Jursta Vārds - Ziņas http://www.juristavards.lv Ziņas lv http://www.juristavards.lv Thu, 18 Oct 2018 10:17:51 -0700 http://www.juristavards.lv/img/logo.png Jurista Vārds http://www.juristavards.lv 240 47 \nTiesībsargs iezīmē nabadzības esenci valstī \nAizvadītajā nedēļā tiesībsargs piedalījās Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas sēdē, kurā informēja par paveikto 12. Saeimas sasaukuma laikā, galvenokārt vēršot uzmanību uz 2018. gada aktualitātēm. Atsaucoties uz komisijas sēdē izteikto aicinājumu sniegt redzējumu par 13. Saeimas darba un 2019. gada valsts budžeta prioritātēm cilvēktiesību jomā, tiesībsargs vērš uzmanību uz aspektiem cilvēktiesību un labas pārvaldības jomā, kas līdz šim negatīvi ietekmējuši sabiedrības labklājību un palielinājuši sociālo plaisu. Lai precīzāk iezīmētu problēmu, tiesībsargs norāda, ka Latvijas valsts iedzīvotāju veselības aprūpei plāno atvēlēt vien 4% no IKP 2020. gadā. Veselības ministrija norāda, ka finansējums veselības aprūpei OECD valstīs svārstās robežās no 5,1 līdz 16,4 % no IKP. Latvijā tas 2016. gadā bija 2,9% no IKP, turklāt tas ir vairāk nekā uz pusi mazāks par ...\nhttp://www.juristavards.lv/zinas/273582-tiesibsargs-iezime-nabadzibas-esenci-valsti/\n273582\nWed, 17 Oct 2018 17:11:43 +0200\n\n\nValsts pārvaldes komisija rosina pilnveidot amatu savienošanas kārtību valsts amatpersonām\nParedzēts, ka valsts amatpersona savu amatu varēs brīvi savienot ar amatu arodbiedrībā, neprasot iestādes vadītāja atļauju. Tas attiektos uz ierēdņiem, Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm, kā arī pašvaldības policistiem, profesionālā dienesta karavīriem un citām amatpersonām. Grozījumi nepieciešami, ņemot vērā gadījumus, kad Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs norādījis uz nepieciešamību pirms amatu savienošanas ar amatu arodbiedrībā prasīt atļauju attiecīgās institūcijas vadītājam. Tāpat būtiski ņemt vērā, ka arodbiedrību brīvība ir nostiprināta Satversmē, teikts likumprojekta anotācijā. Rosinātie grozījumi paredz no pienākuma iesniegt valsts amatpersonas deklarāciju atbrīvot tās privātpersonas, kuras pilda kādu valsts pārvaldes uzdevumu, piemēram, Latvijas Ārstu biedrībā, ...\nhttp://www.juristavards.lv/zinas/273581-valsts-parvaldes-komisija-rosina-pilnveidot-amatu-savienosanas-kartibu-valsts-amatpersonam/\n273581\nWed, 17 Oct 2018 17:07:48 +0200\n\n\nAr likuma grozījumiem plāno stiprināt tiesu varas neatkarību\nLikuma grozījumi paredz, ka rajona (pilsētas) tiesas priekšsēdētāju un apgabaltiesas priekšsēdētāju amatā iecels Tieslietu padome pēc savas iniciatīvas, nevis pēc tieslietu ministra priekšlikuma, kā tas ir patlaban. Tāpat likumprojekts nosaka, ka rajona (pilsētas) tiesas priekšsēdētāja un apgabaltiesas priekšsēdētāja amata kandidātu izvirzīšanas un iecelšanas kārtību turpmāk noteiks Tieslietu padome. Ar likuma grozījumiem paredzēts turpināt atteikties no izpildvaras iesaistes tiesu varas darba organizācijā un tādējādi stiprināt tiesu varas neatkarību, pēc sēdes sacīja Juridiskās komisijas priekšsēdētājs Gaidis Bērziņš. Vienlaikus ar likuma grozījumiem paredzēts atjaunot Latvijas Republikas Augstākās tiesas vēsturisko nosaukumu – Senāts – un līdz ar to arī augstākās tiesas tiesnešu amata nosaukumu – senatori. Latvijas Senāts bija ...\nhttp://www.juristavards.lv/zinas/273580-ar-likuma-grozijumiem-plano-stiprinat-tiesu-varas-neatkaribu/\n273580\nWed, 17 Oct 2018 14:20:14 +0200\n\n\nTieslietu padome rosina rajona tiesneša atalgojumu pielīdzināt Saeimas deputāta atalgojumam un pārtraukt prokuroru un tiesnešu atalgojuma sasaisti\nKopumā Tieslietu padome Valsts kancelejas darba grupas prezentēto tiesnešu darba samaksas modeli novērtēja pozitīvi, vienlaikus rosinot vēlreiz pārskatīt atsevišķus problēmjautājumus. Tieslietu padome aicina izvērtēt tiesnešu atalgojuma līdzsvaru gan saistībā ar pārējiem varas atzariem, gan tiesu sistēmas iekšienē. Tieslietu padome uzskata, ka rajona tiesneša atalgojums jau sākotnēji pielīdzināms Saeimas deputāta atalgojumam. Tieslietu padomes rosinājums ir atsaistīt tiesnešu atalgojumu un palielināt starpību starp tiesneša un prokurora atalgojuma apmēru, bet tuvināt Satversmes tiesas un Augstākās tiesas tiesnešu atalgojuma apmēru. Tieslietu padome atzina par nepieciešamu tiesnesim visā viņa karjeras laikā noteikt piemaksu par darba stāžu tiesneša amatā, kas nepārsniegtu 21 %.\nhttp://www.juristavards.lv/zinas/273579-tieslietu-padome-rosina-rajona-tiesnesa-atalgojumu-pielidzinat-saeimas-deputata-atalgojumam-un-partraukt-prokuroru-un-tiesnesu-atalgojuma-sasaisti/\n273579\nWed, 17 Oct 2018 11:08:00 +0200\n\n\nRīgas tiesu apgabala tiesneši apspriež aktuālos civiltiesību jautājumus\nSanāksmes atklāšanā Rīgas apgabaltiesas priekšsēdētāja Daiga Vilsone uzsvēra dialoga starp tiesām nozīmīgumu: “Ir svarīgi, lai tiesas savstarpēji komunicē ne tikai ar tiesu nolēmumu starpniecību, bet arī regulāri apspriežot aktuālākos tiesību jautājumus.” Sanāksmes laikā par aktuāliem jautājumiem civillietu iztiesāšanā no civilprocesa skatupunkta referēja Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģijas tiesneses: Līga Blūmiņa, Dzintra Balta, Mairita Šķendere un Madara Ābele. Tika apskatīti dažādi ar spriedumu kvalitāti saistīti jautājumi, piemēram, kā nolēmumā tiek aprakstīti lietā iesniegtie pierādījumi, jaunākās metodes nolēmumu aprakstošās un motīvu daļas strukturēšanā. Savukārt, Rīgas apgabaltiesas priekšsēdētājas palīdze juridiskās lingvistikas jautājumos Anastasija Orehova sniedza nelielu ieskatu un padomus, kā uzlabot tiesu nolēmumu kvalitāti ...\nhttp://www.juristavards.lv/zinas/273578-rigas-tiesu-apgabala-tiesnesi-apspriez-aktualos-civiltiesibu-jautajumus/\n273578\nTue, 16 Oct 2018 16:53:47 +0200\n\n\nMinistru kabinets apstiprina Latvijas papildu iemaksas starptautiskajās institūcijās\nSaskaņā ar rīkojumu EDSO Speciālās novērošanas misijas Ukrainā budžetā paredzēts iemaksāt 30 000 eiro, ANO Augstā komisāra cilvēktiesībās biroja un ANO Dzimumu līdztiesības un sieviešu iespēju veicināšanas institūcijas budžetos – 20 000 eiro, UNESCO Starptautiskās komunikāciju attīstības programmas un ANO Augstā komisāra bēgļu lietās budžetos – 15 000 eiro, ANO Humānās palīdzības aģentūrai – 20 000 eiro, ANO Palestīniešu bēgļu aģentūrai – 10 000 eiro, OECD Ukrainas rīcības plāna īstenošanai – 40 000 eiro un Eiropas demokrātijas fondā – 10 000 eiro. Iemaksa EDSO Speciālās novērošanas misijā Ukrainā sniegs Latvijas ieguldījumu Ukrainas krīzes risināšanā. Iemaksa ANO Augstā komisāra cilvēktiesību lietās birojam apstiprinās Latvijas kā uzticama sadarbības partnera tēlu starptautiskajās institūcijās, kā arī veicinās efektīvu ...\nhttp://www.juristavards.lv/zinas/273577-ministru-kabinets-apstiprina-latvijas-papildu-iemaksas-starptautiskajas-institucijas/\n273577\nTue, 16 Oct 2018 16:36:56 +0200\n\n\nIerosināta lieta par normām, kuras ārvalstī dzīvojoša bērna aizbildnim liedz saņemt valsts sociālo pabalstu par bērna uzturēšanu\nApstrīdētās normas Valsts sociālo pabalstu likuma 4. panta pirmā daļa paredz, ka tiesības uz valsts sociālajiem pabalstiem ir Latvijas pilsoņiem, nepilsoņiem, ārvalstniekiem un bezvalstniekiem, kuriem piešķirts personas kods un kuri pastāvīgi dzīvo Latvijas teritorijā. Valsts sociālo pabalstu likuma 20. panta pirmās daļas 2. punkts noteic, ka regulāri izmaksājamā valsts sociālā pabalsta izmaksu pārtrauc, ja pabalsta saņēmējs vai bērns, par kuru tiek maksāts pabalsts, izbrauc no Latvijas Republikas uz pastāvīgu dzīvi ārvalstī. Augstāka juridiskā spēka norma Satversmes 91. pants: “Visi cilvēki Latvijā ir vienlīdzīgi likuma un tiesas priekšā. Cilvēka tiesības tiek īstenotas bez jebkādas diskriminācijas.” Satversmes 109. pants: “Ikvienam ir tiesības uz sociālo nodrošinājumu vecuma, darbnespējas, bezdarba un citos likumā noteiktajos gadījumos.” Lietas fakti Lieta ...\nhttp://www.juristavards.lv/zinas/273576-ierosinata-lieta-par-normam-kuras-arvalsti-dzivojosa-berna-aizbildnim-liedz-sanemt-valsts-socialo-pabalstu-par-berna-uzturesanu/\n273576\nTue, 16 Oct 2018 15:51:47 +0200\n\n\nLikumā nostiprinās tiesības izmantot sociālos tīklus bezvēsts pazudušo personu meklēšanā \nTurpmāk policija varēs izmantot ne tikai masu informācijas līdzekļus, bet arī sociālos tīklus, tai skaitā valsts, kā arī pašvaldību masu informācijas līdzekļus un tīmekļvietnes, lai pēc iespējas ātrāk atrastu bezvēsts pazudušo personu, noskaidrotu neatpazīta cilvēka personību vai identificētu līķi. Valsts policija, pirms publiskot personas datus par bezvēsts pazudušu personu, no tās radinieka saņem rakstveida atļauju publiskot personas datus. Ņemot vērā, ka publicējamā informācija par personām ir attiecināma uz personas datu aizsardzību, kā arī, lai Valsts policija varētu operatīvi rīkoties, tad informācija par personām publicējama tikai tādā apjomā, kas nepieciešami attiecīgā mērķa sasniegšanai, kā arī likumprojektā norādītajos masu informācijas līdzekļos un interneta vietnēs, kā arī Valsts policijas sociālajos tīklos. Policijas pienākums ir sniegt neatliekamo palīdzību ...\nhttp://www.juristavards.lv/zinas/273575-likuma-nostiprinas-tiesibas-izmantot-socialos-tiklus-bezvests-pazuduso-personu-meklesana/\n273575\nTue, 16 Oct 2018 15:50:16 +0200\n\n\nAizsardzības komisija: jāstiprina Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienesta darbība\nLikumprojekts paredz, ka Kontroles dienests turpmāk būs Ministru kabineta pārraudzībā un savā darbībā būs neatkarīgs. Pašlaik Kontroles dienests ir vienīgā valsts institūcija, kura vēsturisku iemeslu dēļ darbojas prokuratūras pārraudzībā. Plānots, ka Kontroles dienesta priekšnieku pēc Ministru kabineta ieteikuma uz pieciem gadiem amatā iecels Saeima. Tāpat tai būs tiesības dienesta priekšnieku no amata atbrīvot. Viena un tā pati persona amatu varēs ieņemt ne vairāk kā divus termiņus pēc kārtas. Šobrīd dienesta priekšnieku uz četriem gadiem amatā ieceļ ģenerālprokurors. Pašlaik visiem Kontroles dienesta darbiniekiem jāsaņem speciālā atļauja piekļūšanai sevišķi slepenai informācijai. Iecerētie grozījumi paredz, ka dienesta priekšnieks, saskaņojot ar valsts drošības iestādi, varēs noteikt amatus, kuru pienākumu pildīšanai šāda atļauja nav ...\nhttp://www.juristavards.lv/zinas/273574-aizsardzibas-komisija-jastiprina-noziedzigi-iegutu-lidzeklu-legalizacijas-noversanas-dienesta-darbiba/\n273574\nTue, 16 Oct 2018 15:48:59 +0200\n\n\nJuridiskā komisija noslēdz darbu pie administratīvās atbildības regulējuma reformas\nŠobrīd spēkā esošais Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodekss ir padomju laika mantojums un grozīts vairāk nekā 150 reizes. Liela daļa no šobrīd administratīvo pārkāpumu sistēmā identificētajām problēmām ir saistāmas ar neskaidru un neefektīvu normatīvo regulējumu, teikts likumprojekta anotācijā. “Juridiskā komisija, Krimināltiesību politikas apakškomisija un Tieslietu ministrija ir noslēgusi apjomīgu darbu pie jauna un mūsdienīga administratīvās atbildības normatīvā regulējuma. Līdz ar to 2020. gadā spēku zaudēs padomju laikos pieņemtais Administratīvo pārkāpumu kodekss. Administratīvo pārkāpumu lietas varēs izskatīt efektīvāk un īsākā laika periodā,” pēc sēdes sacīja Juridiskās komisijas priekšsēdētājs Gaidis Bērziņš. Jaunā likuma projekta mērķis ir aizsargāt pastāvošo tiesisko iekārtu, tai skaitā sabiedrības intereses, noteikto pārvaldes ...\nhttp://www.juristavards.lv/zinas/273573-juridiska-komisija-nosledz-darbu-pie-administrativas-atbildibas-regulejuma-reformas/\n273573\nTue, 16 Oct 2018 12:51:00 +0200\n\n\nJauna iespēja papildu drošībai darījumos ar pilnvarotu personu – pilnvaras pārbaude\n“Diemžēl tas notiek nebūt ne tik reti, kad pilnvaras tiek viltotas nolūkā piesavināties svešu mantu vai īpašumu. Nekustamo īpašumu joma ir tā, kurā pilnvaru viltošanas gadījumi tiek konstatēti visbiežāk, tomēr arī citas cilvēka dzīves jomas, kas saistītas ar finanšu lietām, ir krāpnieku iecienītas, piemēram, attiecībā uz tiesībām rīkoties ar personas naudas kontiem, zagtu transportlīdzekļu tirdzniecība u.tml. Dažādu krāpniecisku darījumu sekmīgas īstenošanas gadījumā, īpaši, kad tas ir saistīts ar nekustamo īpašumu, gan cilvēkiem, gan valstij tiek nodarīti milzīgi zaudējumi. Taču virkne nepatīkamu brīžu ir jāpiedzīvo arī tam, kurš, neko nenojauzdams, šo īpašumu ir iegādājies,” stāsta Jānis Skrastiņš, Latvijas Zvērinātu notāru padomes priekšsēdētājs. Tāpēc Latvijas zvērinātu notāru klientu portālā ieviests jauns ...\nhttp://www.juristavards.lv/zinas/273572-jauna-iespeja-papildu-drosibai-darijumos-ar-pilnvarotu-personu-pilnvaras-parbaude/\n273572\nTue, 16 Oct 2018 12:49:48 +0200\n\n\nMinistru kabinets atbalsta būtiskus grozījumus tiesu izpildītāju darbībā\nŠobrīd mantinieki, iesniedzot zvērinātam notāram iesniegumu par apstiprināšanu mantojuma tiesībās, pievieno mantojamās mantas sarakstu ar tās novērtējumu, bet valsts par šo ziņu patiesumu nekādi nepārliecinās. Līdz ar to, lai mazinātu iespējas personām pēc mantošanas procesa pabeigšanas ar fiktīviem darījumiem legalizēt noziedzīgā ceļā iegūtus līdzekļus (piemēram, norādot notāram neeksistējošu nereģistrējamu kustamo mantu), izstrādāti grozījumi Tiesu izpildītāju likumā, kas paredz turpmāk mantošanas procesā ieviest nereģistrējamas kustamas mantas saraksta sastādīšanu. Proti, ar likumprojektu, tiek ieviesta jauna zvērinātu tiesu izpildītāju amata darbība – mantojamās nereģistrējamās kustamas mantas saraksta sastādīšana. Nereģistrējamas kustamas mantas saraksta sastādīšana būs jāveic tikai gadījumos, ja mantojuma masas sastāvā norādītās ...\nhttp://www.juristavards.lv/zinas/273571-ministru-kabinets-atbalsta-butiskus-grozijumus-tiesu-izpilditaju-darbiba/\n273571\nTue, 16 Oct 2018 12:32:10 +0200\n\n\nTieslietu ministrs: Valstīs, kur veiksmīgi cīnās ar korupciju, straujāk aug sabiedrības labklājības līmenis\nSavā runā Dz. Rasnačs uzsvēra, ka pirms divdesmit viena gada – 1997. gadā Prāgā – viņam kā toreizējam tieslietu ministram bija liels gods piedalīties pirmajā augsta līmeņa starptautiskajā pretkorupcijas konferencē. Toreiz konferenci atklāja Čehijas Republikas prezidents Vaclavs Havels. Šī konference bija pamats turpmākajam politiskajam lēmumam par Eiropas Padomes Pretkorupcijas starpvalstu grupas (GRECO) izveidošanu. “Šodien, 21 gadu pēc šī notikuma, esam pulcējušies atkal Viduseiropā, augsta līmeņa pretkorupcijas konferencē. Un varu salīdzināt, kā tas bija tajā laikā un kā tas ir tagad. Sabiedrības labklājība ir augusi straujāk tieši tajās valstīs, kurās notiek aktīva un veiksmīga cīņa pret korupciju,” īpaši uzsvēra ministrs. Dz. Rasnačs norādīja, ka efektīva pretkorupcijas politika ir viena no Latvijas ilgtermiņa politikas ...\nhttp://www.juristavards.lv/zinas/273570-tieslietu-ministrs-valstis-kur-veiksmigi-cinas-ar-korupciju-straujak-aug-sabiedribas-labklajibas-limenis/\n273570\nTue, 16 Oct 2018 11:42:44 +0200\n\n\nEfektivizēs starpinstitūciju sadarbību, lai novērstu izvairīšanos no bērna uzturēšanas pienākuma\nPašlaik Krimināllikumā paredzēta kriminālatbildība ne vien par tiesas nolēmumu nepildīšanu, ar kuru uzlikts pienākums nodrošināt bērnu ar uzturlīdzekļiem, bet arī gadījumos, ja parādnieks nepilda Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācijas lēmumu par uzturlīdzekļu izmaksu, tādējādi neveicinot bērna tiesības uz sociālo nodrošinājumu. Starpresoru vienošanās paredz, ka turpmāk Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija, konstatējot apstākļus, ka parādnieks izvairās no pienākuma nodrošināt uzturlīdzekļus bērnam (tostarp, ņemot vērā informāciju par parādnieka nodarbinātību un ienākumiem), savlaicīgi par to informēs Valsts policiju, kura pēc informācijas saņemšanas operatīvi uzsāks un virzīs kriminālprocesu par noziedzīgo nodarījumu attiecībā uz parādnieka izvairīšanos no tiesas nolēmuma vai Uzturlīdzekļu garantiju fonda lēmuma pildīšanas, ar kuru ...\nhttp://www.juristavards.lv/zinas/273569-efektivizes-starpinstituciju-sadarbibu-lai-noverstu-izvairisanos-no-berna-uzturesanas-pienakuma/\n273569\nMon, 15 Oct 2018 10:29:17 +0200\n\n\nIzsludinās grozījumus likumā “Par bijušās Valsts drošības komitejas dokumentu saglabāšanu, izmantošanu un personu sadarbības fakta ar VDK konstatēšanu”” un Patērētāju tiesību aizsardzības likumā\nSaistībā ar grozījumiem likumā “Par bijušās Valsts drošības komitejas dokumentu saglabāšanu, izmantošanu un personu sadarbības fakta ar VDK konstatēšanu” Valsts prezidents norāda: “Latvijas simtgadē mums visbeidzot jāpieliek punkts šim jautājumam. Es respektēju Saeimas, kas saskaņā ar Latvijas Republikas Satversmi pauž Latvijas pilsoņu gribu, lemto, un likumu izsludināšu”. Vienlaikus Valsts prezidents uzsver, ka saskaņā ar Saeimas lemto šogad publiskojamā informācija būs nepilnīga un publicētie vārdi paši par sevi vēl neko nepateiks par konkrētu cilvēku darīto. “Pirms steigties ar secinājumiem, būtiski sagaidīt un iepazīties ar papildu informāciju. Pārsteidzīgi izdarot secinājumus, riskējam radīt maldīgu vēstures izpratni, nevis labāk izprast Latvijas okupācijas periodā valdījušo totalitāro režīmu, tā darbības mehānismus un totālo ...\nhttp://www.juristavards.lv/zinas/273551-izsludinas-grozijumus-likuma-par-bijusas-valsts-drosibas-komitejas-dokumentu-saglabasanu-izmantosanu-un-personu-sadarbibas-fakta-ar-vdk-konstatesanu-un-pateretaju-tiesibu-aizsardzibas-likuma/\n273551\nFri, 12 Oct 2018 17:47:59 +0200\n\n\nAtbalsta LPS un vēl sešu organizāciju priekšlikumu par izmaiņām Zemesgrāmatu likumā\n“Pašvaldību savienība ir gandarīta, ka Saeima 2. lasījumā atbalstījusi priekšlikumu, ko 2017. gada 19. decembrī kopīgā vēstulē Tieslietu ministrijai pauda LPS un vēl sešas organizācijas. Ja šo priekšlikumu atbalstīs arī 3. (un galīgajā) lasījumā grozījumos Zemesgrāmatu likumā, tad īpašuma pārdevējam un pircējam nostiprinājuma lūgumu īpašuma tiesību maiņai būs iespēja parakstīt arī klātienē zemesgrāmatu nodaļā. Visiem nekustamo īpašumu īpašniekiem būs iespēja izvēlēties – izmantot notāra pakalpojumus, kas būs garāks un finansiāli dārgāks ceļš, vai doties pašiem uz zemesgrāmatas nodaļu klātienē,” pauž LPS padomniece finansiālajos jautājumos Sanita Šķiltere.    LPS jau iepriekš paudusi nostāju, ka valstī visos procesos jāmazina birokrātiskais slogs un tie jāpadara saprotamāki ikvienam ...\nhttp://www.juristavards.lv/zinas/273550-atbalsta-lps-un-vel-sesu-organizaciju-priekslikumu-par-izmainam-zemesgramatu-likuma/\n273550\nFri, 12 Oct 2018 16:10:44 +0200\n\n\nKonference par tiesu ekspertīzes nākotni\nPasākumā piedalījās tiesu ekspertīžu iestāžu vadītāji un pārstāvji no Latvijas, Čehijas, Slovākijas, Vācijas, Dānijas, Somijas, Polijas, Ukrainas un Horvātijas, kā arī pārstāvji no EUROPOL, CEPOL un Eiropas Tiesu ekspertīžu iestāžu asociācijas (ENFSI). Konferences laikā tika apspriests sasniegtais Eiropas vienotās tiesu ekspertīžu telpas izveidē, nākotnes attīstības plāni, vienotu datubāzu izveide, tiesu ekspertīžu laboratoriju akreditācija, kvalitātes vadība un tiesu ekspertu kvalifikācijas vērtēšana un atzīšana pārrobežu tiesvedības procesos. R. Apinis konferencē dalījās ar pieredzi Vienotā Baltijas tiesu ekspertu reģistra izveidē, iedrošinot pārējās valstis sekot Latvijas, Lietuvas un Igaunijas piemēram.\nhttp://www.juristavards.lv/zinas/273549-konference-par-tiesu-ekspertizes-nakotni/\n273549\nFri, 12 Oct 2018 16:06:41 +0200\n\n\nMārtiņš Paparinskis ievēlēts ANO Konvencijas par robežšķērsojošo ūdensteču un starptautisko ezeru aizsardzību un izmantošanu īstenošanas ekspertu komitejā\nKonvencijas mērķis ir pastiprināt nacionālās un starptautiskās darbības pasākumus robežšķērsojošo ūdeņu aizsardzībai un ekoloģiskā līdzsvara nodrošināšanai. Komitejā darbojas deviņi dažādu jomu eksperti, tostarp apkārtējās vides speciālisti, biologi, ķīmiķi, juristi, kuru uzdevums ir atvieglot, veicināt un aizsargāt Konvencijas īstenošanu, kā arī nodrošināt tās ieviešanas piemērošanu un atbilstību. Ekspertu darbam komitejā ievēl uz sešiem gadiem. Vēlēšanas norisinājās ANO Konvencijas dalībvalstu 8. sesijas laikā no 10. līdz 12. oktobrim. Konvencija tika pieņemta 1992. gadā Helsinkos un spēkā stājās 1996. gadā. To ratificējušās 43 ANO dalībvalstis. Latvija Konvenciju ratificēja 1996. gadā.\nhttp://www.juristavards.lv/zinas/273548-martins-paparinskis-ievelets-ano-konvencijas-par-robezskersojoso-udenstecu-un-starptautisko-ezeru-aizsardzibu-un-izmantosanu-istenosanas-ekspertu-komiteja/\n273548\nFri, 12 Oct 2018 13:52:00 +0200\n\n\nKlajā nākusi grāmata „Mediācija. Jēdzieni. Testi. Lomu spēles”\n„Strīdi, gribot negribot, ir daļa no dzīves. Tādēļ katrā modernā sabiedrībā ir nepieciešami atbilstoši un noderīgi strīdu risināšanas procesi,” grāmatas priekšvārdā skaidro jurists un mediators Jānis Bolis. Mediācija kā alternatīvs domstarpību risināšanas veids arvien attīstās un nostiprinās arī Latvijā. Ideja par šādas grāmatas sagatavošanu radās, gatavojoties mediatoru sertifikācijas pārbaudījumam un saprotot nepieciešamību pēc tāda mācību materiāla, kurā vienkopus ir gan teorētiskā informācija: uzdevumi par tiesisko regulējumu, jēdzienu un terminu skaidrojums, mediācijas dokumentu paraugi, gan arī praktiskie vingrinājumi, lomu spēles un to analīzes paraugs, ar kura palīdzību trenēt un attīstīt mediatora prasmes un iemaņas. Mācību grāmatai tāpat kā mediatoru sertifikācijas eksāmenam ir trīs daļas. Pirmajā daļā ir apkopoti mediācijā plaši ...\nhttp://www.juristavards.lv/zinas/273547-klaja-nakusi-gramata-mediacija-jedzieni-testi-lomu-speles/\n273547\nFri, 12 Oct 2018 13:41:55 +0200\n\n\nIZM prioritāte ir finansējuma efektīva un caurskatāma izlietošana\nIZM piešķir valsts finansējumu pašvaldībām pedagogu darba samaksai, ņemot vērā skolēnu skaitu atbilstošajā izglītības programmā un tai noteiktos papildu koeficientus. Ministrija nodrošina līdzekļu izlietojuma kontroli, pēc nepieciešamības veicot grozījumus normatīvajos aktos, tādējādi sekmējot pedagogu atalgojuma sistēmas sakārtošanu un darba samaksas paaugstināšanu. Lai  veicinātu efektīvu līdzekļu pārvaldību, noteikts, ka pašvaldībām ministrijai ik gadu jāiesniedz pārskati par piešķirtā finansējuma izlietojumu. Ministrija pārskatus izvērtē, datus analizē un veic normatīvajos aktos noteiktās kontroles. Pedagogiem atalgojumā ir jāsaņem viss valsts piešķirtais finansējums, un tam pilnā apmērā jāatspoguļojas tarifikācijā. Tāpēc pašvaldību izglītības iestāžu kopējais pedagogu tarifikācijās uz kārtējā gada 1. septembri neatspoguļotais ...\nhttp://www.juristavards.lv/zinas/273546-izm-prioritate-ir-finansejuma-efektiva-un-caurskatama-izlietosana/\n273546\nFri, 12 Oct 2018 11:51:04 +0200\n\n