Jursta Vārds - Ziņas http://www.juristavards.lv Ziņas lv http://www.juristavards.lv Mon, 20 Feb 2017 15:13:05 -0700 http://www.juristavards.lv/img/logo.png Jurista Vārds http://www.juristavards.lv 240 47 \nDeputāti turpinās diskutēt par Satversmē noteiktajām Valsts prezidenta pilnvarām\n“Sēdē deputāti kopā ekspertiem un bijušajiem politiķiem analizēs Valsts prezidenta kreatīvo funkciju, kas izpaužas kā amatpersonu izvirzīšana apstiprināšanai Saeimā. Lai līdzsvarotu politisko un profesionālo kritēriju ietekmi amatpersonu izvēlē un apstiprināšanā, Satversmē būtu jāparedz paplašināt to personu loku, kuras apstiprināšanai Saeimā var izvirzīt Valsts prezidents. Domāju, ka būtu tikai pareizi, ja Valsts prezidentam kā “neitrālai varai” likumā būtu noteiktas tiesības izvirzīt, piemēram, KNAB vadītāju, balstoties uz profesionālām konsultācijām,” norāda darba grupas vadītājs Ringolds Balodis. Tāpat deputāti turpinās analizēt arī Satversmes 53. pantu, kas noteic, ka Valsts prezidents nenes politisko atbildību. Sēdē savu dalību ir apstiprinājuši eksprezidenti Valdis Zatlers, Guntis Ulmanis, kā arī tiesībsargs Juris Jansons, ģenerālprokurors Ēriks ...\nhttp://www.juristavards.lv/zinas/270173-deputati-turpinas-diskutet-par-satversme-noteiktajam-valsts-prezidenta-pilnvaram/\n270173\nMon, 20 Feb 2017 12:45:11 +0200\n\n\nNotāru dienās sniegs juridiskās konsultācijas iedzīvotājiem mājās\n"Notariāta pamatbūtība un darbības svarīgākā jēga ir tas, ka notārs ir cilvēkam vistuvākais un pieejamākais jurists. Arī Notāru dienas katru gadu norit ar šo vadmotīvu - bezmaksas konsultācijas notāru birojos, konsultācijas kādā publiski plaši pieejamā vietā, kā tirdzniecības parks "Alfa" iepriekšējos gados u.tml. Šogad Notāru dienās būsim vēl tuvāk - paši ejot pie cilvēkiem nevis otrādi," stāsta Sandra Stīpniece, Latvijas Zvērinātu notāru padomes (LZNP) priekšsēdētāja. Ir virkne cilvēku, kuri dažādu iemeslu dēļ nenokārto pat visvienkāršākās juridiskās lietas savā dzīvē un šīs neizdarības dēļ attopas vien tad, kad ir jau par vēlu. Parasti tas notiek ar sociāli mazāk aizsargātajiem - trūcīgiem, veciem un vientuļiem cilvēkiem, ne tik labvēlīgos apstākļos dzīvojošām ģimenēm, cilvēkiem ar īpašām vajadzībām u.tml. ...\nhttp://www.juristavards.lv/zinas/270172-notaru-dienas-sniegs-juridiskas-konsultacijas-iedzivotajiem-majas/\n270172\nMon, 20 Feb 2017 10:18:47 +0200\n\n\nPar kasācijas kārtībā izskatāmām lietām no 20. līdz 24. februārim\nAugstākās tiesas Administratīvo lietu departaments rakstveida procesā izskatīs deviņas kasācijas sūdzības par apelācijas instances tiesas spriedumiem un četras blakus sūdzības par zemākas instances tiesas lēmumiem. Kasācijas sūdzības iesniegtas lietās, kurās atbildētāji ir Valsts ieņēmumu dienests, Datu valsts inspekcija, Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde, Finanšu un kapitāla tirgus komisija, Uzņēmumu reģistrs, Nodrošinājuma valsts aģentūra, Patērētāju tiesību aizsardzības centrs un Rīgas dome. Augstākās tiesas Civillietu departaments rakstveida procesā izskatīs 12 kasācijas sūdzības par apelācijas instances tiesas spriedumiem un vienu blakus sūdzību par zemākas instances tiesas lēmumu. Augstākās tiesas Krimināllietu departaments rakstveida procesā izskatīs piecas lietas. Trīs lietās saņemtas apsūdzēto vai aizstāvju kasācijas sūdzības par apelācijas instances tiesas nolēmumiem. Vienā lietā ...\nhttp://www.juristavards.lv/zinas/270171-par-kasacijas-kartiba-izskatamam-lietam-no-20-lidz-24-februarim/\n270171\nMon, 20 Feb 2017 10:16:37 +0200\n\n\nAT: faktiski īstenota tiesiskās aizsardzības procesa gadījumā nav pamata atcelt lēmumu par tā pasludināšanu\nVirsprokurora ieskatā, konkrētajā lietā tiesiskās aizsardzības procesa mērķis – atjaunot parādnieka spēju nokārtot savas saistības – nevar tikt sasniegts, jo to nenodrošina izvēlētā tiesiskās aizsardzības procesa īstenošanas metode, kā arī tiesiskās aizsardzības procesa plānā nav paredzēts, ka SIA „PELTES ĪPAŠUMI” gūs ienākumus, veicot saimniecisko darbību. Tāpat virsprokurors uzskatīja, ka pirms tiesiskās aizsardzības procesa pasludināšanas tiesai bija jāvērtē ziņas par Maksātnespējas administrācijas konstatētajiem pārkāpumiem administratora Māra Sprūda rīcībā SIA „PELTES ĪPAŠUMI” maksātnespējas procesā. Izvērtējot virsprokurora protestā norādītos argumentus, Augstākā tiesa norādīja, ka tiesiskās aizsardzības procesam ir divi mērķi – veicināt maksātnespējīgā subjekta maksātspējas atjaunošanu un aizsargāt viņa kreditoru kopuma ...\nhttp://www.juristavards.lv/zinas/270169-at-faktiski-istenota-tiesiskas-aizsardzibas-procesa-gadijuma-nav-pamata-atcelt-lemumu-par-ta-pasludinasanu/\n270169\nFri, 17 Feb 2017 13:37:00 +0200\n\n\nNodod jaunai izskatīšanai krimināllietu par nonāvēšanu aiz neuzmanības\nApelācijas instances tiesai no jauna būs jāskata krimināllieta daļā par apsūdzētajam noteikto sodu pēc Krimināllikuma 131. panta, proti, par miesas bojājumu nodarīšanu aiz neuzmanības; daļā par apsūdzētajam noteikto galīgo sodu; daļā par 139 222,53 eiro kompensācijas piedziņu par labu Latvijas Republikas Aizsardzības ministrijai un daļā par 1653,23 eiro kompensācijas piedziņu par labu Latvijas Republikas Bruņotajiem spēkiem. Pārējā daļā, proti, daļā, ar kuru apsūdzētais atzīts par vainīgu nonāvēšanā aiz neuzmanības un sprāgstvielu nelikumīgā glabāšanā, lēmums atstāts negrozīts. Augstākā tiesa lēmumā norāda, ka apelācijas instances tiesa nav ņēmusi vērā likuma „Grozījumi Krimināllikumā” pārejas noteikumu 4. punktā noteikto, ka personas, kuras noziedzīgu nodarījumu izdarījušas līdz šā likuma spēkā stāšanās dienai, sodāmas saskaņā ar tām Krimināllikuma ...\nhttp://www.juristavards.lv/zinas/270155-nodod-jaunai-izskatisanai-kriminallietu-par-nonavesanu-aiz-neuzmanibas/\n270155\nFri, 17 Feb 2017 12:43:00 +0200\n\n\nNovada dome izvēlas “Latvijas Vēstnesi” kā saistošo noteikumu publicēšanas vietu\nTādējādi Talsu novada dome ir pirmā, kas realizēja savas likumā “Par pašvaldībām” noteiktās tiesības pāriet uz oficiālo publikāciju tajā pašā izdevumā, kurā tiek nodrošināta likumu, Ministru kabienta noteikumu un citu tiesību aktu oficiālā publikācija. Turpmāk Talsu novada domes saistošie noteikumi stāsies spēkā pēc to publikācijas Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” (pieejams vietnē www.vestnesis.lv). Savukārt sistematizētā veidā iedzīvotāji tos var lietot tiesību aktu vietnē www.likumi.lv. Lai lietotājiem nodrošinātu piekļuvi visiem spēkā esošajiem Talsu novada domes saistošajiem noteikumiem, vietnē Likumi.lv pakāpeniski tiks publicēti arī visi līdz šim pieņemtie noteikumi. Oficiālais izdevējs aicina arī citu novadu domes izvērtēt iespēju publicēt savus saistošos noteikumus oficiālajā izdevumā “Latvijas ...\nhttp://www.juristavards.lv/zinas/270154-novada-dome-izvelas-latvijas-vestnesi-ka-saistoso-noteikumu-publicesanas-vietu/\n270154\nThu, 16 Feb 2017 12:20:00 +0200\n\n\nTiesībsargs un labklājības ministrs vienisprātis par nepilnībām likumos\nTikšanās laikā amatpersonas vienojās, ka būtu jāveic grozījumi likumā “Par maternitātes un slimības apdrošināšanu”, kas paredz aizbildņa tiesības izvēlēties vecāku pabalsta izmaksas periodu, kā arī “Valsts sociālo pabalstu likumā” attiecībā uz to, kā tiek nodrošināti bērna uzturēšanas izdevumi un/vai sociālā palīdzība aizbildnim, kurš uzņēmies rūpes par nepilngadīgo ārzemnieku. Kā rāda nesenā pieredze, valsts pārvaldes institūcijas lietas mēdz skatīt šauri, bez iedziļināšanās to pamatbūtībā, tādēļ precizējumi likumā palīdzētu ātrāk un veiksmīgāk risināt līdzīgas situācijas. Ministrs vērsa uzmanību uz Vaivaru Tehnisko palīglīdzekļu centra pakalpojumu sniegšanas kvalitāti un spēju darboties elastīgi un uz klientu orientēti. Tiesībsargs jau 2011. gadā informēja valdību par nepieciešamību nodrošināt tehnisko ...\nhttp://www.juristavards.lv/zinas/270153-tiesibsargs-un-labklajibas-ministrs-vienispratis-par-nepilnibam-likumos/\n270153\nThu, 16 Feb 2017 11:45:28 +0200\n\n\nPieteikumā piešķirt pensiju ar atvieglotiem noteikumiem apgabaltiesai vēlreiz jāvērtē lietas apstākļi\nVSAA atteica piešķirt pieteicējam vecuma pensiju ar atvieglotiem noteikumiem kā personai, kura strādājusi smagos un kaitīgos darbos, norādot, ka atbilstoši ierakstiem dokumentos – darba grāmatiņā un arhīva izziņā –, kas var apliecināt speciālo stāžu, pieteicējs strīdus periodā bija nodarbināts atslēdznieka-santehniķa darbos, kas nav iekļauti attiecīgajos smago un kaitīgo darbu sarakstos. Apgabaltiesa atzina: to, ka pieteicējs pilnu darba dienu ir strādājis metinātāja darbu, kas ir iekļauts smago un kaitīgo darbu sarakstā, pierāda liecinieku liecības. Taču Augstākā tiesa spriedumā norāda, ka tiesa nav vērtējusi un argumentējusi, kāpēc nav ņemami vērā citi lietā esošie dokumenti, kas ietver informāciju par to, ka pieteicējs strādājis gan par metinātāju, gan atslēdznieku-santehniķi, piemēram, 1987. gadā izsniegto raksturojumu, ierakstu darba grāmatiņā par santehniķa, gāzes metinātāja 4. ...\nhttp://www.juristavards.lv/zinas/270152-pieteikuma-pieskirt-pensiju-ar-atvieglotiem-noteikumiem-apgabaltiesai-velreiz-javerte-lietas-apstakli/\n270152\nThu, 16 Feb 2017 11:37:11 +0200\n\n\nTieslietu ministrs piedalās jauno tiesnešu zvēresta došanas ceremonijā\nPēc zvēresta došanas jaunie tiesneši stāsies pie savu pienākumu pildīšanas: Aiga Mieriņa – Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesā un Lauris Šņepsts – Cēsu rajona tiesā. Savā uzrunā jaunajiem tiesnešiem tieslietu ministrs atzina, ka svinīgo tiesneša zvērestu viņi devuši zīmīgā dienā – 15.februārī, kad tiek atzīmēta Satversmes pieņemšanas 95.gadadiena. Vienlaikus viņš uzsvēra, ka šobrīd ir pabeigta pāreja uz tīrajām tiesu instancēm – rajonu tiesu līmenī būs daudz darba, vēlot izturību jaunajiem tiesnešiem. 2017. gada 1. janvārī tika noslēgta kompetenču pārdale starp tiesu instancēm jeb pāreja uz tīru trīspakāpju tiesu sistēmu – turpmāk visās lietās pirmā instance ir rajona (pilsētas) tiesa. “Liela nozīme jūsu darbā būs cilvēciskajam faktoram un dzīvē gūtajai pieredzei, jo lemsiet cilvēku ...\nhttp://www.juristavards.lv/zinas/270151-tieslietu-ministrs-piedalas-jauno-tiesnesu-zveresta-dosanas-ceremonija/\n270151\nThu, 16 Feb 2017 11:29:46 +0200\n\n\nLatvijas Republikas Satversmei − 95!\n“Sagaidot Satversmes pusapaļo gadskārtu, kā arī domājot par valsts simtgadi, ir vietā jautājums: cik dārgas Latvijas tautai ir Satversmē nostiprinātās pamatvērtības – Latvija kā neatkarīga, demokrātiska, tiesiska un nacionāla valsts? Kāpēc neuzticība starp varu un sabiedrību ir tik liela? Ko darīt, lai Satversmē aprakstītā ideālā Latvija kļūtu par realitāti visā pilnībā un cilvēkiem nebūtu pamata vilties savā valstī?” žurnāla “Jurista Vārds” jaunākajā numurā raksta tā galvenā redaktora Dina Gailīte. Tuvojoties Satversmes jubilejai "Jurista Vārda" redakcija nolēma sarīkot diskusiju par to, cik labi funkcionē Satversme un kādi ir nepilnību cēloņi, cik tāls ceļš ejams līdz Satversmē definētās ideālās Latvijas situācijai un vai Latvijas tauta joprojām tic Satversmē definētajām pamatvērtībām. 2017. gada 14. februāra “Jurista Vārdā” publicēts šīs ...\nhttp://www.juristavards.lv/zinas/270150-latvijas-republikas-satversmei-95/\n270150\nWed, 15 Feb 2017 09:48:00 +0200\n\n\nLīdz 2018. gada beigām taps Latvijas tieslietu sistēmas novērtējums\nPirmo reizi ar Eiropas Sociālā fonda atbalstu Latvijā tiks veikts tieslietu sistēmas novērtējums, tostarp aplūkojot maksātnespējas un komerctiesību jomas. Novērtējumu veiks īpaši izraudzīti ārvalstu organizāciju pārstāvji: Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD), Starptautiskā Valūtas fonda un Eiropas Padomes Komisijas Tiesu efektivitātei eksperti. Izvēloties organizācijas pētījumu veikšanai, tika ņemta vērā to pieredze tiesu darbības, komercdarbības un maksātnespējas jomās, kā arī līdzšinējā sadarbība ar Latviju. Plānotās izmaksas novērtējuma izveidei ir 450 000 eiro, un tā izstrāde tiek finansēta no Eiropas Sociālā fonda līdzekļiem. Novērtējums tiks veikts projektā “Justīcija attīstībai”, kura mērķis ir sniegt tieslietu jomas ieguldījumu ekonomikas attīstībā un investīciju piesaistē. Novērtējuma rezultāts būs rekomendācijas Latvijas tieslietu ...\nhttp://www.juristavards.lv/zinas/270149-lidz-2018-gada-beigam-taps-latvijas-tieslietu-sistemas-novertejums/\n270149\nTue, 14 Feb 2017 14:48:57 +0200\n\n\nMaksātnespējas administrācijas direktora amatā apstiprina Inesi Šteinu\nMaksātnespējas administrācija ir Tieslietu ministrijas pārraudzībā esoša iestāde, kas īsteno valsts politiku maksātnespējas procesa jautājumos. Jaunajai Maksātnespējas administrācijas direktorei I. Šteinai ir maģistra grāds ekonomikā, kā arī ilggadēja pieredze valsts pārvaldē, strādājot Finanšu ministrijā un Nodarbinātības valsts aģentūrā. Kopumā Maksātnespējas administrācijas direktora amatam atklātā konkursā pieteicās seši pretendenti. I. Šteina ieguva atbilstošu vērtējumu pretendentu vērtēšanas mutiskajā daļā un visaugstāko vērtējumu vadības kompetenču novērtēšanā, tādēļ konkursa komisija lēma ieteikt tieslietu ministram viņu virzīt iecelšanai amatā. No 2015. gada septembra valsts tiešās pārvaldes iestāžu vadītāju atlasi centralizēti veic Valsts kanceleja. Atlases kārtība līdzās atklātības kritērijam paredz nodrošināt ...\nhttp://www.juristavards.lv/zinas/270148-maksatnespejas-administracijas-direktora-amata-apstiprina-inesi-teinu/\n270148\nTue, 14 Feb 2017 14:29:18 +0200\n\n\nAugstākās tiesas priekšsēdētājs pieņem divu notāru zvērestu\nIveta Ozoliņa iecelta par zvērinātu notāri Vidzemes apgabaltiesas darbības teritorijā Valkā un Smiltenē, Inese Moroza – Latgales darbības teritorijā Daugavpilī. Zvērinātās notāres amata pienākumus sāks pildīt no 1. marta. Augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs pēc zvēresta pieņemšanas notārēm vēlēja augstu turēt Latvijas notāru labo reputāciju, jo ar notāru vārdu sabiedrībai asociējas stabilitāte un drošība. Savukārt Zvērinātu Notāru padomes izpilddirektore Vija Piziča jaunajām kolēģēm vēlēja ne tikai profesionalitāti, bet arī sirsnību, jo tieši tas ir pirmais, ko klienti novērtē un kas veido priekšstatu par Latvijas valsti, jo notārs ir valsts pārstāvis.  Zvērināti notāri ir tiesu sistēmai piederīgas personas, kuras pastāv pie apgabaltiesām. Saskaņā ar Notariāta likumu zvērināts notārs iekļaujams zvērinātu notāru sarakstā un var sākt pildīt amata ...\nhttp://www.juristavards.lv/zinas/270147-augstakas-tiesas-priekssedetajs-pienem-divu-notaru-zverestu/\n270147\nTue, 14 Feb 2017 14:23:00 +0200\n\n\nLatvijas Universitātē tiek godināta Satversmes pieņemšanas 95. gadadiena\nPlenārsēdi ar referātu “Viedokļu sadursmes Latvijas Republikas Satversmes tapšanas laikā” atklāja LU Juridiskās fakultātes profesors Jānis Lazdiņš, savukārt Satversmes tiesas tiesnesis G. Kusiņš turpināja, runājot par Satversmes piemērošanu pēc 1934. gada 15. maija. Savukārt profesors A. Endziņš sniedza ieskatu Satversmes darbības atjaunošanas un attīstības vēsturē. Plenārsēdes noslēgumā izskanēja Satversmes tiesas priekšsēdētāja A. Laviņa skaidrojums par tēmu “Valsts konstitucionālās identitātes aizsardzība Satversmes tiesas praksē”. A. Laviņš savā runā uzsvēra, ka par valstij svarīgu vērtību aizsardzību ir atbildīga pati valsts. Satversmes tiesa, aizsargājot konstitūcijā nostiprinātās vērtības, stiprina Latvijas konstitucionālo identitāti un atspoguļo konstitucionālo vērtību saturu. Svinīgās plenārsēdes ietvaros notika arī LU Juridiskās ...\nhttp://www.juristavards.lv/zinas/270145-latvijas-universitate-tiek-godinata-satversmes-pienemsanas-95-gadadiena/\n270145\nTue, 14 Feb 2017 14:19:38 +0200\n\n\nTiesai no jauna jāvērtē pieteikuma virzība par Iecavas novada domes izdoto plašsaziņas līdzekli\nPārējā daļā Administratīvās rajona tiesas lēmums atstāts negrozīts, bet SIA „Bauskas Dzīve” blakus sūdzība noraidīta. Augstākās tiesas lēmums nav pārsūdzams. SIA “Bauskas Dzīve” pieteikumā tiesai pārsūdzēja Iecavas novada domes rīcību, izdodot laikrakstu “Iecavas Ziņas”. Pieteicēja uzskata, ka šāda domes rīcība tai rada negodīgu konkurenci un zaudējumus neiegūtās peļņas veidā, kā arī mediju brīvības apdraudējumu. Rajona tiesas tiesnesis 2016. gada 17. oktobrī atteicās pieņemt pieteikumu, uzskatot, ka pieteicējai nav subjektīvo tiesību vērsties tiesā ar attiecīgu prasījumu. Augstākā tiesa lēmumā norāda – ja budžeta dotēta publiskas personas uzturēta plašsaziņas līdzekļa darbība reklāmas tirgū apdraud kāda privāta plašsaziņas līdzekļa pastāvēšanu, tad šādas darbības rezultātā tiek aizskartas gan visas sabiedrības, gan attiecīgā ...\nhttp://www.juristavards.lv/zinas/270144-tiesai-no-jauna-javerte-pieteikuma-virziba-par-iecavas-novada-domes-izdoto-plassazinas-lidzekli/\n270144\nTue, 14 Feb 2017 00:00:00 +0200\n\n\nAtsevišķas normas, kas noteic speciālās atļaujas pieejai valsts noslēpumam anulēšanas kārtību, neatbilst Satversmei\nApstrīdētās normas Likuma “Par valsts noslēpumu” 11. panta piektā daļa: “Nolēmumu par atteikumu izsniegt speciālo atļauju persona var pārsūdzēt Satversmes aizsardzības biroja direktoram 10 dienu laikā no dienas, kad tā uzzināja par šo nolēmumu. Satversmes aizsardzības biroja direktora lēmumu persona var pārsūdzēt 10 dienu laikā no dienas, kad tā uzzināja par šo lēmumu, ģenerālprokuroram, kura lēmums ir galīgs un nav pārsūdzams. Tas nosūtāms izpildei valsts drošības iestādei.” Likuma “Par valsts noslēpumu” 13. panta trešā daļa: “Nolēmumu par speciālās atļaujas anulēšanu, tās termiņa nepagarināšanu vai kategorijas pazemināšanu persona var pārsūdzēt šā likuma 11. panta piektajā daļā paredzētajā kārtībā. Laikā līdz galīgā lēmuma pieņemšanai personai tiek liegta pieeja valsts noslēpumam.” Likuma ...\nhttp://www.juristavards.lv/zinas/270143-atseviskas-normas-kas-noteic-specialas-atlaujas-pieejai-valsts-noslepumam-anulesanas-kartibu-neatbilst-satversmei/\n270143\nFri, 10 Feb 2017 15:25:35 +0200\n\n\nKrimināllietā par viltotu monētu izgatavošanu apsūdzētajam atstāj spēkā piespriesto sodu\nAugstākā tiesa lēmumā norādījusi, ka apstāklis, ka 2014. gadā Latvijas Republikā tika ieviests eiro, neatbrīvo no kriminālatbildības personas, kuras pirms eiro ieviešanas izdarījušas tobrīd Latvijas Republikā apgrozībā esošu viltotu monētu izgatavošanu. Augstākā tiesa noraidīja apsūdzētā aizstāvja kasācijas sūdzībā minēto argumentu, ka Eiro ieviešanas kārtības likuma normas būtu jāsaista ar Krimināllikuma 5. panta otrajā daļā noteikto labvēlīguma principa ievērošanu un tā attiecināšanu uz Krimināllikuma piemērošanu. Krimināllikuma 5. panta nosacījumi, kas regulē Krimināllikuma spēku laikā, attiecas tikai uz gadījumiem, kad izlemjams jautājums par apsūdzētajam labvēlīgākas vai nelabvēlīgākas Krimināllikuma normas piemērošanu. Apsūdzētajam nav inkriminētas darbības par latu vai santīmu monētu viltošanu laikā, kad Latvijas Republikā, kā ...\nhttp://www.juristavards.lv/zinas/270142-kriminallieta-par-viltotu-monetu-izgatavosanu-apsudzetajam-atstaj-speka-piespriesto-sodu/\n270142\nFri, 10 Feb 2017 15:23:27 +0200\n\n\nPašnodarbinātajiem pašiem jāveic valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas\n2017. gadā saimnieciskās darbības veicējs kā pašnodarbinātais veic obligātās iemaksas par tiem pārskata ceturkšņa mēnešiem, kuros ienākumi no saimnieciskās darbības ir sasnieguši vismaz 380 eiro. Obligātās sociālās iemaksas veic no summas, kas nav mazāka par 380 eiro mēnesī. Kā aprēķināt un veikt obligātās sociālās iemaksas? Obligāto sociālo iemaksu apmēru aprēķina, reizinot obligāto iemaksu objektu ar obligāto iemaksu likmi, kāda attiecīgajā gadā ir noteikta pašnodarbinātajam. 2017. gadā minimālā mēneša darba alga ir 380 eiro, tādējādi pašnodarbinātajiem obligāto iemaksu objekta minimālais apmērs 2017. gadam ir 4560 eiro (380 eiro x 12 mēneši). Savukārt obligāto iemaksu objekta minimālais apmērs mēnesim ir 380 eiro. Vispārējā kārtībā pašnodarbinātās personas obligāto sociālo iemaksu likme 2017. gadā ir 31,13% no ceturksnī gūtā ...\nhttp://www.juristavards.lv/zinas/270141-pasnodarbinatajiem-pasiem-javeic-valsts-socialas-apdrosinasanas-obligatas-iemaksas/\n270141\nFri, 10 Feb 2017 15:06:51 +0200\n\n\nApkopota tiesu prakse Uzņēmumu reģistra lietās\nTiesu prakses apkopojuma pamatā ir Augstākās tiesas nolēmumi, kas sagatavoti Uzņēmumu reģistra lietās laikā no 2004. gada līdz 2016. gadam, kā arī atsevišķas tiesas atziņas par vispārīgiem tiesību jautājumiem. Apkopojumā iekļautas arī Administratīvās apgabaltiesas spriedumos paustās atziņas lietās, kurās Augstākā tiesa atteikusies ierosināt kasācijas tiesvedību, pamatojoties uz to, ka tai nav radušās šaubas par pārsūdzētā sprieduma tiesiskumu un izskatāmajai lietai nav nozīmes judikatūras veidošanā. Apkopojumā atsevišķi aplūkoti Uzņēmumu reģistra lietu procesuālie aspekti, piemēram, pārsūdzības pieļaujamība, subjektīvās tiesības pārsūdzēt lēmumus, pieteikuma tiesā kvalifikācijas problēmas, kā arī materiāltiesiskie aspekti (Uzņēmumu reģistra kompetence ziņu reģistrēšanā un grozīšanā, kompetences ierobežojums faktisko apstākļu pārbaudē, publiskās ticamības ...\nhttp://www.juristavards.lv/zinas/270124-apkopota-tiesu-prakse-uznemumu-registra-lietas/\n270124\nFri, 10 Feb 2017 13:55:24 +0200\n\n\nLems par Tieslietu padomes stratēģijas apstiprināšanu\nStratēģijas projekts izstrādāts, konkretizējot Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģijā un Latvijas Nacionālajā attīstības plānā 2014.–2020. gadam noteiktās prioritātes tiesu varas attīstībai, kā arī balstoties uz Valsts prezidenta izveidotās Tiesiskās vides pilnveides komisijas izstrādātajā ziņojumā „Par Tieslietu padomes darba pilnveidošanu” paustajiem priekšlikumiem. Kopš šā gada 1. janvāra darbu sākusi jauna Augstākās tiesas struktūrvienība – Tieslietu padomes sekretariāts, kura pamatfunkcija ir Tieslietu padomes darbības nodrošināšana. Tieslietu padome iepazīsies ar sekretariāta personālu un darbības virzieniem.  Tieslietu padomes sēdes darba kārtībā arī tiesnešu karjeras jautājumi. Tieslietu padomes sēde notiks pirmdien, 13. februārī, Augstākās tiesas 461. zālē, sākums plkst.13.00.\nhttp://www.juristavards.lv/zinas/270123-lems-par-tieslietu-padomes-strategijas-apstiprinasanu/\n270123\nThu, 09 Feb 2017 15:37:10 +0200\n\n