ieviesīs vienotu valsts eksāmenu juristiem\n Ieviesīs vienotu valsts eksāmenu juristiem Saeima 20. aprīlī trešajā lasījumā atbalstīja grozījumu Augstskolu likumā, kas paredz vienota jurista profesionālās kvalifikācijas eksāmena ieviešanu. Grozījums likumā stāsies spēkā 1. jūnijā. Kā uzsvērts likumprojekta anotācijā, kopš pagājušā gadsimta 90. gadu sākuma pieaudzis tiesību zinātņu studiju programmu skaits, kas ilgtermiņā, pietrūkstot pietiekami augstām un vienotām prasībām juridiskās izglītības iegūšanai, mazinājis juridiskās izglītības kvalitāti valstī. Pētījumu par augstākās izglītības studiju programmu izvērtēšanu Eiropas Sociālā fonda projekta ietvaros veikusi arī Augstākās izglītības padome. Likumprojekta anotācijā uzsvērtie rezultāti par situāciju tiesību zinātņu studiju virzienā vēsta, ka vairāku augstākās izglītības iestāžu darbība aktīvāk vērsta uz peļņas palielināšanu, nevis programmu kvalitātes ...\nhttp://www.juristavards.lv/doc/270557-ieviesis-vienotu-valsts-eksamenu-juristiem/\n270557\nTue, 25 Apr 2017 00:00:00 +0200\n\n\nĪsziņas: Latvija atbalsta Eiropas Prokuratūras izveidi\n Latvija atbalsta Eiropas Prokuratūras izveidi Tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs 19. aprīlī nosūtīja vēstuli Eiropas Parlamentam, ES Padomei un Eiropas Komisijai ar paziņojumu par Latvijas gatavību piedalīties ciešākā sadarbībā Eiropas Prokuratūras izveidē. Latvijas nacionālā pozīcija tika atbalstīta 19. aprīlī Saeimas Eiropas lietu komisija sēdē, kurā piedalījās arī tieslietu ministrs Dz. Rasnačs un ģenerālprokurors Ēriks Kalnmeiers. Savukārt Ministru kabinets apstiprināja nacionālo pozīciju 18. aprīlī. Tajā ir pausts atbalsts Padomes Regulai par Eiropas Prokuratūru un Latvijas gatavībai sākt ES dalībvalstu ciešāku sadarbību, lai izveidotu Eiropas Prokuratūru. Latvija bija to 17 ES dalībvalstu vidū, kas parakstīja vēstuli Eiropadomes priekšsēdētājam ar lūgumu iekļaut jautājumu par Regulas projektu 2017. gada 9. marta Eiropadomes darba kārtībā, lai nodrošinātu tālāku virzību Eiropas Prokuratūras ...\nhttp://www.juristavards.lv/doc/270558-latvija-atbalsta-eiropas-prokuraturas-izveidi/\n270558\nTue, 25 Apr 2017 00:00:00 +0200\n\n\nĪsziņas: Uzsāktas tiesu tulku apmācības\n Uzsāktas tiesu tulku apmācības Tiesu administrācija aprīlī ir sākusi tiesu tulku mācības, kurās plānots pastiprināt praktiskās zināšanas tulkošanas programmatūras lietošanā ikdienas darbā. Trados programmatūras datubāze papildināta ar Krimināllikuma un Kriminālprocesa likuma tulkojumu, tādējādi izveidojot terminoloģijas vārdnīcu. Tiesu tulku datoros instalētā Trados tulkošanas programmatūra spēs automātiski iztulkot līdzīga satura tekstus un atvieglos tiesu tulku ikdienas darbu. Programmatūra veic līdzīga satura tekstu salīdzināšanas funkciju un iztulko analogos teksta fragmentus, tādēļ būs jāiztulko tikai tās teksta daļas, kuru tulkojums neatrodas programmatūras datubāzē. Laika gaitā programmatūra spēj atmiņā uzkrāt ievērojamu apjomu tekstu un pēc pieprasījuma to apstrādāt, salīdzināt un analizēt, tāpēc nav jāuztraucas par tulkojumu precizitāti – vienreiz pareizi piemērotas frāzes, termini vai ...\nhttp://www.juristavards.lv/doc/270559-uzsaktas-tiesu-tulku-apmacibas/\n270559\nTue, 25 Apr 2017 00:00:00 +0200\n\n\nĪsziņas: Krievu valoda zaudē pozīcijas pasaulē\n Krievu valoda zaudē pozīcijas pasaulē Krievu valoda vairāk nekā jebkura cita valoda pēdējos 20 gados ir zaudējusi savas pozīcijas pasaulē, tostarp arī Latvijā krievu valodas lietojums sarucis par vairāk nekā desmit procentpunktiem, un tās ietekmes vājināšanās novērojama ne tikai savulaik okupētajās Baltijas valstīs, bet arī bijušās PSRS teritorijā. Krievu valoda viskrasāk savas pozīcijas zaudējusi Kazahstānā, kur 2016. gadā tikai 20,7 % cilvēku atzina, ka parasti mājās runā krieviski, lai gan vēl 1994. gadā to darīja 33,7 % Kazahstānas iedzīvotāju, liecina tautas skaitīšanu un ANO dati, ko apkopojusi pētniecības kompānija Euromonitor International. Šie rezultāti publiskoti laikā, kad Kazahstānas prezidents Nursultans Nazarbajevs ir uzdevis sagatavot pāreju uz latīņu alfabētu, norādot, ka kirilicas ieviešana 1940. gadā bijusi politiski motivēta. Latvijā un Igaunijā kopš 1994. gada par apmēram desmit ...\nhttp://www.juristavards.lv/doc/270560-krievu-valoda-zaude-pozicijas-pasaule/\n270560\nTue, 25 Apr 2017 00:00:00 +0200\n\n\nRedakcijas sleja: Laikam līdzi\n Laikam līdzi Aprīļa sākumā Vāciju satricināja uzbrukums futbola komandai Borussia Dortmund – uz spēlētāju autobusu tika mērķēti trīs sprādzieni, bet notikuma vietā atrastas vairākas zīmītes, kam vajadzēja izmeklētājus vest nepareizā virzienā, liekot domāt, ka terora aktu rīkojusi bēdīgi slavenā “Islāma valsts". Desmit dienas vēlāk policija notvēra domājamo vainīgo – kādu elektronikas lietās izglītotu Sergeju, kurš, iespējams, paveicis šo noziegumu, taču nevis ekstrēmistisku motīvu vadīts, bet gan mantkārīgos nolūkos. Tiek ziņots, ka viņš īsi pirms uzbrukuma futbolistiem aizņēmies vairākus desmitus tūkstošus eiro, noslēdzis put-option līgumu par 15 tūkstošiem Borussia Dortmund komandītsabiedrības biržā kotēto akciju (parasti to dara ar cerību uz kursa kritumu), noīrējis istabu viesnīcā, no kuras loga bija pārredzams futbolistu autobusa maršruts (un kurā bija apmetušies paši futbolisti!), un ...\nhttp://www.juristavards.lv/doc/270574-laikam-lidzi/\n270574\nTue, 25 Apr 2017 00:00:00 +0200\n\n