Jursta Vārds - Ziņas http://www.juristavards.lv Ziņas lv http://www.juristavards.lv Fri, 24 Mar 2017 14:17:22 -0700 http://www.juristavards.lv/img/logo.png Jurista Vārds http://www.juristavards.lv 240 47 \nES pilsoņu vidū ir plašs atbalsts intelektuālā īpašuma tiesībām, pieaug arī digitālo piedāvājumu likumīga izmantošana \nPētījumā tika aptaujāti 29,555 cilvēki no visām ES dalībvalstīm vecumā no 15 gadiem par viņu priekšstatu attiecībā uz intelektuālo īpašumu. Šī pētījuma kopējie rezultāti uzrāda līdzīgus rezultātus, salīdzinot ar pētījumu, kas tika veikts 2013. gadā. 70 % aptaujāto norādīja, ka nevar būt nekādu attaisnojumu viltotu preču iegādei, un 78% uzskata, ka viltotu preču iegāde rada negatīvu ietekmi uz uzņēmumiem un darbavietām. Jauniešu vidū ir novērojama lielāka iecietība pret viltojumiem. 15 % jauniešu vecumā no 15 līdz 24 gadiem norādīja, ka pēdējo 12 mēnešu laikā ir iegādājušies viltotas preces, kas ir par 9 % vairāk, salīdzinot ar 2013. gada pētījuma datiem. Ņemot vērā ekonomiskās krīzes radītos apstākļus, 41 % jauniešu norādīja, ka bieži nevar atļauties pirkt oriģinālpreces, tāpēc viltotu preču iegāde šajos apstākļos, viņuprāt, esot ...\nhttp://www.juristavards.lv/zinas/270383-es-pilsonu-vidu-ir-plass-atbalsts-intelektuala-ipasuma-tiesibam-pieaug-ari-digitalo-piedavajumu-likumiga-izmantosana/\n270383\nFri, 24 Mar 2017 10:21:31 +0200\n\n\nApbalvoti akcijas „Latviešu valodas kvalitāte periodiskajā presē” laureāti \nTieslietu ministrs Dzintars Rasnačs, Valsts valodas centra direktora vietniece Ingrīda Bērziņa un Terminoloģijas un tiesību aktu tulkošanas departamenta vadītājs Kārlis Bitenieks ar apsveikuma uzrunām un atzinības rakstiem sveica kvalitatīvākos preses izdevumus. Atklājot apbalvošanas ceremoniju, tieslietu ministrs pateicās sadarbības partneriem – Kultūras ministrijai, Valsts valodas centram un Latvijas Preses izdevēju asociācijai – par kopīgo darbu jaunas iniciatīvas sākšanā. “Tās mērķis ir bagātāka, krāšņāka un daudzveidīgāka latviešu valodas lietošana periodiskajā presē. Tā būs veiksmīgs papildinājums pirms vairākiem gadiem iedibinātajai tradīcijai – akcijai "Latviešu valodai draudzīga vide” –, kuras ietvaros katru gadu tiek noteikti latviešu valodai draudzīgākie apkalpojošās sfēras uzņēmumi,” uzsvēra tieslietu ...\nhttp://www.juristavards.lv/zinas/270382-apbalvoti-akcijas-latviesu-valodas-kvalitate-periodiskaja-prese-laureati/\n270382\nFri, 24 Mar 2017 10:17:38 +0200\n\n\nSatversmes tiesas tiesneši turpina uzsākto iniciatīvu un dodas apciemot skolas\nTurpinot Satversmes tiesas jubilejas gadā uzsākto iniciatīvu, Satversmes tiesas tiesneši ar izglītojošu lekciju viesojās skolās, arī tajās, kur paši savulaik guvuši zinības. Tikšanās laikā tiesneši skolēniem stāstīs par tiesneša profesiju, Latvijas tiesību sistēmu un Satversmes tiesu. Skolēniem būs iespēja uzzināt tiesnešu personīgo pieredzi karjeras ceļa izvēlē. Satversmes tiesas tiesnese Sanita Osipova saka: “Mums ir jāveido izpratne jauniešos par valstī notiekošajiem procesiem. Svarīgi, lai jaunā paaudze būtu vērtējoša, atbildīga un iesaistīties griboša. No viņu spējām ir atkarīga Latvijas attīstība.” Satversmes tiesas tiesnesim Uldim Ķinim Saldus vidusskolas apmeklējums iegūst simbolisku nozīmi, jo šī gada 31. martā Satversmes tiesas tiesnesis Uldis Ķinis izbeigs darba gaitas Satversmes tiesā saistībā ar Satversmes tiesas ...\nhttp://www.juristavards.lv/zinas/270381-satversmes-tiesas-tiesnesi-turpina-uzsakto-iniciativu-un-dodas-apciemot-skolas/\n270381\nFri, 24 Mar 2017 10:06:19 +0200\n\n\nLidostai Rīga uzliek par pienākumu demontēt barjeru, kas ierobežo piekļūšanu taksometru stāvēšanas joslai\nAugstākā tiesa spriedumā analizējusi Lidostas kasācijas sūdzībā minētos argumentus un norādījusi, ka apelācijas instances tiesa spriedumā ir atzinusi, ka lidostas teritorijā Mārupes novada dome nav izveidojusi taksometru stāvvietu, bet Lidostai nav tiesību to darīt, līdz ar to strīdus jautājums lietā ir par Lidostas īpašumā esošas publiskas lietas izmantošanu, uz kuru ir tiesības ikvienam. Augstākā tiesa spriedumā norādījusi, ka nav izšķirošas nozīmes tam, vai pieteicējs ir taksometra vadītājs vai saimnieciskās darbības veicējs ar atbilstoši normatīvajiem aktiem reģistrētu atļauju uzņēmējdarbības veikšanai, jo tiesības uz publiskas lietas izmantošanu ir ikvienam. Līdz ar to pieteicējam ir no vienlīdzības principa izrietošas tiesības prasīt tādu pašu pieeju publiskas lietas izmantošanai kā citām personām, bet atteikuma saņemšanas gadījumā ...\nhttp://www.juristavards.lv/zinas/270380-lidostai-riga-uzliek-par-pienakumu-demontet-barjeru-kas-ierobezo-pieklusanu-taksometru-stavesanas-joslai/\n270380\nFri, 24 Mar 2017 10:00:53 +0200\n\n\nAicina juristus atvērt durvis jaunajiem kolēģiem karjeras dienā\nLīdzīgi kā Ēnu dienā, Jauno juristu karjeras dienā studenti izmantos iespēju vienu dienu pavadīt, lai iepazītu jurista ikdienas darbu un, iespējams, satiktu savu nākotnes darba devēju. Projekta mērķis ir paplašināt studentu redzesloku un vairot zināšanas par plašajām karjeras iespējām, ko paver juridiskā izglītība, iesaistot kā Rīgas, tā reģionālo augstskolu studentus un darba devējus. Iepriekšējā gadā projekts guvis lielu studentu interesi. Jauno juristu karjeras dienā iesaistījās daudzas iestādes, tiesas, advokātu biroji un uzņēmumi, nodrošinot iespēju vairāk nekā 100 studentiem iepazīt dažādu juridisko profesiju pārstāvjus darbu astoņās Latvijas pilsētās. Ar studentu pieredzes stāstiem un iepriekšējā gada projekta mājaslapu iespējams iepazīties projekta mājaslapā: https://elsakarjerasdiena.org/. ELSA Latvia aicina līdz 30. martam pieteikties tiesas, advokātu birojus, iestādes ...\nhttp://www.juristavards.lv/zinas/270379-aicina-juristus-atvert-durvis-jaunajiem-kolegiem-karjeras-diena/\n270379\nThu, 23 Mar 2017 15:08:51 +0200\n\n\nLietā par uzņēmumam noteiktām PVN nodokļa saistībām darījumos ar lietotiem dārgmetāliem vēršas EST\nSaskaņā ar Padomes 2006. gada 28. novembra direktīvas 2006/112/EK par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu 311. panta 1 .punkta 1. apakšpunktu  „lietotas preces” ir materiāls kustams īpašums, kas ir derīgs turpmākai lietošanai vai nu bez pārveidojumiem, vai pēc remonta, un kas nav mākslas darbi, kolekciju priekšmeti vai senlietas, un nav arī dārgmetāli vai dārgakmeņi, kā tos definējušas dalībvalstis. Augstākā tiesa uzdeva EST jautājumu: vai minētā direktīvas norma ir interpretējama tā, ka par lietotām mantām var tikt atzīti tirgotāja iegādāti lietoti dārgmetālu vai dārgakmeņus saturoši izstrādājumi (kā aplūkojamā lietā), kuri tiek pārdoti tālāk galvenokārt tajos esošā dārgmetāla vai dārgakmeņu ieguvei? Ja atbilde uz šo jautājumu ir apstiprinoša, – vai īpašā režīma piemērošanas ierobežošanā ir nozīme ...\nhttp://www.juristavards.lv/zinas/270378-lieta-par-uznemumam-noteiktam-pvn-nodokla-saistibam-darijumos-ar-lietotiem-dargmetaliem-versas-est/\n270378\nThu, 23 Mar 2017 13:05:33 +0200\n\n\nSaeima konceptuāli atbalsta disciplināri sodīto tiesnešu vārdu atklāšanu\nGrozījumi paredz, ka disciplinārlietā pieņemto lēmumu, tostarp par disciplinārsoda uzlikšanu, pēc tā spēkā stāšanās Tiesnešu kolēģija publicē mājaslapā internetā, aizsedzot tikai to informācijas daļu, kas atklāj personas datus, tajā skaitā sensitīvos, izņemot vārdu un uzvārdu. Patlaban, publiskojot disciplinārlietas lēmumu, informācijas daļa, kas atklāj tiesneša identitāti, ir jāaizsedz. Grozījumi arī paredz, ka lēmumu par disciplinārlietas nosūtīšanu Ģenerālprokuratūrai lemšanai par kriminālprocesa uzsākšanu pret tiesnesi nepublicē. Tas nepieciešams, lai ievērotu nevainīguma prezumpcijas principu, kā arī nekaitētu izmeklēšanas interesēm, teikts likumprojekta anotācijā. Tāpat ar izmaiņām paredzēts papildināt likumu ar kārtību, kādā publicētos lēmumus dzēš no mājaslapas, kā arī veikti vēl citi precizējumi, tostarp normās, kas regulē ...\nhttp://www.juristavards.lv/zinas/270377-saeima-konceptuali-atbalsta-disciplinari-sodito-tiesnesu-vardu-atklasanu/\n270377\nThu, 23 Mar 2017 11:39:02 +0200\n\n\nNosaka ierobežojumus nacionālajai drošībai nozīmīgām komercsabiedrībām\nIzmaiņas nepieciešamas, lai nodrošinātu valstij svarīgu komercsabiedrību darbības nepārtrauktību un pārmaiņas šādos uzņēmumos neapdraudētu valsts pārvaldību un drošību, sacīts likumprojekta anotācijā. Grozījumi paredz, ka ierobežojumi attieksies uz elektronisko sakaru komersantiem ar būtisku ietekmi tirgū vai konkrētiem nacionālajiem elektroniskajiem plašsaziņas līdzekļiem. Tāpat tas varēs attiekties uz uzņēmumu, kas saņēmis licenci dabasgāzes pārvadei, sadalei, uzglabāšanai, vai tam piederēs sašķidrinātās dabasgāzes iekārta, kas savienota ar pārvades sistēmu. Tas varēs būt arī uzņēmums, kas ražo vai pārvada elektroenerģiju vai siltumenerģiju un kura uzstādītā faktiskā jauda pārsniedz 50 megavatus, vai kas ir siltumenerģijas pārvades un sadales operators un kam pieder siltumtīkli vismaz 100 kilometru garumā. Valdībai būs jānosaka pienākumi nacionālajai ...\nhttp://www.juristavards.lv/zinas/270376-nosaka-ierobezojumus-nacionalajai-drosibai-nozimigam-komercsabiedribam/\n270376\nThu, 23 Mar 2017 11:08:04 +0200\n\n\nVienkāršos un pilnveidos uzņēmumu reģistrācijas kārtību un dokumentu iesniegšanu\nUR plāno pāriet uz lietu vešanu elektroniskā formā un pilnībā digitalizēt UR arhīvā esošos dokumentus. Ņemot vērā, ka tehniskie pārkārtojumi prasa laiku un resursus, plānots, ka jaunā kārtība stāsies spēkā 2018. gada 1. jūlijā. UR ziņas savos reģistros būs tiesīgs aktualizēt, pamatojoties uz citu valsts iestāžu sniegto un datu bāzēs esošo informāciju. Tādējādi ziņas, kas būs iegūstamas no, piemēram, Iedzīvotāju reģistra vai Valsts adrešu reģistra, vairs netiks pieprasītas no personas. Patlaban uzņēmumu reģistrācija un dokumentu iesniegšana ir piesaistīta konkrētai UR nodaļai, kas liedz uzņēmējiem formalitātes kārtot tajā pilsētā, kura tiem ir ērtāk pieejama. Vienlaikus jau patlaban ir iespēja reģistrācijas dokumentus iesniegt elektroniski, neapmeklējot iestādi klātienē. Likuma grozījumi paredz atteikties no UR veidlapu un reģistrācijas apliecību apstiprināšanas ...\nhttp://www.juristavards.lv/zinas/270375-vienkarsos-un-pilnveidos-uznemumu-registracijas-kartibu-un-dokumentu-iesniegsanu/\n270375\nThu, 23 Mar 2017 11:06:11 +0200\n\n\nNodokļu reformu vadības grupa atbalsta piedāvātās nodokļu izmaiņas\nVadības grupā strādā pārstāvji no valdības, Saeimas, Latvijas Bankas, Latvijas Darba devēju konfederācijas, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības, Latvijas Pašvaldību savienības, kā arī Latvijas Lielo pilsētu asociācijas. Sanāksmes dalībnieki konceptuāli atbalstīja Finanšu ministrijas piedāvāto nodokļu reformu plānu, akceptējot piedāvātās nodokļu likmes, kas attiecas uz uzņēmumu ienākumu nodokli, iedzīvotāju ienākuma nodokli (IIN), kā arī IIN no kapitāla un tā pieauguma. Atturējās vienīgi pašvaldību pārstāvji, norādot, ka ar piedāvājumu šajā jomā nav pilnībā iepazinušies. Atbalsts pausts arī darbaspēka nodokļu reformai, kas paredz minimālās algas pieaugumu līdz 430 eiro, kā arī IIN likmes piemērošanu 20 % apmērā ieņēmumiem līdz 45 000 eiro gadā un 23 % ieņēmumiem virs 45 000 gadā. Tāpat tika pausts atbalsts ...\nhttp://www.juristavards.lv/zinas/270374-nodoklu-reformu-vadibas-grupa-atbalsta-piedavatas-nodoklu-izmainas/\n270374\nThu, 23 Mar 2017 09:13:06 +0200\n\n\nSatversmes tiesas tiesnese Ineta Ziemele iecelta par Latvijas pārstāvi starptautisko strīdu risināšanai Pastāvīgā arbitrāžas tiesā\nPretendenti šim augstajam amatam tika atlasīti Tieslietu ministrijas rīkotajā atklātajā konkursā, kur tika vērtēta pretendenta autoritāte starptautisko tiesību jautājumos, gatavība uzņemties šķīrējtiesneša pienākumus un līdzšinējā profesionālā pieredze starptautisko tiesību jomā. Satversmes tiesas tiesnese Ineta Ziemele ir bijusi eksperte atsevišķos starptautiskās arbitrāžas procesos saskaņā ar ANO Starptautisko Tirdzniecības tiesību komisijas un Starptautiskās tirdzniecības palātas noteikumiem. Viņa ir daudzu starptautisku projektu eksperte un ievērojamu profesionālo pieredzi ieguvusi Eiropas organizācijās, tostarp veicot tiesneses pienākumus Eiropas Cilvēktiesību tiesā. Inetas Ziemeles profesionālās un zinātniskās darbības sasniegumi ir apliecinājums viņas autoritātei un spējām veikt uzticētos pienākumus PAT. Ministru kabinets darbam PAT apstiprināja arī Eiropas Savienības Tiesas tiesnesi ...\nhttp://www.juristavards.lv/zinas/270373-satversmes-tiesas-tiesnese-ineta-ziemele-iecelta-par-latvijas-parstavi-starptautisko-stridu-risinasanai-pastaviga-arbitrazas-tiesa/\n270373\nWed, 22 Mar 2017 15:59:03 +0200\n\n\nNodod jaunai izskatīšanai krimināllietu par VID darbinieces slepkavību\nIevērojot to, ka apelācijas instances tiesas spriedums atcelts tikai daļā un neapšaubot abu iepriekšējo instanču tiesu atzinumus par apsūdzēto vainīgumu šā nozieguma, proti, slepkavības organizētā grupā, kas izdarīta ar sevišķu cietsirdību un saistīta ar laupīšanu – izdarīšanā, kasācijas instances tiesa atzina, ka apsūdzētajiem jāturpina piemērot drošības līdzekli – apcietinājumu. Augstākā tiesa atcēla Latgales apgabaltiesas spriedumu daļā par apsūdzēto atzīšanu par vainīgiem pēc Krimināllikuma 118. panta 5. punkta, apsūdzētajiem noteikto galīgo sodu saskaņā ar Krimināllikuma 50. panta pirmo daļu, cietušā pieteikto morālā kaitējuma kompensāciju un par 1867,22 eiro piedziņu no viena valsts labā par aizstāvja sniegto juridisko palīdzību apelācijas instances tiesā. Augstākā tiesa lēmumā atzinusi, ka apelācijas instances tiesa, kvalificējot ...\nhttp://www.juristavards.lv/zinas/270372-nodod-jaunai-izskatisanai-kriminallietu-par-vid-darbinieces-slepkavibu/\n270372\nWed, 22 Mar 2017 14:18:59 +0200\n\n\nNoteiks ierobežojumus nacionālajai drošībai nozīmīgām komercsabiedrībām\nIzmaiņas nepieciešamas, lai nodrošinātu valstij svarīgu komercsabiedrību darbības nepārtrauktību un lai pārmaiņas šādos uzņēmumos neapdraudētu valsts pārvaldību un drošību, sacīts likumprojekta anotācijā. Grozījumi paredz, ka ierobežojumi varēs attiekties uz elektronisko sakaru komersantu ar būtisku ietekmi tirgū vai konkrētiem nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļiem. Tāpat tas varēs attiekties uz uzņēmumu, kas saņēmis licenci dabasgāzes pārvadei, sadalei, uzglabāšanai vai tam piederēs sašķidrinātās dabasgāzes iekārta, kas savienota ar pārvades sistēmu. Tas varēs būt arī uzņēmums, kas ražo vai pārvada elektroenerģiju vai siltumenerģiju un kura uzstādītā faktiskā jauda pārsniedz 50 megavatus, vai kas ir siltumenerģijas pārvades un sadales operators un kam pieder siltumtīkli vismaz 100 kilometru garumā. Valdībai būs jānosaka pienākumi nacionālajai ...\nhttp://www.juristavards.lv/zinas/270371-noteiks-ierobezojumus-nacionalajai-drosibai-nozimigam-komercsabiedribam/\n270371\nWed, 22 Mar 2017 14:14:19 +0200\n\n\nNotiks konference “Maksātnespējas risinājumi biznesa vadības ekspertu un juristu skatījumā”\nProgramma 13:30-14:00 Reģistrācija 14:00-14:15 Konferences atklāšana Konferences I daļa – Biznesa vadības risinājumi maksātnespējas novēršanā 14:15-14:35 Stratēģiskā krīzes vadība uzņēmumos, asoc. prof. Gundars Bērziņš, Latvijas Universitātes Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes dekāns 14:35-14:55 Organizācijas krīzes situācija: psiholoģiskie aspekti, Jūlija Bulatova, Latvijas Universitātes Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes lektore 14:55-15:30 Diskusija, ekspertu viedokļi, priekšlikumi par konferences I daļu Konferences II daļa – Juridiskie risinājumi maksātnespējas regulējuma uzlabošanai 15:30-15:45 Faktiskās maksātnespējas iestāšanās dienas noteikšana, zvērināts advokāts Olavs Cers, ZAB “O.Cers un J.Jurkāns” partneris 15:45-16:00 Maksātnespējas pieteikuma savlaicīga iesniegšana tiesā, zvērināts advokāts Jānis ...\nhttp://www.juristavards.lv/zinas/270370-notiks-konference-maksatnespejas-risinajumi-biznesa-vadibas-ekspertu-un-juristu-skatijuma/\n270370\nWed, 22 Mar 2017 09:55:31 +0200\n\n\nTieslietu ministrs izsaka pateicību zvērinātu advokātu saimei\nTieslietu ministrs Dzintars Rasnačs, paužot atzinību advokātiem un to palīgiem, kuri piedalījās jau astoto reizi rīkotajās Advokatūras dienās, uzsver: “Zvērināti advokāti, tāpat kā zvērināti notāri un zvērināti tiesu izpildītāji – kā tiesu sistēmai piederīgas amatpersonas – bezmaksas konsultāciju dienās ir devuši, dod un dos ievērojamu ieguldījumu sabiedrības tiesiskajā informēšanā.” Īpašu pateicību tieslietu ministrs izsaka advokātiem par šogad Advokatūras dienās veltīto uzmanību bērnu tiesībām, konsultējot bērnu vecākus, kā labāk pārstāvēt bērna intereses un vajadzības, lai nodrošinātu bērna attīstībai labvēlīgus apstākļus. Iespēju saņemt bezmaksas juridiskās konsultācijas visvairāk izmantojuši Rīgas iedzīvotāji, teju 50 konsultācijas sniegtas Kuldīgas un Alsungas apkaimē, 35 Rēzeknē, 30 Liepājā un 20 Bauskā. Viena zvērināta advokāta ...\nhttp://www.juristavards.lv/zinas/270369-tieslietu-ministrs-izsaka-pateicibu-zverinatu-advokatu-saimei/\n270369\nWed, 22 Mar 2017 09:43:55 +0200\n\n\nAtļauta arhīva dokumentu fotografēšana zinātniskiem un personīgiem mērķiem\nTo paredz valdības 21. marta lēmums, ar kuru apstiprināts Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 6. novembra noteikumos Nr. 747 „Latvijas Nacionālā arhīva darbības noteikumi””. Noteikumi paredz, ka turpmāk fiziska persona arhīva lasītavā varēs fotografēt publiskos dokumentus, kuriem nav pieejamības ierobežojumu un kuru reproducēšanu neierobežo autortiesības, ievērojot fizisko personu datu aizsardzības prasības. Fiziskai personai iegūto dokumentu atvasinājumus ir tiesības izmantot vienīgi personiskiem un zinātniskiem mērķiem. Šāda atļauja zinātniekiem, studentiem un citiem interesentiem būtiski atvieglos darbu ar dokumentiem LNA lasītavās. Ja līdz šim dokumentus vajadzēja pārrakstīt vai iegādāties to kopijas par maksu, tagad tos drīkstēs fotografēt. Fotografēt dokumentus būs atļauts tikai tādā veidā, kas nerada draudus to saglabāšanai - bez ...\nhttp://www.juristavards.lv/zinas/270368-atlauta-arhiva-dokumentu-fotografesana-zinatniskiem-un-personigiem-merkiem/\n270368\nTue, 21 Mar 2017 15:05:41 +0200\n\n\nKokurences padome: tirgus līderiem ir īpaša atbildība godīgas konkurences nodrošināšanai tirgū\nLai noskaidrotu publiski izskanējušās informācijas pamatotību par svaigpiena cenu kāpumu un attiecīgi iespējamu būtisku piena un piena produktu cenu pieaugumu 2017. gadā, KP tikās ar vairākiem piena nozares pārstāvjiem. KP ieguva informāciju par cenu pieauguma tendencēm un atsevišķu uzņēmumu darbībām, kas ļāva izdarīt secinājumus par norisēm svaigpiena ražošanas tirgū un to pastarpināto ietekmi uz pārstrādes un mazumtirdzniecības tirgiem. Izvērtējot iegūto informāciju, KP uzskata, ka svaigpiena cenu kāpumu 2016. gada otrajā pusē ietekmēja vairāku faktoru kombinācija, tomēr tā nebija saistīta ar pieprasījuma nozīmīgu pieaugumu šajā periodā. Pērn salīdzinājumā ar 2015. gadu nav novērojamas nozīmīgas izmaiņas, kas varēja radīt ietekmi uz svaigpiena iepirkuma cenu ilgtermiņā. Vienlaikus KP novēroja, ka nemainīgi vairāku gadu garumā visvairāk svaigpiena tiek eksportēts uz Lietuvu un ...\nhttp://www.juristavards.lv/zinas/270367-kokurences-padome-tirgus-lideriem-ir-ipasa-atbildiba-godigas-konkurences-nodrosinasanai-tirgu/\n270367\nTue, 21 Mar 2017 14:41:49 +0200\n\n\nAtbildību par pārkāpumiem parādu ārpustiesas piedziņā noteiks speciālajā likumā\nPar parāda ārpustiesas atgūšanas pakalpojuma sniegšanu bez speciālās atļaujas (licences) paredzēts naudas sods fiziskajām personām vai valdes loceklim no desmit līdz simt četrdesmit naudas soda vienībām, atņemot valdes loceklim tiesības uz laiku no viena mēneša līdz pieciem gadiem ieņemt noteiktus amatus komercsabiedrībās vai bez tā, bet juridiskajām personām – no piecsimt līdz tūkstoš piecsimt naudas soda vienībām. Kompetentā iestāde sodu piemērošanā par pārkāpumiem parāda ārpustiesas atgūšanā būs Patērētāju tiesību aizsardzības centrs.  “Šis likumprojekts ir daļa no plašākas reformas administratīvo pārkāpumu jomā. Saeimā tuvākajā laikā skatīsim virkni līdzīgu likumprojektu, lai konkrētus administratīvo pārkāpumu sastāvus un sodu apmērus iekļautu nozares speciālajos likumos. Līdz ar to sodi būs iekļauti tajā pašā likumā, ...\nhttp://www.juristavards.lv/zinas/270366-atbildibu-par-parkapumiem-paradu-arpustiesas-piedzina-noteiks-specialaja-likuma/\n270366\nTue, 21 Mar 2017 13:37:11 +0200\n\n\nMinistru kabinets ieceļ četrus Latvijas pārstāvjus starptautisko strīdu risināšanai Pastāvīgā arbitrāžas tiesā\nPēc pretendentu izvērtēšanas Tieslietu ministrijas rīkotajā atklātajā konkursā komisija izvirzīja četrus kandidātus darbam PAT – Eiropas Savienības Tiesas tiesnesi Egilu Levitu, Šveices juridiskā biroja Levy Kaufmann-Kohler vadošo speciālisti Evu Kalniņu, Londonas Universitātes koledžas asociēto profesoru Mārtiņu Paparinski un Latvijas Republikas Satversmes tiesas tiesnesi Inetu Ziemeli. Tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs norāda: “Pretendentu izvērtēšanā tika ņemta vērā personu autoritāte starptautisko tiesību jautājumos, gatavība uzņemties šķīrējtiesneša pienākumus un līdzšinējā profesionālā pieredze. Turklāt esmu patiesi gandarīts, ka Egils Levits kā Latvijas pārstāvis PAT darbojas jau kopš 2001. gada un ir bijis mediators vairākās lietās, kurās puses bija gatavas strīdu risināt vēl pirms pieteikuma PAT.” Pretendentu atlases konkursa komisijas ...\nhttp://www.juristavards.lv/zinas/270365-ministru-kabinets-iecel-cetrus-latvijas-parstavjus-starptautisko-stridu-risinasanai-pastaviga-arbitrazas-tiesa/\n270365\nTue, 21 Mar 2017 12:37:21 +0200\n\n\nApstiprina kārtību, kādā policija veic novērošanu ar tehniskajiem līdzekļiem\nNoteikumi nosaka kārtību, kādā veicama policijas iestāžu ēku, telpu un teritorijas, publisku vietu un tajās esošo personu un policijas apsargājamo objektu novērošana, izmantojot tehniskos līdzekļus, kā arī šādas novērošanas rezultātā iegūto datu apstrādes kārtību. Šie noteikumi izstrādāti ņemot vērā to, ka 2016. gada 26. maijā stājās spēkā grozījumi likuma “Par policiju” 12. panta ceturtajā daļā, kas paplašina policijas iespējas veikt novērošanu. Novērošanu ar tehniskajiem līdzekļiem pastāvīgi vai īslaicīgi atļauts veikt Valsts policijai, Drošības policijai, ostas policijai vai pašvaldības policijai (turpmāk – policijas iestāde). Īslaicīgās aizturēšanas vietā ievietotās personas novērošanu veic 48 stundas no brīža, kad persona ievietota īslaicīgās aizturēšanas vietā (izņemot apcietinātās ...\nhttp://www.juristavards.lv/zinas/270364-apstiprina-kartibu-kada-policija-veic-noverosanu-ar-tehniskajiem-lidzekliem/\n270364\nTue, 21 Mar 2017 12:33:30 +0200\n\n