Jursta Vārds - Ziņas http://www.juristavards.lv Ziņas lv http://www.juristavards.lv Sat, 24 Jun 2017 18:26:34 -0700 http://www.juristavards.lv/img/logo.png Jurista Vārds http://www.juristavards.lv 240 47 \nNoziedzīgi iegūtas mantas konfiskācijas izpilde būs ātrāka un efektīvāka \nJaunpieņemtais Noziedzīgi iegūtas mantas konfiskācijas izpildes likums nodrošinās vienkāršāku un ātrāku izpildes procedūru, lai veicinātu noziedzīgi iegūtas mantas konfiskācijas neizbēgamību. Šobrīd Latvijai ir būtiski gan nacionālā, gan starptautiskā līmenī apliecināt gatavību cīnīties ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu un spēju efektīvi konfiscēt noziedzīgi iegūtos līdzekļus, nodrošinot atbilstošu tiesisko ietvaru un tā piemērošanas kapacitāti.   Ar veiktajiem grozījumiem pilnveidots noziedzīgi iegūtas mantas konfiskācijas kriminālprocesuālais regulējums un noteikts jauns pierādīšanas standarts attiecībā uz mantas atzīšanu par noziedzīgi iegūtu,kā arī   precizētas procesuālās normas attiecībā uz rīcību ar konfiscēto noziedzīgi iegūto mantu un paplašinātas iespējas konfiscēt noziedzīgi iegūtu mantu pirmstiesas ...\nhttp://www.juristavards.lv/zinas/270970-noziedzigi-iegutas-mantas-konfiskacijas-izpilde-bus-atraka-un-efektivaka/\n270970\nThu, 22 Jun 2017 14:41:25 +0200\n\n\nAugstākā tiesa brīdina Rīgas domi un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju par blakus lēmuma neizpildi\n2017. gada 24. februārī Augstākā tiesa pasludināja spriedumu administratīvajā lietā, kas ierosināta, pamatojoties uz SIA „NB” pieteikumu par labvēlīga administratīvā akta izdošanu – atļaujas izsniegšanu spēļu zāles atvēršanai Rīgā, Aleksandra Čaka ielā 39. Vienlaikus tika pieņemts blakus lēmums, kurā Augstākā tiesa vērsa Rīgas domes un Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas uzmanību uz Rīgas domes bezdarbību Rīgas vēsturiskā centra teritorijas sakārtošanā atbilstoši Rīgas domes 2006. gada 7. februāra saistošo noteikumu Nr. 38 „Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” 459. punktam. Blakus lēmumā Rīgas domei un Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijai bija uzlikts pienākums trīs mēnešu laikā no lēmuma spēkā stāšanās informēt Augstāko tiesu ...\nhttp://www.juristavards.lv/zinas/270969-augstaka-tiesa-bridina-rigas-domi-un-vides-aizsardzibas-un-regionalas-attistibas-ministriju-par-blakus-lemuma-neizpildi/\n270969\nThu, 22 Jun 2017 14:23:46 +0200\n\n\nDisciplināri sodītu tiesnešu vārdi būs publiski pieejami\nGrozījumi paredz, ka disciplinārlietā pieņemto lēmumu, tostarp par disciplinārsoda uzlikšanu, pēc tā spēkā stāšanās Tiesnešu kolēģija publicē mājaslapā internetā, aizsedzot tikai to informācijas daļu, kas atklāj personas datus, tajā skaitā sensitīvos, izņemot vārdu un uzvārdu. Patlaban, publiskojot disciplinārlietas lēmumu, informācijas daļa, kas atklāj tiesneša identitāti, ir jāaizsedz.  Grozījumi arī paredz, ka lēmumu par disciplinārlietas nosūtīšanu Ģenerālprokuratūrai lemšanai par kriminālprocesa uzsākšanu pret tiesnesi nepublicē. Tas nepieciešams, lai ievērotu nevainīguma prezumpcijas principu, kā arī nekaitētu izmeklēšanas interesēm, teikts likumprojekta anotācijā.  Tāpat ar izmaiņām paredzēts papildināt likumu ar kārtību, kādā publicētos lēmumus dzēš no mājaslapas, kā arī veikti vēl citi precizējumi, tostarp normās, kas ...\nhttp://www.juristavards.lv/zinas/270968-disciplinari-soditu-tiesnesu-vardi-bus-publiski-pieejami/\n270968\nThu, 22 Jun 2017 14:14:42 +0200\n\n\nSaeima pieņem jaunu regulējumu noziedzīgi iegūtas mantas konfiskācijas izpildei\nJaunā tiesiskā regulējuma mērķis ir nodrošināt efektīvu noziedzīgi iegūtas mantas konfiskācijas izpildi, apmierinot pamatotus cietušo prasījumus. Likumā iekļauts pamatprincips, ka konfiskācijas izpildes rezultātā iegūtajiem finanšu līdzekļiem no konfiscētās kustamās vai nekustamās mantas pārdošanas pamatā jānonāk valsts budžetā. No šiem līdzekļiem sākotnēji paredzēts izmaksāt tikai kaitējuma kompensāciju cietušajam un nolēmuma izpildes izdevumus. Jaunajā likumā paredzēti no pašreizējā regulējuma būtiski atšķirīgi konfiskācijas izpildes principi. Proti, uz mantu, kas atzīta par noziedzīgi iegūtu un konfiscētu, tās ieguvējam nebūs tiesību celt īpašuma prasību. Savukārt personas, kuru tiesības būs aizskartas ar mantas konfiskāciju, varēs vērsties tiesā par zaudējumu atlīdzināšanu vispārējā kārtībā, bet nevarēs pretendēt uz mantu vai naudu, ...\nhttp://www.juristavards.lv/zinas/270967-saeima-pienem-jaunu-regulejumu-noziedzigi-iegutas-mantas-konfiskacijas-izpildei/\n270967\nThu, 22 Jun 2017 14:13:02 +0200\n\n\nSaeima nosaka, ka būs jāpublicē arī valsts iestāžu darbinieku atalgojums\nPašlaik Valsts pārvaldes iekārtas likumā noteikts, ka publicēts tiek valsts iestāžu amatpersonu atalgojums. Šodien likumā tika noteikts, ka iestādes visām amatpersonām un visiem darbiniekiem aprēķināto atalgojumu un citas pienākošās naudas summas katru mēnesi jāpublicē iestādes mājaslapā internetā, norādot vārdu, uzvārdu, amatu un izmaksātā atalgojuma summu, ja likums nenosaka citādi. Informācijai par iestādes amatpersonām un darbiniekiem aprēķināto atalgojumu un pienākošām naudas summām iestādes mājaslapā internetā būs jāatrodas ne mazāk kā desmit gadu. Ministru kabinets noteiks iestādes, amatpersonas un darbiniekus, kuru atalgojums un pienākošās naudas summas nebūs publicējamas valsts drošības apsvērumu dēļ. Tāpat noteikts, ka informācija par iestādes mantu un kontu stāvokli ir publiski pieejama, ja likums nenosaka citādi. Iestādēm privāttiesiskos līgumus, izņemot darba ...\nhttp://www.juristavards.lv/zinas/270966-saeima-nosaka-ka-bus-japublice-ari-valsts-iestazu-darbinieku-atalgojums/\n270966\nThu, 22 Jun 2017 14:10:04 +0200\n\n\nTieslietu ministrs vairs nevarēs rosināt disciplinārlietas par AT tiesnešiem\nŠādas izmaiņas Tiesnešu disciplinārās atbildības likumā bija rosinājusi Tieslietu padome. Tieslietu padome skaidro, ka AT kopš 2017. gada 1. janvāra ir tikai kasācijas instance un tieslietu ministram attiecībā uz AT nav administrēšanas, organizatoriskās vadības vai arī pārbaudes funkcijas. Šo lēmumu parakstījis Tieslietu padomes un Augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs. Iepriekš diskusijās Juridiskajā komisijā šodien pieņemto izmaiņu nepieciešamība tika pamatota ar tiesu varas neatkarības nodrošināšanu. Likumā paliek spēkā norma, ka disciplinārlietu par AT tiesnešiem varēs rosināt Augstākās tiesas priekšsēdētājs.\nhttp://www.juristavards.lv/zinas/270965-tieslietu-ministrs-vairs-nevares-rosinat-disciplinarlietas-par-at-tiesnesiem/\n270965\nThu, 22 Jun 2017 14:08:30 +0200\n\n\nDeputāti nolemj publiskot disciplināri sodīto tiesnešu vārdus\nTM piedāvātās izmaiņas veiktas, ņemot vērā arī Eiropas Padomes Pretkorupcijas starpvalstu grupas jeb GRECO atzinumu, ka tiesas darba atklātums ir viens no šī sistēmas pamatprincipiem. Minētā jautājuma sakārtošanu aktualizējis arī saistīts Satversmes tiesas spriedums. Likumā veiktas arī citas izmaiņas. Pašlaik normatīvajā aktā noteikts, ka disciplinārsodu tiesnesim var uzlikt ne vēlāk kā trīs mēnešus pēc disciplinārā vai administratīvā pārkāpuma atklāšanas dienas. Šī norma papildināta, nosakot, ka šajā laikā netiks skaitīts tiesneša pagaidu prombūtnes laiks. Par pagaidu prombūtnes laiku tiks uzskatīts atvaļinājums, pārejošas darbnespējas laiks, vai laiks, kad tiesnesis nepildīs amata pienākumus citu attaisnojušu iemeslu dēļ.  Reizē saglabāta norma, ka disciplinārsodu tiesnesim jāpiemēro ne vēlāk kā divu gadu laikā pēc disciplinārā vai ...\nhttp://www.juristavards.lv/zinas/270964-deputati-nolemj-publiskot-disciplinari-sodito-tiesnesu-vardus/\n270964\nThu, 22 Jun 2017 14:07:06 +0200\n\n\nSaeimas komisijām nodod apjomīgo Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumu\nepriekš valdībā atbalstītie Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma (NILLTFNL) grozījumi cita starpā paredz jaunas prasības par juridisko personu patiesā labuma guvēja atklāšanu. Ar šiem grozījumiem tiks pārņemtas jaunās Eiropas direktīvas naudas atmazgāšanas novēršanas jomā (AML IV direktīvas) prasības, kā arī likums tiks pilnveidots atbilstoši starptautiskās Finanšu darījumu darba grupas un Eiropas Padomes "Moneyval" ekspertu ieteikumiem. NILLTFNL grozījumu anotācijā skaidrots, ka AML IV direktīva paredz plašāku patiesā labuma guvēja definīciju un pienākumus Eiropas Savienības dalībvalstīm saistībā ar patiesā labuma guvēju identifikāciju, tostarp uzliek pienākumu dalībvalstīm nodrošināt, ka juridiskās personas iegūst un glabā informāciju par to patiesā labuma guvējiem. AML IV direktīva paredz, ...\nhttp://www.juristavards.lv/zinas/270963-saeimas-komisijam-nodod-apjomigo-noziedzigi-iegutu-lidzeklu-legalizacijas-un-terorisma-finansesanas-noversanas-likumu/\n270963\nThu, 22 Jun 2017 12:46:21 +0200\n\n\nPieņem regulējumu, kas atvieglos noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas izmeklēšanu\nIzmaiņas Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā "pazemina latiņu" attiecībā uz pierādīšanas procesu, lai padarītu šo uzdevumu vienkāršāku, iepriekš žurnālistiem skaidroja Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas priekšsēdētājs Ainars Latkovskis. Likumā noteikts, ka noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācija būs arī citas personas noziedzīgi iegūtu līdzekļu iegūšana īpašumā, valdījumā vai lietojumā vai to realizēšana, apzinoties, ka šie līdzekļi ir noziedzīgi iegūti. Likuma izmaiņas stāsies spēkā 2017. gada 1. augustā. Saeimai šodien vēl jālemj par vairākiem saistītajiem likumprojektiem, kuru viens no mērķiem ir efektivizēt un uzlabot noziedzīgi iegūtas mantas konfiskācijas kārtību.\nhttp://www.juristavards.lv/zinas/270962-pienem-regulejumu-kas-atvieglos-noziedzigi-iegutu-lidzeklu-legalizacijas-izmeklesanu/\n270962\nThu, 22 Jun 2017 12:43:05 +0200\n\n\nParlaments atbalsta plašus grozījumus tiesu darbības jomā, arī lielāku pilnvaru noteikšanu Tieslietu padomei\nGrozījumi likumā "Par tiesu varu" sagatavoti, ņemot vērā Tiesiskās vides pilnveides komisijas aicinājumu paplašināt Tieslietu padomes pilnvaras tiesnešu karjeras virzībā, kā arī Eiropas Padomes Pretkorupcijas starpvalstu grupas (GRECO) rekomendācijas ar mērķi stiprinātu tiesu varas iestāžu neatkarību. Ar rekomendāciju īstenošanu plānots mazināt politisko ietekmi attiecībā uz tiesnešu karjeras, tai skaitā, tiesnešu izvirzīšanas, iecelšanas, apstiprināšanas un pārcelšanas jautājumiem. Tieslietu padomes kompetenci paredzēts paplašināt rajona (pilsētas) tiesas priekšsēdētāja un apgabaltiesas priekšsēdētāja iecelšanā, izraudzīšanās kārtībā, un atbrīvošanā no amata, tiesneša pārcelšanā uz vakanto tiesneša amatu ...\nhttp://www.juristavards.lv/zinas/270961-parlaments-atbalsta-plasus-grozijumus-tiesu-darbibas-joma-ari-lielaku-pilnvaru-noteiksanu-tieslietu-padomei/\n270961\nThu, 22 Jun 2017 12:40:03 +0200\n\n\nEiropas Savienības šķīrējtiesnešiem jaunas iespējas \nLai nodrošinātu Komisijas Īstenošanas lēmuma (ES) 2016/1250 (2016. gada 12. jūlijs) saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 95/46/EK par pienācīgu aizsardzību, ko nodrošina ES un ASV privātuma vairogs, efektīvāku regulējuma izpildi, Eiropas Komisija un Amerikas Savienoto Valstu  Tirdzniecības departaments aicina dalībvalstu šķīrējtiesnešus, kuri vēlas tik iekļauti neatkarīgā arbitrāžas sistēmā*, un atbilst prasībām, kas izklāstītas federālā reģistra paziņojumā var iesniegt pieteikumu, nosūtot uz to elektronisko pasta adresi Nasreen.Djouini@trade.gov, kas norādīta minētajā lēmumā. * Arbitrāžas sistēma paredz publiski pieejamu informāciju personām, kuru dati tiek nodoti ASV kompānijām un uzskata, ka saskaņā ar normatīvajos aktos noteiktām prasībām tiek pārkāptas viņu personas datu aizsardzības tiesības.  Pieteikuma veidlapa jāiesniedz līdz 2017. gada 14. ...\nhttp://www.juristavards.lv/zinas/270959-eiropas-savienibas-skirejtiesnesiem-jaunas-iespejas/\n270959\nThu, 22 Jun 2017 12:30:17 +0200\n\n\nDisciplinārlietu komisija nolemj izteikt zvērinātam tiesu izpildītājam piezīmi\nDisciplinārlietu komisija pieņēma lēmumu, kurā konstatēts, ka zvērināts tiesu izpildītājs, sastādīdams aktus par fakta fiksēšanu, tajos paša redzēto aizstājis ar secinājumiem, ko zvērināts tiesu izpildītājs, veicot fakta fiksēšanu, nav tiesīgs darīt. Izvērtējot konstatētos apstākļus, zvērināta tiesu izpildītāja paskaidrojumus, konstatētā disciplinārpārkāpuma raksturu un būtību, kā arī ziņas, kas raksturo iepriekšējo darbu zvērināta tiesu izpildītāja amatā, disciplinārlietu komisija nolēma izteikt zvērinātam tiesu izpildītājam piezīmi.\nhttp://www.juristavards.lv/zinas/270958-disciplinarlietu-komisija-nolemj-izteikt-zverinatam-tiesu-izpilditajam-piezimi/\n270958\nThu, 22 Jun 2017 12:26:50 +0200\n\n\nVeloservisa un Valsts ieņēmumu dienesta lietu nodod jaunai izskatīšanai\nAugstākā tiesa lietu izskatīja sakarā ar Valsts ieņēmumu dienesta kasācijas sūdzību par Administratīvās apgabaltiesas 2014. gada 27. marta spriedumu. Augstākā tiesa pērn janvārī apturēja tiesvedību šajā lietā, lai uzdotu Eiropas Savienības Tiesai prejudiciālus jautājumus. Uzdodot jautājumus, Augstākā tiesa vēlējās noskaidrot, kā vispārīgi konkretizējams Eiropas Padomes 1992. gada 12. oktobra regulas Nr. 2913/92 par Kopienas Muitas kodeksa izveidi 220. panta otrās daļas „b” apakšpunktā minētais importētāja pienākums rīkoties labā ticībā, ja Eiropas Komisijas Eiropas Krāpšanas apkarošanas biroja (OLAF) ziņojums satur iegūtas ziņas, kas liecina gan par eksportētāja sniegtām nepatiesām ziņām eksportētājas valsts muitas iestādēm, gan ziņas, kas liecina, ka eksportētājas valsts muitas iestāde ir kļūdījusies, izsniedzot A sertifikātu. Tāpat bija noskaidrojams, kāda tiesiska nozīme ...\nhttp://www.juristavards.lv/zinas/270957-veloservisa-un-valsts-ienemumu-dienesta-lietu-nodod-jaunai-izskatisanai/\n270957\nWed, 21 Jun 2017 15:42:21 +0200\n\n\nIzdots Latvijas Universitātes 75. konferences rakstu krājums juridiskajā zinātnē\nIkgadējā Latvijas Universitātes zinātniskā konferences notiek kopš 1945. gada un to mērķis ir nodrošināt pētījumu rezultātu, ideju un domu apmaiņu zinātnieku, docētāju, studentu un viesu starpā, kas ir viena no neatņemamām zinātniskās darbības sastāvdaļām. Šogad, konferences 75. jubilejas gadā Latvijas Republikas Satversmei aprit 95 gadi. Tieši šī nozīmīgā jubileja vienīgajam Latvijas normatīvajam aktam, uz kura būvēta Latvijas valsts un tās tiesību sistēma, bija neapšaubāms iemesls Latvijas Universitātes 75. konferences juridiskajai zinātnei veltīto plenārsēdi šā gada februārī aizvadīt Satversmes gadadienas zīmē. Papildus priekšlasījumi juridiskajā zinātnē vēl mēneša garumā turpinājās astoņās sekciju sēdēs, ietverot visas tiesību nozares.  Jūnija vidū klajā nācis LU 75. zinātniskās konferences rakstu krājums "Latvijas Republikas Satversmei - ...\nhttp://www.juristavards.lv/zinas/270956-izdots-latvijas-universitates-75-konferences-rakstu-krajums-juridiskaja-zinatne/\n270956\nWed, 21 Jun 2017 14:43:41 +0200\n\n\nR. Kronbergs: VK ieteikumi apstiprina nepieciešamību turpināt jau uzsāktās reformas tiesu sistēmā\nAizvadītajos divos gados tieslietu nozares attiecīgās institūcijas jau ir uzsākušas īstenot lielāko daļu no Valsts kontroles minētajiem ieteikumiem. Turklāt ir izdevies sasniegt gan Baltijā, gan ES valstu līmenī atzinīgus vērtējumus atsevišķās tieslietu jomās, ko apstiprina arī Valsts kontroles ziņojums: administratīvo lietu izskatīšanā Latvijai ir augstākais lietu pabeigšanas koeficents Baltijas valstīs, Latvijai ir augsti sasniegumi tiesu modernizācijas jomā – iespēja elektroniski iesniegt dokumentus un sekot līdzi lietas virzībai, kopumā  ir uzlaboti lietu izskatīšanas ilguma rādītāji un ieviesta tiesnešu profesionālās darbības novērtēšana. Savukārt kā turpmāko četru gadu reformu prioritāte ir izvirzīta komercstrīdu risināšanas kārtības paātrināšana, kas ir būtiks jautājums uzņēmējiem.  Tieslietu ministrijas valsts sekretārs Raivis Kronbergs ...\nhttp://www.juristavards.lv/zinas/270955-r-kronbergs-vk-ieteikumi-apstiprina-nepieciesamibu-turpinat-jau-uzsaktas-reformas-tiesu-sistema/\n270955\nWed, 21 Jun 2017 14:02:30 +0200\n\n\nValsts kontrole: jāturpina darbs pie tiesu darbības efektivitātes paaugstināšanas\nValsts kontrole vērtēja, vai Tieslietu ministrijas īstenotie pasākumi tiesu sistēmas darbības efektivitātes paaugstināšanai 2009.–2015. gadā ir bijuši veiksmīgi un Latvijas tiesu sistēmā pastāvošās problēmas ir novērstas. Saskaņā ar Tieslietu ministrijas izvērtējumu ir izdevies izpildīt 87,5 % no plānotā, taču rezultatīvie rādītāji sasniegti vien 47 % apmērā. Būtiskākās jomas, kurās Valsts kontroles ieskatā progresam būtu jābūt lielākam, ir tiesvedības ilguma un tiesnešu noslodzes rādītāji, cilvēkresursu efektīva plānošana un attīstība. Tiesas nolēmumu kvalitāte uzlabojas, tomēr būtiskais atcelto un grozīto spriedumu skaits – vidēji 22,5 % – Latvijas tiesu instancēs un pieaugošais Eiropas Cilvēktiesību tiesā iesniegto lietu skaits, kur viens no iemesliem ir vājā argumentācijas kvalitāte Latvijas tiesu nolēmumos, liecina par ...\nhttp://www.juristavards.lv/zinas/270954-valsts-kontrole-jaturpina-darbs-pie-tiesu-darbibas-efektivitates-paaugstinasanas/\n270954\nWed, 21 Jun 2017 13:58:58 +0200\n\n\nSkaidrīti Ābramu atkārtoti apstiprina Konkurences padomes priekšsēdētājas amatā\nKā savas galvenās prioritātes nākamajā pilnvaru termiņā S. Ābrama min iestādes kapacitātes stiprināšanu, smagāko konkurences pārkāpumu atklāšanu, uzņēmēju un publisko personu izpratnes veicināšanu par konkurences kultūru, kā arī iestādes starptautiskās atpazīstamības stiprināšanu. S. Ābrama: “Esmu pateicīga saviem kolēģiem par viņu entuziasmu, atbalstu, pašaizliedzību. Konkurences padome pēdējos piecos gados ir mērķtiecīgi strādājusi, lai Latvijā veidotu godīgāku konkurences vidi. Tas ietvēris gan uzdrīkstēšanos pievērsties aizvien sarežģītākiem pārkāpumiem, mazāk nozīmīgus pārkāpumus novēršot ar alternatīviem rīkiem, gan intensīvas izglītojošas un informējošas aktivitātes pārkāpumu nepieļaušanai. Es redzu, ka sabiedrība mums uzticas un no mums gaida, lai arī turpmāk esam ne mazāk aktīvi, jo ir daudz jomu, kuras nepieciešams ...\nhttp://www.juristavards.lv/zinas/270931-skaidriti-bramu-atkartoti-apstiprina-konkurences-padomes-priekssedetajas-amata/\n270931\nTue, 20 Jun 2017 13:55:41 +0200\n\n\nŠonedēļ uzsāks Pirmslaulību apmācību programmu\nMācības šai grupai nodrošinās biedrība “Svētās Ģimenes Māja” Klostera ielā 5, Rīgā. Mācības notiks vienu reizi nedēļā un ir plānotas pavisam četras tikšanās reizes, t.i., 22. un 29. jūnijā, kā arī 6.un 13. jūlijā, katrā no dienām apgūstot jaunas zināšanas par dažādiem katrai ģimenei svarīgiem finanšu, sociāliem un juridiskiem jautājumiem, kā arī par ģimenes psiholoģiju un konfliktu risināšanas stratēģijām, tādējādi gūstot pozitīvu pieredzi laulības noturības stiprināšanā. Pirmslaulību apmācību programma personām, kuras vēlas reģistrēt laulību dzimtsarakstu nodaļā, izstrāde izriet no Ģimenes valsts politikas pamatnostādnēm 2011. - 2017. gadam, kuru mērķis ir veicināt ģimeņu stiprināšanu, stabilitāti, labklājību un sekmēt dzimstību, kā arī stiprināt laulības institūtu un tās vērtības sabiedrībā. Pirmslaulību apmācību ...\nhttp://www.juristavards.lv/zinas/270930-onedel-uzsaks-pirmslaulibu-apmacibu-programmu/\n270930\nTue, 20 Jun 2017 10:55:03 +0200\n\n\nSatversmes tiesas tiesneši piedalās starptautiskos tiesību zinātņu pasākumos\nVasaras skolas atklāšanas pasākumā Ineta Ziemele teica runu un uzstājās ar galveno priekšlasījumu par aktuālo Eiropas Cilvēktiesību tiesas (ECT) praksi. Vasaras skola norisināsies līdz pat jūnija beigām, tās ietvaros starptautiski atzīti tiesību zinātņu eksperti, tostarp no Kanādas, Francijas, Amerikas Savienotajām Valstīm, lasīs lekcijas tiesību zinātņu maģistratūras un doktorantūras studentiem par dažādām tēmām cilvēktiesību jomā. Vasaras skolu organizē Eksanprovansas Politikas zinātņu institūts (Faculté de droit et de science politique d’Aix-en-Provence). Čehijas Augstākās tiesas organizētās starptautiskās konferences tēma ir “Tiesas nolēmumu saistošais spēks”. Šīs tēmas ietvaros konferences dalībnieki diskutēs par Eiropas Savienības Tiesas (EST) un ECT nolēmumu saistošo spēku un vienoto izpratni to piemērošanā Eiropas valstīs. Konferences mērķis ir ...\nhttp://www.juristavards.lv/zinas/270929-satversmes-tiesas-tiesnesi-piedalas-starptautiskos-tiesibu-zinatnu-pasakumos/\n270929\nTue, 20 Jun 2017 10:03:14 +0200\n\n\nValsts pārvaldes komisija vērtēs piedāvātos risinājumus piespiedu dalītā īpašuma izbeigšanai\n“Pagājušā gada martā Saeima konceptuāli atbalstīja Tieslietu ministrijas sagatavoto likumprojektu, kas paredzēja iespēju daudzdzīvokļu māju dzīvokļu īpašniekiem vienpusēji izpirkt zemi zem mājas, tādējādi radot priekšnosacījumu dalītā īpašuma izbeigšanai. Jāatzīst, ka piedāvātajam risinājumam bija daudz trūkumu un neatbildētu jautājumu, tādēļ regulējuma pilnveidošanai tika izveidota darba grupa, kurā aktīvi strādāja gan iesaistīto ministriju un iestāžu, gan arī pašvaldību, kredītiestāžu, namu apsaimniekotāju un pārvaldītāju pārstāvji. To, kas šajā laikā paveikts un kādi risinājumi rasti, lai varētu virzīties tālāk, vērtēsim otrdienas sēdē,” pirms iepazīšanās ar darba grupas ziņojumu informē Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšsēdētājs Sergejs Dolgopolovs. Risinājums piespiedu dalītā īpašuma attiecību ...\nhttp://www.juristavards.lv/zinas/270928-valsts-parvaldes-komisija-vertes-piedavatos-risinajumus-piespiedu-dalita-ipasuma-izbeigsanai/\n270928\nMon, 19 Jun 2017 16:49:18 +0200\n\n