Jursta Vārds - Ziņas http://www.juristavards.lv Ziņas lv http://www.juristavards.lv Wed, 25 Apr 2018 01:48:00 -0700 http://www.juristavards.lv/img/logo.png Jurista Vārds http://www.juristavards.lv 240 47 \nPārbaudi zināšanas: vai Tu esi Satversmes eksperts?\n1. maijā Latvijā tiek atzīmēta Latvijas Republikas Satversmes sapulces sasaukšanas 98. gadadiena, un tieši šis datums uzskatāms par nozīmīgu pagrieziena punktu brīvas Latvijas valsts attīstībā un demokrātijas nostiprināšanā. Satversme ir Latvijas pamatlikums, kas nosaka ne tikai mūsu valsts pārvaldes sistēmu, bet arī iedzīvotāju tiesības, brīvības un pienākumus. Latvija var lepoties ar vienu no vecākajām spēkā esošajām konstitūcijām Eiropā. Satversme ir godam izturējusi laika pārbaudi un, lai arī vairākkārt dažādu politisko režīmu iespaidā atcelta, tā vienmēr ir bijusi līdzās Latvijas tautai, dodot pamatu ticēt un cīnīties par savas valsts neatkarību. Tomēr cik daudz Latvijas iedzīvotāji patiesībā zina par Satversmi, kas nosaka Latvijas valsts pamatvērtības un mūsu tiesības dzīvot brīvā un neatkarīgā valstī? Testa ietvaros ikvienam būs iespēja noskaidrot: kādēļ Satversmi sauc par ...\nhttp://www.juristavards.lv/zinas/272636-parbaudi-zinasanas-vai-tu-esi-satversmes-eksperts/\n272636\nTue, 24 Apr 2018 14:53:05 +0200\n\n\nEiropas Padomes eksperti novērtējuši Latvijas tiesu sistēmas efektivitāti\nPozitīvi tika vērtētas un atbalstītas jau īstenotās un iecerētās reformas, tāpat tika pozitīvi novērtēta tiesu teritoriālās reformas ietekme, jo, kā atzina eksperti, reforma padara sistēmu vieglāk saprotamu tiesu lietotājiem.  CEPEJ ziņojuma prezentācijā eksperti atzīmēja, ka nav konstatēti īpaši problēmu aspekti attiecībā uz noslodzi un lietu izskatīšanas termiņiem. Ziņojuma prezentācijā tika visaptveroši analizēta Latvijas tiesu sistēmas darbības efektivitāte un kvalitāte ar mērķi sniegt rekomendācijas turpmākajai tiesu sistēmas attīstībai Latvijā. Novērtējuma izstrāde ir noritējusi no 2017. gada februāra līdz 2018. gada februārim atbilstoši Tieslietu padomes apstiprinātajam ietvaram un pamatojoties uz CEPEJ metodoloģiju un instrumentiem. Izstrādes gaitā CEPEJ eksperti no Itālijas, Somijas, Igaunijas, Īrijas, Nīderlandes, Šveices un Francijas, vairākkārtīgi apmeklēja Latviju, ...\nhttp://www.juristavards.lv/zinas/272635-eiropas-padomes-eksperti-novertejusi-latvijas-tiesu-sistemas-efektivitati/\n272635\nTue, 24 Apr 2018 14:11:00 +0200\n\n\nTiesu varai rūp profesionālā ētika\nSanita Osipova savā priekšlasījumā uzsvēra: “Tiesu vara ir zem sabiedrības lupas. Ja mēs negribam, lai mūsu profesionālos pārkāpumus vērtē citi, tad kā pirmajiem tas mums ir jādara pašiem. Cik atbildīgi mēs būsim pret sevi un savu amatu, tik arī prestiža un uzticama būs tiesu vara kopumā.” Sanita Osipova tiesu sistēmai piederošo amatpersonu saimi salīdzināja ar ģimeni, kurā ikvienam ir jāuzņemas atbildība gan par sevi, gan vienam par otru. Viņa aicināja būt modriem un prasīgiem pret sevi un saviem kolēģiem, ievērot profesionālo ētiku un situācijas, ja ir redzami pārkāpumi, izteikt aizrādījumus, jo tikai tiesu sistēmā piederošās amatpersonas viena otrai var izteikt korektus un pamatotus aizrādījumus. Sanita Osipova norādīja, ka tādējādi varēs panākt arī sabiedrības cieņu pret taisnīgu tiesu un tiesu varas amatiem. Diskusijā piedalījās arī Eiropas Savienības tiesas tiesnesis Egils ...\nhttp://www.juristavards.lv/zinas/272634-tiesu-varai-rup-profesionala-etika/\n272634\nTue, 24 Apr 2018 12:00:22 +0200\n\n\nNacionālajā bibliotēkā – Satversmei veltīta krājuma izlase un priekšlasījums\nKrājuma izlasē aptvertās tēmas: Latvijas valsts tiesiskie pamati, Satversmes pamatlicēji, Satversmes izdevumi un komentāri, Latvijas valstiskuma nepārtrauktība (kontinuitāte). Turpretī priekšlasījumā J. Pleps aplūkos tādus jautājumus kā Satversmes tapšana, likteņi, atjaunošana un nozīme. Demokrātiskas tiesiskas valsts konstitūcija ir viens no nozīmīgākajiem valstiskuma simboliem. Mūsu valsts konstitucionālais pamats ir Latvijas Republikas Satversme (turpmāk – Satversme). 1920. gada 17. un 18. aprīlī pēc Brīvības cīņām Latvijas tauta ievēlēja savus priekšstāvjus – Latvijas Satversmes sapulci, kas ir pirmais vēlētais mūsu valsts parlaments. Par Latvijas Satversmes sapulces prezidentu ievēlēja Jāni Čaksti, kas vēlāk kā pirmais pildīja arī Latvijas Valsts prezidenta amata pienākumus. Savā uzrunā Satversmes sapulces svinīgajā sēdē Jānis Čakste norādīja, ka "[..] viņas [Satversmes ...\nhttp://www.juristavards.lv/zinas/272633-nacionalaja-biblioteka-satversmei-veltita-krajuma-izlase-un-priekslasijums/\n272633\nTue, 24 Apr 2018 11:51:01 +0200\n\n\nDzīvojamo telpu īres likumprojekts – īrnieku plašākai aizsardzībai un īres tirgus attīstībai\n“2017. gadā parakstījām sadarbības memorandu nekustamā īpašuma tirgus attīstībai, kas paredz gan konkrētus uzdevumus valdībai, gan konkrētas apņemšanās no nozares komersantiem. Pēc vairāku gadu diskusijām mums ir izdevies rast pirmos kopsaucējus arī jauniem nosacījumiem īres tirgus regulējumā. Izstrādātais Dzīvojamo telpu īres likumprojekts izstrādāts ar mērķi nodrošināt plašāku īrnieku aizsardzību, īres tirgus attīstību, uzņēmējdarbības vides sakārtošanu, investīciju piesaisti jaunu mājokļu būvniecībai un ēnu ekonomikas mazināšanu,” uzsver Edmunds Valantis, Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra vietnieks. Ēnu ekonomikas mazināšanai jaunajā likumprojektā paredzēta visu īres līgumu reģistrācija zemesgrāmatā, tādējādi nodrošinot publiski pieejamu un ticamu informāciju par noslēgtajiem darījumiem, kas pasargās gan īrniekus, gan nekustamā ...\nhttp://www.juristavards.lv/zinas/272632-dzivojamo-telpu-ires-likumprojekts-irnieku-plasakai-aizsardzibai-un-ires-tirgus-attistibai/\n272632\nMon, 23 Apr 2018 13:09:38 +0200\n\n\nMaksātnespējas rādītāju uzlabošanu sekmēs visu iesaistīto pušu aktīvs darbs ilgtermiņā\nMaksātnespējas rezultatīvie rādītāji 2017. gadā – atgūti 31 cents no 1 atzīta eiro nodrošinātajiem kreditoriem, savukārt 4 centi no 1 atzīta eiro nenodrošinātajiem kreditoriem – atspoguļo vairākas uzņēmējdarbības vides problēmas, kuras atklājas, analizējot statistisko rādītāju veidojošos faktorus. Vienlaikus jāmin, ka normatīvā regulējuma izmaiņu, kas stājās spēkā 2017. gadā, ietekmi uz maksātnespējas procesiem varēs vērtēt, analizējot 2018. un turpmāko gadu rezultātus, jo vidēji maksātnespējas procesi ilgst 1,67 gadus, bet nereti ilgāk. Atgūstamības rādītājus (recovery rate) veido visi juridisko personu maksātnespējas procesi, kuros ir bijuši atzīti nodrošināto kreditoru prasījumi un atzīti nenodrošināto kreditoru prasījumi. Analizējot maksātnespējas procesa rādītājus, jāņem vērā konkrētie faktiskie apstākļi – parādnieka mantas nepietiekamība visu ...\nhttp://www.juristavards.lv/zinas/272631-maksatnespejas-raditaju-uzlabosanu-sekmes-visu-iesaistito-pusu-aktivs-darbs-ilgtermina/\n272631\nMon, 23 Apr 2018 10:37:22 +0200\n\n\nPar Augstākajā tiesā izskatāmām lietām no 23. līdz 27. aprīlim\nAugstākās tiesas Administratīvo lietu departaments tiesas sēdē mutvārdu procesā izskatīs divas lietas, rakstveida procesā – septiņas kasācijas sūdzības par apelācijas vai pirmās instances tiesas spriedumiem un piecas blakus sūdzības par zemākas instances tiesas lēmumiem. Kasācijas sūdzības iesniegtas lietās, kurās atbildētāji ir Ekonomikas ministrija, Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde, Valsts ieņēmumu dienests, Lauku atbalsta dienests, Valsts darba inspekcija un Valsts policija.   Augstākās tiesas Civillietu departaments rakstveida procesā izskatīs 13 kasācijas sūdzības par apelācijas instances tiesas spriedumiem un divas blakus sūdzības par zemākas instances tiesas lēmumiem. Augstākās tiesas Krimināllietu departaments rakstveida procesā izskatīs 16 lietas. Septiņās lietās saņemtas apsūdzēto vai aizstāvju kasācijas sūdzības un divās lietās prokurora kasācijas protests par apelācijas instances tiesas ...\nhttp://www.juristavards.lv/zinas/272630-par-augstakaja-tiesa-izskatamam-lietam-no-23-lidz-27-aprilim/\n272630\nMon, 23 Apr 2018 08:37:00 +0200\n\n\nKonkurences padomes loceklis Singapūrā piedalās apmācībās par darbaspēka attīstību nākotnē\nApmācības noritēja Singapūras Sadarbības programmas ietvaros. To mērķis ir iepazīstināt dažādu valstu iestāžu pārstāvjus ar Singapūras līdzšinējo pieredzi un pieeju, prognozējot izmaiņas un plānojot risinājumus tirgos, kas saistītas ar interneta un citu digitālo tehnoloģiju attīstību, lielo datu izmantošanu, kā arī tirgu transformāciju un darbaspēka aizstāšanu ar mākslīgā intelekta tehnoloģijām. Pasākumā klātesošie iepazīstināti ar Singapūras ekonomikas attīstības vīziju un ekonomikas attīstības stratēģiju, kuras mērķis ir veidot valsti un pilsētu kā globālu tehnoloģiskās attīstības līderi. Stratēģijas pamatā ir efektīva publiskā un privātā sektora sadarbība, digitālo tehnoloģiju attīstība un sniegto iespēju izmantošana. Izceļams, ka būtiska loma ir nacionālajai kustībai SkillsFuture, kas aptver iniciatīvas vairākās nozīmīgās ekonomikas attīstības jomās, tajā ...\nhttp://www.juristavards.lv/zinas/272629-konkurences-padomes-loceklis-singapura-piedalas-apmacibas-par-darbaspeka-attistibu-nakotne/\n272629\nMon, 23 Apr 2018 08:34:07 +0200\n\n\nStājušies spēkā Latvijas–Krievijas valsts robežas demarkācijas dokumenti\nLatvijas Ārlietu ministrija pozitīvi novērtē Latvijas un Krievijas ekspertu sadarbību abu valstu kopējās robežas demarkācijas procesā. Latvijas un Krievijas kopīgā demarkācijas komisija tika izveidota saskaņā ar 2007. gada 27. martā Maskavā parakstītā Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas līguma par Latvijas un Krievijas valsts robežu 5. pantu. Komisijas pirmā sēde notika 2009. gada 23. septembrī Daugavpilī. Robežas demarkācijas dokumenti tika parakstīti 2017. gada 25. oktobrī demarkācijas komisijas noslēguma sēdē Rīgā. Šī gada 16. janvārī dokumentus apstiprināja Latvijas valdība, savukārt 21. februārī – Krievijas Federācijas valdība.  Demarkācijas procesa gaitā tika veikta 283,6 km garās robežlīnijas iezīmēšana dabā, tika uzstādītas 648 robežzīmes, kā arī noteikta precīza viduslīnijas atrašanās pierobežas upēs, robežlīniju atrašanās ezeros un precizēta salu piederība.\nhttp://www.juristavards.lv/zinas/272628-stajusies-speka-latvijaskrievijas-valsts-robezas-demarkacijas-dokumenti/\n272628\nMon, 23 Apr 2018 08:31:23 +0200\n\n\nĢenerālprokurors iesniedz Satversmes tiesai pieteikumu par OIK regulējuma neatbilstību Satversmei\nPārbaudes rezultātā, izmantojot Satversmes tiesas likuma 17. panta pirmās daļas 5. punktā noteiktās tiesības, 2018. gada 19. aprīlī ģenerālprokurors Satversmes tiesā iesniedza pieteikumu Elektroenerģijas tirgus likumā noteikto pienākumu – publiskā tirgotāja izmaksas segt visiem Latvijas elektroenerģijas galalietotājiem – atzīt par neatbilstošu Latvijas Republikas Satversmes 91. pantam un 105. panta otrajam teikumam.\nhttp://www.juristavards.lv/zinas/272627-eneralprokurors-iesniedz-satversmes-tiesai-pieteikumu-par-oik-regulejuma-neatbilstibu-satversmei/\n272627\nMon, 23 Apr 2018 08:30:15 +0200\n\n\nST priekšsēdētāja aicina advokātus iesaistīties procesos, kas stiprina demokrātiju un nodrošina Satversmes virsvadību Latvijas tiesību sistēmā\nUzrunājot klātesošos kopsapulces dalībniekus, Ineta Ziemele teica, ka zvērinātiem advokātiem ir nostiprināta vieta gan tiesību sistēmā, gan arī sabiedrībā kopumā, tāpēc to loma un ietekme uz valstī notiekošajiem procesiem ir ļoti būtiska. Viņa uzsvēra: “Tiesisko vidi un kultūru veido katra lieta un katra veiktā advokāta darbība. Ne tikai tiesai, bet arī pušu pārstāvjiem ir jāpārliecinās, ka strīds tiek risināts Satversmes ietvarā.” Ineta Ziemele aicināja advokātus celt kvalifikāciju konstitucionālajās tiesībās, kā arī specializēties jautājumos, kas skar Satversmes tiesas procesu. Viņa norādīja, ka īpaši svarīgi tas ir tāpēc, ka šobrīd notiek darbs pie grozījumu izstrādes Valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības likumā. Šī likuma grozījumi tiek izstrādāti ar mērķi nodrošināt noteiktam personu lokam valsts nodrošināto juridisko ...\nhttp://www.juristavards.lv/zinas/272626-st-priekssedetaja-aicina-advokatus-iesaistities-procesos-kas-stiprina-demokratiju-un-nodrosina-satversmes-virsvadibu-latvijas-tiesibu-sistema/\n272626\nMon, 23 Apr 2018 08:28:38 +0200\n\n\nLietā par priekšnodokļa atskaitīšanu vēršas ar prejudiciālu jautājumu Eiropas Savienības Tiesā\nAugstākajai tiesai radās šaubas par Direktīvas 2006/112/EK 168. panta „a” punkta interpretāciju – vai šai normai atbilst liegums atskaitīt priekšnodokli, pamatojoties vienīgi uz secinājumu par personas apzinātu iesaistīšanos simulatīvu darījumu noformēšanā, bet neidentificējot, kādā veidā šo darījumu rezultātā un kādas personas varētu būt guvušas nepamatotas fiskālas priekšrocības, salīdzinot ar situāciju, kad darījumi būtu noformēti atbilstoši to faktiskajiem apstākļiem. Tādēļ Augstākā tiesa uzskata, ka uzdodams prejudiciālais jautājums Eiropas Savienības Tiesai. Tiesvedība lietā apturēta līdz brīdim, kad Eiropas Savienības Tiesa pieņems nolēmumu sakarā ar prejudiciālo jautājumu. Konkrētajā lietā izšķirams, vai nodokļu maksātājam ir pamatoti liegtas priekšnodokļa atskaitīšanas tiesības, ko piešķir likuma „Par ...\nhttp://www.juristavards.lv/zinas/272625-lieta-par-prieksnodokla-atskaitisanu-versas-ar-prejudicialu-jautajumu-eiropas-savienibas-tiesa/\n272625\nMon, 23 Apr 2018 08:16:54 +0200\n\n\nTieslietu padome uzklausīs Eiropas Padomes komisijas ziņojumu par Latvijas tiesu sistēmas efektivitāti \nCEPEJ Latvijas tiesu sistēmas novērtējuma ziņojums tika izstrādāts laikā no 2017. gada februāra līdz 2018. gada februārim atbilstoši Tieslietu padomes apstiprinātajam ietvaram un pamatojoties uz CEPEJ izstrādāto metodoloģiju. Ziņojums visaptveroši analizē Latvijas tiesu sistēmas darba efektivitāti un kvalitāti. Tajā dažādos griezumos vērtēta tiesu statistika un cita informācija. Ziņojums aptver tādas tēmas kā lietu izskatīšanas termiņi, noslodze, tiesvedības kvalitāte, tieslietu sistēmas kapacitāte un tiesnešu karjeras jautājumi, tiesu sistēmas politikas plānošana un ieviešana, institucionālais ietvars, Tieslietu padomes sastāvs un funkcijas, pieeja tiesai (pakalpojumu attīstība, komunikācija, tiesu nodevas), tiesu administrēšana. Ziņojuma izstrādes laikā trīs novērtējuma vizītēs uz Latviju devušies eksperti no Itālijas, Somijas, Igaunijas, Īrijas, Nīderlandes, ...\nhttp://www.juristavards.lv/zinas/272621-tieslietu-padome-uzklausis-eiropas-padomes-komisijas-zinojumu-par-latvijas-tiesu-sistemas-efektivitati/\n272621\nFri, 20 Apr 2018 14:38:17 +0200\n\n\nKonference "Tiesiskās problēmas Latvijas simtgadē: retrospektīva un perspektīva"\nLatvijas gadsimtu ilgā vēsture, neapšaubāmi, ir saistīta arī ar nacionālas tiesiskās sistēmas, jauna valstiskā normatīvā regulējuma un institucionālās sistēmas izveidi. Latvijas valsts evolucionārais process tās neatkarības atjaunošanā, valsts attīstībā un nostiprināšanā vislielākā nozīme ir bijusi Latvijas juristiem, tiesību speciālistiem, jurisprudences teorētiķiem un praktiķiem. Konferencē, tās plenārsēdē, tiks skatīti Latvijas tiesiskās sistēmas izveides nozīmīgākās teorētiskās un praktiskās problēmas, kur ar ziņojumiem uzstāsies Latvijas un ārvalstu vadošie tiesību zinātnieki un praktiķi. Konferences gaitā plānots pievērst īpašu uzmanību šādam problēmu lokam: tiesībsargājošo iestāžu speciālistu apmācības problēmas: pagātnes pieredze nākotnes izaicinājumiem; speciālo izmeklēšanas darbību un operatīvo pasākumu aktuālie ...\nhttp://www.juristavards.lv/zinas/272435-konference-tiesiskas-problemas-latvijas-simtgade-retrospektiva-un-perspektiva/\n272435\nFri, 20 Apr 2018 12:53:00 +0200\n\n\nDiskusijā aktualizē tiesu varas izaicinājumus\nAtklājot otro diskusiju ciklā “Tiesu varas aktuālie jautājumi: iespējas un izaicinājumi”, R. Vējonis aicināja domāt to, cik daudz sabiedrība maksā par tiesu sistēmas smagnējumu, paviršībām un kļūdām. “Efektīvu un ātru tiesas aizsardzību sagaida ikviens mūsu valsts iedzīvotājs un sabiedrība kopumā. Tas ir svarīgi gan uzņēmējdarbības veicināšanai Latvijā, gan ārvalstu investīciju piesaistei,” teica Valsts prezidents. Rīgas apgabaltiesas priekšsēdētāja Daiga Vilsone savā priekšlasījumā uzsvēra, ka svarīgākais tiesu sistēmas resurss ir cilvēki, kuru prasmēs un kvalitātēs ir jāturpina ieguldīt. D. Vilsone aicināja paturēt prātā vērtības, ko sabiedrība sagaida no tiesu varas. Tiesnešu ētikas komisijas priekšsēdētāja Anita Kovaļevska aicināja domāt par tiesnešu neatkarības atbildīgu izmantošanu. A. Kovaļevska akcentēja tiesnešu ...\nhttp://www.juristavards.lv/zinas/272603-diskusija-aktualize-tiesu-varas-izaicinajumus/\n272603\nFri, 20 Apr 2018 08:58:14 +0200\n\n\nSaeima konceptuāli atbalsta piespiedu dalītā īpašuma izbeigšanas likumprojektu\nPar Piespiedu dalīta īpašuma privatizētajās daudzdzīvokļu mājās izbeigšanas likumprojekta virzību Saeimā atbildīgās Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšsēdētājs iepriekš atzīmēja, ka beidzot ir sagatavots ilgi gaidītais piedāvājums problēmai, kas daudzu jo daudzu gadu garumā ir skārusi tūkstošiem iedzīvotāju, kuri maksājuši lielu nomas naudu tiem zemes īpašniekiem, uz kuru zemes atrodas viņu dzīvojamā māja.  Regulējums paredz nodrošināt iespēju izbeigt piespiedu dalīto īpašumu starp daudzdzīvokļu mājas dzīvokļu īpašnieku un zemes īpašnieku, paredzot iespēju dzīvokļu īpašnieku kopībai uz likuma pamata pastāvošu īpašu izpirkuma tiesību uz zemes īpašniekam piederošo zemi.  Dzīvokļu īpašnieki varēs atpirkt attiecīgo zemi, un par to pozitīvs lēmums būs jāpieņem mājas ...\nhttp://www.juristavards.lv/zinas/272602-saeima-konceptuali-atbalsta-piespiedu-dalita-ipasuma-izbeigsanas-likumprojektu/\n272602\nThu, 19 Apr 2018 14:00:20 +0200\n\n\nSaeima konceptuāli atbalsta aizliegumu bankām apkalpot čaulas kompānijas\nLikuma grozījumi rosināti, lai samazinātu iespēju Latvijas finanšu sistēmu izmantot noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijai, un aizliegums attieksies uz kredītiestādēm, ņemot vērā, ka čaulas veidojumu apgrozījums veido ievērojamu daļu no kredītiestāžu kopējā klientu apgrozījuma.  Aizliegums attieksies arī uz maksājumu iestādēm, elektroniskās naudas iestādēm, ieguldījumu brokeru sabiedrībām, kā arī uz klientu individuālo portfeļu pārvaldīšanu un atvērto ieguldījumu fondu apliecību izplatīšanu ieguldījumu pārvaldes sabiedrībām.  Grozījumi paredz, ka bankām 14 dienu laikā saviem klientiem – čaulas kompānijām - būs jāpaziņo par darījuma attiecību izbeigšanu vai neuzsākšanu un 60 dienu laikā būs jāslēdz to konti. Pēc šī perioda klients naudas līdzekļus, kas nebūs izņemti no kredītiestādes, varēs pārskaitīt tikai uz savu kontu vai kontu citā bankā vai ...\nhttp://www.juristavards.lv/zinas/272601-saeima-konceptuali-atbalsta-aizliegumu-bankam-apkalpot-caulas-kompanijas/\n272601\nThu, 19 Apr 2018 12:22:47 +0200\n\n\nSaeima konceptuāli atbalsta Lāčplēša dienas noteikšanu par svētku dienu\nŠobrīd Lāčplēša diena ir ierindota starp atceres un atzīmējamām dienām. Likuma grozījumi paredz 11. novembri noteikt par svētku dienu – oficiālu brīvdienu. Taču, ja 11. novembris būs sestdienā vai svētdienā, to kompensēt ar papildu brīvdienu nav paredzēts.  Rīgas atbrīvošana no Rietumu Brīvprātīgo armijas jeb tā dēvētā Bermonta karaspēka 1919. gada 11. novembrī bija kauja, kas nostiprināja Latvijas tautas ticību neatkarīgai un demokrātiskai nākotnei. 11. novembra svinības ir izveidojušās par tradīciju, un Lāčplēša dienas atzīmēšana ir ieņēmusi noturīgu vietu arī skolu jaunatnes audzināšanas darbā, teikts likumprojekta anotācijā.  Likuma grozījumu autori atzīmē, ka šīs dienas nozīmīguma uzsvēršana, padarot to par svētku dienu, sekmētu Latvijas tautas saliedēšanos un būtu cieņpilns žests gan Latvijas valsts simtgadē, gan sagaidot 2019. ...\nhttp://www.juristavards.lv/zinas/272600-saeima-konceptuali-atbalsta-lacplesa-dienas-noteiksanu-par-svetku-dienu/\n272600\nThu, 19 Apr 2018 12:09:11 +0200\n\n\nBigbank AS Latvijas filiāle ir apņēmusies novērst negodīgu komercpraksi\n2018. gada 23. martā PTAC saņēmis BIGBANK AS apņemšanās, kur tā apņēmusies: 1. Attiecībā uz maksājumu dzēšanas secību ievērot labas ticības principu un godīgu darījumu praksi, tai skaitā ievērot samērīguma principu starp procentiem un pamatsummai novirzāmai maksājumu daļai, t.i., sākotnēji tiek secīgi dzēsti visvecākie neatmaksātie grafika maksājumi. 2. No ar patērētajiem noslēgtajiem kreditēšanas līgumiem izrietošos saņemtos maksājumus novirzīt, ievērojot Civillikuma 1843. pantā noteikto maksājumu novirzīšanas secību. 3. Veikt līgumsoda pārrēķinu patērētājiem, kas vērsīsies Filiālē līdz 2018. gada 30. septembrim saistībā ar spēkā esošiem kreditēšanas līgumiem, kuru darbība nav izbeigta, kas noslēgti līdz 2013. gada 31. decembrim (ieskaitot) un pie kuriem ir slēgtas Vienošanās par parāda dzēšanu: 3.1. līgumsoda pārrēķinā ievērot principu, ka ...\nhttp://www.juristavards.lv/zinas/272599-bigbank-as-latvijas-filiale-ir-apnemusies-noverst-negodigu-komercpraksi/\n272599\nThu, 19 Apr 2018 12:07:26 +0200\n\n\nPaplašinās tiesas namu Ventspilī\nPēc esošo telpu pārbūves un jaunas ēkas būvniecības kopējā tiesas vajadzībām paredzētā platība palielināsies no aptuveni 650 m2 līdz pat 1422,34 m2. Jaunajā piebūvē atradīsies sešas tiesu sēžu zāles un darba kabineti sešiem tiesnešu sastāviem. Arī konvojēšanas process tiks nodrošināts ar atsevišķu ieeju un nodalītām telpām, lai uz tiesas zāli konvojētās personas tiktu nogādātas speciāli šim mērķim paredzētajās telpās, nenokļūstot publiskajā zonā. Esošā ēka pēc tās pārbūves un rekonstrukcijas tiks pielāgota tikai tiesu darbinieku un tiesnešu darba vajadzībām. Šobrīd Kurzemes rajona tiesa Ventspilī atrodas divos īpašumos, kuros nav nodrošināts nepieciešamais tiesas sēžu zāļu skaits un darba telpas tiesas darba nodrošināšanai,” atzīst tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs. Lai nodrošinātu tiesas darba ...\nhttp://www.juristavards.lv/zinas/272598-paplasinas-tiesas-namu-ventspili/\n272598\nThu, 19 Apr 2018 10:27:00 +0200\n\n