Jursta Vārds - Jaunumi http://www.juristavards.lv Jaunumi lv http://www.juristavards.lv Wed, 12 Dec 2018 16:22:33 -0700 http://www.juristavards.lv/img/logo.png Jurista Vārds http://www.juristavards.lv 240 47 \nMK izdotā tiesību norma, kas nosaka kritērijus atzinuma sniegšanai pabalsta saņemšanai transporta izdevumu kompensēšanai, neatbilst Satversmei\nApstrīdētās normas  Valsts sociālo pabalstu likuma 12. panta pirmā daļa: “Pabalstu transporta izdevumu kompensēšanai piešķir personai, kurai pašai vai kuras bērnam likumā un citos normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā ir noteikta invaliditāte un izsniegts atzinums par medicīnisko indikāciju noteikšanu speciāli pielāgota vieglā automobiļa iegādei un pabalsta saņemšanai.” Ministru kabineta 2014. gada 23. decembra noteikumu Nr. 805 “Noteikumi par prognozējamas invaliditātes, invaliditātes un darbspēju zaudējuma noteikšanas kritērijiem, termiņiem un kārtību” (turpmāk – Noteikumi Nr. 805) 9. pielikumā noteikti kritēriji atzinuma sniegšanai par medicīnisko indikāciju noteikšanu vieglā automobiļa speciālai pielāgošanai un pabalsta saņemšanai transporta izdevumu kompensēšanai. Augstāka juridiska spēka ...\nhttp://www.juristavards.lv/zinas/273920-mk-izdota-tiesibu-norma-kas-nosaka-kriterijus-atzinuma-sniegsanai-pabalsta-sanemsanai-transporta-izdevumu-kompensesanai-neatbilst-satversmei/\n273920\nWed, 12 Dec 2018 15:14:49 +0200\n\n\nAugstākās tiesas Administratīvo lietu departamentā jauna tiesnese un divi tiesnešu pienākumu izpildītāji \nAnita Kovaļevska ir tiesnese kopš 2009. gada, kad iecelta Administratīvās rajona tiesas tiesneša amatā. 2013. gadā apstiprināta par Administratīvās apgabaltiesas tiesnesi, bet kopš 2017. gada marta pilda Augstākās tiesas tiesneša pienākumus, aizstājot pagaidu prombūtnē esošu tiesnesi. Anitai Kovaļevskai ir sociālo zinātņu maģistra grāds tiesību zinātnēs. Tiesneša pieredze iegūta, arī gadu stažējoties Eiropas Cilvēktiesību tiesā. Astoņus gadus tiesnese darbojās Tiesnešu ētikas komisijā un bija šīs komisijas priekšsēdētāja. Ir lektore Latvijas Tiesnešu mācību centrā. Latvijas Republikas Satversmes komentāru un Administratīvā procesa likuma komentāru, Administratīvo tiesību mācību grāmatas autore. Pozitīvu atzinumu Anitas Kovaļevskas iecelšanai Administratīvo lietu departamenta tiesneses amatā deva Administratīvo lietu departamenta tiesnešu ...\nhttp://www.juristavards.lv/zinas/273919-augstakas-tiesas-administrativo-lietu-departamenta-jauna-tiesnese-un-divi-tiesnesu-pienakumu-izpilditaji/\n273919\nWed, 12 Dec 2018 09:11:00 +0200\n\n\nTiesu politikas apakškomisiju vadīs Inese Lībiņa-Egnere, Krimināltiesību politikas apakškomisiju – Andrejs Judins\nApakškomisijā strādās arī deputāti Valērijs Agešins, Ritvars Jansons, Ralfs Nemiro, Jūlija Stepaņenko, Juris Rancāns, Inese Voika, Aldis Gobzems. Pirmajā sēdē šodien ievēlēta arī Juridiskās komisijas Krimināltiesību politikas apakškomisijas vadība, un apakškomisijas priekšsēdētāja amatā ievēlēts Andrejs Judins. Deputāti par apakškomisijas sekretāri ievēlēja Jutu Strīķi. Apakškomisijā vēl strādās deputāti Gundars Daudze, Ritvars Jansons, Juris Jurašs, Jūlija Stepaņenko, Edvīns Šnore un Ļubova Švecova.\nhttp://www.juristavards.lv/zinas/273918-tiesu-politikas-apakskomisiju-vadis-inese-libina-egnere-kriminaltiesibu-politikas-apakskomisiju-andrejs-judins/\n273918\nTue, 11 Dec 2018 14:43:12 +0200\n\n\nValdība uzsāk diskusiju par valsts attīstības prioritātēm pēc 2021. gada\nPārņemot labo un vērtīgo no esošā Latvijas Nacionālā attīstības plāna 2014.-2020. gadam (NAP2020) un mācoties no neveiksmēm, jaunais NAP2027 attīstības centrā izvirza cilvēka dzīves kvalitātes pieaugumu un stabilu izaugsmi. “Ilgtspējīga un līdzsvarota attīstība ir vērtība, kuru bieži nenovērtējam, domājot par nākotni. Esam raduši domāt par savu un valsts attīstību kā sporta sacensībām, kur ir zaudētāji un uzvarētāji… Bet sabiedrības attīstību un labklājību virza arī citi principi, kā piemēram, sadarbība, uzticēšanās, drosme izdarīt izvēles, kas īstermiņā var būt nepopulāras, šķist neizdevīgas, taču nes augļus ilgtermiņā, panākot cilvēku dzīves kvalitātes uzlabojumus,” tā Pēteris Vilks par NAP2027 vīziju. Praksē tas nozīmē simbiozi starp valsts attīstības mērķiem un sabiedrības vērtībām un prioritātēm, lai paaugstinātu valsts un iedzīvotāju ...\nhttp://www.juristavards.lv/zinas/273917-valdiba-uzsak-diskusiju-par-valsts-attistibas-prioritatem-pec-2021-gada/\n273917\nTue, 11 Dec 2018 14:38:33 +0200\n\n\n35% Eiropas Savienības iedzīvotāju nespēj atšķirt oriģinālu no viltojuma\nNegodprātīgu tirgotāju rīcībā ir plašs mārketinga triku arsenāls, kas palīdz pārdot pircējiem zemas kvalitātes viltotu zīmolu preces, tādēļ sabiedrības informēšanas kampaņas “Viltotā realitāte” ietvaros Patentu valde kopā ar sadarbības partneriem aicina pircējus Ziemassvētku dāvanu pirkšanas virpulī būt īpaši uzmanīgiem un ziņot policijai par aizdomīgām precēm vai tirgotājiem. „Pieredze liecina, ka Latvijā sabiedrība ne vienmēr spēj atšķirt oriģinālus no viltojuma. Par to pārliecinājāmies arī Patentu valdes veiktajā eksperimentā, kura ietvaros aicinājām sabiedrībā zināmus cilvēkus atpazīt oriģinālus ražojumus no viltojumiem. Eksperiments parādīja, ka arī mūsu uzrunātie eksperimenta dalībnieki ne visos gadījumos spēja viennozīmīgi noteikt, kura prece ir īsta, kura viltota. Preču un produktu viltotāji kļuvuši prasmīgāki un daudz uzmanīgāki. Savukārt ...\nhttp://www.juristavards.lv/zinas/273916-35-eiropas-savienibas-iedzivotaju-nespej-atskirt-originalu-no-viltojuma/\n273916\nTue, 11 Dec 2018 13:31:53 +0200\n\n\nKonkurences padome neatbalsta SM ieceri transportlīdzekļu tehniskās kontroles sniedzējus izraudzīties publiskā iepirkumā\nSM sagatavotais ziņojums ir cieši saistīts ar KP 2018. gada jūlijā noslēgto tirgus uzraudzību “Konkurences ierobežojumi transportlīdzekļu valsts tehniskās apskates jomā”, kur KP konstatēja būtiskus konkurences ierobežojumus transportlīdzekļu tehniskā stāvokļa kontroles jomā Latvijā, kā arī saskatīja VAS “Ceļu satiksmes drošības direkcija” (CSDD) rīcībā Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) pārkāpuma – dominējošā stāvokļa ļaunprātīgas izmantošanas – pazīmes. KP neatbalsta SM ieceri, ka uzņēmēji, kas pēc 2023. gada varētu sniegt transportlīdzekļu tehniskā stāvokļa kontroles pakalpojumu, tiks izraudzīti publiskā iepirkumā uz desmit gadu periodu, jo tas ļautu saglabāt tirgū atsevišķu sabiedrību monopolstāvokli reģionos, piešķirot tām ekskluzīvas tiesības caur iepirkumiem uz 10 gadiem. Šāda veida risinājums faktiski ...\nhttp://www.juristavards.lv/zinas/273915-konkurences-padome-neatbalsta-sm-ieceri-transportlidzeklu-tehniskas-kontroles-sniedzejus-izraudzities-publiska-iepirkuma/\n273915\nTue, 11 Dec 2018 12:04:21 +0200\n\n\nANO iesniegts Latvijas kārtējais ziņojums par Konvencijas par jebkuras sieviešu diskriminācijas izskaušanu izpildi\nSaskaņā ar Konvencijas 18. pantu Konvencijas dalībvalstis ANO ģenerālsekretāram iesniedz ziņojumus par paveikto Konvencijas normu ieviešanā. Latvijas Republikas konsolidētais ceturtais, piektais, sestais un septītais kārtējais ziņojums par Konvencijas izpildi laikā no 2005. gada 1. janvāra līdz 2017. gada 31. decembrim (Ziņojums) sniedz informāciju par dzimumu līdztiesības mehānismu Latvijā, dzimumu līdztiesības veicināšanas pasākumiem, sieviešu lomu ģimenē un sabiedrībā, vardarbības ģimenē izskaušanu, cīņu ar cilvēku tirdzniecību, prostitūcijas samazināšanu, dzimumu stereotipu izglītībā mazināšanu, vienlīdzīgām iespējām darba tirgū, veselības aprūpes informācijas un pakalpojumu pieejamību un citiem jautājumiem. Ziņojumu sagatavoja Ārlietu ministrija sadarbībā ar Iekšlietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Kultūras ministriju, ...\nhttp://www.juristavards.lv/zinas/273914-ano-iesniegts-latvijas-kartejais-zinojums-par-konvencijas-par-jebkuras-sieviesu-diskriminacijas-izskausanu-izpildi/\n273914\nTue, 11 Dec 2018 12:01:50 +0200\n\n\nEiropas Savienības Tiesa: Apvienotā Karaliste var vienpusēji atsaukt paziņojumu par nodomu izstāties no Eiropas Savienības \nEST norādīja, ka no Līguma par Eiropas Savienību (LES) 50. panta izriet ne tikai noteikt dalībvalsts tiesības izstāties no Savienības, bet arī izveidot procedūru šāda lēmuma atsaukšanai. Tāpat EST vērsa uzmanību, ka, ja nav skaidra nosacījuma par paziņojuma par nodomu atsaukt atcelšanu, uz šādu procedūru attiecas LES 50. panta 1. punktā paredzētie nosacījumi, t.i., jebkura dalībvalsts var nolemt izstāties no Savienības saskaņā ar savām konstitucionālajām prasībām. Līdz ar to šādu lēmumu atsaukt paziņojumu par nodomu izstāties no Savienības dalībvalsts atbilstoši šīs dalībvalsts konstitucionālām prasībām var pieņemt vienpusēji. Apvienotā Karaliste vērsās pie Eiropas Savienības Tiesas ar jautājumu – ja dalībvalsts saskaņā ar LES 50. pantu ir paziņojusi Eiropadomei par savu nodomu izstāties no  Savienība, vai Savienības tiesības ļauj dalībvalstij ...\nhttp://www.juristavards.lv/zinas/273913-eiropas-savienibas-tiesa-apvienota-karaliste-var-vienpuseji-atsaukt-pazinojumu-par-nodomu-izstaties-no-eiropas-savienibas/\n273913\nMon, 10 Dec 2018 15:23:50 +0200\n\n\nLīga Daugaviete stājas Konkurences padomes Padomes locekles amatā\nEkonomikas ministrijas veidotā konkursa komisija kā piemērotāko pretendentu KP locekles amatam atzina Līgu Daugavieti. Komisija augsti novērtēja L. Daugavietes izpratni par konkurences tiesībām, darba pieredzi gan publiskajā, gan privātajā sektorā, kā arī analītiskās prasmes un vadītājas pieredzi. L. Daugaviete Latvijas Universitātē ieguvusi profesionālo jurista grādu un maģistra grādu administratīvajās tiesībās, savukārt Rīgas Juridiskajā augstskolā ieguvusi maģistra grādu Eiropas un starptautiskajās tiesībās. L. Daugavietei ir jurista darba pieredze kopš 1999. gada. Iepriekš viņa strādājusi Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijā Enerģētikas lietu juridiskā nodrošinājuma nodaļas vadītājas amatā, AS “Latvenergo” Juridiskā nodrošinājuma funkcijas juriskonsultes un Elektroenerģijas tirdzniecības juridiskā nodrošinājuma nodaļas vadītājas amatā. ...\nhttp://www.juristavards.lv/zinas/273908-liga-daugaviete-stajas-konkurences-padomes-padomes-locekles-amata/\n273908\nMon, 10 Dec 2018 11:34:55 +0200\n\n\nES līmenī uzlabos bērnu interešu aizsardzību vecāku pārrobežu strīdos \nLatvijas delegāciju Briselē vadīja Tieslietu ministrijas parlamentārais sekretārs Jānis Iesalnieks, kurš sanāksmes laikā izteica pateicību Austrijas prezidentūrai par paveikto un pauda atbalstu tās piedāvātajam Regulas projektam par jurisdikciju, lēmumu atzīšanu un izpildi laulību lietās un lietās par vecāku atbildību un bērnu starptautisko nolaupīšanu (turpmāk – Regula). Regulas projekta saskaņošanas procesā Austrijas prezidentūra ir ņēmusi vērā arī vairākus Latvijas iebildumus un kopumā panākusi ievērojamu progresu, citastarp, arī Latvijai būtiskajos jautājumos. Apzinoties arī citu ES dalībvalstu intereses un iebildumus, Latvija atbalstīja vispārējo pieeju attiecībā uz Regulas projektu un aicināja arī citas ES dalībvalstis atbalstīt Austrijas prezidentūras sagatavoto Regulas tekstu. Sanāksmes laikā J. Iesalnieks norādīja: “Gan Latvijai, gan ikvienai citai ES dalībvalstij Regulas ...\nhttp://www.juristavards.lv/zinas/273901-es-limeni-uzlabos-bernu-interesu-aizsardzibu-vecaku-parrobezu-stridos/\n273901\nMon, 10 Dec 2018 08:53:48 +0200\n\n\nTiesu pils 80. gadadienā atver virtuālo ekskursiju pa ēku\nLai parādītu, ko sevī glabā pirms 80 gadiem celtais vēsturiskais nams, Valsts kanceleja izveidojusi digitālu ekskursiju ar 360 grādu panorāmas fotogrāfijām un telpu aprakstiem, ko nākotnē papildinās ar stāstu par Latvijas valdības vēsturi un valsts tapšanu.   Virtuālajā tūrē apskatāma ne tikai valdības sēžu zāle, Ministru prezidentu zāle, Viesu salons, bibliotēka, bet arī Ministru prezidenta darba kabinets un unikāls panorāmas skats no ēkas jumta līdzās Latvijas valsts karogam. Digitālajā ekskursijā iekļauta arī iepriekš tikai nostāstos aprakstīta vieta – aiz biezām metāla durvīm esošs “bunkurs”, kurā 1991.gada trauksmainajos notikumos patvērās toreizējais Ministru prezidents Ivars Godmanis. Brīvības bulvāra 36.namā mīt arī Augstākā tiesa jeb Senāts, un digitālajā ekskursijā apskatāma arī Senāta sēžu zāle un Augstākās tiesas priekšsēdētāja darba ...\nhttp://www.juristavards.lv/zinas/273900-tiesu-pils-80-gadadiena-atver-virtualo-ekskursiju-pa-eku/\n273900\nMon, 10 Dec 2018 08:50:00 +0200\n\n\n"Latvijas Vēstnesis" – gadsimta tradīcijā balstīta attīstība\n Infografika. #Vēstnesim100: Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības "Pagaidu Valdības Vēstnesis" apskatei un lejuplādei – īpašais 1. numurs (14.12.1918.). Pirmajā lapā pirmā vēsts – par Latvijas valsts izveidošanu. Mūsdienīga demokrātiska un tiesiska valsts nevar funkcionēt, ja iedzīvotājiem nav pieejami likumi un cita tiem tiesiski saistoša informācija. Oficiālais izdevums – tiesību institūts, kuram ir fundamentāla nozīme ikvienas valsts pastāvēšanā. 2018. gadā atzīmējam arī Latvijas oficiālā izdevēja iedibināšanas apaļo gadadienu. Gadsimta laikā mainījies veids, kā iedzīvotājiem piedāvāt saturu – mūsdienu vēstnesis ir arī stāsts par viedu e-pārvaldi, informācijas drošību un inovatīviem IT risinājumiem, taču tā sūtība ir nemainīga un saaugusi ar valsts esību un tiesiskajiem pamatiem.  Šodien oficiālais izdevējs “Latvijas ...\nhttp://www.juristavards.lv/zinas/273891-latvijas-vestnesis-gadsimta-tradicija-balstita-attistiba/\n273891\nFri, 07 Dec 2018 10:42:00 +0200\n\n\nValsts pārvaldes reformu plāna 2018. gada fokuss – darbinieki, funkcijas un pakalpojumi\nValsts kancelejas direktors Jānis Citskovskis norāda: “Pirmo gadu Reformu plāna izpildē raksturo sistemātisks darbs pie esošās situācijas izvērtēšanas, problēmjautājumu definēšanas, risinājumu radīšanas un valsts pārvaldes iestāžu izpratnes veicināšanas. Pārmaiņu vadība nereti nav viegla un ātri veicama, it īpaši tik plašā sektorā kā valsts pārvalde, līdz ar to pirmais gads ir kā kursa noteikšana, kādā virzienā kuģim turpmāk doties. Jo precīzāk un tālredzīgāk tas tiks izdarīts, jo raitāks un sekmīgāks būs turpmākais divu gadu ceļš. Pateicos ikvienai valsts pārvaldes iestādei, kas atsaucās Valsts kancelejas aicinājumam pārskatīt savus procesus un funkcijas, kā arī pauda savu viedokli, kritiku un ierosmes Reformu plāna izpildei. 2018. gadā esam sasnieguši ļoti labus rādītājus cilvēkresursu attīstībā, funkciju centralizācijā un pakalpojumu ...\nhttp://www.juristavards.lv/zinas/273890-valsts-parvaldes-reformu-plana-2018-gada-fokuss-darbinieki-funkcijas-un-pakalpojumi/\n273890\nFri, 07 Dec 2018 09:36:15 +0200\n\n\nTieslietu padome spriedīs par tiesu priekšsēdētāju izvirzīšanas un iecelšanas kārtību\nŠā gada 28.novembrī spēkā stājās grozījumi likumā “Par tiesu varu”, kas paredz Tieslietu padomei noteikt kārtību tiesas priekšsēdētāja amata kandidātu izvirzīšanai un iecelšanai. Tieslietu padomes sēdes darba kārtībā arī tiesnešu karjeras jautājumi – tiesas priekšsēdētāja un vietnieka iecelšana, tiesnešu pārcelšana un aizstāšana. Darba kārtības projekts\nhttp://www.juristavards.lv/zinas/273889-tieslietu-padome-spriedis-par-tiesu-priekssedetaju-izvirzisanas-un-iecelsanas-kartibu/\n273889\nFri, 07 Dec 2018 09:23:21 +0200\n\n\nIzsludināta žurnāla “Jurista Vārds” lasītāju aptauja (2018)! \n\nhttp://www.juristavards.lv/zinas/273888-izsludinata-zurnala-jurista-vards-lasitaju-aptauja-2018/\n273888\nThu, 06 Dec 2018 14:01:05 +0200\n\n\nSatversmes tiesas priekšsēdētājas vietniecei Sanitai Osipovai piešķir Valsts policijas apbalvojumu\nSvinīgo apbalvojumu pasniegšanas ceremoniju atklāja Valsts policijas Galvenās kriminālpolicijas pārvaldes priekšnieks Andrejs Grišins. Viņš savā uzrunā sniedza vēsturisku ieskatu Latvijas kriminālpolicijas dibināšanā un tās attīstībā līdz mūsdienām, vienlaikus uzsverot kriminālpolicijas īpašo lomu Latvijā. Viņš sacīja – neraugoties uz to, ka noziedzības formas mainās, policijas darbinieki ir gatavi nākotnes izaicinājumiem un kopā ar saviem uzticamajiem sadarbības partneriem tos nešaubīgi pārvarēs. Sanita Osipova izteica pateicību par saņemto apbalvojumu un atzina, ka tiesu vara tāpat kā Valsts policija ikdienā dara vienu darbu – stiprina Latvijā tiesiskumu. Viņa aicināja šo darbu darīt ar visaugstāko atbildību, lai nostiprinātu Latvijas kā demokrātiskas tiesiskas valsts pamatvērtības. Pasākuma laikā tika apbalvoti Valsts policijas Galvenās kriminālpolicijas ...\nhttp://www.juristavards.lv/zinas/273887-satversmes-tiesas-priekssedetajas-vietniecei-sanitai-osipovai-pieskir-valsts-policijas-apbalvojumu/\n273887\nThu, 06 Dec 2018 13:23:26 +0200\n\n\nSaeima konceptuāli atbalsta policijas darbinieku tiesību paplašināšanu\nPlānotie likuma grozījumi deleģē policijas darbiniekiem tiesības nogādāt iestādēs, kas sniedz atskurbšanas pakalpojumus, ārstniecības iestādēs vai mājoklī personas, kuras alkohola, narkotisko, psihotropo vai toksisko vielu lietošanas rezultātā zaudējušas spēju patstāvīgi pārvietoties, orientēties vai var nodarīt kaitējumu apkārtējiem vai pašas sev. Pašlaik likums paredz, ka policijas darbiniekiem ir tiesības attiecīgās personas nogādāt ārstniecības iestādēs vai mājoklī, bet, ja tas nav iespējams, – policijas iestādē, kur persona tiek turēta speciāli iekārtotās telpās līdz atskurbšanai, bet ne ilgāk par 12 stundām. Tomēr praksē policijas iestādēs nav speciāli ierīkotu telpu atskurbšanai, un personu ievietošana policijas iestāžu pagaidu turēšanas telpās gan Latvijas tiesu institūcijās, gan starptautiskā sabiedrībā var tikt vērtēta kā ...\nhttp://www.juristavards.lv/zinas/273886-saeima-konceptuali-atbalsta-policijas-darbinieku-tiesibu-paplasinasanu/\n273886\nThu, 06 Dec 2018 11:59:05 +0200\n\n\nSaeima galīgajā lasījumā atbalsta “pagaidu budžetu”\nGrozījumi paredz, ka nākamā gada budžeta izdevumi nevarēs pārsniegt vidēja termiņa budžeta ietvara likumā attiecīgam gadam noteiktos izdevumus. Izmaiņas likumā nepieciešamas, jo līdz šim, kad Saeimas vēlēšanu gadā kavējās valsts budžeta pieņemšana un tas nevarēja stāties spēkā 1. janvārī, izdevumiem varēja tērēt vienu divpadsmito daļu no iepriekšējā gadā piešķirtā finansējuma, un tas nav pietiekami, lai, piemēram, pedagogi no nākamā gada turpinātu saņemt lielākas algas, nodrošinātu mērķdotācijas pašvaldībām, lielāku atalgojumu tiesnešiem, teikts grozījumu anotācijā. Grozījumi arī paredz, ka Finanšu ministrijai savā mājaslapā būs jāpublicē finanšu ministra apstiprinātie valsts darbībai nepieciešamie valsts budžeta izdevumi, aizdevumi un aizņēmumu limiti. Saeima šodien arī atbalstīja ierosinājumu nākamgad 8,3 miljonus eiro ...\nhttp://www.juristavards.lv/zinas/273885-saeima-galigaja-lasijuma-atbalsta-pagaidu-budzetu/\n273885\nThu, 06 Dec 2018 11:57:41 +0200\n\n\nSaeima galīgajā lasījumā pieņem atlīdzības likuma grozījumus par tiesnešu atalgojuma palielināšanu Iesūtne\nIzmaiņas likumā nepieciešamas saistībā ar šī gada 26. oktobra Satversmes tiesas spriedumu, kurā par pamatlikumam neatbilstošām atzītas normas par tiesnešu atalgojuma noteikšanu. Patlaban rajona tiesas tiesneša mēnešalga noteikta 1966 eiro apmērā, un konstitucionālā tiesa norādījusi, ka tiesnešu darba samaksas faktiskā vērtība nenodrošina tiesnešu finansiālo neatkarību. Saskaņā ar spriedumu neatbilstošās normas spēku zaudēs nākamā gada 1. janvārī. Piedāvātais risinājums paredz nodrošināt konkurētspējīgu un amata prasībām atbilstošu atlīdzību, kas būtu līdzvērtīga līdzīgu amatu atlīdzībai citos varas atzaros, kā arī citās valstīs. Tas motivētu jaunos profesionāļus pieteikties tiesneša un prokurora amatam, teikts likumprojekta anotācijā. Grozījumi paredz mainīt līdzšinējo kārtību, kad amatalga ik gadu tiek pārskatīta ...\nhttp://www.juristavards.lv/zinas/273884-saeima-galigaja-lasijuma-pienem-atlidzibas-likuma-grozijumus-par-tiesnesu-atalgojuma-palielinasanuiesutne/\n273884\nThu, 06 Dec 2018 11:56:20 +0200\n\n\nKampaņā “Viltotā realitāte” aicinās dāvanām neizvēlēties viltojumus\nVID Muitas pārvaldes dati liecina, ka šī gada 9 mēnešos visvairāk tika izņemts apavu ar viltotām preču zīmēm – 78 % no kopējā viltoto preču daudzuma. 18 % no izņemtajām precēm bija viltotās etiķetes un iepakojumi, savukārt – 2 % – mobilie telefoni un to aksesuāri. “Mūsdienās vilto ne tikai apģērbu, rokas pulksteņus un rokassomas, bet arī mašīnu rezerves daļas, elektropreces, medikamentus, rotaļlietas un kosmētiku. Krāpnieki mēģina atdarināt un uzdot par oriģināliem ražojumiem visdažādākās preces. Viltojumi bieži tiek ražoti, neievērojot drošības un kvalitātes standartus, tas var radīt draudus cilvēku veselībai un drošībai. Tādēļ pirms pirkuma veikšanas aicinu pārliecināties, vai tiešām izvēlētā prece vai produkts ir īsts, nav viltots,” aicina Patentu valdes direktors Sandris Laganovskis. Pēc pēdējiem EUIPO datiem viltotu preču tirdzniecība ...\nhttp://www.juristavards.lv/zinas/273883-kampana-viltota-realitate-aicinas-davanam-neizveleties-viltojumus/\n273883\nThu, 06 Dec 2018 10:03:20 +0200\n\n