Jursta Vārds - Jaunākais žurnāla numurs http://www.juristavards.lv Jaunākais žurnāla numurs lv http://www.juristavards.lv Thu, 18 Oct 2018 09:46:39 -0700 http://www.juristavards.lv/img/logo.png Jurista Vārds http://www.juristavards.lv 240 47 \nIntervija: Jāapzinās tehnoloģiju uzņēmumu vara – nav obligāti jāiejaucas\n Jāapzinās tehnoloģiju uzņēmumu v Kā jūs raksturotu konkurences tiesības un pašreizējo regulējumu? Kādām būtu jābūt konkurences tiesībām? Šis vienkāršais jautājums sevī slēpj ļoti sarežģītu lietu. Dažādās jurisdikcijās nedaudz atšķiras konkurences tiesību izpratne. Lai gan pamatideja visur ir viena un tā pati (konkurences tiesības risina patērētāju labklājības nodrošināšanas problēmas), tomēr jau ar patērētāju labklājības definīciju sākas atšķirības. Manuprāt, konkurences tiesības ir rīks, kas paredzēts patērētāju aizsargāšanai. Šim rīkam būtu jāveicina mūsu labklājība, jāuzlabo efektivitāte un, galu galā, jānodrošina, ka tirgus faktiski spēj nodrošināt preces un pakalpojumus, ko mēs no tā sagaidām. Patērētāju labklājībai, ražošanas efektivitātei un tirgus darbībai būtu jāizpaužas tādā veidā, kas sniedz maksimālu labumu mums kā patērētājiem un ...\nhttp://www.juristavards.lv/doc/273552-jaapzinas-tehnologiju-uznemumu-vara-nav-obligati-jaiejaucas/\n273552\nTue, 16 Oct 2018 00:00:00 +0200\n\n\nInformācija: Latviešu valoda uz valsts otrās simtgades sliekšņa\n Latviešu valoda uz valsts otrās Dienu pirms 13. Saeimas vēlēšanām, 5. oktobrī, Rīgas pilī notika Valsts valodas komisijas rīkota starptautiska konference "Valoda un valsts". Pasākuma mērķis bija aplūkot valodas juridisko statusu, analizēt pašreizējo valodas politiku un situāciju, kā arī apzināt attīstības perspektīvas modernajā pasaulē. Pasākumā pulcējās gan latviešu valodas zinātniskie pētnieki, gan valodas politikas veidotāji un īstenotāji, gan ārvalstu viesi. Konferenci atklāja Valsts prezidents Raimonds Vējonis, norādot, ka visstabilākajā situācijā ir tās valodas, kas funkcionē kā valsts valodas – latviešiem ir sava valsts, līdz ar to latviešu valodai ir valsts valodas statuss. Vienlaikus viņš atgādināja, ka līdztekus valsts institūciju pienākumiem svarīgi ir arī katra latviešu valodas lietotāja ikdienas uzdevumi – konsekventi lietot latviešu valodu ...\nhttp://www.juristavards.lv/doc/273568-latviesu-valoda-uz-valsts-otras-simtgades-slieksna/\n273568\nTue, 16 Oct 2018 00:00:00 +0200\n\n\nSkaidrojumi. Viedokļi: Jaunais regulējums likumā "Par valsts noslēpumu"\n Liene Zariņa Grozījumus izstrādāja ar 2017. gada 8. marta Ministru kabineta rīkojumu2 izveidota darba grupa, lai pilnveidotu tiesisko regulējumu saskaņā ar Satversmes tiesas 2017. gada 10. februāra spriedumu lietā Nr. 2016-06-01 "Par likuma "Par valsts noslēpumu" 11. panta piektās daļas, 13. panta trešās un ceturtās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 92. panta pirmajam teikumam, 96. pantam un 106. panta pirmajam teikumam"3 (turpmāk – spriedums lietā Nr. 2016-06-01). Darba grupā tika iekļautas Tieslietu ministrijas amatpersonas, ģenerālprokurors, Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamenta priekšsēdētāja, Latvijas pārstāve starptautiskajās cilvēktiesību institūcijās, Satversmes aizsardzības biroja direktors, Drošības policijas priekšnieks, Militārās izlūkošanas un drošības dienesta pārstāvis un ...\nhttp://www.juristavards.lv/doc/273553-jaunais-regulejums-likuma-par-valsts-noslepumu/\n273553\nTue, 16 Oct 2018 00:00:00 +0200\n\n\nSkaidrojumi. Viedokļi: Vai kapitāla zaudēšana rada ienākumu no kapitāla pieauguma\n Edgars Puriņš Galvojuma saistību izpildes civiltiesiskā izpratne Galvojuma līgumam kā apņemšanās darījumam raksturīgs, ka tā noslēgšana pati par sevi vēl nerada otrai personai apsolīto lietu tiesību automātisku pāreju. Apsolītās lietu tiesības otra puse iegūst tikai trešās personas citu saistību neizpildes gadījumā. Tā kā galvojums pēc Civillikuma ir ar līgumu uzņemts pienākums atbildēt kreditoram par trešās personas parādu, galvojuma saistība nav patstāvīga saistība. Tai nepieciešama galvenā saistība jeb galvenais parāds, kuru nodrošina šis galvojums. Vairumā gadījumu ar galvojumu tiek nodrošinātas kādas trešās personas jeb aizņēmēja aizdevuma saistības pret kredītiestādi. Tāpat praksē pats galvojums parasti tiek pastiprināts ar ķīlas tiesībām (hipotēku) uz galvotājam piederošu nekustamo īpašumu. Ķīlas tiesības savukārt ir tiesības uz svešu lietu. Tas nozīmē, ka ar ...\nhttp://www.juristavards.lv/doc/273554-vai-kapitala-zaudesana-rada-ienakumu-no-kapitala-pieauguma/\n273554\nTue, 16 Oct 2018 00:00:00 +0200\n\n\nSkaidrojumi. Viedokļi: Sabiedrības vērtības Latvijā caur pagasttiesu darbības prizmu\n Dr Pētījums ir aktuāls arī tādā aspektā, ka mūsdienu bāriņtiesas pamatā turpina veikt seno pagasttiesu funkcijas.1 Bāriņtiesu likuma2 VII un VIII nodaļa liecina, ka šīs funkcijas ir pārņemtas no Pagasttiesu likuma3 normām par mantojamās mantas apsardzību, palīdzību mantojumu lietu kārtošanā, aktu apliecināšanu un testamentu pieņemšanu glabāšanā. Rakstā aplūkots, kāds bija šo funkciju saturs, izpratne un kā tās pildītas 20. gs. 20.–30. gados.   Aktu apliecināšana Pagasttiesās sastādītie vai apliecinātie nomas līgumi, pirkšanas un pārdošanas līgumi, testamentu projekti un aktu noraksti atspoguļo 20. gs. 20.–30. gadu Latvijas lauku sabiedrības materiālo stāvokli un liecina par ģimenes un ētiskajām vērtībām. Pagasttiesu apliecināšanas tiesības bija ierobežotas, jo pēc 1933. gada aktu summa nedrīkstēja pārsniegt 1000 latus (pirms ...\nhttp://www.juristavards.lv/doc/273555-sabiedribas-vertibas-latvija-caur-pagasttiesu-darbibas-prizmu/\n273555\nTue, 16 Oct 2018 00:00:00 +0200\n\n\nAkadēmiskā dzīve: Piedalies profesora Kārļa Dišlera konstitucionālās tiesas jubilejas izspēlē!\n Piedalies profesora Kārļa Dišler Prof. K. Dišlera konstitucionālo tiesību tiesas procesa izspēles ir uzskatāmas par šobrīd prestižāko un tradīcijām bagātāko nacionālā mēroga tiesas procesa izspēli, kas daudziem studentiem paver ceļu uz dalību starptautiskajās izspēlēs un kuru katru gadu tiesā izcili tiesību jomas eksperti. Īpašs paldies šā gada kāzusa sagatavotājai Kristīnei Līcei, kuras izdoma un prasmīgi savītie fakti un detaļas ļaus studentiem ar nepagurstošu entuziasmu aizstāvēt konstitucionālas sūdzības iesniedzēja un Saeimas pozīciju! Tiesu procesa izspēles kāzuss un nolikums pieejami "Jurista Vārds" mājaslapā www.juristavards.lv, ELSA Latvia interneta vietnē www.facebook.com/ELSALatvia un prof. K. Dišlera izspēles interneta vietnē www.facebook.com/disleraizspele. Komandu kāzusa risinājuma rakstveida argumentācija (gan konstitucionālās ...\nhttp://www.juristavards.lv/doc/273556-piedalies-profesora-karla-dislera-konstitucionalas-tiesas-jubilejas-izspele/\n273556\nTue, 16 Oct 2018 00:00:00 +0200\n\n\nJuridiskā darba tirgus: Kristīne Gailīte\n Kristīne Gailīte Izglītība: Rīgas Franču licejs, Latvijas Universitātes Juridiskā fakultāte (Mg. iur.), College of Europe (LL.M) Darba pieredze: Augstākās tiesas Administratīvo lietu departaments (2014), zvērinātu advokātu birojs "Cobalt" (2014–2018), akciju sabiedrība "Air Baltic Corporation" (no 2018). Kādas tiesību nozares saista visvairāk un kāpēc? Eiropas Savienības tiesības, jo tās ir sarežģītas, bet loģiskas. Agrīnā Eiropas Savienības Tiesas prakse ir īpaši fascinējoša un raksturo tiesnešu apbrīnojamo spēju domāt inovatīvi, no nulles radot pietiekami labus un plašus pamatus tālākai ES tiesību attīstībai. Aizrauj arī cilvēktiesības, jo tās kodificē fundamentālas cilvēciskas un demokrātiskas vērtības, kuras savu aktualitāti tik drīz nezaudēs. Ja dalām vēl sīkāk, tad saistošas man ir arī mediju tiesības, intelektuālā īpašuma ...\nhttp://www.juristavards.lv/doc/273558-kristine-gailite/\n273558\nTue, 16 Oct 2018 00:00:00 +0200\n\n\nJurists un kultūra: 5000 rakstu zīmēs par Londonu\n Egīls Radziņš zvērināts advokāts Kaut arī informācijas avotu lielais skaits nodrošina iespēju vienlaicīgi zināt visu, nacionālos medijus bieži pārņem vienāda satura tēmas. Manu uzmanību pēdējos mēnešos ir pievērsuši raksti par sagaidāmo mūža ilgumu 120+ gadi, ja vien līdz tam nebūs pieveicis izdegšanas sindroms. Pēdējo savukārt tiek ieteikts dzēst dažādos veidos – viens no patīkamākajiem ir ceļošana. Jāatzīst, ka, prātīgi saplānojot tuvākos 70 gadus, apceļot var pagūt gandrīz visas interesējošās pasaules malas. Turklāt kādā var atgriezties pat vairākkārt. Tomēr ir vieta, kur atgriežos gandrīz ik gadu atkal un atkal. Tā ir Londona. Šādai atkarībai iemesls meklējams skolas gados, kad, mācoties iestādē ar padziļinātu angļu valodas apguvi, savdabīgs izglītošanas paņēmiens bija "topiku" apgūšana. Rezultātā pēc vidusskolas beigšanas Londona ...\nhttp://www.juristavards.lv/doc/273559-5000-rakstu-zimes-par-londonu/\n273559\nTue, 16 Oct 2018 00:00:00 +0200\n\n\nViedoklis: Kam uzticēt Ministru kabineta sastādīšanu\n Dr 2018. gada 6. oktobrī notikušo 13. Saeimas vēlēšanu provizoriskie rezultāti liecina, ka visvairāk deputātu (23) ievēlēti no sociāldemokrātiskās partijas "Saskaņa" saraksta. Tai seko politiskā partija "KPV LV" un Jaunā konservatīvā partija (16 katrai). Ar nedaudz mazāku deputātu skaitu seko politisko partiju apvienība "Attīstībai/Par!", "Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"–"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" (13 no katra saraksta) un politisko partiju apvienība "Zaļo un Zemnieku savienība" (11). Savukārt 8 deputāti ievēlēti no politisko partiju apvienības "Jaunā Vienotība" saraksta. Satversmes 5. pants noteic, ka Saeima sastāv no simts tautas priekšstāvjiem. Tas nozīmē, ka Saeimas deputāts pārstāv visu Latvijas tautu, nešķirojot, kur tā atrodas ģeogrāfiski, kādi ir tautas politiskie, ...\nhttp://www.juristavards.lv/doc/273566-kam-uzticet-ministru-kabineta-sastadisanu/\n273566\nTue, 16 Oct 2018 00:00:00 +0200\n\n\nRedakcijas sleja: Tiesas efektivitāte īstajā laikā\n Tiesas efektivitāte īstajā laikā Mirkli pirms 13. Saeimas vēlēšanām šajā procesā tika iesaistīta arī tiesu sistēma. 3. oktobrī Administratīvā rajona tiesa saņēma politisko partiju apvienības "Latvijas Reģionu Apvienība" (LRA) pagaidu aizsardzības lūgumu uzlikt par pienākumu VSIA "Latvijas Televīzija" nodrošināt LRA premjera kandidāta dalību televīzijas debatēs, kas bija paredzētas 5. oktobrī, tātad pēdējā vakarā pirms Saeimas vēlēšanām, un kurām partijas piešķīra ļoti lielu nozīmi, ņemot vērā to, cik daudzi vēlētāji saskaņā ar aptaujām vēl nebija izlēmuši, par ko balsot. LRA pamatoja savu lūgumu tiesai, apstrīdot Latvijas Televīzijas kritēriju, pēc kura tika izvēlēti debašu dalībnieki. Televīzija bija noteikusi, ka pēdējās priekšvēlēšanu debatēs 5. oktobrī piedalīsies tikai to politisko spēku premjera kandidāti, kas saskaņā ar SKDS aptauju ...\nhttp://www.juristavards.lv/doc/273560-tiesas-efektivitate-istaja-laika/\n273560\nTue, 16 Oct 2018 00:00:00 +0200\n\n\nAkadēmiskā dzīve: "Jurista Vārda" konkursā sasniegts rekords\n New Page 2 Dalību "Jurista Vārda" 13. pētniecisko darbu konkursā varēja pieteikt ikvienas augstskolas tiesību zinātņu studenti ar speciāli šim nolūkam vai studiju ietvaros tapušiem, tostarp studiju nobeiguma, darbiem. Apkopojot šī gada konkursam iesūtītos pieteikumus, redzams, ka 30 dalībnieki kopumā pārstāv astoņas augstskolas: Baltijas Starptautisko akadēmiju, Biznesa augstskolu "Turība", Daugavpils Universitāti, Ekonomikas un Kultūras augstskolu, Latvijas Universitāti, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmiju, Rīgas Juridisko augstskolu un Rīgas Stradiņa universitāti. Lai nodrošinātu maksimālu objektivitāti, katras sekcijas žūrija, kuru veido attiecīgās tiesību nozares eksperti, vērtēšanai darbus saņem, nezinot ne tā autora vārdu un piederību konkrētai augstskolai, ne darba zinātnisko vadītāju. Turklāt arī žūrijas sastāvs tiek veidots tādējādi, lai tajā nebūtu ar ...\nhttp://www.juristavards.lv/doc/273567-jurista-varda-konkursa-sasniegts-rekords/\n273567\nTue, 16 Oct 2018 00:00:00 +0200\n\n\nTiesību prakse: Pieteikuma atkārtota iesniegšana par maksātnespējas procesa pasludināšanu\n Pieteikuma atkārtota iesniegšana Augstākā tiesa šādā sastāvā: tiesnese Ļubova Kušnire, tiesnese Vanda Cīrule, tiesnese Ināra Garda, izskatīja rakstveida procesā Latvijas Republikas Ģenerālprokuratūras Personu un valsts tiesību aizsardzības departamenta virsprokurora protestu par Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesas 2017. gada 8. maija lēmumu, ar kuru apmierināts maksātnespējas procesa administratores Māras Zepas pieteikums par [pers. A] fiziskās personas maksātnespējas procesa izbeigšanu.   Aprakstošā daļa [1] Ar Rīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētas tiesas 2011. gada 15. septembra spriedumu [pers. A] pasludināts fiziskās personas maksātnespējas process. Par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu – līzingā nodotās automašīnas piesavināšanos, radot kreditoram zaudējumus, [pers. A] tika notiesāts ar Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas ...\nhttp://www.juristavards.lv/doc/273557-pieteikuma-atkartota-iesniegsana-par-maksatnespejas-procesa-pasludinasanu/\n273557\nTue, 16 Oct 2018 00:00:00 +0200\n\n\nĪsziņas: EST Vispārējās tiesas tiesnesi izvirza atkārtoti\n EST Vispārējās tiesas tiesnesi i Ministru kabinets 9. oktobrī atbalstīja Tieslietu ministrijas virzīto rosinājumu atkārtoti apstiprināt Ingas Reines kandidatūru Eiropas Savienības Tiesas (EST) Vispārējās tiesas tiesneša amatam. Pamatojoties uz Līguma par Eiropas Savienības darbību 254. panta otro daļu, kas nosaka, ka Eiropas Savienības Vispārējās tiesas tiesnešus izraugās no tādu personu vidus, kuru neatkarība nav apšaubāma un kuras atbilst tiesnešu augstā amata prasībām, un uz sešiem gadiem amatā ieceļ dalībvalstu valdības, savstarpēji vienojoties, pēc apspriešanās ar šā līguma 255. pantā paredzēto komiteju. I. Reine pašlaik ir EST Vispārējās tiesas tiesnese, kuras kandidatūra Vispārējās tiesas tiesneses amatam tika apstiprināta 2016. gada 24. maijā. Ņemot vērā to, ka I. Reines tiesneša amata pilnvaru termiņš beidzas 2019. gada ...\nhttp://www.juristavards.lv/doc/273561-est-visparejas-tiesas-tiesnesi-izvirza-atkartoti/\n273561\nTue, 16 Oct 2018 00:00:00 +0200\n\n\nĪsziņas: Semināros papildina zināšanas finanšu jomā\n Semināros papildina zināšanas fi Seminārā 10. un 11. oktobrī Latvijas tiesneši vairāk uzzināja, kā pierādīt naudas atmazgāšanas lietas un kāda pašlaik ir naudas atmazgāšanas statistika. Laika posmā no 2013. gada turpat 300 tiesneši zināšanas papildinājuši semināros par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanu, korupcijas novēršanu un apkarošanu, kā arī apmeklējuši konferences ar starptautisku ekspertu piedalīšanos. Eiropas Komisijas strukturālo reformu atbalsta programmas ietvaros Finanšu ministrija, Valsts administrācijas skola un Tiesu administrācija no pagājušā gada maija līdz šā gada decembrim īsteno noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas novēršanas mācības. Nīderlandes Finanšu informācijas un izmeklēšanas dienesta pārstāvji mācību dalībniekiem nodrošina trīs līmeņu starpinstitucionālo mācību programmu, kuras mērķis ir stiprināt ...\nhttp://www.juristavards.lv/doc/273562-seminaros-papildina-zinasanas-finansu-joma/\n273562\nTue, 16 Oct 2018 00:00:00 +0200\n\n\nĪsziņas: Izsludināts konkurss uz tiesnešu amata vietām\n Izsludināts konkurss uz tiesnešu Tiesu administrācija 9. oktobrī izsludināja konkursu uz rajona (pilsētas) tiesas tiesnešu amata vietām vispārējās jurisdikcijas tiesās Rīgas pilsētā un Rīgas rajona tiesā. Tiesnešu amatu kandidātiem jāiesniedz motivēts pieteikums, dzīves un darba apraksts, izglītību apliecinošu dokumentu kopijas un darba stāžu juridiskajā specialitātē apliecinoši dokumenti. Pieteikuma dokumenti 20 dienu laikā no paziņojuma publicēšanas dienas jāiesniedz vai jānosūta pa pastu Tiesu administrācijai. Iesniegtos pieteikuma dokumentus un tiesneša amata kandidātus vērtēs saskaņā ar Tieslietu padomes apstiprināto kārtību. \nhttp://www.juristavards.lv/doc/273563-izsludinats-konkurss-uz-tiesnesu-amata-vietam/\n273563\nTue, 16 Oct 2018 00:00:00 +0200\n\n\nĪsziņas: Valsts ieņēmumu dienests izsūta kļūdainus paziņojumus\n Valsts ieņēmumu dienests izsūta Valsts ieņēmumu dienests 10. oktobrī kļūdas dēļ izsūtīja elektroniskus paziņojumus par pašnodarbinātā deklarācijas iesniegšanu arī iedzīvotājiem, kuriem nav pašnodarbinātā statusa. Valsts ieņēmumu dienests skaidroja, ka tā bijusi darbinieka pieļauta kļūda. Nodokļu kontroles pārvalde uzskata, ka tā nav normāla situācija, tāpēc tiks lemts par atbildīgā darbinieka sodīšanu, kā arī meklēti risinājumi, lai nākotnē novērstu šādas kļūdas. Valsts ieņēmumu dienesta mājaslapā teikts: elektroniskās deklarēšanas sistēmā sākām apziņot saimnieciskās darbības veicējus, lai atgādinātu par pašnodarbinātā ziņojuma iesniegšanu. Sūtot ziņojumus, notika kļūda, un tie tika nosūtīti arī fiziskām un juridiskām personām, uz kurām tas neattiecas. \nhttp://www.juristavards.lv/doc/273564-valsts-ienemumu-dienests-izsuta-kludainus-pazinojumus/\n273564\nTue, 16 Oct 2018 00:00:00 +0200\n\n\nĪsziņas: Īsumā...\n Saeima 11 Saeima 11. oktobrī galīgajā lasījumā pieņēma grozījumus Informācijas tehnoloģiju drošības likumā, nosakot, ka pakalpojumu sniedzējiem būs obligāti jāziņo atbildīgajai valsts institūcijai par drošības incidentiem, kuriem ir būtiska ietekme uz pakalpojuma sniegšanu. ● ● ● Saeima 11. oktobrī pieņēma Trauksmes celšanas likumu. Tas pieņemts, lai sabiedrības vai tās daļas interesēs veicinātu trauksmes celšanu par pārkāpumiem, nodrošinātu mehānismu izveidi un darbību, kā arī pienācīgu trauksmes cēlēju aizsardzību. ● ● ● Saeima 11. oktobrī trešajā lasījumā atbalstīja grozījumus likumā "Par policiju" , kas paredz pašvaldībām tiesības izveidot kopīgu policiju. Tāpat likumā precizēti pašvaldības un ostas policijas pienākumi un kārtība, kādā amatā var apstiprināt pašvaldības policijas priekšnieku un viņa vietnieku. ● ● ...\nhttp://www.juristavards.lv/doc/273565-suma/\n273565\nTue, 16 Oct 2018 00:00:00 +0200\n\n