Jursta Vārds - Ziņas http://www.juristavards.lv Ziņas lv http://www.juristavards.lv Fri, 22 Jun 2018 21:39:30 -0700 http://www.juristavards.lv/img/logo.png Jurista Vārds http://www.juristavards.lv 240 47 \nNolēmumu pārbaudi kasācijas kārtībā krimināllietās veiks koleģiāli; atteikumu motivēs\nSatversmes tiesā tika apstrīdēta Kriminālprocesa likuma 573. panta otrā daļa, kas noteic, ka jautājumu par nolēmuma pārbaudi kasācijas kārtībā izlemj Augstākās tiesas Krimināllietu departamenta priekšsēdētāja norīkots tiesnesis. Tāpat tika apstrīdēta Kriminālprocesa likuma 573. panta trešā daļa, kas noteic, ka lēmumu uzraksta rezolūcijas veidā, un tas nav pārsūdzams. Satversmes tiesa atzina Kriminālprocesa likuma 573. panta otro un trešo daļu, ciktāl tā paredz, ka jautājums par tiesvedības ierosināšanu kasācijas instances tiesā kriminālprocesā tiek izlemts vienpersoniski, nesniedzot tiesas motīvus par atteikšanos ierosināt kasācijas tiesvedību kriminālprocesā, par neatbilstošu Latvijas Republikas Satversmes 92. panta pirmajam teikumam. Satversmes tiesa atzina, ka viens no principiem, kas garantē tiesas objektivitāti, ir koleģialitāte, un tas ietilpst Satversmes 92. panta pirmā teikuma ...\nhttp://www.juristavards.lv/zinas/272996-nolemumu-parbaudi-kasacijas-kartiba-kriminallietas-veiks-kolegiali-atteikumu-motives/\n272996\nFri, 22 Jun 2018 14:26:05 +0200\n\n\nSaeima konceptuāli atbalsta VDK dokumentu publisku pieejamību pētniecībai \nPēc tam, kad VDK beidza darbību Latvijā, Latvijas Valsts arhīvā nonāca ievērojama daļa komitejas dokumentu. Citi dokumenti, tai skaitā VDK lietvedības un operatīvās darbības dokumenti, nonāca Drošības policijā un Satversmes aizsardzības biroja Totalitārisma seku dokumentēšanas centrā. Līdz ar to dokumentus šobrīd neglabā kā vienotu kopumu, likumprojekta anotācijā atzīmē tā autori. Likumprojektā noteikta VDK dokumentu nodošanas kārtība un to glabāšanas nosacījumi Latvijas Nacionālajā arhīvā. Grozījumi paredz dokumentu publisku pieejamību un izmantošanu saskaņā ar Arhīvu likumā noteikto.\nhttp://www.juristavards.lv/zinas/272995-saeima-konceptuali-atbalsta-vdk-dokumentu-publisku-pieejamibu-petniecibai/\n272995\nFri, 22 Jun 2018 09:15:48 +0200\n\n\nSaeima konceptuāli atbalsta pilnveidojumus valsts amatpersonu amatu savienošanas kārtībā\nLikuma izmaiņas paredz noteikt tiesības valsts amatpersonai savu amatu brīvi savienot ar amatu arodbiedrībā, neprasot publiskas personas institūcijas vadītāja atļauju. Tas attiektos uz ierēdņiem, Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm, kā arī pašvaldības policistiem un profesionālā dienesta karavīriem.  Izmaiņas rosinātas, ņemot vērā gadījumus, kad Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB) norādījis uz nepieciešamību pirms amatu savienošanas ar amatu arodbiedrībā prasīt atļauju attiecīgās institūcijas vadītājam. Tāpat būtiski ņemt vērā, ka arodbiedrību brīvība ir nostiprināta Satversmē, teikts likumprojekta anotācijā.  Savukārt, lai valsts amatpersonām nodrošinātu samērīgus amatu savienošanas ierobežojumus, likumprojekta autori rosina dot iespēju institūcijas ...\nhttp://www.juristavards.lv/zinas/272994-saeima-konceptuali-atbalsta-pilnveidojumus-valsts-amatpersonu-amatu-savienosanas-kartiba/\n272994\nFri, 22 Jun 2018 09:14:16 +0200\n\n\nSaeima konceptuāli atbalsta iniciatīvu stingrāk vērtēt kredītņēmēju spēju atmaksāt aizdevumu\nKredītiestāžu likuma grozījumi paredz nodrošināt iespēju kredītdevējiem savstarpēji apmainīties ar ziņām par klientu, līdz ar to būs pieejama plašāka informācija par viņa saistībām un to izpildes gaitu.  Saskaņā ar ierosinājumu gan kredītiestādēm, gan arī nebanku kreditētājiem plānots noteikt pienākumu pārliecināties, vai iespējamajam kredītņēmējam ir pietiekami ienākumi un vai viņš spēs aizņēmumu atdot. Līdz ar to tiks ierobežota bezatbildīgu kredītu izsniegšana iedzīvotājiem, teikts likumprojekta anotācijā.  Ar likuma izmaiņām paredzēts nodrošināt kredītinformācijas pieejamību visiem kredītdevējiem. Patlaban ierobežota iespēja apmainīties ar ziņām par parādniekiem un viņu saistību izpildi apgrūtina vai pat liedz kvalitatīvi izvērtēt kredītņēmēju spēju atmaksāt kredītu, tādējādi kredīts var tikt izsniegts arī personām, kas to nevar atļauties, norādīts ...\nhttp://www.juristavards.lv/zinas/272993-saeima-konceptuali-atbalsta-iniciativu-stingrak-vertet-kreditnemeju-speju-atmaksat-aizdevumu/\n272993\nFri, 22 Jun 2018 09:12:57 +0200\n\n\nSaeima otrajā lasījumā atbalsta fondēto pensiju kapitāla mantošanu\nSaskaņā ar izmaiņām fondēto pensiju shēmas dalībniekam būs tiesības izvēlēties, kā tiks izmantots viņa uzkrātais kapitāls 2. pensiju līmenī, ja persona mirusi pirms vecuma pensijas sasniegšanas.  Likumprojekts paredz, ka fondēto pensiju shēmas dalībnieks savu uzkrāto kapitālu viņa nāves gadījumā varēs atstāt mantojumā Civillikumā noteiktajā kārtībā. Tāpat paredzēta iespēja uzkrājumu pieskaitīt citas personas pensiju kapitālam.  Savukārt, ja shēmas dalībnieks izvēli nebūs izdarījis, tad uzkrājumu paredzēts ieskaitīt valsts pensiju speciālajā budžetā un ņemt vērā, aprēķinot apgādnieka zaudējuma pensiju.  Paredzēts, ka pensiju shēmas dalībniekam būs iespēja savu izvēli mainīt neierobežoti vairākkārt, jo, mainoties pensiju shēmas uzkrājuma apmēram vai ģimenes stāvoklim, dažādos dzīves posmos katra no iespējām varētu būt izdevīgāka. Tas pensiju shēmas dalībniekam sniegtu papildu ...\nhttp://www.juristavards.lv/zinas/272992-saeima-otraja-lasijuma-atbalsta-fondeto-pensiju-kapitala-mantosanu/\n272992\nFri, 22 Jun 2018 09:10:00 +0200\n\n\nSaeima konceptuāli atbalsta izmaiņas virsstundu apmaksas kārtībā\nKonceptuāli atbalstītais regulējums paredz, ka virsstundu apmaksa šajās nozarēs varēs būt ne mazāka par 50 procentiem no darbiniekam noteiktās stundas algas likmes. Patlaban par virsstundu darbu visos gadījumos noteikta piemaksa 100 procentu apmērā. Nozarēs, kurās ģenerālvienošanās nav noslēgta, saglabātos līdzšinējā virsstundu apmaksas kārtība.  Saskaņā ar Darba likumu nozares ģenerālvienošanos slēdz darba devēji, kas nodarbina vairāk nekā 50 procentus nozares darbinieku vai kuru preču apgrozījuma vai pakalpojuma apjoms ir vairāk nekā 50 procenti no nozares apgrozījuma. Šāda ģenerālvienošanās ir saistoša visiem attiecīgās nozares darba devējiem un attiecas uz visiem darbiniekiem. Nozares ģenerālvienošanās primāri vērsta uz nozares nodarbināto tiesisko interešu aizsardzību un sociālo garantiju stiprināšanu, taču vienlaikus uzskatāma par vienu no ...\nhttp://www.juristavards.lv/zinas/272991-saeima-konceptuali-atbalsta-izmainas-virsstundu-apmaksas-kartiba/\n272991\nFri, 22 Jun 2018 09:08:39 +0200\n\n\n Saeima pirmajā lasījumā pieņem Dzīvojamo telpu īres likumprojektu\nJauns regulējums izstrādāts, lai veicinātu īres namu būvniecības un mājokļa pieejamību, nodrošinot taisnīgu līdzsvaru starp izīrētāja un īrnieka interesēm, teikts likumprojekta anotācijā. Likums paredz noteikt dzīvojamo telpu izīrēšanas un lietošanas noteikumus īres līguma darbības laikā un līguma izbeigšanas noteikumus neatkarīgi no tā, kā īpašumā ir dzīvojamā telpa.  Paredzēts, ka visi dzīvokļu īres līgumi būs jāreģistrē zemesgrāmatā. Pakalpojums būs bez maksas, un reģistrēšana ir plānota kā viens no priekšnoteikumiem, lai būtu iespējama saistību izpilde bezstrīdus gadījumā, anotācijā norādījuši likumprojekta autori Ekonomikas ministrijā. Jaunais likums ļautu paātrināt strīdu izšķiršanu gadījumos, kad īrniekam dzīvojamā telpa jāatstāj pēc īres līguma termiņa beigām, ja nav panākta vienošanās par jaunu līgumu, īrniekam ...\nhttp://www.juristavards.lv/zinas/272990-saeima-pirmaja-lasijuma-pienem-dzivojamo-telpu-ires-likumprojektu/\n272990\nFri, 22 Jun 2018 09:07:00 +0200\n\n\nPiektā vasaras skola par labu un pienācīgu pārvaldību \n10.10 Rīkotāju īsuzrunas 10.30 Iveta Kažoka: Laba pārvaldība kā labā prakse 11.15 Daiga Rezevska: Laba pārvaldība kā tiesību avots 12.00 Egils Levits: Laba un pienācīga pārvaldība 13.00 pusdienas un kafija 14.30 Egils Levits: Laba pārvaldība Eiropas Savienības pamathartā un tiesu praksē 15.00 Jānis Rozenbergs: Laba pārvaldība Cēsu novada pašvaldības praksē 15.30 Lauma Paegļkalna: administratīvo tiesu prakse par labu pārvaldību 16.00 Anita Kovaļevska: tiesa un laba pārvaldība 16.30 Arvīds Dravnieks: kopsavilkums un apliecinājumu izsniegšana 17.00 Omītes tēja labam noskaņojumam un neformālas sarunas 17.17 Zinta Miezaine: kā emocionālu spriedzi izzīmēt rakstos un atbrīvot domas jauniem risinājumiem Dalības maksa: 77 eiro. Dalības maksā ietilpst: sātīgas pusdienas, neierobežotā daudzumā kafija un tēja, rīkotāju parakstīts apliecinājums, vasaras skolas rakstu krājums, 15. konstitucionālās ...\nhttp://www.juristavards.lv/zinas/272963-piekta-vasaras-skola-par-labu-un-pienacigu-parvaldibu/\n272963\nThu, 21 Jun 2018 16:22:00 +0200\n\n\nTiesai no jauna jāvērtē pieteikums par pienākuma uzlikšanu pašvaldībai izveidot centralizēto ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu\nAugstākajai tiesai, izskatot līdzpieteicēju kasācijas sūdzību pieteikumā pret Ķekavas novada domi saistībā ar detālplānojuma izstrādi un pašvaldības prasību par centralizēto ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu izveidošanu, bija izšķirams, vai ir tiesiska pašvaldības prasība detālplānojumā paredzēt pieslēguma izbūvi līdz pašvaldības centralizētajai ūdensvada un kanalizācijas sistēmai, kura atrodas apmēram 1 km attālumā no detālplānojuma aptvertās teritorijas. Pieteicēji kasācijas sūdzībā norādīja, ka šāda prasība no pašvaldības puses ir nesamērīga, turklāt pieteicējiem uzlikts pienākums izbūvēt nevis pieslēgumu, bet pašu centralizēto kanalizācijas tīklu, ko likums neparedz. Augstākā tiesa spriedumā atzīst – vērtējot pašvaldības tiesības zemesgabala sadalīšanai un apbūvei izvirzīt privātpersonām nosacījumu par centralizētas ...\nhttp://www.juristavards.lv/zinas/272989-tiesai-no-jauna-javerte-pieteikums-par-pienakuma-uzliksanu-pasvaldibai-izveidot-centralizeto-udensapgades-un-kanalizacijas-tiklu/\n272989\nThu, 21 Jun 2018 16:16:27 +0200\n\n\nSatversmes tiesā viesojas delegācija no Ķīnas Tautas Republikas\nApmeklējuma laikā delegācijas pārstāvjiem tika sniegta informācija par konstitucionālās kontroles modeli Latvijā, par Satversmes tiesas vēsturi, tiesas funkcijām, kompetenci un tās ikdienas darbu. Delegācijai tika sniegts ieskats Satversmes tiesas procesā un akcentēta tiesas zīmīgā loma Latvijas kā tiesiskas demokrātiskas valsts vērtību stiprināšanā. Tikšanās laikā delegācijas pārstāvji uzdeva vairākus jautājumus, tostarp par Satversmes tiesas praksi, nolēmumu saistošo raksturu un to izpildi, kā arī par Satversmes tiesas tiesnešu izvirzīšanas un apstiprināšanas amatā kārtību, viņu pilnvarām. Delegācijai tika sniegta informācija arī par tiesas plašajām komunikācijas aktivitātēm sabiedrības informēšanas un izglītošanas nolūkos.\nhttp://www.juristavards.lv/zinas/272988-satversmes-tiesa-viesojas-delegacija-no-inas-tautas-republikas/\n272988\nThu, 21 Jun 2018 15:23:28 +0200\n\n\nSaeima atbalsta administratīvās atbildības palielināšanu par atsevišķiem ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumiem\nPar nepiesprādzēšanos ar drošības jostu, kā arī par tāda pasažiera vešanu, kurš nav piesprādzējies, izteiks brīdinājumu vai uzliks naudas sodu no 30 līdz 70 eiro. Tādu pat sodu piemēros motociklu, triciklu, kvadriciklu un mopēdu vadītājiem par aizsargķiveres nelietošanu vai pasažiera vešanu, kuram galvā nav aizsprādzēta aizsargķivere. Šobrīd par šādu pārkāpumu izsaka brīdinājumu vai piespriež naudas sodu 30 eiro apmērā.  Par tālruņa, planšetdatora, piezīmjdatora vai citas viedierīces lietošanu, ja transportlīdzeklis atrodas kustībā, piemēros naudas sodu no 25 līdz 100 eiro šobrīd spēkā esošā brīdinājuma vai 15 eiro naudas soda vietā. Sodu nepiemēros, ja ierīci lietos brīvroku režīmā.  Par brīdinājuma signāla došanas kārtības noteikumu pārkāpšanu transportlīdzekļa vadītājam piemēros brīdinājumu vai naudas sodu ...\nhttp://www.juristavards.lv/zinas/272983-saeima-atbalsta-administrativas-atbildibas-palielinasanu-par-atseviskiem-celu-satiksmes-noteikumu-parkapumiem/\n272983\nThu, 21 Jun 2018 14:07:07 +0200\n\n\nNo aprobežojumiem atbrīvo valsts un pašvaldību zemes\n“Atbrīvojot šīs teritorijas no attiecīgajiem ierobežojumiem, pašvaldības varēs efektīvāk rīkoties ar saviem īpašumiem, jo esošie nosacījumi vairākās pašvaldībās radīja šķēršļus uzņēmējdarbības attīstībai un investoru piesaistei,” norādījis par likumprojekta virzību Saeimā atbildīgās Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas priekšsēdētājs Romāns Naudiņš. Līdz šim regulējums paredzēja, ka zemi, kas saskaņā ar likumu “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” uz valsts un pašvaldību vārda ierakstīta zemesgrāmatā, iespējams izmantot vienīgi valsts vai pašvaldību funkciju īstenošanai vai valsts un pašvaldību ēku (būvju) celtniecībai. Tāpat līdzšinējais regulējums ļāva šo zemi iznomāt bez ...\nhttp://www.juristavards.lv/zinas/272982-no-aprobezojumiem-atbrivo-valsts-un-pasvaldibu-zemes/\n272982\nThu, 21 Jun 2018 14:05:23 +0200\n\n\nSaeima galīgajā lasījumā atbalsta Fizisko personu datu apstrādes likuma projektu \nRegula paredz modernizēt jau pastāvošos datu apstrādes principus, izveidojot vienotus personas datu aizsardzības noteikumus, kas būs spēkā visā ES teritorijā. Likuma mērķis ir radīt tiesiskus priekšnoteikumus fiziskās personas datu aizsardzības sistēmas izveidošanai nacionālajā līmenī, paredzot šim nolūkam nepieciešamās institūcijas, nosakot to kompetenci un darbības pamatprincipus, kā arī reglamentējot datu aizsardzības speciālistu darbību un datu apstrādes un brīvas aprites noteikumus. Regula paredz vairākus uzlabojumus vienotā tirgus vidē. Tā nosaka vienotus nosacījumus personas datu aizsardzībai ES līmenī, kas attiecināmi uz apstrādi, uzturēšanu, nodošanu citiem uzņēmumiem un arhivēšanu. Tāpat paredzēta vienas pieturas aģentūras principa piemērošana uzņēmējiem – kompānijām būs jāsadarbojas tikai ar vienu datu aizsardzības uzraugošo iestādi, ...\nhttp://www.juristavards.lv/zinas/272981-saeima-galigaja-lasijuma-atbalsta-fizisko-personu-datu-apstrades-likuma-projektu/\n272981\nThu, 21 Jun 2018 14:03:43 +0200\n\n\nSaeima atbalsta grozījumus Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likumā\nLikuma grozījumi precizē subjektu loku, uz ko attiecas sankciju ievērošana un izpilde. Tāpat risināti jautājumi saistībā ar nacionālo sankciju spēkā stāšanās laiku un Ministru kabineta rīkojumu darbību to apstrīdēšanas gadījumā, kā arī sankciju piemērošanu publisko iepirkumu jomā. Likumprojektā noteiktas arī kompetento institūciju tiesības pieņemt lēmumus par sodu noteikšanu, ja tiek pārkāpts likuma regulējums. Likumprojektā paplašināta norma, kas nosaka likuma mērķi, norādot, ka regulējumā noteiktajā kārtībā ieviešamas arī Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma dalībvalsts noteiktās sankcijas. Tāpat noteikts, ka valstij saistošās sankcijas ir jāievēro visām fiziskām un juridiskām personām. Līdz ar to neviena persona nedrīkst veikt darbības, kas pieļautu vai veicinātu sankciju režīma apiešanu vai izvairīšanos no sankciju izpildes, norādīts ...\nhttp://www.juristavards.lv/zinas/272980-saeima-atbalsta-grozijumus-starptautisko-un-latvijas-republikas-nacionalo-sankciju-likuma/\n272980\nThu, 21 Jun 2018 14:02:40 +0200\n\n\nLatvija pirmā no Baltijas valstīm pieņem Personas datu apstrādes likumu\nPēc neoficiālas informācijas Latvija ir devītā ES dalībvalsts, kas pieņēmusi šādu likumu. Savukārt Lietuvas Seimā un Igaunijas Rīgikogu ar Regulu saistīto likumu paredzēts pieņemt līdz vasaras beigām. Līdz ar Regulas piemērošanu - pamatprincipi personas datu apstrādē, salīdzinot ar līdz šim spēkā bijušo Fizisko personu datu aizsardzības likumu, nemainās. Pastiprinās pārziņa (tas, kurš lemj par datu apstrādes nolūkiem un līdzekļiem jeb tas, kurš lemj, kāpēc un kā dati jāapstrādā) atbildības aspekti, nodrošinot papildus garantijas godprātīgai un tiesiskai datu apstrādei, to panākot citastarp arī ar datu subjekta (fiziska persona, kuru var tieši vai netieši identificēt) kontroles tiesību paplašināšanu. Regula paredz pienākumu Eiropas Savienības dalībvalstīm noteikt datu uzraudzības institūciju, kuras kompetencē būs Regulas noteikumu uzraudzība. Latvijā ...\nhttp://www.juristavards.lv/zinas/272979-latvija-pirma-no-baltijas-valstim-pienem-personas-datu-apstrades-likumu/\n272979\nThu, 21 Jun 2018 14:01:00 +0200\n\n\nAugstākās tiesas priekšsēdētājs jaunajiem advokātiem novēl cienīt sevi un savu amatu\nZvērinātu advokātu rindas papildina Līva Lāce, Oskars Lipskis, Vera Mihaiļenko, Rihards Niedra, Egita Peimane, Ivars Siliņš un Dace Timermane. Visi viņi ir bijuši zvērinātu advokātu palīgi. Pēc zvēresta pieņemšanas Augstākās tiesas priekšsēdētājs jaunajam advokātam vēlēja pirmkārt cieņu pret sevi. Jo advokāts – tā ir daļa no tiesu sistēmas. Cienot sevi un savu amatu, advokāts cienīs sistēmu, kurai nu ir piederīgs – norādīja Augstākās tiesas priekšsēdētājs. Lai kļūtu par zvērinātu advokātu, persona, kurai ir atbilstoša izglītība un darba stāžs, kārto advokātu eksāmenu. Pēc eksāmena nokārtošanas, ja Zvērinātu advokātu padome nav saņēmusi ziņas, ka pretendenta uzņemšanai ir Advokatūras likumā noteiktie šķēršļi, pretendentu uzņem zvērinātu advokātu skaitā. Saskaņā ar Advokatūras likuma 46.pantu Augstākās tiesas ...\nhttp://www.juristavards.lv/zinas/272974-augstakas-tiesas-priekssedetajs-jaunajiem-advokatiem-novel-cienit-sevi-un-savu-amatu/\n272974\nThu, 21 Jun 2018 11:41:23 +0200\n\n\nTieslietu padome apspriedīs priekšlikumus par jaunu tiesu priekšsēdētāju iecelšanas kārtību\nTieslietu padome arī uzklausīs informāciju par maksātnespējas procesu tiesvedību izvērtēšanas gaitu. Tāpat Tieslietu padome uzklausīs informāciju par Eiropas Komisija  ziņojumu par tiesiskumu Eiropas Savienībā (EU Justice Scoreboard), kurā analizēta un salīdzināta tieslietu sistēmas efektivitāte, kvalitāte un neatkarība ES dalībvalstīs.  Tieslietu padomes darba kārtībā arī tiesnešu karjeras jautājumi un Latvijas tiesnešu konferences organizatoriski jautājumi. Tieslietu padomes sēde notiks pirmdien, 25. jūnijā, Augstākās tiesas 146. zālē. Sākums plkst. 11.00.\nhttp://www.juristavards.lv/zinas/272973-tieslietu-padome-apspriedis-priekslikumus-par-jaunu-tiesu-priekssedetaju-iecelsanas-kartibu/\n272973\nThu, 21 Jun 2018 11:39:42 +0200\n\n\nST izbeidz tiesvedību lietā par normu, kas liedz pārsūdzēt Ieslodzījuma vietu pārvaldes lēmumu par soda izciešanas režīma mīkstināšanas atteikšanu\nApstrīdētā norma Latvijas Sodu izpildes kodeksa 50.21 panta (redakcijā, kas bija spēkā līdz 2017. gada 20. decembrim) piektā daļa noteica, ka Ieslodzījuma vietu pārvaldes lēmums, kas pieņemts sakarā ar notiesātā sūdzību par brīvības atņemšanas iestādes izvērtēšanas komisijas lēmumu, nav pārsūdzams. Augstāka juridiska spēka norma Satversmes 92. panta pirmais teikums: “Ikviens var aizstāvēt savas tiesības un likumiskās intereses taisnīgā tiesā.” Lietas fakti Lieta ierosināta pēc diviem Augstākās tiesas pieteikumiem. Augstākās tiesas tiesvedībā ir administratīvās lietas, kurās tiek izskatītas blakus sūdzības par Administratīvās rajona tiesas atteikumiem pieņemt izskatīšanā notiesāto personu pieteikumus. Vienā no pieteikumiem notiesātais lūdza atzīt par prettiesisku brīvības atņemšanas iestādes priekšnieka lēmumu, ar kuru atteikts virzīt viņa ...\nhttp://www.juristavards.lv/zinas/272972-st-izbeidz-tiesvedibu-lieta-par-normu-kas-liedz-parsudzet-ieslodzijuma-vietu-parvaldes-lemumu-par-soda-izciesanas-rezima-mikstinasanas-atteiksanu/\n272972\nThu, 21 Jun 2018 11:37:49 +0200\n\n\nAicina uz sarunām Cēsu sarunu festivālā LAMPA\nPiektdien 29. jūnijā 14.00–15.30 skatuve STARO Rīgas apgabaltiesa sadarbībā ar Tiesu administrāciju un Publisko tiesību institūtu Tiesu vara un tiesiskums Paneļdiskusiju vada Dzintra Balta, Rīgas apgabaltiesas priekšsēdētājas vietniece Līga Blūmiņa, Rīgas apgabaltiesas priekšsēdētājas vietniece Guntars Stūris, Rīgas apgabaltiesas tiesnesis Aigars Sniedzītis, Zemgales apgabaltiesas tiesnesis Didzis Aktumanis, Kurzemes apgabaltiesas tiesnesis Alla Šilova, Latgales apgabaltiesas priekšsēdētāja vietniece 16.00–17.30 skatuve APGAISMO tiesībsargs piedāvā diskusiju par skolēnu vēlēšanu pratību Proti(es)vēlēt Moderatore Santa Tivaņenkova, Tiesībsarga birojs Guntars Catlaks, Valsts izglītības satura centra direktors Ireta Čekse, pilsoniskās izglītības pētniece Arvīds Dravnieks, vēlēšanu eksperts Ritvars Eglājs, Centrālās vēlēšanu komisijas sekretārs Juris Jansons, ...\nhttp://www.juristavards.lv/zinas/272967-aicina-uz-sarunam-cesu-sarunu-festivala-lampa/\n272967\nThu, 21 Jun 2018 11:32:00 +0200\n\n\nDiplomātisko pasi plāno izsniegt arī Satversmes tiesas tiesnešiem un Augstākās tiesas priekšsēdētājam\nDiplomātiskā pase apliecina, ka tās uzrādītājs ir oficiāls Latvijas Republikas pārstāvis ārvalstīs, un sniedz noteikta apjoma diplomātisko aizsardzību. Diplomātiskā pase augstākajām tiesu varas amatpersonām tiek izsniegta arī virknē citu Eiropas Savienības (ES) dalībvalstu, teikts likumprojekta anotācijā. Šobrīd diplomātisko pasi izsniedz Valsts prezidentam, Saeimas deputātiem, Ministru prezidentam, ministriem un parlamentārajiem sekretāriem, kā arī personām, kuras Saeima vai Valsts prezidents, vai Ministru kabinets pilnvarojis pārstāvēt Latvijas Republiku vai Latvijas valdību ārvalstīs. Tāpat diplomātisko pasi izsniedz diplomātiskajā un konsulārajā dienestā esošajām personām un personām, kurām saskaņā ar likumu ir tiesības pārstāvēt Latvijas Republiku ārvalstīs, kā arī Latvijas Republikā ievēlētajiem Eiropas Parlamenta (EP) deputātiem un mūsu valsts izvirzītajiem EP apstiprinātajiem ES komisāriem, ...\nhttp://www.juristavards.lv/zinas/272958-diplomatisko-pasi-plano-izsniegt-ari-satversmes-tiesas-tiesnesiem-un-augstakas-tiesas-priekssedetajam/\n272958\nWed, 20 Jun 2018 16:03:41 +0200\n\n