Jursta Vārds - Ziņas http://www.juristavards.lv Ziņas lv http://www.juristavards.lv Sun, 18 Feb 2018 03:19:05 -0700 http://www.juristavards.lv/img/logo.png Jurista Vārds http://www.juristavards.lv 240 47 \nSkolēnu zīmējumu un domrakstu konkursa noslēguma pasākums Satversmes tiesā\n–           Zīmējumu konkursā “Mana Satversme” godalgotas vietas ieguva šādi skolēni: I vieta – Līvānu 2. vidusskolas skolniece Anastasija Ivanova; II vieta – Jaunsilavas pamatskolas skolniece Megija Grakoļska; III vieta – Bauskas sākumskolas skolniece Keita Kondore. –           Domrakstu konkursā “Mana Latvija un Satversme” 9. klašu grupā godalgotās vietas ieguva šādi skolēni: I vieta – Jaunsilavas pamatskolas skolniece Gabriela Usāne; II vieta – Drustu pamatskolas skolnieks Kaspars Krēvics; III vieta – Jaunsilavas pamatskolas skolniece Linda Čivča. –           Domrakstu konkursā “Mana Latvija un Satversme” 12. klašu grupā godalgotās vietas ieguva šādi ...\nhttp://www.juristavards.lv/zinas/272234-skolenu-zimejumu-un-domrakstu-konkursa-nosleguma-pasakums-satversmes-tiesa/\n272234\nFri, 16 Feb 2018 13:12:00 +0200\n\n\nIzglītos iepirkumu rīkotājus un pretendentus par riskiem iepirkumos\nPublisko iepirkumu joma ir vienlīdz svarīga gan godīgas un brīvas konkurences nodrošināšanā, gan racionālā valsts un pašvaldību līdzekļu izmantošanā. Vienlaikus iepirkumi ir paaugstināta riska vide, kurā nereti atklāti pārkāpumi, kas ir dažādu valsts uzraugošo iestāžu kompetencē. Lai iepirkumu rīkotājiem un pretendentiem vienviet nodrošinātu pēc iespējas pilnvērtīgu dažādu iestāžu informāciju par biežākajiem riskiem iepirkumos, KP, KNAB un IUB ir apvienojuši spēkus semināru ciklā “Par godīgu uzņēmējdarbību”, un šogad plānoti informatīvie pasākumi septiņās Latvijas lielākajās pilsētās. KP pēdējo piecu gadu laikā pieņēmusi 20 lēmumus par karteļiem jeb aizliegtām vienošanām starp iepirkumu pretendentiem, tādējādi šo pārkāpumu izceļot kā biežāk atklāto konkurences tiesību pārkāpumu. Tāpēc KP iepirkumu rīkotājus un pretendentus ...\nhttp://www.juristavards.lv/zinas/272223-izglitos-iepirkumu-rikotajus-un-pretendentus-par-riskiem-iepirkumos/\n272223\nFri, 16 Feb 2018 11:27:23 +0200\n\n\nSākusies pieteikšanās Eiropas Ilgtspējīgas attīstības nedēļai 2018\nEiropas Ilgtspējīgas attīstības nedēļā (European Sustainable Development Week – ESDW) ik gadu notiek vairāk nekā 4000 pasākumu, ko īsteno sociāli aktīvi iedzīvotāji, organizācijas un uzņēmumi, rūpējoties par mūsu planētas, cilvēku un resursu nākotni. Ikviens interesents ir aicināts iepazīties ar informāciju par ESDW, citu dalībnieku aktivitātēm un pieteikt savu ideju vai projektu, kas atbalsta ilgtspējīgu attīstību un ir vērsts uz Ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanu, ESDW tīmekļa vietnē. ESDW pauž atbalstu 2015. gadā apstiprināto 17 Ilgtspējīgas attīstības mērķu (IAM; Sustainable Development Goals – SDGs) sasniegšanā, šogad īpaši izceļot 2018. gada ANO augsta līmeņa politikas foruma redzeslokā izvirzīto tēmu – “Pāreja uz ilgtspējīgu un elastīgu sabiedrību”, kas koncentrējas galvenokārt ...\nhttp://www.juristavards.lv/zinas/272222-sakusies-pieteiksanas-eiropas-ilgtspejigas-attistibas-nedelai-2018/\n272222\nFri, 16 Feb 2018 10:01:38 +0200\n\n\nNorma, kas paredzēja pašnodarbinātai personai tiesības saņemt vecāku pabalstu vienīgi tad, ja tā bērna kopšanas dēļ neguva ienākumus, atbilst Satversmes 110. pantam\nApstrīdētā norma  Likuma „Par maternitātes un slimības apdrošināšanu” 10.4panta pirmās daļas 3. punkts (likuma redakcijā, kas bija spēkā no 2012. gada 1. janvāra līdz 2013. gada 31. decembrim) paredzēja, ka vecāku pabalstu piešķir un izmaksā sociāli apdrošinātai personai, kura kopj bērnu vai vairākus vienās dzemdībās dzimušus bērnus vecumā līdz vienam gadam (vienam no bērna vecākiem, vienam no adoptētājiem, kura aprūpē un uzraudzībā pirms adopcijas apstiprināšanas tiesā ar bāriņtiesas lēmumu nodots adoptējamais bērns, audžuģimenes loceklim, kurš noslēdzis līgumu ar pašvaldību, aizbildnim vai citai personai, kura saskaņā ar bāriņtiesas lēmumu bērnu faktiski kopj un audzina), ja šī persona ir nodarbināta pabalsta piešķiršanas dienā (ir uzskatāma par darba ņēmēju vai pašnodarbināto saskaņā ar likumu ...\nhttp://www.juristavards.lv/zinas/272221-norma-kas-paredzeja-pasnodarbinatai-personai-tiesibas-sanemt-vecaku-pabalstu-vienigi-tad-ja-ta-berna-kopsanas-del-neguva-ienakumus-atbilst-satversmes-110-pantam/\n272221\nThu, 15 Feb 2018 13:26:16 +0200\n\n\nIerosināta lieta par ministra rīkojumu, ar kuru daļēji apturēta Rēzeknes pilsētas domes lēmuma par ēdināšanas izmaksām Rēzeknes pilsētas izglītības iestādēs darbība\nApstrīdētais akts Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra (turpmāk arī – ministrs) 2017. gada 26. septembra rīkojums Nr. 1-2/7346 „Par Rēzeknes pilsētas domes 2016. gada 22. decembra lēmuma Nr. 1872 “Par ēdināšanas izmaksu noteikšanu Rēzeknes pilsētas izglītības iestādēs un uzcenojuma apstiprināšanu” (protokols Nr. 103, 13. punkts) 1.3. apakšpunkta daļā par ēdināšanas izmaksu (vecāku maksas) noteikšanu speciālajās pirmskolas izglītības iestādēs un 7. punkta darbības apturēšanuˮ[1]. Augstāka juridiska spēka norma Likuma “Par pašvaldībām” 49. pants: “Nelikumīgu domes izdoto saistošo noteikumu vai citu normatīvo aktu vai to atsevišķu punktu darbību, izņemot šā likuma 47. panta kārtībā pieņemto lēmumu darbību, ar motivētu rīkojumu aptur vides aizsardzības ...\nhttp://www.juristavards.lv/zinas/272220-ierosinata-lieta-par-ministra-rikojumu-ar-kuru-daleji-aptureta-rezeknes-pilsetas-domes-lemuma-par-edinasanas-izmaksam-rezeknes-pilsetas-izglitibas-iestades-darbiba/\n272220\nThu, 15 Feb 2018 12:55:27 +0200\n\n\nSaeima konceptuāli atbalsta iespēju ārpus kārtas vērtēt tiesnešu profesionalitāti\nLikumprojekts noteic, ka tiesnešu discplinārkolēģijai būs tiesības nosūtīt tiesnesi uz profesionālās darbības ārpuskārtas novērtēšanu. Tas būs ātrs un efektīvs veids, kā izvērtēt tiesneša profesionālās zināšanas, prasmes un kompetences ārpus kārtējās tiesnešu profesionālās darbības novērtēšanas, teikts likumprojekta anotācijā. Šobrīd tiesnešu profesionālās darbības ārpuskārtas novērtēšana tiek veikta, lemjot par tiesneša pārcelšanu vai aizstāšanu.  Paredzēts, ka lēmumu uzdot veikt tiesnesim ārpuskārtas novērtēšanu tiesnešu discplinārkolēģija varēs pieņemt vienlaikus ar disciplinārsoda uzlikšanu. Šo lēmumu varēs pārsūdzēt vienlaikus ar lēmumu par disciplinārsoda uzlikšanu.  Ar likumprojektu paredzēts mainīt tiesnešu disciplinārkolēģijas sastāvu, nosakot, ka tās sastāvā ir ...\nhttp://www.juristavards.lv/zinas/272219-saeima-konceptuali-atbalsta-iespeju-arpus-kartas-vertet-tiesnesu-profesionalitati/\n272219\nThu, 15 Feb 2018 11:54:23 +0200\n\n\nVideoierakstā LU 76. starptautiskās zinātniskās konferences sekciju sēdes krimināltiesībās\nKonferences sekcijas sēde "Mūsdienu krimināltiesību un kriminālprocesa attīstības galvenās tendences. Krimināltiesību aktuālās attīstības tendences un problēmas" Konferences sekcijas sēde "Mūsdienu krimināltiesību un kriminālprocesa attīstības galvenās tendences. Kriminālprocesa un kriminālistikas aktuālās problēmas"\nhttp://www.juristavards.lv/zinas/272217-videoieraksta-lu-76-starptautiskas-zinatniskas-konferences-sekciju-sedes-kriminaltiesibas/\n272217\nThu, 15 Feb 2018 09:48:03 +0200\n\n\nNo 15. februāra līdz 3. aprīlim jāiesniedz valsts amatpersonas deklarācija par 2017. gadu \nJa gadījumā ir nozaudēts VID piešķirtais EDS identifikators un parole, to vairs nav nepieciešams atjaunot. Gan valsts amatpersonas deklarāciju, gan jebkuru citu dokumentu iespējams iesniegt EDS, autorizējoties ar internetbankas rekvizītiem. Aizpildot deklarāciju, pēc attiecīgās deklarācijas sadaļas atvēršanas tajā iespējams iegūt informāciju, kas par minēto personu pieejama dažādās valsts informācijas sistēmās un ir nepieciešama deklarācijas aizpildīšanai (par īpašumā vai kopīpašumā esošiem nekustamajiem īpašumiem, kas reģistrēti zemesgrāmatā; par valdījumā vai lietošanā esošajiem nekustamajiem īpašumiem, kuri reģistrēti Valsts zemes dienesta pārziņā esošā valsts informācijas sistēmā "Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēma"; par īpašumā vai valdījumā esošiem transportlīdzekļiem, kuri ...\nhttp://www.juristavards.lv/zinas/272216-no-15-februara-lidz-3-aprilim-jaiesniedz-valsts-amatpersonas-deklaracija-par-2017-gadu/\n272216\nThu, 15 Feb 2018 09:34:37 +0200\n\n\nProkuratūras paziņojums Parlamentārās izmeklēšanas komisijas aicinājuma sakarā\nKriminālprocesa likuma 373. panta trešajā daļā noteikts, ka ar resorisko pārbaudi šī likuma izpratnē saprot valsts iestādes un tās amatpersonu veiktu pārbaudi attiecībā uz iespējamu likuma pārkāpumu, izmantojot šīs iestādes darbību regulējošajā likumā noteiktās pilnvaras, kas nav kriminālprocesuālās pilnvaras. Ievērojot šīs normas prasības, resoriskā pārbaude kriminālprocesa Nr. 16870000911 izmeklēšanas gaitas izvērtēšanai nav piemērojama. Ņemot vērā iepriekš minēto, ģenerālprokuroram nav tiesības izveidot starpinstitucionālu komisiju no tiesībsargājošo iestāžu pārstāvjiem resoriskās pārbaudes veikšanai kriminālprocesa Nr. 16870000911 uzsākšanas pamatotības un izmeklēšanas gaitas izvērtēšanai. Ievērojot Kriminālprocesa likuma 36.–37. panta prasības, prokurora uzraudzību par izmeklēšanu kriminālprocesā Nr. 16870000911 ...\nhttp://www.juristavards.lv/zinas/272215-prokuraturas-pazinojums-parlamentaras-izmeklesanas-komisijas-aicinajuma-sakara/\n272215\nWed, 14 Feb 2018 11:03:41 +0200\n\n\nIzstrādātas vadlīnijas par iekšējās kontroles sistēmas pamatprasībām korupcijas riska novēršanai\nKNAB par vienu no  korupcijas novēršanas politikas prioritātēm ir noteicis pretkorupcijas politikas pārorientāciju no ārējās kontroles, ko realizē kontroles institūcijas, uz institūcijas iekšējo kontroli. Veicot korupcijas novēršanas funkcijas, KNAB secināja, ka iekšējās kontroles sistēmas korupcijas risku mazināšanai dažādās publiskās pārvaldes iestādēs ir ļoti atšķirīgas un bieži vien ir atkarīgas no subjektīviem faktoriem, piemēram, no speciālistu profesionālām  zināšanām un kompetences. Vēl arvien ne visās institūcijās iestāžu vadītāju izpratne par pasākumiem korupcijas risku novēršanai ir pietiekoša, lai mērķtiecīgi organizētu darbu risku ierobežošanai. KNAB ieskatā iekšējās kontroles sistēmas pilnveidošana ir viens no efektīvākajiem veidiem, kā mazināt korupcijas riskus valsts un pašvaldību institūcijās. Vadlīniju ...\nhttp://www.juristavards.lv/zinas/272214-izstradatas-vadlinijas-par-ieksejas-kontroles-sistemas-pamatprasibam-korupcijas-riska-noversanai/\n272214\nWed, 14 Feb 2018 09:09:19 +0200\n\n\nValdība atbalsta imigrācijas politikas konceptuālo ziņojumu\nKonceptuālā ziņojuma mērķis ir identificēt galvenos nosacījumus, kas turpmāk iekļaujami Imigrācijas likumā un, kas veicinātu līdzsvarotas un Latvijas interesēm atbilstošas ārzemnieku ieceļošanas sistēmas pilnveidošanu, nodrošinot valsts drošības, sabiedriskās kārtības un Latvijas iedzīvotāju interešu ievērošanu. Par katru jomu sniegti priekšlikumi esošās situācijas uzlabošanai, kurus būtu nepieciešams iekļaut jaunajā Imigrācijas likumā. Turpinot viedas imigrācijas politikas attīstību, iecerēts atvieglot nodarbinātības uzsākšanu tiem ārzemniekiem, kas iepriekš studējuši vai jau bijuši nodarbināti Latvijā - piemēram, atļauja mainīt darba devēju attiecīgajā sfērā, neanulējot uzturēšanās atļauju; nosacījums par termiņuzturēšanās atļaujas izsniegšanu uz sešu mēnešu garāku termiņu, lai ...\nhttp://www.juristavards.lv/zinas/272213-valdiba-atbalsta-imigracijas-politikas-konceptualo-zinojumu/\n272213\nWed, 14 Feb 2018 09:06:05 +0200\n\n\nIerosināta lieta par normām, kas nosaka personas ar invaliditāti tiesības uz speciāli pielāgotu vieglo automobili un pabalstu transporta izdevumu kompensēšanai\nApstrīdētās normas Valsts sociālo pabalstu likuma 12. panta pirmā daļa: „Pabalstu transporta izdevumu kompensēšanai piešķir personai, kurai pašai vai kuras bērnam likumā un citos normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā ir noteikta invaliditāte un izsniegts atzinums par medicīnisko indikāciju noteikšanu speciāli pielāgota vieglā automobiļa iegādei un pabalsta saņemšanai.”  Ministru kabineta 2014. gada 23. decembra noteikumu Nr. 805 „Noteikumi par prognozējamas invaliditātes, invaliditātes un darbspēju zaudējuma noteikšanas kritērijiem, termiņiem un kārtību” (turpmāk – Noteikumi Nr. 805) 9. pielikums, kurā ir uzskaitīti veselības traucējumi, kuri ir par pamatu atzinuma par medicīnisku indikāciju noteikšanu speciālo pielāgota vieglā automobiļa iegādei un pabalsta transporta izdevumu kompensēšanai (turpmāk – ...\nhttp://www.juristavards.lv/zinas/272212-ierosinata-lieta-par-normam-kas-nosaka-personas-ar-invaliditati-tiesibas-uz-speciali-pielagotu-vieglo-automobili-un-pabalstu-transporta-izdevumu-kompensesanai/\n272212\nTue, 13 Feb 2018 15:45:57 +0200\n\n\nPagaidu aizsardzības ietvaros atzīst par prettiesisku Rīgas satiksmes un Rīgas mikroautobusu satiksmes starpā noslēgto papildvienošanos\nPagaidu aizsardzība tiek piemērota tad, ja konkrētā gadījuma specifisko apstākļu dēļ ir nepieciešams pagaidu risinājums pirms vēl lietā tiek taisīts spriedums. Līdz ar to procesa dalībnieku iesniegto lūgumu par pagaidu noregulējumu tiesa izlemj vēl pirms lietas izskatīšanas pēc būtības, vērtējot pieteikuma pirmšķietamo pamatotību un ņemot vērā to informāciju, kas ir tiesas rīcībā pagaidu aizsardzības lūguma izlemšanas laikā. Lietā tika konstatēti turpmāk norādītie apstākļi. Pasūtītāja – Rīgas pilsētas pašvaldības SIA „Rīgas satiksme” – un pilnsabiedrība „Rīgas mikroautobusu satiksme” 2013. gada 4. janvārī noslēdza līgumu par paaugstināta servisa sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta maršrutu tīkla daļas maršrutos. Saskaņā ar līgumu pakalpojumus bija paredzēts ...\nhttp://www.juristavards.lv/zinas/272211-pagaidu-aizsardzibas-ietvaros-atzist-par-prettiesisku-rigas-satiksmes-un-rigas-mikroautobusu-satiksmes-starpa-noslegto-papildvienosanos/\n272211\nTue, 13 Feb 2018 14:57:14 +0200\n\n\nIevērojami paaugstinājusies maksātnespējas procesu uzraudzības efektivitāte\nTieslietu ministrs Dzintars Rasnačs uzsver, ka 2017. gads ir bijis būtisku pārmaiņu gads maksātnespējas jomas sakārtošanā, palielinot valsts lomu tās uzraudzības sistēmā. Arī MNA sekmīgais darbs apliecina pirms diviem gadiem Tieslietu ministrijas uzsāktās maksātnespējas uzraudzības sistēmas reformas mērķu sasniegšanu. Ministrs atzīst, ka mērķtiecīgi un konsekventi īstenoto reformu virzībā svarīga loma ir bijusi sadarbībai ar uzņēmēju organizācijām – Ārvalstu investoru padomi Latvijā, Latvijas Darba devēju konfederāciju, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameru un Latvijas Komercbanku asociāciju, kā arī politiskajam atbalstam no valdības un parlamenta. “Maksātnespējas procesu uzraudzības efektivitāte ir būtiski paaugstinājusies”, MNA un tiesībsargājošo iestāžu sadarbības nozīmi akcentē ministrs. MNA direktore Inese Šteina informēja, ka nozarei 2017. gads bijis zīmīgs ar ...\nhttp://www.juristavards.lv/zinas/272210-ieverojami-paaugstinajusies-maksatnespejas-procesu-uzraudzibas-efektivitate/\n272210\nMon, 12 Feb 2018 16:54:09 +0200\n\n\nGrozījumi likumā “Par tiesu varu” paplašina Tieslietu padomes un Augstākās tiesas departamentu tiesnešu kopsapulces pilnvaras\nTieslietu padomes funkciju paplašināšana Likuma grozījumi paredz, ka rajona (pilsētas) tiesas priekšsēdētāju amatā iecels, kā arī varēs no amata atbrīvot Tieslietu padome, nevis tieslietu ministrs, kā tas bija līdz šim. Tādas pašas izmaiņas arī attiecībā uz apgabaltiesas priekšsēdētāja iecelšanu un atbrīvošanu no amata. Saeima vairs nelems par tiesnešu pārcelšanu darbā augstāka vai zemāka līmeņa tiesā. Šis jautājums turpmāk būs Tieslietu padomes kompetencē. Tieslietu padome, nevis Ministru kabinets, noteiks tiesneša amata kandidāta atlases, stažēšanās un kvalifikācijas eksāmena kārtošanas kārtību. Tāpat Tieslietu padome, nevis Ministru kabinets, noteiks rajona (pilsētas) tiesas, to tiesu namus un zemesgrāmatu nodaļas, to darbības teritorijas un atrašanās vietas, kā arī apgabaltiesu teritorijas, to namus un to darbības ...\nhttp://www.juristavards.lv/zinas/272209-grozijumi-likuma-par-tiesu-varu-paplasina-tieslietu-padomes-un-augstakas-tiesas-departamentu-tiesnesu-kopsapulces-pilnvaras/\n272209\nMon, 12 Feb 2018 12:23:50 +0200\n\n\nPar kasācijas kārtībā izskatāmām lietām no 12. līdz 16. februārim\nAugstākās tiesas Administratīvo lietu departaments rakstveida procesā izskatīs septiņas kasācijas sūdzības par apelācijas instances vai pirmās instances tiesas spriedumiem un četras blakus sūdzības par zemākas instances tiesas lēmumiem. Kasācijas sūdzības iesniegtas lietās, kurās atbildētāji ir Valsts ieņēmumu dienests, Ieslodzījuma vietu pārvalde un Carnikavas novada pašvaldības aģentūra.   Augstākās tiesas Civillietu departaments rakstveida procesā izskatīs sešas kasācijas sūdzības par apelācijas instances tiesas spriedumiem un vienu blakus sūdzību par zemākas instances tiesas lēmumu. Augstākās tiesas Krimināllietu departaments rakstveida procesā izskatīs piecas lietas. Divās lietās saņemtas apsūdzēto vai aizstāvju kasācijas sūdzības. Vienā lietā saņemtas gan kasācijas sūdzības, gan prokurora kasācijas protests par apelācijas instances tiesas nolēmumu. Divas lietas izskatīs sakarā ar protestiem ...\nhttp://www.juristavards.lv/zinas/272208-par-kasacijas-kartiba-izskatamam-lietam-no-12-lidz-16-februarim/\n272208\nMon, 12 Feb 2018 09:18:41 +0200\n\n\nValsts prezidents nodod otrreizējai caurlūkošanai Saeimai grozījumus Publisko iepirkumu likumā\n“Jau septīto reizi Saeimā atgriežu likumu otrreizējai caurlūkošanai galīgajā lasījumā sasteigti virzītu un pienācīgi neizstrādātu priekšlikumu dēļ. Publisko iepirkumu likuma grozījumi uzskatāmi parāda, ka trešais lasījums nav īstais laiks, lai piedāvātu risinājumus, kas iepriekšējos lasījumos nav apspriesti un pienācīgi izstrādāti. Šāds sasteigts un nepārdomāts likumdošanas process nav Latvijas iedzīvotāju interesē,” norāda Valsts prezidents. Vēstulē Saeimas priekšsēdētājai Valsts prezidents norāda uz trešajā lasījumā virzītajās normās par pretendentu izslēgšanu no iepirkumiem pieļautajām būtiskajām nepilnībām, kas neļaus sasniegt normu deklarētos mērķus un var radīt papildus izdevumus un zaudējumus valsts budžetam saistībā ar iespējamiem Eiropas Savienības tiesību pārkāpumiem. Valsts prezidents arī vērš uzmanību uz likumā ...\nhttp://www.juristavards.lv/zinas/272187-valsts-prezidents-nodod-otrreizejai-caurlukosanai-saeimai-grozijumus-publisko-iepirkumu-likuma/\n272187\nFri, 09 Feb 2018 10:19:29 +0200\n\n\nDzintars Rasnačs: TM veiktā reforma ir būtiski uzlabojusi līdzekļu atgūšanu no uzturlīdzekļu parādniekiem\nDz. Rasnačs uzsver, ka Tieslietu ministrijas īstenotā reforma uzturlīdzekļu sistēmā ir būtiski paaugstinājusi tās efektivitāti. Galvenie reformas ieguvumi – tā ir veicinājusi parādnieku vietā izmaksāto līdzekļu atgūšanu valsts budžetā, tās rezultātā uzturlīdzekļu saņēmējiem samazināts administratīvais slogs, jo TM rosinātās izmaiņas tiesiskajā regulējumā būtiski atvieglojušas un paātrinājušas uzturlīdzekļu saņemšanas procesu. No parādniekiem regresa kārtībā atgūto līdzekļu apmērs ir strauji palielinājies, pateicoties pēdējos četros gados veiktajiem uzlabojumiem uzturlīdzekļu sistēmā – sākot ar parādnieku datu publiskošanu un beidzot ar ierobežojumiem attiecībā uz transportlīdzekļu un kuģošanas līdzekļu vadīšanas tiesību izmantošanu. Informatīvus pasākumus ir īstenojusi UGFA. 2017. gada oktobrī un novembrī vien UGFA nosūtījusi informatīvas ...\nhttp://www.juristavards.lv/zinas/272186-dzintars-rasnacs-tm-veikta-reforma-ir-butiski-uzlabojusi-lidzeklu-atgusanu-no-uzturlidzeklu-paradniekiem/\n272186\nFri, 09 Feb 2018 08:32:55 +0200\n\n\nLietu par mazo HES tiesībām saņemt zaudējumu atlīdzību nodod jaunai izskatīšanai\nAugstākā tiesa spriedumā atzīst, ka Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (turpmāk – Komisija) uzdevums bija noteikt tarifu, saskaņā ar kuru mazajām hidroelektrostacijām bija tiesības pārdot saražoto elektroenerģiju publiskajam tirgotājam atbilstoši Elektroenerģijas tirgus likuma 30. pantam. Nosakot šādu tarifu, Komisijas darbības būtība šajā gadījumā ir nevis regulēt (līdzsvarot intereses, noteikt ekonomiski pamatotu tarifu atkarībā no izmaksām), bet aprēķināt iepirkuma cenu atbilstoši likumā jau paredzētajam. Tādēļ likuma “Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem” 5. un 20. panta normas nevar būt pamats, lai Komisija izdarītu lietderības apsvērumus par to, kādu cenu labāk būtu noteikt atkarībā no ražotāja izmaksām. Komisijas kompetencē ir metodoloģiski pareizi aprēķini, bet ne likumā noteiktā cenas mehānisma mainīšana pēc būtības. Apkopojot minēto, ...\nhttp://www.juristavards.lv/zinas/272185-lietu-par-mazo-hes-tiesibam-sanemt-zaudejumu-atlidzibu-nodod-jaunai-izskatisanai/\n272185\nThu, 08 Feb 2018 14:02:41 +0200\n\n\nSaeima konceptuāli atbalsta likumprojektu par VDK dokumentu publiskošanu\nLikumprojekta “Likums par bijušās Valsts drošības komitejas dokumentu publiskošanu un PSRS/LPSR okupācijas režīma varas sistēmas izgaismošanu” mērķis ir nodrošināt PSRS/LPSR okupācijas režīma varas sistēmas izgaismošanu, publiskojot Latvijas Komunistiskās partijas un LPSR VDK dokumentus ar to zinātniskiem komentāriem, teikts likumprojekta anotācijā.  Likumprojekts paredz, ka visi LPSR VDK dokumenti, kuri šobrīd glabājas Satversmes aizsardzības biroja Totalitārisma seku dokumentēšanas centrā, tiks nodoti Latvijas Nacionālajam arhīvam, kur tie būs pilnā apmērā bez ierobežojumiem publiski pieejami.  Lai likums stātos spēkā, tas Saeimai jāskata vēl divos lasījumos. \nhttp://www.juristavards.lv/zinas/272184-saeima-konceptuali-atbalsta-likumprojektu-par-vdk-dokumentu-publiskosanu/\n272184\nThu, 08 Feb 2018 12:37:12 +0200\n\n