Jursta Vārds - Ziņas http://www.juristavards.lv Ziņas lv http://www.juristavards.lv Thu, 27 Apr 2017 12:14:26 -0700 http://www.juristavards.lv/img/logo.png Jurista Vārds http://www.juristavards.lv 240 47 \nTieslietu ministrs pieņem zvērināta notāra palīga svinīgo solījumu\nPēc svinīgā solījuma nodošanas tieslietu ministrs apstiprināja Kasparu Gerhardu par zvērinātas notāres Agras Šeibes palīgu Rīgas apgabaltiesas darbības teritorijā, pamatojoties uz notāres priekšlikumu un Latvijas Zvērinātu notāru padomes pozitīvo atsauksmi. Sveicot Kasparu Gerhardu ar stāšanos amatā, tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs uzsvēra: “Iedzīvotāji no notāra gaida labvēlīgu attieksmi, atsaucību un palīdzību juridisku jautājumu risināšanā. Notāra palīgam, pildot savus profesionālos amata pienākumus, ir jāievēro vienlīdzīga un cieņpilna attieksme pret katru klientu.” Jaunajam notāra palīgam tieslietu ministrs novēlēja panākumus darbā un praktisko zināšanu pilnveidi, lai profesionāli palīdzētu klientiem aizsargāt viņu tiesiskās intereses. Zvērināta notāra palīgs ir tiesīgs aizstāt zvērinātu notāru atvaļinājuma, slimības, komandējuma un citas attaisnotas ...\nhttp://www.juristavards.lv/zinas/270593-tieslietu-ministrs-pienem-zverinata-notara-paliga-svinigo-solijumu/\n270593\nThu, 27 Apr 2017 11:27:26 +0200\n\n\nSatversmes tiesas tiesnese Ineta Ziemele piedalīsies starptautiskā konferencē Kiprā\nKonference organizēta ar mērķi aktualizēt tematus, kas saistās ar internetā radušos strīdu straujo skaita pieaugumu, kuros arvien biežāk tiek piesauktas tiesības uz vārda brīvību. Ņemot vērā interneta vides nozīmi sabiedrības ikdienas komunikācijā, konferences laikā dalībniekiem būs iespēju diskutēt un dalīties pieredzē, kā interneta vidē nodrošināt cilvēktiesību ievērošanu un kā panākt vienotu nostāju interneta vides lietošanas politikā. Ineta Ziemele konferencē uzstāsies ar priekšlasījumu par internetā esošo tīmekļa vietņu pārvaldītāju tiesībām un pienākumiem. Ineta Ziemele pievērsīsies tieši tiem aspektiem, kas izriet no tiesībām uz vārda brīvību saturiskā tvēruma un Eiropas Cilvēktiesību tiesas prakses atziņām. Konferencē piedalīsies Eiropas Savienības institūciju amatpersonas un pārstāvji, tiesneši, tiesu institūciju darbinieki, kā arī ...\nhttp://www.juristavards.lv/zinas/270592-satversmes-tiesas-tiesnese-ineta-ziemele-piedalisies-starptautiska-konference-kipra/\n270592\nThu, 27 Apr 2017 10:00:33 +0200\n\n\nIzsludina atklātu konkursu galvenā būvniecības uzrauga amatam \nPretendentam jābūt Latvijas pilsonim ar nevainojamu reputāciju un augstāko izglītību arhitektūras, būvniecības vai saistītā inženierzinātnes jomā, vadības zinībās, uzņēmējdarbībā vai tiesību zinātnēs. Tāpat jābūt vismaz trīs gadu darba pieredzei vadošā amatā, teicamām stratēģiskās plānošanas un organizatoriskajām prasmēm, teicamām angļu valodas un labām krievu valodas zināšanām. Pretendentiem atlasē vērtēs šādas vadības kompetences: stratēģiskais redzējums, spēja pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību, orientācija uz rezultātu sasniegšanu, darbinieku motivēšana un attīstīšana, kā arī attiecību veidošana un uzturēšana. Kopā ar pieteikuma dokumentiem jāiesniedz arī savs redzējums par būvniecības nozares un Būvniecības valsts kontroles biroja prioritātēm nākamajiem pieciem gadiem. BVKB direktora mēnešalga noteikta līdz 2264 eiro pirms ...\nhttp://www.juristavards.lv/zinas/270591-izsludina-atklatu-konkursu-galvena-buvniecibas-uzrauga-amatam/\n270591\nThu, 27 Apr 2017 09:58:38 +0200\n\n\nAtstāj negrozītu spriedumu, ar kuru par tiesisku atzīts lēmums izslēgt skolēnu no vidusskolas sakarā ar vairākkārtējiem pārkāpumiem \nKonkrētās lietas pamatā esošie apstākļi bija tādi, ka ar skolas direktora rīkojumu pieteicējs tika atskaitīts no skolas, jo pieļāvis vairākus izglītojamā pienākumu pārkāpumus, tostarp vienu rupju pārkāpumu. Ar Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta lēmumu šis rīkojums tika atstāts negrozīts. Pieteicējs vērsās tiesā ar pieteikumu par departamenta lēmuma atzīšanu par prettiesisku. Lietas izskatīšanas gaitā tiesa konstatējusi, ka pieteicējs sistemātiski nav ievērojis skolas iekšējās kārtības noteikumus un attiecīgi arī izglītojamā pienākumus. Pieteicējs ir pārkāpis aizliegumu stundu un starpbrīžu laikā atrasties ārpus skolas teritorijas, aizliegumu smēķēt skolas teritorijā, nav ievērojis pienākumu netraucēt skolotājiem un skolasbiedriem darbu mācību stundās, nav ievērojis pienākumu sistemātiski gatavoties stundu darbam un bez attaisnojoša iemesla nekavēt ...\nhttp://www.juristavards.lv/zinas/270590-atstaj-negrozitu-spriedumu-ar-kuru-par-tiesisku-atzits-lemums-izslegt-skolenu-no-vidusskolas-sakara-ar-vairakkartejiem-parkapumiem/\n270590\nWed, 26 Apr 2017 17:43:39 +0200\n\n\nTieslietu padomes sēdē uzklausa ziņojumus un pieņem lēmumus tiesu sistēmai būtiskos jautājumos\nIzskatot Saeimas Juridiskās komisijas 2017. gada 10. aprīlī iesniegto likumprojektu “Grozījumi Tiesnešu disciplinārās atbildības likumā” pirms otrā lasījuma Saeimā, Tieslietu padome atbalstīja kārtību, kādā tiks publiskoti disciplinārlietu lēmumi. Grozījumi paredz, ka pie atbildības sauktā tiesneša vārds un uzvārds lēmumā pēc tā spēkā stāšanās netiek aizklāts. Tieslietu padome jau 2015. gada decembrī konceptuāli bija atbalstījusi kārtību, ka, publiskojot tiesnešu disciplinārlietā pieņemto galīgo lēmumu, nav nepieciešams aizklāt tiesneša vārdu, par kura rīcību skatīta lieta. Tāpat Tieslietu padome atbalstīja priekšlikumu palielināt apgabaltiesu tiesu priekšsēdētāju atbildību disciplinārlietu ierosināšanā, jo daudzas lietas netiek pārsūdzētas un nenonāk Augstākajā tiesā, līdz ar to maksimālai iespējai ierosināt lietas būtu jābūt ...\nhttp://www.juristavards.lv/zinas/270589-tieslietu-padomes-sede-uzklausa-zinojumus-un-pienem-lemumus-tiesu-sistemai-butiskos-jautajumos/\n270589\nWed, 26 Apr 2017 16:02:47 +0200\n\n\nIzglītības komisija galīgajā lasījumā atbalsta jaunu likumu autortiesību jomā\nJaunais likums palīdz veidot pārskatāmāku regulējumu kolektīvā pārvaldījuma organizāciju darbībai. Līdz ar to mērķis ir uzlabot šo organizāciju darbību, kā arī rosināt pieejamāku informāciju par autortiesību jautājumiem, informē komisijas priekšsēdētāja Ilze Viņķele. Likumprojekts palīdzēs regulēt Autortiesību un komunicēšanās konsultāciju aģentūras/Latvijas Autoru apvienības (AKKA/LAA), kā arī Latvijas Izpildītāju un producentu apvienības (LaIPA) un citu kolektīvā pārvaldījuma organizāciju darbu. Ar jauno likumu tiks pārņemta Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva par autortiesību un blakustiesību kolektīvo pārvaldījumu un muzikālo darbu tiesību lietošanai tiešsaistē daudzteritoriālo lincencēšanu iekšējā tirgū. Likumprojekts ietver vispārīgos noteikumus un mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma pamatnoteikumus. Tas iekļauj definīcijas, kā arī norāda ...\nhttp://www.juristavards.lv/zinas/270588-izglitibas-komisija-galigaja-lasijuma-atbalsta-jaunu-likumu-autortiesibu-joma/\n270588\nWed, 26 Apr 2017 13:30:45 +0200\n\n\nPauž viedokli par Tieslietu padomes darbību\nA. Endziņš atgādināja, ka jau Tieslietu padomes veidošanas sākumposmā pirms septiņiem gadiem viņš ir bijis kritiski noskaņots pret likumā iekļautajiem formulējumiem un Tieslietu padomes kompetencēm – tas esot bijis likumdevēja “gājiens ar zirdziņu”, lai formāli izslēgtu likumdevēja un izpildu varas ietekmi uz tiesu varu. Valsts prezidenta Tiesiskās vides pilnveides komisija jautājumu par Tieslietu padomes kompetenču attīstību ir beigusi skatīt pirms gada, sagatavojot gala ziņojumu. A. Endziņš pauda nožēlu, ka gandrīz neviens no komisijas secinājumiem un ieteikumiem nav ņemts vērā, gatavojot grozījumus likumā “Par tiesu varu”. Piemēram, komisija ieteikusi jautājumus par tiesnešu karjeras virzību atstāt ekskluzīvā Tieslietu padomes kompetencē. Tāpat komisija piedāvājusi izmaiņas Tieslietu padomes sastāvā, tajā iekļaujot divus Valsts prezidenta nominētus pārstāvjus ...\nhttp://www.juristavards.lv/zinas/270587-pauz-viedokli-par-tieslietu-padomes-darbibu/\n270587\nWed, 26 Apr 2017 11:39:39 +0200\n\n\nBaltijas tiesu eksperti lemj par vienotu tiesu ekspertu reģistru\nProjektu vada Valsts tiesu ekspertīžu birojs, tā mērķis ir izstrādāt vienotu Baltijas valstu tiesu ekspertu reģistru, kurā vienkopus būs atrodama informācija par Latvijas, Lietuvas un Igaunijas tiesu ekspertiem, tiesu ekspertīžu iestādēm un tiesu ekspertīžu veidiem. Projekts radīs nepieciešamos priekšnosacījumus tiesu ekspertīzes pakalpojumu netraucētai pieejamībai visu Baltijas valstu teritorijā, tādējādi stiprinot tiesiskumu, tiesu ekspertīzes objektivitāti un veicinot taisnu tiesu. Vienotais Baltijas valstu tiesu ekspertu reģistrs būs pirmais šāda veida tiesu ekspertu reģistrs Eiropas Savienībā. Projekts “Atrodi tiesu ekspertu” (JUST/2014/JACC/AG/E-JU/6963) tiek līdzfinansēts no Eiropas Savienības Tiesiskuma programmas līdzekļiem. Projekta ilgums ir divi gadi.\nhttp://www.juristavards.lv/zinas/270586-baltijas-tiesu-eksperti-lemj-par-vienotu-tiesu-ekspertu-registru/\n270586\nWed, 26 Apr 2017 11:22:43 +0200\n\n\nZinātniskais vakars par Breksita juridiskajām sekām\n„Ņemot vērā „breksitiešu” uzskatu, ka „uzvarētājam pienākas viss”, un britu apjukumu 2017. gada Eiropas Savienības sarunu pamatnostādnēs, rodas jautājums, ciktāl ir iespējamas sarunas par Breksitu?” (Mels Kenijs) Prof. Dr. Mels Kenijs (Mel Kenny) klātesošos iepazīstinās ar prezentāciju „Breksits: kauliņi ir mesti?”, kurā viņš mēģinās prognozēt dzīvi „pēc Breksita”, savukārt otrs referents būs prof. Dr. Hannes Rēslers (Hannes Rösler), kurš uzstāsies ar vieslekciju „Breksita ietekme uz Eiropas komercsabiedrību likumu”, kurā īpašu uzmanību pievērsīs problēmām komercsabiedrību un starptautiskajā privāttiesību likumā, kā arī tiesu sadarbībā. Kopš 2016. gada Mels Kenijs ir Rīgas Juridiskās augstskolas prorektors. Viņš ir bijis profesors Eiropas Savienības tiesībās un Eiropas Juridisko pētījumu centra direktors ...\nhttp://www.juristavards.lv/zinas/270580-zinatniskais-vakars-par-breksita-juridiskajam-sekam/\n270580\nWed, 26 Apr 2017 10:20:00 +0200\n\n\nPieaug zinātniski analītiskā darba nozīme Augstākajās tiesās\nPar judikatūru kā tiesību avotu referēja Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes pasniedzēja Ginta Sniedzīte. Viņa uzsvēra, ka, ņemot vērā judikatūras kā tiesību avota nozīmi, Latvijā ir nepieciešams attīstīt judikatūras padziļinātu analīzi un apstrādi, un judikatūras nodaļas būtu nepieciešamas arī zemākas instances tiesās. Augstākās tiesas Judikatūras un zinātniski analītiskās nodaļas vadītāja Anita Zikmane konferences dalībniekus informēja par nodaļas pieredzi sabiedrības informēšanā, judikatūras atziņu veidošanā, tiesu prakses pieejamības nodrošināšanā un atbalsta sniegšanā tiesnešiem tiesas spriešanas procesā. A. Zikmane uzsvēra ērti lietojamu tiesu prakses meklēšanas rīku nozīmi, kā arī analizēja dažādus zinātniski analītisko nodaļu funkcionēšanas modeļus. Savukārt Spānijas Augstākās tiesas tiesnesis, Zinātniski analītiskās ...\nhttp://www.juristavards.lv/zinas/270585-pieaug-zinatniski-analitiska-darba-nozime-augstakajas-tiesas/\n270585\nWed, 26 Apr 2017 10:18:51 +0200\n\n\nRīgā tiekas Baltijas valstu Augstāko tiesu priekšsēdētāji\nTikšanās laikā priekšsēdētāji pārrunāja Augstāko tiesu darba organizācijas atšķirības un dalījās ar labās prakses piemēriem. Latvijas Augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs uzsvēra, ka tiesu sistēmu efektivitāte ir visā Eiropā aktuāls jautājums. Baltijas valstu Augstāko tiesu priekšsēdētāju un arī darbinieku tikšanās konferences laikā deva iespēju pārrunāt jautājumus, par kuriem bieži netiek plaši diskutēts – jautājumus par tiesu darba organizāciju, zinātniski analītisko nodaļu darbību, komunikāciju, kā arī iesaisti tieslietu sistēmu jautājumu risināšanā. Igaunijas Augstākās tiesas priekšsēdētājs Prīts Pikamē (Priit Pikamäe) savā uzrunā norādīja, ka Augstāko tiesu darbības lauks parasti ir stingri noteikts normatīvajos aktos, tomēr Augstākajām tiesām ir iespēja arī pašām noteikt, cik nozīmīgas tās būs tieslietu ...\nhttp://www.juristavards.lv/zinas/270584-riga-tiekas-baltijas-valstu-augstako-tiesu-priekssedetaji/\n270584\nWed, 26 Apr 2017 10:13:59 +0200\n\n\nKonferencē uzsver tiesu varas lomu mainīgajā Eiropā\nKonferences otrajā daļā diskusiju par Augstāko tiesu komunikāciju un lomu Tieslietu padomju darbā vadīja Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes Tiesību teorijas un vēstures zinātņu katedras vadītājs, Valsts prezidenta padomnieks Dr. iur. Jānis Pleps. Diskusijās izkristalizējās tie būtiskie aspekti, kas ļauj Augstākajām tiesām Eiropā tikt galā ar jaunajiem izaicinājumiem, jo “... šis ir izaicinājumu laiks, un arī tiesu vara ir spiesta mainīties tam līdzi. Tai pat laikā tiesu vara ir tas enkurs, kas notur valstiskumu. Enkurs, kas valsti notur pie fundamentālām lietām kā taisnīgums, likuma vara un ticība savai valstij,” tā Jānis Pleps. Diskusijas sākumā ar priekšlasījumiem uzstājās Augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs, iepazīstinot klausītājus ar situāciju Latvijā un ieskicējot, kāds ir Tieslietu padomes dialogs tiesu un valsts varas sistēmā. Tiesību zinātnieks un Čehijas ...\nhttp://www.juristavards.lv/zinas/270583-konference-uzsver-tiesu-varas-lomu-mainigaja-eiropa/\n270583\nWed, 26 Apr 2017 10:10:34 +0200\n\n\nIerosināta lieta par pārmaksātā pievienotās vērtības nodokļa atmaksas kārtību\nApstrīdētās normas Likuma “Par pievienotās vērtības nodokli” 12. panta 12.3daļa (redakcijā, kas bija spēkā no 2010. gada 1. janvāra līdz 2012. gada 31. decembrim): “Valsts ieņēmumu dienests, veicot nodokļu administrēšanas pasākumus, 30 dienu laikā pēc tam, kad saņemta nodokļa deklarācija par taksācijas periodu, pārceļ apstiprināto pārmaksāto nodokļa summu uz nākamo taksācijas periodu līdz taksācijas gada beigām, sedzot nākamajos taksācijas periodos valsts budžetā maksājamo nodokļa summu. (..)” Likuma “Par pievienotās vērtības nodokli” 12. panta 12.5daļa (redakcijā, kas bija spēkā no 2010. gada 1. janvāra līdz 2012. gada 31. decembrim): “Ja apliekamajai personai pēc šā panta 12.4daļā minētās pārmaksātās nodokļa summas novirzīšanas joprojām ir pārmaksātā nodokļa summa, to pārceļ uz nākamajiem ...\nhttp://www.juristavards.lv/zinas/270582-ierosinata-lieta-par-parmaksata-pievienotas-vertibas-nodokla-atmaksas-kartibu/\n270582\nWed, 26 Apr 2017 09:38:40 +0200\n\n\nPretkrāpšanas kustības ietvaros Tieslietu ministrija aicina pievērst uzmanību intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzībai\nIntelektuālais īpašums ir ekskluzīvu tiesību kopums, kas piešķirts intelektuālās jaunrades darbiem. Intelektuālā īpašuma tiesības var tikt iedalītas divās daļās: rūpnieciskā īpašuma tiesībās, kas ietver izgudrojumus (patentus), preču zīmes, rūpnieciskos dizainparaugus un ģeogrāfiskās izcelsmes norādes, un autortiesības, kas attiecas uz literāriem un mākslas darbiem. Kā liecina Tieslietu ministrijas 2016. gada nogalē veiktā aptauja par sabiedrības izpratni par intelektuālā īpašuma tiesībām – inovācijas un intelektuālā īpašuma tiesības mūsdienas ir aktuāli jautājumi būtiskai sabiedrības daļai, jo ar tiem nākas saskarties ikdienā. Piemēram, uz veikala plauktos izvietotajām precēm ir norādīts uzņēmuma nosaukums vai logo, kas pārsvarā ir aizsargāts ar preču zīmi. Tāpat arī, skatoties filmu vai klausoties mūziku, tiek atskaņots ar autortiesībām aizsargāts darbs. Tomēr ...\nhttp://www.juristavards.lv/zinas/270581-pretkrapsanas-kustibas-ietvaros-tieslietu-ministrija-aicina-pieverst-uzmanibu-intelektuala-ipasuma-tiesibu-aizsardzibai/\n270581\nWed, 26 Apr 2017 09:36:51 +0200\n\n\nTiesībsargs vēršas Satversmes tiesā par mediķu atalgojumu\nJau 2016. gada 1. februārī Saeimai un Veselības ministrijai (VM) tiesībsargs nosūtīja detalizētu izklāstu par pārbaudes lietā konstatētajiem trūkumiem attiecībā uz nesamērību medicīnas darbinieku nostrādātajā darba laikā un saņemtajā atalgojumā. Līdz 2016. gada 1. augustam aicināja Saeimu veikt likuma grozījumus, novēršot atšķirīgu attieksmi pret ārstiem, attiecībā uz kompensāciju par darbu pagarināta normālā darba laika apstākļos. Papildu tam tiesībsargs lūdza VM izvērtēt šāda darba laika ietekmi uz ārstu veselību un drošību, kā arī pacientiem sniegtās veselības aprūpes pakalpojumu kvalitāti. Kā būtisku tiesībsargs norādīja arī nepieciešamību likumā noteikt nedēļas un mēneša maksimālā darba laika robežu un izstrādāt mehānismu ar mērķi pakāpeniski atteikties no pagarinātā normālā darba laika. “Redzot, ka izmaiņu nav un nemitīgi tiek meklēti ...\nhttp://www.juristavards.lv/zinas/270579-tiesibsargs-versas-satversmes-tiesa-par-mediku-atalgojumu/\n270579\nTue, 25 Apr 2017 13:37:23 +0200\n\n\nAtver Rokasgrāmatu Augstāko tiesu darba organizācijā\nŠis ir veiksmīgs piemērs starptautiskam komandas darbam, grāmatas atvēršanā sacīja projekta vadītāja Sandra Lapiņa, Augstākās tiesas Administrācijas vadītāja. Augstākā tiesa katrā valstī ir tikai viena, tāpēc dalīties pieredzē un uzklausīt padomus vai idejas tiesu darba organizācijā savā valstī nav iespējams. Projekts devis iespēju apspriest ar citu valstu Augstāko tiesu kolēģiem aktuālus jautājumus, kas saistīti ar tiesu darba efektivitāti. “Šodien tās vairs nav tikai idejas, sarunas vai pieredzes apmaiņas braucienos uzzinātais – šodien man rokās ir grāmata, kurā apkopota un analizēta 26 Eiropas Augstāko tiesu pieredze, labā prakse, ieteikumi un idejas vēl efektīgākai Augstāko tiesu darba organizācijai,” sacīja Sandra Lapiņa. Augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs izteica atzinību Administrācijas iniciatīvai pieredzi darbam smelties sadarbībā ar citu valstu ...\nhttp://www.juristavards.lv/zinas/270578-atver-rokasgramatu-augstako-tiesu-darba-organizacija/\n270578\nMon, 24 Apr 2017 10:19:00 +0200\n\n\nMinistru prezidenta birojā darbu sāk ārštata padomnieks Andris Vanags\nViņa uzdevumos ietilps sadarbības veicināšana starp publisko sektoru un nozarēm privātajā sektorā, lai kopīgiem spēkiem mazinātu ēnu ekonomikas īpatsvaru valstī, šobrīd īpaši akcentējot nepieciešamību paātrināt nepieciešamo normatīvo regulējumu izstrādāšanu un pieņemšanu būvniecības nozarē. M. Kučinskis norāda, ka jau pagājušā gada maijā valdības un būvniecības nozares pārstāvji parakstīja memorandu par ēnu ekonomikas samazināšanu nozarē, un tagad ir pienācis laiks šo procesu intensificēt. “Būvniecības sektorā Latvijā strādā daudz uzņēmumu, kuri ir apvienojušies dažādās sabiedriskās organizācijās. Tāpat valsts līmenī ir dažādas iestādes, organizācijas, kas ir atbildīgas par būvniecības sektora sakārtošanu valstī, kā arī par nodokļu iekasēšanu. Ir nepieciešams panākt, lai visas šīs puses efektīvi ...\nhttp://www.juristavards.lv/zinas/270577-ministru-prezidenta-biroja-darbu-sak-arstata-padomnieks-andris-vanags/\n270577\nMon, 24 Apr 2017 10:14:40 +0200\n\n\nLatvijā pirmo reizi norisināsies Mediācijas dienas\nMediācijas dienu ietvaros sertificētu mediatoru komanda viesosies sešās Latvijas pilsētās – 25. aprīlī Madonā un Cēsīs, 26. aprīlī Jēkabpilī, 27. aprīlī Talsos, kā arī 28. aprīlī Bauskā ar noslēguma pasākumu Rīgā, Vērmanes dārzā. Tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs, paužot atzinību mediatoru izrādītajai iniciatīvai veicināt mediācijas pakalpojumu atpazīstamību Latvijā, uzsver: “Mediācijas pakalpojumu izmantošana paplašina strīdā iesaistītajām pusēm meklēt abpusēji izdevīgu risinājumu pirms prasības celšanas tiesā. Salīdzinot ar konfliktu risināšanu tiesā, strīda izšķiršanai mediācijas procesā ir vairāki ieguvumi – tiek ietaupīti līdzekļi un laiks”. Ministrs uzsver, ka daudzos gadījumos mediācijas procesam var būt izšķiroša nozīme: vēl pirms prasības iesniegšanas tiesā ar strīda risināšanā neieinteresētas ...\nhttp://www.juristavards.lv/zinas/270575-latvija-pirmo-reizi-norisinasies-mediacijas-dienas/\n270575\nFri, 21 Apr 2017 14:30:00 +0200\n\n\nAprīļa jubilārs: Farmācijas likums \nDivu desmitgažu laikā Farmācijas likums kļuvis trīsreiz apjomīgāks – ir pieaugušas prasības farmaceitu kvalifikācijai, zāļu ražošana un izplatīšana tiek reglamentēta arvien stingrāk, ir pielāgoti Eiropas Savienības standarti. Kopumā Farmācijas likums grozīts 17 reizes. Vairāk par farmācijas regulējuma attīstību, strīdiem un kaislībām  - LV portāla rubrikas “Likumi - jubilāri” aprīļa publikācijā: Farmācijas likumam - 20 Farmācijas likums Saeimā pieņemts 1997. gada 10. aprīlī, savukārt spēkā stājās tā paša gada 8. maijā. Vietnē Likumi.lv – tiesību akta aktuālā redakcija: https://likumi.lv/doc.php?id=43127\nhttp://www.juristavards.lv/zinas/270567-aprila-jubilars-farmacijas-likums/\n270567\nFri, 21 Apr 2017 14:13:32 +0200\n\n\nIerosināta lieta par normām, kas liedz pedagogiem pieteikties profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanai un samazina piemaksas apmēru\nApstrīdētās normas Ministru kabineta 2014. gada 17. jūnija noteikumu Nr. 350 “Pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas kārtība” (Noteikumi Nr. 350) 91. punkts: “Pedagogam, kuram kvalitātes pakāpe līdz 2016. gada 31. maijam nav piešķirta, un pedagogam, kuram kvalitātes pakāpes apliecības derīguma termiņš beidzas laikposmā no 2016. gada 31. maija līdz 2018. gada 31. augustam, ir tiesības pieteikties pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanai ne agrāk kā 2018. gada 1. septembrī. Līdz 2018. gada 31. augustam iesniegtie pedagogu iesniegumi netiek izskatīti.” Ministru kabineta 2016. gada 5. jūlija noteikumu Nr. 445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi” (Noteikumi Nr. 445) 27. punkts: “Pedagogiem, kuriem ir piešķirta pedagogu ...\nhttp://www.juristavards.lv/zinas/270555-ierosinata-lieta-par-normam-kas-liedz-pedagogiem-pieteikties-profesionalas-darbibas-kvalitates-novertesanai-un-samazina-piemaksas-apmeru/\n270555\nFri, 21 Apr 2017 10:48:18 +0200\n\n