Jursta Vārds - Jaunākais žurnāla numurs http://www.juristavards.lv Jaunākais žurnāla numurs lv http://www.juristavards.lv Fri, 22 Jun 2018 21:39:14 -0700 http://www.juristavards.lv/img/logo.png Jurista Vārds http://www.juristavards.lv 240 47 \nNumura tēma: Advokatūras tālākās attīstības tendences\n Advokatūras attīstība pēdējā gad Advokatūras attīstība pēdējā gada laikā 2018. gada 20. aprīlī notika ikgadējā Latvijas zvērinātu advokātu kopsapulce, kurā pirms gada ievēlētā advokātu padome arī sniedza pārskatu par iepriekšējā gada būtiskākajiem notikumiem advokatūrā, kā arī iezīmēja turpmākos darbības plānus. Vispirms var atzīmēt, ka 2017. gadā pirmo reizi advokatūras jaunāko laiku vēsturē bija konstatējams advokātu skaita samazinājums. Kopā ar 117 zvērinātiem advokātiem, kuru darbība apturēta, un trim atstādinātiem kolēģiem zvērinātu advokātu kopējais skaits šobrīd ir 1222, tas ir nedaudz mazāk nekā pagājušā gada aprīlī, sniedzot ziņojumu 2017. gada advokātu kopsapulcei, kad kolēģijā bija 1240 zvērināti advokāti. Šāds neliels advokātu skaita samazinājums noteikti nemazina juridiskās palīdzības pieejamību, un esošais advokātu skaits Latvijā joprojām ir ...\nhttp://www.juristavards.lv/doc/272931-advokaturas-talakas-attistibas-tendences/\n272931\nTue, 19 Jun 2018 00:00:00 +0200\n\n\nNumura tēma: Advokāti neatkarīgās Latvijas dibināšanā un veidošanā\n Advokāti neatkarīgās Latvijas di Pirms neatkarības Cara laiku Krievijā Latvijas teritorija bija sadalīta Vidzemes un Kurzemes guberņās, kā arī Vitebskas guberņas latviešu apriņķos. Katrā guberņā bija pilsētas, kurās koncentrējās politiskā, saimnieciskā un kultūras dzīve. Nebija pārsteidzoši, ka visa reģiona lielākā pilsēta Rīga pievilka daudzus, īpaši straujās industriālās attīstības laikmetā 19. gadsimta otrajā pusē. Līdz ar Rīgas izplešanos un aktivitāšu pieaugumu likumsakarīgi, ka palielinājās nepieciešamība pēc juridisko pakalpojumu nodrošināšanas. Rezultātā Rīga izveidojās par visa Baltijas reģiona nozīmīgāko advokātu koncentrācijas vietu (1915. gadā pilsētā bija reģistrēti 74 zvērināti advokāti). Guberņu līmenī nozīmīgi centri bija apgabaltiesas un administratīvie centri. Līdz ar to par nozīmīgām advokātu darbības vietām kļuva arī Jelgava (1912. gadā ...\nhttp://www.juristavards.lv/doc/272932-advokati-neatkarigas-latvijas-dibinasana-un-veidosana/\n272932\nTue, 19 Jun 2018 00:00:00 +0200\n\n\nNumura tēma: Advokāta kā tiesu sistēmai piederīgas personas tiesības uz informāciju\n Andris Tauriņš Pierādījumi ir advokātu maize. Tas attiecas gan uz tiem advokātiem, kas praktizē tiesvedības, gan arī tiem, kas, piemēram, sniedz juridisko palīdzību darījumos. Ja klienta rīcībā vajadzīgo pierādījumu nav, advokāts pierādījumus ir tiesīgs iegūt pats, pamatojoties uz Advokatūras likuma 48. pantu.1 Minētās tiesības izriet no principa, ka advokātu profesionālā darbība ir intelektuāls darbs, kurā advokāti kā tiesu sistēmai piederīgas personas kalpo sabiedrībai taisnīguma nodrošināšanā. Tomēr autori praksē ir saskārušies ar vairākām situācijām, kurās valsts iestādes prasīto informāciju atsaka, autoru ieskatā, ar nepamatotiem argumentiem.   Vairums advokātu ir saskārušies ar nepamatotiem informācijas pieprasījumu atteikumiem Lai noskaidrotu, vai un cik plaši advokāti izmanto tiesības pieprasīt dokumentus un informāciju no valsts un pašvaldību iestādēm, kā arī ...\nhttp://www.juristavards.lv/doc/272933-advokata-ka-tiesu-sistemai-piederigas-personas-tiesibas-uz-informaciju/\n272933\nTue, 19 Jun 2018 00:00:00 +0200\n\n\nNumura tēma: Advokāta loma Latvijas kriminālprocesā: sasniegumi un izaicinājumi\n Valsti Valsti, tās attīstību un vēsturiskos posmus var vērtēt un raksturot pēc dažādiem kritērijiem. Tomēr, ievērojot to, ka valsts vispirmām kārtām ir organizēta piespiešana, viena no svarīgākajām valsts darbības dimensijām ir tās īstenotā kriminālā represija. Atkarībā no tā, pret ko šī represija tiek vērsta, kādā veidā tā ir organizēta, kur ir tās robežas un kā sabiedrības locekļi tiek aizsargāti no nepamatotas, neleģitīmas vai pārmērīgas piespiešanas, dažādi var raksturot sabiedrības politisko organizāciju un valsts īstenoto politiku. Loģiski, ka personas tiesības saņemt advokāta juridisko palīdzību, tajā skaitā aizstāvību, var uzskatīt par vienu no eksprestestiem, ar kuru ātri konstatējams, vai valsts ir demokrātiska un sevi saprātīgi ierobežo, aizsargājot un cienot indivīda tiesības, vai gluži pretēji – uzskata, ka indivīdam ir jāpacieš aizvien jauni ...\nhttp://www.juristavards.lv/doc/272934-advokata-loma-latvijas-kriminalprocesa-sasniegumi-un-izaicinajumi/\n272934\nTue, 19 Jun 2018 00:00:00 +0200\n\n\nNumura tēma: Advokātu imunitāte – aktuālie problēmjautājumi\n Advokātu imunitāte – aktuālie pr Vispārīgi par advokāta imunitāti Advokāti1 ir apveltīti ar īpašu tiesību aizsardzības līdzekli – imunitāti, kas izriet no pienākuma realizēt informācijas konfidencialitātes principu un kuru raksturo īpatnība – tā ir noteikta tikai attiecībā uz profesionālās darbības jeb juridiskās palīdzības sniegšanas ietvarā uzzinātās informācijas izpaušanu. Citās situācijās advokātam uz vispārējiem pamatiem ir saistošs ikvienas personas pienākums izpildīt kriminālprocesa veikšanai pilnvarotās amatpersonas procesuālās prasības un ievērot likumā noteikto procesuālo kārtību. Advokāta imunitātes pamatā ir mērķis – radīt klientam drošības sajūtu, ka informācija, ko tas uztic advokātam, netiks izpausta trešajām personām. Šīs tiesiskās attiecības cita starpā izriet no Latvijas Republikas Satversmes2 92. panta, kas garantē, lai tiktu ievērotas personas ...\nhttp://www.juristavards.lv/doc/272935-advokatu-imunitate-aktualie-problemjautajumi/\n272935\nTue, 19 Jun 2018 00:00:00 +0200\n\n\nNumura tēma: Likvidācija kā maksātnespējas risinājuma perspektīva\n New Page 1 [1] Maksātnespējas procesa efektivitāte Visiem, kas saistīti ar maksātnespējas nozari vai ir to pētījuši, nav noslēpums, ka liels maksātnespējīgo juridisko personu īpatsvars ir tā dēvētās "tukšās" sabiedrības, tas ir, tādi parādnieki, kuriem nav nekādu aktīvu vai arī aktīvu ir tik maz, ka tie nesedz pat maksātnespējas procesa izdevumus. Piemēram, 2016. gadā 63 % no visiem maksātnespējas procesiem bija tā dēvētie tukšie maksātnespējas procesi, bet 2017. gadā – 61 % no visiem maksātnespējas procesiem (Maksātnespējas administrācijas 2017. gada ziņojums). Šo kapitālsabiedrību maksātnespējas procesi tiek uzsākti uz paša parādnieka vai kreditora pieteikuma pamata neatkarīgi no tā, kādi ir šo sabiedrību aktīvi. Kaut arī maksātnespējas procesa pieteikuma iesniegšanas brīdī ir redzams, ka tas ir ekonomiskā ziņā pilnīgi bezjēdzīgs process, tomēr nav citas izejas, ...\nhttp://www.juristavards.lv/doc/272936-likvidacija-ka-maksatnespejas-risinajuma-perspektiva/\n272936\nTue, 19 Jun 2018 00:00:00 +0200\n\n\nNumura tēma: Tiesiskās aizsardzības procesi 2015–2017: Problēmas un iespējamie risinājumi\n Tiesiskās aizsardzības procesi 2 Atbilstoši statistikas datiem par visu laika periodu, kurā pastāv šis tiesību institūts, tikai 3–4 % no kopējām ierosinātajām TAP lietām ir beigušās ar TAP plāna izpildi, maksātspējas atjaunošanu un parādnieka darbības turpināšanu. Lai pēc iespējas precīzāk identificētu problēmas, LURSOFT tika lūgti un vēlāk analizēti statistikas dati par tiem uzņēmumiem Latvijā, kuri iesaistīti TAP norisēs laika posmā no 2015. gada 1. jūlija līdz 2017. gada 31. decembrim. Šo uzņēmumu vidū tika veikta aptauja, lai nepastarpināti uzzinātu par problēmām, ar kurām tie saskārās TAP regulējuma piemērošanā. Aptaujāti tika arī attiecīgās jomas speciālisti – zvērināti advokāti un administratori. Attiecīgi, lai rastu iespējamos risinājumus, tika pētīti Eiropas Savienības un citu valstu likumdošanas akti, statistika un citi dokumenti, kas attiecas uz biznesa ...\nhttp://www.juristavards.lv/doc/272941-tiesiskas-aizsardzibas-procesi-20152017-problemas-un-iespejamie-risinajumi/\n272941\nTue, 19 Jun 2018 00:00:00 +0200\n\n\nNumura tēma: Fizisko personu maksātnespējas procesam ir nepieciešamas izmaiņas\n Madara Volksone Vai fizisko personu maksātnespējas procesa jautājumi šodien ir aktuāli? Šā gada pavasarī Latvijas Universitātē notika konference "Advokatūra Latvijas simtgadei", kuras ietvaros Maksātnespējas tiesību sekcijā raksta autori iepazīstināja ar savu redzējumu par fizisko personu maksātnespējas procesa nākotni. Konferences laikā arī tika atrasta atbilde uz jautājumu, kāpēc fizisko personu maksātnespējas procesa jautājumos ir nepieciešamas izmaiņas. Dr. asoc. prof. Gundars Bērziņš prezentācijā "Biznesa vadības teorijas piedāvātie risinājumi maksātnespējas stāvokļa novērtēšanai" norādīja, ka atsevišķi lēmumi ir pareizi to pieņemšanas laikā, bet, laikam ritot, tie kļūst kļūdaini, ja netiek mainīts rīcības modelis. Fizisko personu maksātnespējas procesa regulējums tika pieņemts 2008. gadā, nelielus grozījumus piedzīvoja 2010. gadā, un attiecīgi ...\nhttp://www.juristavards.lv/doc/272942-fizisko-personu-maksatnespejas-procesam-ir-nepieciesamas-izmainas/\n272942\nTue, 19 Jun 2018 00:00:00 +0200\n\n\nTiesību prakse: Apdrošinātāju tiesības celt regresa prasību saskaņotā paziņojuma neiesniegšanas gadījumā nav samērīgas\n Apdrošinātāju tiesības celt regr Apstrīdētā norma paredzēja, ka apdrošinātājs ir tiesīgs iesniegt regresa prasību pret transportlīdzekļa vadītāju, kas ceļu satiksmes negadījumā nodarījis zaudējumus trešajai personai, ja tas nav iesniedzis aizpildītu saskaņoto paziņojumu OCTA likumā noteiktajā kārtībā vai nav sniedzis informāciju par ceļu satiksmes negadījuma apstākļiem apdrošinātājam pēc tā pieprasījuma. Pēc tiesvedības ierosināšanas Satversmes tiesā likumdevējs ar 2017. gada 14. decembra grozījumiem papildināja OCTA likuma 41. panta pirmās daļas 1. punkta "d" apakšpunkta tiesiskā sastāva tekstu ar papildu priekšnosacījumiem, lai iestātos apstrīdētajā tiesību normā paredzētās tiesiskās sekas – apdrošinātāja tiesības iesniegt regresa prasību. Proti, kā papildu priekšnoteikums noteikts apdrošinātāja atsevišķs pieprasījums un pieprasījuma mērķis – ...\nhttp://www.juristavards.lv/doc/272944-apdrosinataju-tiesibas-celt-regresa-prasibu-saskanota-pazinojuma-neiesniegsanas-gadijuma-nav-samerigas/\n272944\nTue, 19 Jun 2018 00:00:00 +0200\n\n\nNo citas puses: Rakstīšana papīrgrozam, atvilktnei un nezināmam lasītājam\n Joprojām uzskatu Joprojām uzskatu, ka spēja īsi un kodolīgi izteikties ir mērķis, kurp būtu jātiecas gan advokātam, kas vēlas praktizēt tiesās, gan jebkuram juristam, kurš vēlas tapt saprasts. Pie šādas atziņas esmu nonācis gadu desmitu laikā. Taču sākums bija postpadomju Augstākajā tiesā, kad procesa dalībnieki uz lietas skatīšanu tika saaicināti desmitos no rīta. Tad uz tiesas zāles durvīm parādījās saraksts ar secību, kādā lietas tiks izskatītas. Ieeja tiesas zālē notika bez uzaicinājuma, un pastāvēja iespēja arī savu procesu nokavēt, jo dažkārt secība tika pamainīta. Vidējais strīda izskatīšanas ilgums 15–20 minūtes, kuru trauksmainākā daļa, vismaz man, bija senatora Namatēva nīgrs aicinājums izteikties trīs minūtēs par visiem lietas apstākļiemÉ Tad notika tiesas lemšana turpat aiz apspriežu telpas durvīm un sprieduma pasludināšana. Vecākie kolēģi zināja stāstīt ...\nhttp://www.juristavards.lv/doc/272925-rakstisana-papirgrozam-atvilktnei-un-nezinamam-lasitajam/\n272925\nTue, 19 Jun 2018 00:00:00 +0200\n\n\nJurists un kultūra: Kaipirinja un medus\n Jurists un kultūra Šis stāsts sākās pirms pāris gadiem, kad Kostarikā, Klusā okeāna piekrastē, Manuel Antonio reģionā uz kādu kaipirinju (caipirinha) iemaldījāmies El Avion bārā, kas ceļa malā ierīkots amerikāņu armijas lidmašīnā, kuru tās īpašnieks pirms kāda laika esot nopircis no Nikaragvas sandīnistiem. Pateicoties bārmenim par informāciju un pieminot Danielu Ortegu, pasūtījām vēl pa vienai kaipirinjai. Pagāja laiks, un lielveikalā ieraudzīju nesen Forum Cinemas demonstrētā Toma Krūza jaunākā trillera American Made disku. Neiedziļinoties satura aprakstā, bet aiz cieņas pret mazo lielo mākslinieku, kas šķiet vēl nevienam filmēšanas laukumā nav uzmācies, likām datu nesēju grozā un jau vakarā sekojām kārtējam patiesajam stāstam. Šoreiz tas bija par amerikāņu lidotāju Barry Seal, kurš prezidenta Kārtera laikā kļuvis par CIP aģentu un organizējis gan ieroču piegādes Nikaragvas ...\nhttp://www.juristavards.lv/doc/272946-kaipirinja-un-medus/\n272946\nTue, 19 Jun 2018 00:00:00 +0200\n\n\nInformācija: Vasaras skola studentiem nodokļu tiesībās\n Vasaras skola studentiem nodokļu Vasaras skolu organizē Profesora Kārļa Dišlera fonds sadarbībā ar Latvijas Universitātes Juridisko fakultāti, lai parādītu, ka valststiesību apguve nav paredzēta tikai akadēmiķu šķēpu laušanai, bet ir arī gana praktiska. Kā pirmās vasaras skolas tēma izvēlētas vienmēr aktuālās nodokļu tiesības. Vasaras skola sniegs studentiem visaptverošu ieskatu kā nodokļu tiesību pamatos, tā arī procesuālo tiesību īpatnībās ar nodokļiem saistītajos jautājumos. Vienlaikus paredzēts iekļaut arī vairākas lekcijas par padziļinātākiem jautājumiem (piemēram, kas ir transfertcenas vai kā tiek veidotas populārākās PVN krāpšanas shēmas), parādot interesantākos nodokļu tiesību aspektus. Tāpat arī vieslekciju sniegs ES Vispārējās tiesas tiesnese, piedāvājot eiropeisku skatījumu valsts un privātpersonu attiecībām. Piesakies vasaras skolai, līdz 29. jūnijam aizpildot ...\nhttp://www.juristavards.lv/doc/272943-vasaras-skola-studentiem-nodoklu-tiesibas/\n272943\nTue, 19 Jun 2018 00:00:00 +0200\n\n\nJuridiskā darba tirgus: Darba devējs: zvērinātu advokātu birojs "Rode un Partneri"\n Juridiskā darba tirgus / Mūsu ideālais darbinieks Amats un tā galvenie pienākumi: zvērināta advokāta palīgs. Minimālais izglītības līmenis: otrā līmeņa augstākā izglītība tiesību zinātnēs un jurista kvalifikācija, kā arī valsts valodas prasme augstākajā līmenī. Nepieciešamā iepriekšējā darba pieredze: zvērinātu advokātu palīgiem Advokatūras likums neizvirza obligātas prasības darba pieredzei juridiskās specialitātes amatos. Daudzos gadījumos gan topošie juristi jau studiju laikā iegūst pieredzi, strādājot jurista amatā. No vienas puses, tas ir vērtējams pozitīvi, jo ikdienas praktiskā darba pieredzes uzkrāšana un savu zināšanu "robu" savlaicīga apzināšana var stimulēt rūpīgāk attiekties pret mācību procesu. Vienlaikus nebūtu vēlams nonākt otrā galējībā, darba dēļ pametot novārtā studijas, jo tikai teicamas akadēmiskās zināšanas varēs būt pamats ...\nhttp://www.juristavards.lv/doc/272945-darba-devejs-zverinatu-advokatu-birojs-rode-un-partneri/\n272945\nTue, 19 Jun 2018 00:00:00 +0200\n\n\nĪsziņas: Saeima izsludina sesiju starplaiku\n Saeima izsludina sesiju starplai Saeima 14. jūnijā nolēma pavasara sesiju slēgt 22. jūnijā, bet rudens sesiju sākt 4. septembrī. Gadā ir trīs kārtējās sesijas: rudens, ziemas un pavasara sesija. Saeimas sesiju starplaikā pēc nepieciešamības jebkurā brīdī var tikt sasaukta Saeimas ārkārtas sesija. \nhttp://www.juristavards.lv/doc/272926-saeima-izsludina-sesiju-starplaiku/\n272926\nTue, 19 Jun 2018 00:00:00 +0200\n\n\nĪsziņas: Videokonferences laikā paraksta memorandu tieslietās\n Videokonferences laikā paraksta Latvijas tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs un Horvātijas tieslietu ministrs Dražens Bošnjakovičs (Dražen Bošnjaković) 13. jūnijā parakstīja saprašanās memorandu par divpusējo sadarbību tieslietu jomā. Pirmo reizi Tieslietu ministrijas vēsturē memorands starp divām valstīm tika parakstīts ar videokonferences starpniecību. Tā ir pieredze, kuru, pateicoties modernajām tehnoloģijām, ar laiku plānots izmantot aizvien biežāk. Abu valstu tieslietu ministri videokonferences laikā parakstīja saprašanās memorandu par turpmāko pārrobežu sadarbību. Memorands paredz ciešāku sadarbību starp abu valstu ministrijām un pieredzes apmaiņu, piemēram, tiesu sistēmas modernizācijā, tiesu darba efektivitātes paaugstināšanā, tiesnešu un tieslietu speciālistu apmācībā, e-tiesiskuma sekmēšanā, bezmaksas juridiskās palīdzības jomā, tai skaitā kompetento personu izglītībai un ...\nhttp://www.juristavards.lv/doc/272927-videokonferences-laika-paraksta-memorandu-tieslietas/\n272927\nTue, 19 Jun 2018 00:00:00 +0200\n\n\nĪsziņas: Baltijas valstu Augstāko tiesu tiesneši tiekas Rīgā\n Baltijas valstu Augstāko tiesu t Trīs Baltijas valstu Augstāko tiesu tiesneši 14. jūnijā Rīgā tikās kopīgā konferencē "Tiesu sistēmu attīstības simtgades ceļš Baltijas valstīs", lai atskatītos uz tiesu sistēmu attīstību valstu pirmajā simtgadē. Latvijas, Lietuvas un Igaunijas Augstāko tiesu ikgadēja tikšanās ir tradīcija. Konferences noslēgumā Augstāko tiesu priekšsēdētāji Latvijas Nacionālajā bibliotēkā Simtgades Tautas grāmatu plauktam dāvināja katrs savu nozīmīgu grāmatu ar īpašu ierakstu. Igaunijas Augstākās tiesas priekšsēdētājs Prīts Pikamē (Priit Pikamäe) dāvināja Igaunijas starpkaru laika (1918–1940) tiesnešu biogrāfisko vārdnīcu. Igaunijā valsts simtgadē ikviens bija aicināts gatavot dāvanu savai valstij. Igaunijas tiesu dāvana bija šī grāmata. Lietuvas Augstākās tiesas priekšsēdētāja Rimvīda Norkus (Rimvydas Norkus) dāvana bija Lietuvas ...\nhttp://www.juristavards.lv/doc/272928-baltijas-valstu-augstako-tiesu-tiesnesi-tiekas-riga/\n272928\nTue, 19 Jun 2018 00:00:00 +0200\n\n\nĪsziņas: Konstitucionālo tiesu pārstāvji apspriež kongresa norisi\n Konstitucionālo tiesu pārstāvji Satversmes tiesas priekšsēdētājas vietniece Sanita Osipova un Satversmes tiesas priekšsēdētājas padomniece Laila Jurcēna no 12. līdz 15. jūnijam piedalījās Eiropas Konstitucionālo tiesu Konferences XVIII kongresa sagatavošanas sanāksmē, kas norisinājās Prāgā. Sagatavošanas sanāksmi organizēja un kongresa norisi 2020. gadā nodrošinās Čehijas Konstitucionālā tiesa, kas laikā no 2017. līdz 2020. gadam ir apstiprināta par Eiropas Konstitucionālo tiesu Konferences prezidējošo tiesu. Sagatavošanas sanāksmē konstitucionālo jurisdikciju pārstāvji apsprieda Eiropas Konstitucionālo tiesu Konferences XVIII kongresa konceptu, tēmas un galvenos uzdevumus. Tikšanās laikā dalībnieki diskutēja par vairākiem pašlaik Eiropā aktuāliem konstitucionālo tiesību jautājumiem, tādējādi stiprinot tiesu dialogu, sadarbību, zināšanu un pieredzes apmaiņu Eiropas konstitucionālo ...\nhttp://www.juristavards.lv/doc/272929-konstitucionalo-tiesu-parstavji-apspriez-kongresa-norisi/\n272929\nTue, 19 Jun 2018 00:00:00 +0200\n\n\nĪsziņas: Diskutē par konkurences tiesību piemērošanu\n Konkurences padomes priekšsēdētā Konkurences padomes priekšsēdētāja Skaidrīte Ābrama 12. jūnijā britu prestižajā Karaļa koledžā (King’s College) Londonā ar ievadrunu piedalījās seminārā "Konkurences tiesību piemērošana starptautiski: izaicinājumi un iespējas" (International Competition Enforcement: Challenges and Opportunities). Seminārā tika diskutēts par konkurences regulējuma un tā praktiskās piemērošanas starptautisko aspektu dažādās jurisdikcijās Eiropā, ASV, citās pasaules valstīs, analizējot gan vienojošo, gan atšķirīgo konkurences iestāžu stratēģiskajā virzībā un pārkāpumu izmeklēšanā. S. Ābrama klātesošos iepazīstināja ar Latvijas Konkurences padomes starptautisko pieredzi, gan sadarbojoties ar citu valstu konkurences iestādēm, īpaši Baltijas un Ziemeļvalstu reģionos, gan sniedzot atbalstu konkurences likumdošanas un izmeklēšanas metožu pilnveidošanai ...\nhttp://www.juristavards.lv/doc/272930-diskute-par-konkurences-tiesibu-piemerosanu/\n272930\nTue, 19 Jun 2018 00:00:00 +0200\n\n\nRedakcijas sleja: Advokatūra: mainībā un attīstībā\n Advokatūra Šis "Jurista Vārda" laidiens ir veltīts advokatūrai – Latvijas daudzskaitlīgākajai juridiskajai profesijai, kurā šobrīd darbojas 1222 zvērināti advokāti. Žurnāls tapis, redakcijai ar prieku atsaucoties uz Latvijas Zvērinātu advokātu padomes iniciatīvu un ņemot vērā, ka advokatūras kā neatņemamas un būtiskas tieslietu sistēmas sastāvdaļas diskusijas par savu attīstību un darba organizāciju ne vien interesē, bet arī tieši ietekmē visu pārējo tieslietu sistēmu. Vēl jo vairāk citus mūsu lasītājus var interesēt advokatūras locekļu uzkrātā pieredze un izstrādātie priekšlikumi uzlabojumiem tieslietu sistēmas darbā (šai gadījumā konkrēti – maksātnespējas tiesību nozarē). Žurnālu aizsāk šī "Jurista Vārda" viesredaktora, Latvijas Zvērinātu advokātu padomes priekšsēdētāja, zv. advokāta Dr. iur. Jāņa Rozenberga pārskats par advokatūras ...\nhttp://www.juristavards.lv/doc/272924-advokatura-mainiba-un-attistiba/\n272924\nTue, 19 Jun 2018 00:00:00 +0200\n\n