Jursta Vārds - Ziņas http://www.juristavards.lv Ziņas lv http://www.juristavards.lv Wed, 18 Jan 2017 22:06:26 -0700 http://www.juristavards.lv/img/logo.png Jurista Vārds http://www.juristavards.lv 240 47 \nUzņēmumu reģistra Rīgas nodaļā ieviesta jauna klientu plūsmas organizācija\nUzņēmumu reģistrs pozitīvi vērtē, ka lielākā daļa klientu ar iestādi sadarbojas attālināti, izmantojot elektronisko pakalpojumu sniegtās iespējas, un aicina šo saziņas veidu izmantot aktīvāk. Taču saglabājas noteikts klientu loks, kas UR pakalpojumus izvēlas saņemt klātienē. Lai nodrošinātu augstu kvalitāti un apkalpošanu, tiek apzinātas klientu vajadzības un iespējas tā īstenošanā. Iepriekšējs pieraksts uz klātienes pakalpojumiem ir nepārprotama tendence apkalpošanas sfērā visā pasaulē. Šādu praksi ievieš gan valsts, gan privātā sektora organizācijas ar lielu klātienes klientu skaitu. Iepriekš pierakstoties būtiski samazinās klienta pavadītais laiks iestādē, patērētais laiks gaidot rindā, kā arī tiek nodrošināta iespēja precīzāk prognozēt pakalpojuma saņemšanai paredzēto laiku. Piesakoties pakalpojumam UR tīmekļa vietnē, klients saņems ...\nhttp://www.juristavards.lv/zinas/269987-uznemumu-registra-rigas-nodala-ieviesta-jauna-klientu-plusmas-organizacija/\n269987\nWed, 18 Jan 2017 10:12:40 +0200\n\n\nTiesnesis Bisters noraida pārmetumus; Augstākās tiesas priekšsēdētājs pieprasa paskaidrojumu\nSavukārt Augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs jau pirmdien, 16. janvārī, pieprasīja tiesnesim Bisteram rakstisku paskaidrojumu par iespējamiem pārkāpumiem saistībā ar atsevišķu lietu objektīvu izskatīšanu. Tiesnesim tas ir jāiesniedz līdz nākamajai pirmdienai, 23. janvārim. Pēc iepazīšanās ar situāciju Augstākās tiesas priekšsēdētājs lems par tālāko rīcību. Augstākajā tiesā lietas kasācijas kārtībā izskata 36 tiesneši trīs departamentos – Civillietu, Krimināllietu un Administratīvo lietu departamentā. Lietas Augstākajā tiesā tiek skatītas koleģiāli trīs tiesnešu sastāvā, īpašos gadījumos – paplašinātā sastāvā. Lietu sadalē tiek ievērots nejaušības princips un tiesnešu specializācijas princips. 2016. gadā Augstākajā tiesā izskatītas 4053 lietas, neizskatīto lietu atlikums samazinājies par 37%.\nhttp://www.juristavards.lv/zinas/269986-tiesnesis-bisters-noraida-parmetumus-augstakas-tiesas-priekssedetajs-pieprasa-paskaidrojumu/\n269986\nWed, 18 Jan 2017 10:11:08 +0200\n\n\nLikumdevējs nedrīkst liegt bērnam dzīvot ģimenē\nBērnu tiesību aizsardzības likuma grozījumiem izvirzīti divi priekšlikumi, tostarp deputātes I. Bites priekšlikums, kurā uzsvērtas bērnu līdz trīs gadu vecumam tiesības uzaugt ģimenē.  Jāņem vērā, ka atbilstoši starptautiskajiem bērnu tiesību standartiem bērnu līdz trīs gadu vecumam ievietošana aprūpes iestādēs ir uzskatāma par bērnu tiesību pārkāpumu. Priekšlikums par bērnu līdz trīs gadu vecumam neievietošanu bērnu aprūpes iestādēs, paredzot divu gadu periodu normas ieviešanai, ir bērna interesēm atbilstošs risinājums. Tas liks valstij un pašvaldībām darīt visu iespējamo, lai veicinātu aizbildņu un audžuģimeņu kustību, tostarp radīt normatīvo bāzi un rast finansējumu specializēto audžuģimeņu izveidei. Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija piedāvājusi grozījumu projektā paredzēt, ka bērna ievietošanai institūcijā pietiek ar viena ...\nhttp://www.juristavards.lv/zinas/269985-likumdevejs-nedrikst-liegt-bernam-dzivot-gimene/\n269985\nWed, 18 Jan 2017 09:22:35 +0200\n\n\nKNAB priekšnieka amata kandidātiem vairs neprasīs trīs gadu pieredzi vadošā amatā\nIzmaiņas paredz, ka turpmāk par biroja priekšnieka amata pretendentu varēs izvirzīt personu, kura ieguvusi augstāko profesionālo vai akadēmisko izglītību (izņemot pirmā līmeņa profesionālo izglītību) un jurista kvalifikāciju, uzkrājusi amatam atbilstošu pieredzi, kā arī pieredzi vadošā amatā publiskajā pārvaldē vai tiesību aizsardzības jomā. Patlaban likums prasa vismaz triju gadu pieredzi vadošā amatā publiskajā pārvaldē vai tiesību aizsardzības jomā. Valsts kancelejas vadītājs Mārtiņš Krieviņš šodien deputātus informēja, ka izmaiņas saistītas ar neveiksmīgo KNAB priekšnieka konkursu, pēc kura atlases komisija secināja, ka kandidātam nepieciešama pieredze vadošā amatā neatkarīgi no gadu skaita. Valsts pārvaldes vadītāju atlases pieredze 2016.gadā liecina, ka laiks vadošā amatā ne vienmēr tieši saistīts ar pilnvērtīgām kandidāta vadības ...\nhttp://www.juristavards.lv/zinas/269984-knab-prieksnieka-amata-kandidatiem-vairs-neprasis-tris-gadu-pieredzi-vadosa-amata/\n269984\nTue, 17 Jan 2017 15:46:10 +0200\n\n\nAtkārtoti izdota bijušā Juridiskās fakultātes profesora Kārļa Dišlera grāmata\nŠis darbs ir K. Dišlera veikto Satversmes pētījumu apkopojums, kas atspoguļo arī neatkarīgas Latvijas valsts pastāvēšanas pirmo desmit gadu laikā gūto pieredzi. Tas ir pēdējais un apjomīgākais profesora darbs, kas ir tapis par Satversmi un tajā noteikto valsts iekārtu starpkaru periodā. Būtiski, ka šajā grāmatā Dišlers apkopojis visus nozīmīgākos Satversmes piemērošanas jautājumus, kas tajā laikā bijuši aktuāli.   Kārļa Dišlera grāmata "Ievads Latvijas valststiesību zinātnē" faktiski ir pārstrādāts un papildināts grāmatas "Latvijas valsts varas orgāni un viņu funkcijas" izdevums, ņemot vērā likumos izdarītos grozījumus un Satversmes piemērošanas prakses attīstību. Novērtēt šī K. Dišlera darba nozīmi palīdzēs arī šajā izdevumā ietvertā Pētera Mucinieka recenzija, kas publicēta "Tieslietu Ministrijas ...\nhttp://www.juristavards.lv/zinas/269983-atkartoti-izdota-bijusa-juridiskas-fakultates-profesora-karla-dislera-gramata/\n269983\nTue, 17 Jan 2017 15:40:19 +0200\n\n\nVeikti papildinājumi Bērnu tiesību aizsardzības likumā\nMinētie grozījumi ir daļa no administratīvās atbildības sistēmas reformas, kas paredz, ka turpmāk Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa vietā administratīvo atbildību reglamentēs Administratīvo pārkāpumu procesa likums, nozaru likumi, kā arī citi normatīvie akti. Likumprojektā iekļauti administratīvo pārkāpumu sastāvi, ņemot vērā informatīvā ziņojuma „Nozaru administratīvo pārkāpumu kodifikācijas ieviešanas sistēma” noteikto nozaru administratīvo pārkāpumu ieviešanas shēmu. Vienlaikus pieņemtais likumprojekts “Grozījumi Bērnu tiesību aizsardzības likumā” paredz saskaņot Bērnu tiesību aizsardzības likuma tekstu ar jauno Administratīvo pārkāpumu procesa likumprojektu, aizstātas likumā lietotās atsauces uz Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksu, likums papildināts ar administratīvā pārkāpuma sastāvam korespondējošu tiesisko regulējumu, precizēti likuma nodaļu ...\nhttp://www.juristavards.lv/zinas/269982-veikti-papildinajumi-bernu-tiesibu-aizsardzibas-likuma/\n269982\nTue, 17 Jan 2017 15:21:49 +0200\n\n\nAugstākā tiesa: obligātās retranslācijas pienākums nav attiecināms uz TV programmu retranslēšanu interneta televīzijas platformā\nSIA „TV3 LATVIA” ar prasību tiesā vērsās, norādot, ka atbildētāja – SIA „Lattelecom” – nav ievērojusi Autortiesību likumā noteikto un nenoslēdzot licences līgumu paziņojusi par jauna pakalpojuma piedāvājumu – Interneta TV, kur tiešraidē jebkuram interneta lietotājam kā priekšapmaksas pakalpojums ir iespējams redzēt TV programmas, tostarp programmu „TV3”. SIA „Lattelecom” turpretim uzskatīja, ka, pamatojoties uz Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma 19. panta sesto un septīto daļu (likuma redakcijā, kas bija spēkā prasības celšana brīdī), tai nebija pienākums saņemt SIA „TV3 LATVIA” atļauju (licenci) televīzijas programmas „TV3” retranslēšanai. Minētā likuma norma noteica obligātās retranslācijas pienākumu (t.s. must carry) attiecībā uz nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu televīzijas programmām, ...\nhttp://www.juristavards.lv/zinas/269981-augstaka-tiesa-obligatas-retranslacijas-pienakums-nav-attiecinams-uz-tv-programmu-retranslesanu-interneta-televizijas-platforma/\n269981\nTue, 17 Jan 2017 15:06:05 +0200\n\n\nArī Rīgas apgabaltiesā ir pieejamas mediatoru bezmaksas konsultācijas \nSertificētu mediatoru dežūras tiesā paredzētas katru pirmdienu un trešdienu no plkst. 10.00 līdz 15.00. Tāpat plānots iesaistīt arī tiesas konsultantu - saņemot pieteikumu tiesā, puses tiks aicinātas uzreiz izmanot iespēju un doties uz mediācijas konsultāciju. Ikvienam, kas nonācis līdz civiltiesiska strīda risināšanai tiesā, būs iespēja saņemt sertificēta mediatora bezmaksas konsultāciju (līdz vienai stundai), kuras laikā personas tiks iepazīstinātas ar mediācijas procesa būtību, norisi un noteikumiem, kā arī tiks izvērtēta iespēja konkrēto strīdu risināt mediācijas ceļā. Sertificētu mediatoru bezmaksas konsultācijas jau ir pieejamas vairākās tiesās: Rīgas Latgales priekšpilsētas un Rīgas rajona tiesā Jūrmalā un Siguldā, Jelgavas rajona tiesā un Valmieras rajona tiesā, Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesā un Aizkraukles rajona tiesā. Projekta gaitā klienti kopumā ir ...\nhttp://www.juristavards.lv/zinas/269980-ari-rigas-apgabaltiesa-ir-pieejamas-mediatoru-bezmaksas-konsultacijas/\n269980\nTue, 17 Jan 2017 12:47:15 +0200\n\n\nKatrs bērns ir visu atbildība\nTiesībsargs Juris Jansons un Tiesībsarga biroja Bērnu tiesību nodaļas vadītāja Laila Grāvere piedalījās 16. janvāra sanāksmē Labklājības ministrijā. Tā bija veltīta iestāžu sadarbības jautājumiem bērnu tiesību aizsardzības jomā, turklāt tika identificēti divi galvenie aspekti – atbildība un sadarbība. Sanāksmē tika konstatēts, ka vājais posms bērnu tiesību aizsardzībā ir starpinstitūciju sadarbība vai, precīzāk – tās nepilnības. Sadarbība ir nostiprināta principa līmenī, tomēr pēdējā laika notikumi liecina, ka tas nedarbojas. Lai uzlabotu valsts un pašvaldības institūciju sadarbību, sanāksmes dalībnieki vienojās, ka nepieciešams Ministru kabineta noteikumos definēt sadarbības kārtību, kādā jāsadarbojas: bērna vecākiem, adoptētājiem, audžuvecākiem un aizbildņiem, izglītības, kultūras, veselības aprūpes un bērnu aprūpes iestādēm; valsts un pašvaldību ...\nhttp://www.juristavards.lv/zinas/269979-katrs-berns-ir-visu-atbildiba/\n269979\nTue, 17 Jan 2017 12:39:29 +0200\n\n\nAdministratīvo lietu departamentā tiesneša vakances laikā strādās apgabaltiesas tiesnese Višķere\nIeva Višķere atsaucās Augstākās tiesas izsludinātajai iespējai pieteikties uz Administratīvo lietu departamenta tiesneša aizstāšanu pagaidu prombūtnē. Administratīvo lietu departaments atbalstīja tiesneses kandidatūru, pozitīvu atzinumu deva arī Tiesnešu kvalifikācijas kolēģija. Ieva Višķere Latvijas Universitātē ieguvusi sociālo zinātņu maģistra grādu. Tiesnese ir kopš 2010. gada, kad uzsāka darbu Administratīvajā rajona tiesā. Kopš 2015.gada pilda Administratīvās apgabaltiesas tiesneša pienākumus, 2016. gadā iecelta Administratīvās apgabaltiesas tiesneša amatā. Arī pirms tam tiesneses profesionālā darbība bijusi saistīta ar administratīvā procesa jautājumiem un administratīvo tiesu darbu. 2006.–2010. gadā viņa bija Augstākās tiesas Judikatūras nodaļas konsultante administratīvajās lietās. Paralēli tam arī Tieslietu ministrijas valsts sekretāra padomniece ...\nhttp://www.juristavards.lv/zinas/269978-administrativo-lietu-departamenta-tiesnesa-vakances-laika-stradas-apgabaltiesas-tiesnese-viskere/\n269978\nMon, 16 Jan 2017 13:37:18 +0200\n\n\nJuridiskā komisija izbraukuma sēdē Rēzeknē vērtēs izmaiņas Latgales tiesu darbā\n“Kopš pagājušā gada februāra būtiski mainījusies Latgales reģiona tiesu struktūra – sešu tiesu un piecu zemesgrāmatu nodaļu vietā izveidotas un patlaban darbojas divas tiesas un divas zemesgrāmatu nodaļas ar centriem Rēzeknē un Daugavpilī. Uz Latgali dodamies vērtēt, ko izmaiņas devušas iedzīvotājiem, cik efektīva ir kļuvusi lietu izskatīšana un kā kopumā pēc reorganizācijas mainījusies tiesnešu un zemesgrāmatu nodaļu tiesnešu un darbinieku ikdiena,” pirms sēdes pauž Juridiskās komisijas priekšsēdētājs Gaidis Bērziņš. Kopš 2016. gada 1. februāra saskaņā ar tiesu reorganizācijas plānu Latgales reģiona tiesu un zemesgrāmatu nodaļu darbības teritorijas tika apvienotas un izveidotas divas tiesas un divas zemesgrāmatu nodaļas. Ņemot vērā organizatoriskās izmaiņas, iedzīvotājiem pieejamība tiesai un zemesgrāmatu nodaļām, tāpat kā līdz ...\nhttp://www.juristavards.lv/zinas/269977-juridiska-komisija-izbraukuma-sede-rezekne-vertes-izmainas-latgales-tiesu-darba/\n269977\nMon, 16 Jan 2017 11:13:20 +0200\n\n\nApkopoti vestnesis.lv lietotāju aptaujas rezultāti\nAizvadītā gada nogalē, no 29. novembra līdz 12. decembrim, norisinājās kārtējā vestnesis.lv lietotāju apmierinātības aptauja. Tās mērķis bija noskaidrot apmierinātību ar jauno* vietni dažādās kategorijās, lietošanas paradumus un vajadzības. Lietotāju viedoklis un atbildes ir svarīgs pienesums jaunās* vietnes novērtējumam un turpmākajā funkcionalitātes attīstībā. Ierosinājumiem, ieteikumiem, atsauksmēm – pēc nepieciešamības arī ikdienā aicinām izmantot saziņas formu “Atsauksmēm”. Aptaujas rezultāti liecina: 68 % lietotāju vietni izmanto darba, bet 43 % lietotāju − personiskām vajadzībām. Tie respondenti, kas norādījuši citus lietošanas mērķus, visvairāk minējuši darba meklējumus. Ar dažādu aktivitāti tiek izmantoti visi vestnesis.lv jaunievedumi, tas ir, vismaz kādu no tiem izmantojuši 77 % respondentu. Lietotāji visaktīvāk izmanto šādas jaunās ...\nhttp://www.juristavards.lv/zinas/269976-apkopoti-ivestnesislvi-lietotaju-aptaujas-rezultati/\n269976\nMon, 16 Jan 2017 10:30:19 +0200\n\n\nLPS un VBTAI vienojas par sadarbības prioritātēm 2017. gadā\nKā galvenā prioritāte tikšanās laikā tika minēta atbildīgo speciālistu bērnu tiesību aizsardzības jomā izglītošana, akcentējot, ka nav runa tikai par bāriņtiesu un sociālo dienestu speciālistu darbu, bet gan par daudz plašāku iesaistīto atbildīgo personu loku, piemēram, pedagogiem (sākot jau ar pirmsskolas izglītības iestādēm), policijas un tiesu darbiniekiem. Tāpat tika akcentēta arī nepieciešamība aktīvāk šajā procesā iesaistīt bērnu vecākus. “Runa ir par bērnu tiesību aizsardzības subjektiem, kuri minēti Bērnu tiesību aizsardzības likumā. Bērnu tiesības ir horizontāla tiesību nozare, kas savieno visas atbildīgās nozares. Mums ir jāattālinās no jēdzieniem sodīšana un inspicēšana un jātiecas uz to, lai atbalstītu un motivētu šīs jomas speciālistus, tādejādi tiks veicināta arī motivācija sadarboties,” uzskata VBTAI priekšniece Ilona ...\nhttp://www.juristavards.lv/zinas/269975-lps-un-vbtai-vienojas-par-sadarbibas-prioritatem-2017-gada/\n269975\nMon, 16 Jan 2017 10:21:27 +0200\n\n\nTieslietu ministrs un VBTAI priekšniece vienojas par galvenajiem sadarbības virzieniem bērnu tiesību aizsardzības jomā\nSarunas laikā galvenā uzmanība tika veltīta kopīgai rīcībai noteikto prioritāšu sasniegšanai. Tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs uzsvēra, ka bērnu tiesību aizsardzības jomā ir nepieciešama sistēmiska pieeja, lai visas iesaistītās institūcijas ar aktīvu rīcību kopīgi nodrošinātu bērna labāko interešu ievērošanu. Tikpat svarīgs ir darbs ar medijiem un sabiedrības iesaistīšanās, tās uzticības palielināšanās valsts institūciju darbam, atzina tieslietu ministrs. Savukārt VBTAI priekšniece Ilona Kronberga uzsvēra, ka bērnu tiesību aizsardzības jomā valsts pārvaldes iestāžu funkcijas ir decentralizētas, tāpēc ir ļoti svarīgi izveidot efektīvu sadarbības sistēmu starp visām iesaistītajām institūcijām, lai nodrošinātu katra bērna tiesību un interešu aizsardzību. Tieslietu ministrs un VBTAI priekšniece vienojās, ka galvenie sadarbības virzieni ...\nhttp://www.juristavards.lv/zinas/269974-tieslietu-ministrs-un-vbtai-prieksniece-vienojas-par-galvenajiem-sadarbibas-virzieniem-bernu-tiesibu-aizsardzibas-joma/\n269974\nMon, 16 Jan 2017 10:15:54 +0200\n\n\nPar kasācijas kārtībā izskatāmām lietām no 16. līdz 20. janvārim\nAugstākās tiesas Civillietu departaments rakstveida procesā izskatīs divas kasācijas sūdzības par apelācijas instances tiesas spriedumiem un vienu kasācijas protestu par spēkā stājušos pirmās instances tiesa nolēmumu.   Augstākās tiesas Administratīvo lietu departaments tiesas sēdē mutvārdu procesā izskatīs pieteikumu par Iekšlietu ministra lēmuma atcelšanu. Rakstveida procesā izskatīs vienu kasācijas sūdzību par apelācijas instances tiesas spriedumu un divas blakus sūdzības par zemākas instances tiesas lēmumiem. Kasācijas sūdzība iesniegta lietā, kurā atbildētāja ir Rīgas pilsētas Dzimtsarakstu nodaļa. Augstākās tiesas Krimināllietu departaments rakstveida procesā izskatīs sešas lietas. Trīs lietās saņemtas apsūdzēto vai aizstāvju kasācijas sūdzības un vienā lietā – gan kasācijas sūdzība, gan prokurora kasācijas protests par apelācijas instances tiesas nolēmumu. Viena lieta ...\nhttp://www.juristavards.lv/zinas/269973-par-kasacijas-kartiba-izskatamam-lietam-no-16-lidz-20-janvarim/\n269973\nFri, 13 Jan 2017 15:40:41 +0200\n\n\nTM: valsts un personu resursus ilgtermiņā ietaupīs administratīvo līgumu slēgšana, nevis tiesāšanās \nTieslietu ministrs Dzintars Rasnačs uzsver: “Uz diskusiju esam aicinājuši valsts pārvaldes iestāžu un nevalstisko organizāciju pārstāvjus, lai runātu par valsts attieksmes maiņu, arvien plašāk administratīvo tiesību jomā un lēmumu pieņemšanā nodrošinot labas pārvaldības principu.”  Biežāka administratīvo līgumu slēgšana būs labas pārvaldības piemērs valsts pārvaldes praksē – nevis izdot norādījumus, kas privātpersonai bez ierunām jāizpilda, bet gan interesēties, vai nav iespējams vienoties par tādu rīcības modeli, kurā gan valsts, gan persona spēj vienlaicīgi īstenot savas intereses, uzskata tieslietu ministrs. Administratīvajā procesā attiecības starp privātpersonu un iestādi visbiežāk tiek ietekmētas ar iestādes izdotu administratīvo aktu vai iestādes veiktu faktisko rīcību. Papildus minētajam, pastāv arī iespēja tiesiskās attiecības starp privātpersonu un ...\nhttp://www.juristavards.lv/zinas/269956-tm-valsts-un-personu-resursus-ilgtermina-ietaupis-administrativo-ligumu-slegsana-nevis-tiesasanas/\n269956\nFri, 13 Jan 2017 12:17:19 +0200\n\n\nEiropas Cilvēktiesību tiesa pasludina trīs nolēmumus lietās pret Latviju\nLieta "Kirins pret Latviju" Eiropas Cilvēktiesību tiesa (Tiesa) 2017. gada 12. janvārī pasludināja spriedumu lietā Kirins pret Latviju, vienbalsīgi atzīstot, ka ir pārkāptas Andreja Kirina (turpmāk – iesniedzējs) tiesības uz lietas izskatīšanu saprātīgā termiņā, ko garantē Eiropas Cilvēka tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas (Konvencija) 6. panta 1. punkts. Tiesa arī secināja, ka iesniedzējam nebija pieejami efektīvi tiesību aizsardzības līdzekļi, lai pieprasītu morālā kaitējuma atlīdzību par policijas darbinieka pārmērīgi pielietotu spēku, un konstatēja Konvencijas 13. panta (tiesības uz efektīvu aizsardzības nodrošinājumu) pārkāpumu, skatot to kopā ar Konvencijas 3. pantu (spīdzināšanas aizliegums). Savā 2007. gada 30. jūlijā Tiesā iesniegtajā pieteikumā iesniedzējs, atsaucoties uz Konvencijas 6. panta 1. punktu, sūdzējās par 11 gadu tiesvedību ...\nhttp://www.juristavards.lv/zinas/269955-eiropas-cilvektiesibu-tiesa-pasludina-tris-nolemumus-lietas-pret-latviju/\n269955\nFri, 13 Jan 2017 12:12:29 +0200\n\n\nMākslas tiesību jomai izveidota pirmā mājaslapa Latvijā\nTikko izveidotā mājaslapa ir Latvijā, kā arī visā Baltijas un Ziemeļvalstu reģionā pirmais informatīvais un izglītojošais resurss, kas veltīts līdz šim maz pētītajai tiesību jomai. Platforma paredzēta praktizējošiem juristiem, kultūras mantojuma jomas speciālistiem, mākslas tirgus dalībniekiem un cienītājiem, kuri vēlas sekot dažādām aktualitātēm un viedokļiem mākslas tiesību jomā. Platformā būs publicēti dažādu ekspertu viedokļi par jaunākajiem mākslas tiesību un kultūras mantojuma aizsardzības jautājumiem, intervijas ar nozares profesionāļiem, informācija par interesantajiem saistītajiem notikumiem, galvenokārt, Baltijas un Ziemeļvalstu reģionā. Interesentiem būs pieejamas datu bāzes ar attiecīgajiem tiesību aktiem un organizācijām, kas darbojas mākslas tiesību un kultūras mantojuma jomā. Platformā ir ievietoti dažādi informācijas bukleti un katalogi, kā arī citi informācijas avoti, ar ...\nhttp://www.juristavards.lv/zinas/269954-makslas-tiesibu-jomai-izveidota-pirma-majaslapa-latvija/\n269954\nThu, 12 Jan 2017 16:12:23 +0200\n\n\nTiesai no jauna jāskata lieta par prasības nodrošinājuma rezultātā radītiem zaudējumiem\nAugstākā tiesa spriedumā norādījusi – ja prāvnieks, izvēloties prasības nodrošinājuma līdzekli, iespējams labvēlīga sprieduma izpildes nodrošināšanai piesaka šādu lūgumu, viņam prasības noraidīšanas gadījumā jārēķinās ar pienākumu atlīdzināt pretējās puses mantiski novērtējamas nelabvēlīgās sekas, kas cēlušās piemērotā nodrošinājuma dēļ. SIA ,,Pure Food” (pēc nosaukuma maiņas – SIA ,,Puratos Latvia”) Ogres rajona tiesā 2009. gada decembrī cēla prasību pret SIA ,,Gosupi” par 44 456,44 Ls parāda piedziņu. Ar Ogres rajona tiesas lēmumu lietā daļēji tika apmierināts SIA ,,Pure Food” pieteikums par prasības nodrošināšanu – apķīlāti maksājumi, kas SIA ,,Gosupi” pienācās no trešajām personām, tajā skaitā naudas līdzekļi kredītiestādēs un citās finanšu institūcijās, ...\nhttp://www.juristavards.lv/zinas/269953-tiesai-no-jauna-jaskata-lieta-par-prasibas-nodrosinajuma-rezultata-raditiem-zaudejumiem/\n269953\nThu, 12 Jan 2017 15:39:28 +0200\n\n\nTiekas Satversmes tiesas un Augstākās tiesas priekšsēdētāji\nAmatpersonas sarunā apstiprināja informācijas apmaiņas nepieciešamību starp abām tiesām gan judikatūras atziņu jomā, gan tiesu darba nodrošināšanas un administrēšanas jautājumos. Satversmes tiesas priekšsēdētājs arī informēja par laiku un kārtību, kādā Augstākās tiesas tiesnesis Jānis Neimanis, ko Saeima apstiprinājusi Satversmes tiesas tiesneša amatā, varētu stāties pie Satversmes tiesas tiesneša pienākumu pildīšanas.\nhttp://www.juristavards.lv/zinas/269952-tiekas-satversmes-tiesas-un-augstakas-tiesas-priekssedetaji/\n269952\nThu, 12 Jan 2017 15:16:41 +0200\n\n