Jursta Vārds - Skaidrojumi. Viedokļi http://www.juristavards.lv Skaidrojumi. Viedokļi lv http://www.juristavards.lv Tue, 20 Nov 2018 01:40:35 -0700 http://www.juristavards.lv/img/logo.png Jurista Vārds http://www.juristavards.lv 240 47 \nSkaidrojumi. Viedokļi: Viedo elektroenerģijas skaitītāju ieviešanas tiesiskie aspekti\n Germans Pavlovskis Kāpēc tiek ieviesti viedie elektroenerģijas skaitītāji VES tiek ieviesta saskaņā ar Direktīvām 2009/72/EK1 un 2012/27/ES,2 kuru galvenais mērķis ir pilnveidot elektroenerģijas tirgus ilgtspēju un samazināt elektroenerģijas patēriņu Eiropas Savienības ietvaros, un viens no veidiem, kā to panākt, ir noteikts ar Direktīvas 2012/27/ES preambulas trīsdesmit otro apsvērumu, kas paredz iespēju lietotājiem saņemt aktuālu informāciju par savu enerģijas patēriņu un rēķinus, kas balstīti uz faktisko patēriņu. Saskaņā ar Direktīvas 2012/27/ES 2. panta 28. punk­tu "viedo mēraparātu sistēma ir elektroniska sistēma, ar ko var mērīt enerģijas patēriņu, sniedzot vairāk informācijas nekā ar parasto skaitītāju, un ar ko var pārraidīt un saņemt datus, izmantojot kādu elektroniskās saziņas veidu", savukārt pašu VES definē kā "elektroenerģijas patēriņa mērierīci, kas ...\nhttp://www.juristavards.lv/doc/273774-viedo-elektroenergijas-skaititaju-ieviesanas-tiesiskie-aspekti/\n273774\nTue, 20 Nov 2018 00:00:00 +0200\n\n\nSkaidrojumi. Viedokļi: Digitalizēts zemesgrāmatu reģistrs, kas balstīts uz blokķēdes darbības principiem\n Samanta Lidere Blokķēdes tehnoloģija ir plaši pazīstama kā tehnoloģija, kas ir pamatā Bitcoin un citām kriptovalūtām, bet tikai nesen tā ir iemantojusi potenciālu kā tehnoloģija, kas varētu nodrošināt drošu piekļuvi digitalizētiem datiem konkrētā datubāzē (datu reģistrā). Blokķēdes tehnoloģija piedāvā risinājumus gan privātajam sektoram, gan arī valsts pārvaldes iestādēm. Šī tehnoloģija tiesību nostiprināšanas procesu zemesgrāmatās varētu padarīt drošāku, efektīvāku un lietošanai ērtāku. Šajā rakstā autore aplūkos blokķēdes tehnoloģijas ieviešanas iespējamību un nepieciešamību zemesgrāmatu reģistrā Latvijas tiesību sistēmā.   Blokķēdes tehnoloģija kā instruments informācijas sistēmas darbības nodrošināšanā Blokķēde kā instruments, kas nodrošina informācijas sistēmu (datu reģistru) darbību, ir inovatīvs veids šīs tehnoloģijas izmantošanā. Līdz ...\nhttp://www.juristavards.lv/doc/273773-digitalizets-zemesgramatu-registrs-kas-balstits-uz-blokkedes-darbibas-principiem/\n273773\nTue, 20 Nov 2018 00:00:00 +0200\n\n\nSkaidrojumi. Viedokļi: Blokķēdes tehnoloģijā balstīts šķīrējtiesas process\n Liene Lelde Rieba Blokķēdes tehnoloģija var pārveidot tiešsaistes darījumu izpildi, darījumu slēgšanā izmantojot viedos līgumus. Viedie līgumi ir programmējami datorprotokoli, kas, izpildoties iepriekš ieprogrammētiem nosacījumiem, paši spēj izpildīt tajos ietvertos noteikumus. Savukārt šķīrējtiesa kā alternatīva strīdu risināšanas metode, ir strīda risināšanas veids, kurā puses uztic neitrālai trešajai personai atrisināt to domstarpības. Savienojot blokķēdes tehnoloģiju, viedos līgumus un alternatīvo strīdu izšķiršanas mehānismu, ir iespējams panākt ātrāku, pārredzamāku un efektīvāku strīdu izskatīšanas procesu.   Viedie līgumi Viedie līgumi ir balstīti uz blokķēdes tehnoloģiju. Blokķēde ir decentralizēta, izkliedēta datu vai informācijas datubāze, kurā katrs ieraksts / bloks ir atkarīgs no iepriekšējiem ierakstiem / blokiem, radot ticamu, pareizu informāciju, ko ...\nhttp://www.juristavards.lv/doc/273772-blokkedes-tehnologija-balstits-skirejtiesas-process/\n273772\nTue, 20 Nov 2018 00:00:00 +0200\n\n\nSkaidrojumi. Viedokļi: Atbildība 4.0\n Bac Industrija 4.0 un atbildības modeļi Industrija 4.0 ir samērā jauns termins, kas sākotnēji radies Vācijā,1 kas ir aktīvi iesaistīta lielrūpniecībā, tostarp mašīnbūvē un metālapstrādē, tādējādi izmantojot industriālās robotikas priekšrocības un tā saukto gudro rūpnīcu konceptu. Terminā cipars "4" apzīmē ceturto industriālo revolūciju,2 kur digitālie ražošanas procesi tiek aizstāti ar pilnībā savstarpēji saistītiem procesiem.3 Vācijas valdības Iekšējās politikas ģenerāldirektorāts pētījumā Eiropas Parlamenta Industrijas, izpētes un enerģijas komitejai (ITRE) norādījis: "Industrija 4.0 apzīmē ražošanas procesu organizāciju, par pamatu ņemot tehnoloģiju un ierīču autonomo saziņu ražošanas ķēdē: nākotnes "gudrās rūpnīcas" modelis, kur datorizētas sistēmas monitorē fiziskos procesus, rada virtuālu fiziskās pasaules kopiju un veic ...\nhttp://www.juristavards.lv/doc/273771-atbildiba-40/\n273771\nTue, 20 Nov 2018 00:00:00 +0200\n\n\nSkaidrojumi. Viedokļi: Sākotnējais virtuālās valūtas piedāvājums: pašreizējā situācija un perspektīvas\n Edgars Cebaks Šī ekonomiskā parādība dod iespēju jaunām kompānijām saņemt ieguldījumus virtuālajā valūtā savas idejas realizācijai. Ieguldījumu apjoms šajos projektos var sasniegt ievērojamas summas, piemēram, 2017. gadā visas investīcijas ICO projektos Latvijā kopējā summa sasniedza 28 650 000 eiro.1 Eiropā 2018. gada jūnijā ieguldījumi sasniedza sešus miljardus eiro.2 Tomēr Latvijā pašlaik nav ICO projektu un virtuālās valūtas regulējuma, un šāda veida ieguldījumus likumdevējs tieši neaizsargā, jo virtuālā valūta "ir līgumisks maksāšanas līdzeklis, to nevar, pirmkārt, uzskatīt ne par norēķinu kontu, ne par noguldījumu, maksājumu vai pārskaitījumu. Otrkārt, atšķirībā no parādiem, čekiem un citiem tirgojamiem dokumentiem, kas ir paredzēti Padomes Direktīvas 2006/112/EK3 135. panta 1. punkta d) apakšpunktā, tā ir tiešs maksāšanas līdzeklis to uzņēmumu starpā, kas to ...\nhttp://www.juristavards.lv/doc/273770-sakotnejais-virtualas-valutas-piedavajums-pasreizeja-situacija-un-perspektivas/\n273770\nTue, 20 Nov 2018 00:00:00 +0200\n\n\nSkaidrojumi. Viedokļi: Mākslīgā intelekta tiesiskais statuss\n Toms Simsons Pašlaik būtu īstais mirklis sākt radīt tiesību normas, kas regulētu mākslīgā intelekta statusu. 2017. gadā Saūda Arābija kļuva par pirmo valsti pasaulē, kas ir devusi pilsonību mākslīgajam intelektam – cilvēkveidīgam robotam, kuru sauc Sofija.1 Sofija ir ieprogrammēta atdarināt cilvēkiem raksturīgās sejas izteiksmes un izturēšanos. 2017. gadā tika publicēta intervija ar Sofiju, kurā viņai tika uzdoti dažādi jautājumi, uz kuriem Sofijas atbildes bija gluži kā cilvēkam. Pēc šā notikuma aktuāls kļuva jautājums par mākslīgā intelekta tiesībām un – vai mākslīgā intelekta tiesības neaizskar cilvēktiesības.   Mākslīgā intelekta veidi Mākslīgais intelekts ir iedalāms divos veidos: "stiprais" un "vājais" mākslīgais intelekts.2 "Vājais" mākslīgais intelekts ir tehnoloģijas, kurām ir konkrēts algoritms, pēc kura tās vadās. Šādas ...\nhttp://www.juristavards.lv/doc/273769-maksliga-intelekta-tiesiskais-statuss/\n273769\nTue, 20 Nov 2018 00:00:00 +0200\n\n\nSkaidrojumi. Viedokļi: Viedās tehnoloģijas, internets un tiesības\n Lolita Bērziņa Šodien, pēc gandrīz divdesmit gadiem, situācija ir būtiski mainījusies. Par arvien vairāk pakalpojumiem varam norēķināties ar kriptovalūtām,4 tepat kaimiņos Igaunijā pasažierus ir pārvadājis pašbraucošs autobuss5 un arī Latvijā sākts īstenot līdzīgas iniciatīvas.6 Vārdu sakot, tehnoloģijas ir kļuvušas ne tikai pieejamākas, bet arī "gudrākas". Tāpat pāris desmitgažu laikā tiešsaistē pieejamais elektroniskā satura apjoms, tostarp audiovizuāli materiāli, mācību literatūra, izklaides iespējas un personas dati, ir pieaudzis ģeometriskā progresijā. Tam var viegli piekļūt, to var izmantot, un to var izplatīt ar sociālo plašsaziņas līdzekļu starpniecību, kā arī lejuplādēt uz dažādām ierīcēm.7 Iepriekšminētais nenoliedzami liecina, ka arī tiesiskais regulējums nedrīkst stāvēt uz vietas. Kaut arī normatīvajam regulējumam jābūt gana abstraktam, lai to ...\nhttp://www.juristavards.lv/doc/273765-viedas-tehnologijas-internets-un-tiesibas/\n273765\nTue, 20 Nov 2018 00:00:00 +0200\n\n\nSkaidrojumi. Viedokļi: Cik daudz ministru nepieciešams demokrātiskā valstī\n Linards Muciņš Valdību tipu iedalījums Valdības pēc tās iekšējās organizācijas doktrīna iedala vairākās nosacītās grupās – monokrātiskās, koleģiālās, resoriskās un jaukta tipa valdībās. Monokrātiskās valdības eksistēja monarhijās un eksistē prezidentālās valstīs, kur valsts prezidents saņem savu leģitimāciju tieši no tautas un reizē ir arī valdības vadītājs. Tādai valdībai ir svešs Ministru kabineta kopdarbības princips, visu nosaka un par visu atbild valdības vadītājs (monarhs reālā monarhijā, tautas vēlēts valsts prezidents), bet ministri ir tikai padomdevēji (sekretāri) attiecīgajā nozarē (ASV, Francijā, šodienas Krievijā). Koleģiāla valdība savukārt ir valdība, kurā katram ministram, ieskaitot premjerministru, ir viena balss; tā visu lemj kolektīvi. Šāda maza valdība – Federālā padome (Der Bundesrat) septiņu locekļu sastāvā eksistē Šveicē. Tomēr, ...\nhttp://www.juristavards.lv/doc/273735-cik-daudz-ministru-nepieciesams-demokratiska-valsti/\n273735\nTue, 13 Nov 2018 00:00:00 +0200\n\n\nSkaidrojumi. Viedokļi: Konstitucionālās tiesas kā slūžas globalizētajā pasaulē\n Ineta Ziemele Suverenitātes paradokss Mūsdienu pasauli vēl arvien raksturo valsts kā galvenā sabiedrības organizēšanās forma. Valsts suverenitāte attiecībās ar citām valstīm un suverēns kā varas avots konstitucionālā līmenī vēl arvien ir dominējošās paradigmas mūsu pasaules skatījumā. Šie koncepti ir vēsturiski radušies un, jāsaka, ir rezultāts zināmai sakritībai, jo, piemēram, nacionālo un starptautisko tiesību nošķirtība vēsturiski tādā formā, kā mēs to pazīstam, varēja arī neizveidoties.2 Savukārt zinātnes un tehnoloģiju attīstība radījusi situācijā, kurā attālums starp kontinentiem ir kļuvis relatīvs un valstu robežas transparentas. Tas rada jaunus izaicinājumus un uzdod jaunus jautājumus saistībā ar sabiedrības organizēšanās modeļiem un tos skaidrojošām filozofijām un tiesību koncepcijām, jo mērķi paliek tie paši, proti, efektīvāk nodrošinātu mieru, drošību, ...\nhttp://www.juristavards.lv/doc/273722-konstitucionalas-tiesas-ka-sluzas-globalizetaja-pasaule/\n273722\nTue, 13 Nov 2018 00:00:00 +0200\n\n\nSkaidrojumi. Viedokļi: Virtuālās valūtas juridiskā statusa civiltiesiskie aspekti\n Mg 1. Terminoloģija Virtuālā valūta jeb kriptovalūta ir kriptogrāfiski aizsargāts decentralizēts digitālais apmaiņas un norēķinu līdzeklis. Tiesību zinātnieku vidū pagaidām nav vienotas nostājas par virtuālās valūtas juridisko dabu un tiesisko statusu, tai nav sniegta legāldefinīcija. Dažādās valstīs ir atšķirīga pieeja virtuālās valūtas tiesiskā statusa noteikšanai un tās apgrozījuma tiesiskajam regulējumam. Patlaban pasaulē ir vairāk nekā 1970 virtuālo valūtu, un šie dati mainās ik pēc sekundes.2 Viena no tām ir Bitcoin (BTC) – vispopulārākā virtuālā valūta, kas izmantojama ar kriptogrāfiski aizsargātas maksājuma sistēmas palīdzību. Tā aizņem 40 % no virtuālo valūtu tirgus, un tā tiek saukta par "ciparu zeltu". Lai gan Eiropas Parlamenta Ekonomikas un monetārā komiteja savā 2016. gada 3. maija ziņojumā norādīja, ka virtuālajai valūtai ...\nhttp://www.juristavards.lv/doc/273686-virtualas-valutas-juridiska-statusa-civiltiesiskie-aspekti/\n273686\nTue, 06 Nov 2018 00:00:00 +0200\n\n\nSkaidrojumi. Viedokļi: Atsevišķas aizgādības nodibināšana un aizgādības tiesību atņemšana\n Ieva Deksne Pirms aizgādības, kā arī vecāku tiesību un pienākumu izvērtēšanas vispirms jāatzīmē, ka starptautiskajos un nacionālajos tiesību aktos nostiprināts bērna tiesību un interešu prioritātes princips. Šis princips pozitivizēts, piemēram, ANO Bērnu tiesību konvencijas 3. pantā, Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 24. pantā, kā arī Bērnu tiesību aizsardzības likuma 6. pantā (šī panta pirmajā daļā noteikts, ka tiesiskajās attiecībās, kas skar bērnu, bērna tiesības un intereses ir prioritāras; savukārt otrajā daļā noteikts, ka visām darbībām attiecībā uz bērnu neatkarīgi no tā, vai tās veic valsts vai pašvaldību institūcijas, sabiedriskās organizācijas vai citas fiziskās vai juridiskās personas, kā arī tiesas un citas tiesībaizsardzības iestādes, prioritāri ir jānodrošina bērna tiesības un intereses). Bērna tiesību un interešu prioritātes ...\nhttp://www.juristavards.lv/doc/273685-atseviskas-aizgadibas-nodibinasana-un-aizgadibas-tiesibu-atnemsana/\n273685\nTue, 06 Nov 2018 00:00:00 +0200\n\n\nSkaidrojumi. Viedokļi: Cēloņsakarības pārbaude krimināltiesībās pēc ekvivalences teorijas principiem\n Mg Ekvivalences jeb nosacījumu teorijas principi Vispārīgs raksturojums. Saskaņā ar ekvivalences teoriju visi cēloņi (nosacījumi) tiek uzskatīti par līdzvērtīgiem, respektīvi, ekvivalentiem, no kā radies arī šīs teorijas nosaukums.2 To dalījums svarīgos un nesvarīgos nav pieļaujams. Cēlonis juridiskā nozīmē nezaudē nozīmi, ja bez tā arī citi cēloņi veicinājuši seku iestāšanos, tajā skaitā, ja šī veicināšana notikusi niecīgā apmērā (jede Handlung die – auch nur das geringste – dazu beigetragen hat, da§ der Erfolg in seiner konkreten Gestalt eingetreten ist – vācu val.).3 Vācijas Federālā Augstākā tiesa cēloni ekvivalences teorijas izpratnē raksturojusi šādi: par atbildību radošu cēloni krimināltiesiski nozīmīgām sekām uzskatāms jebkurš nosacījums, kuru izslēdzot kā nebijušu sekas neiestātos (die nicht hinweggedacht werden kann, ohne da§ der Erfolg ...\nhttp://www.juristavards.lv/doc/273684-celonsakaribas-parbaude-kriminaltiesibas-pec-ekvivalences-teorijas-principiem/\n273684\nTue, 06 Nov 2018 00:00:00 +0200\n\n\nSkaidrojumi. Viedokļi: Vardarbīgu dzimumnoziegumu būtiskākie izmeklēšanas problēmjautājumi nopratināšanas aspektā\n Bac Lai gan sabiedrībā tiek runāts par seksuāla rakstura noziegumiem, autore uzskata, ka izmeklēšanas problēmām, ar ko nākas saskarties ikdienā, izmeklējot šādu kategoriju lietas, nav pievērsta īpaša uzmanība, tādējādi neveicinot šo noziedzīgo nodarījumu profesionālas izmeklēšanas attīstību. Būtiskākais pierādījums vardarbīgu dzimumnoziegumu izmeklēšanā ir īpaši aizsargājamā cietušā liecība. Ar 2019. gada 1. janvāri spēkā stāsies KPL grozījumi, kas paredz nepilngadīgo nopratināšanas gaitu fiksēt videoierakstā. Līdz ar šo būtisko grozījumu ir saskatāmas nepilnības citos KPL pantos, kuros ir atrunātas nopratināšanas veikšanas prasības.   Svarīgākās atziņas teorijā un praksē Izmeklējot vardarbīgus dzimumnoziegumus, kvalitatīvi jāveic sākotnējās izmeklēšanas darbības, lai sekmētu stabilu un pārliecinošu pierādījumu fiksēšanu un nostiprināšanu atbilstoši ...\nhttp://www.juristavards.lv/doc/273649-vardarbigu-dzimumnoziegumu-butiskakie-izmeklesanas-problemjautajumi-nopratinasanas-aspekta/\n273649\nTue, 30 Oct 2018 00:00:00 +0200\n\n\nSkaidrojumi. Viedokļi: Civillikuma 1635. panta atbildības priekšnoteikumi\n LL 1. CL 1635. pants kā prasījuma pamats CL 1635. pants ir klasisks zaudējumu atlīdzības prasījuma pamats par deliktu, bet ne saistības pārkāpumu.2 Pirmkārt, tas atrodas attiecīgajā CL nodaļā (neatļauta darbība = delikts3). Otrkārt, CL 1635. pants izvirza divus atbildības priekšnoteikumus, kurus nevar izvirzīt zaudējumu atlīdzības prasībai par saistības pārkāpumu: tiesību aizskārumu un pozitīvu vainu, tas ir, vaina saskaņā ar CL 1635. pantu pēc vispārējā principa tiek nevis prezumēta, bet jāpierāda prasītājam.4 Jāatzīmē gan, ka neviens tā nopietni arī neapgalvo, ka CL 1635. pants nav zaudējumu atlīdzības prasījuma pamats delikta gadījumā. CL 1635. panta teksts burtiski nosaka trīs atbildības priekšnoteikumus: 1) tiesību aizskārums; 2) no tiesību aizskāruma izrietošs kaitējums (parasti tie ir zaudējumi, un šajā rakstā zaudējumu jēdziens tiks lietots plaši, aptverot jebkādu ...\nhttp://www.juristavards.lv/doc/273647-civillikuma-1635panta-atbildibas-prieksnoteikumi/\n273647\nTue, 30 Oct 2018 00:00:00 +0200\n\n\nSkaidrojumi. Viedokļi: Piesardzības principa pieļaujamība galējās nepieciešamības kritērija – nenovēršamība – izvērtējumā\n Gabriela Šantare Jebkurā tiesību sistēmā un līmenī jābūt mehānismiem, kas nosaka tiesību subjektu atbildību par viņu pienākumu pārkāpšanu vai neizpildi.2 Viens no starptautisko tiesību instrumentiem, kur šāds mehānisms ir iestrādāts, ir Panti par valsts atbildību. Bez šaubām, atbildībai par prettiesisku rīcību ir jāiestājas, taču nedrīkst aizmirst, ka var rasties gadījumi, kuros atbildīgā valsts rīkojas pretēji uzņemtajām saistībām, jo ir spiesta tā rīkoties. Proti, radušos apstākļu dēļ valsts nespēj citādi tikt galā ar konkrēto situāciju, tādēļ pastāv iespējas valsts atbildību izslēgt. Šāda iespēja ir nostiprināta Pantu par valsts atbildību piektajā nodaļā. Viens no izaicinošākajiem jautājumiem saistībā ar Pantiem par valsts atbildību ir to 25. pants, kas noteic, ka valsts prettiesiskā rīcība galējās nepieciešamības stāvoklī var tikt attaisnota. Galvenie ...\nhttp://www.juristavards.lv/doc/273599-piesardzibas-principa-pielaujamiba-galejas-nepieciesamibas-kriterija-nenoversamiba-izvertejuma/\n273599\nTue, 23 Oct 2018 00:00:00 +0200\n\n\nSkaidrojumi. Viedokļi: Aktuālie mājasdarbi jauno nekustamo īpašumu projektu attīstībai Latvijā\n LL Sausā statistika Ikgadējais Ober-Haus Estate Latvia nekustamā īpašuma apskats Baltijas valstīs2 ļoti uzskatāmi ļauj salīdzināt situāciju mājokļu tirgū Latvijā un kaimiņvalstīs. 2017. gadā Baltijas valstīts pircēji iegādājās dzīvojamās platības aptuveni 3,7 miljardu eiro vērtībā. Lietuva un Igaunija katra veidoja 41 % no šīs summas, kamēr Latvija – tikai 18 %. Ir acīm redzams, ka Lietuvas un Igaunijas pārsvaru veido arī tas, ka kaimiņvalstīs ik gadu tiek uzbūvēts krietni lielāks skaits jaunu dzīvokļu. Piemēram, 2017. gadā Rīgā nodoti ekspluatācijā 1458 dzīvokļi, Tallinā nodoti ekspluatācijā 3000 dzīvokļu, bet Viļņā – vairāk nekā 4000 dzīvokļu.3 Turklāt 2018. gada otrais ceturksnis uzrāda, ka Rīgas pilsētas kopējais dzīvojamo platību tirgus šī gada pirmajā pusgadā nav sasniedzis gaidītās izaugsmes prognozes (cenu pieaugums nav ...\nhttp://www.juristavards.lv/doc/273598-aktualie-majasdarbi-jauno-nekustamo-ipasumu-projektu-attistibai-latvija/\n273598\nTue, 23 Oct 2018 00:00:00 +0200\n\n\nSkaidrojumi. Viedokļi: Preču zīmju izmantošana komercdarbībā, politikā un reliģijā\n Mg Likums pieļauj, ka tiesības uz preču zīmi var iegūt jebkura fiziskā vai juridiskā persona.9 Tādējādi preču zīmju īpašnieki netiek diskriminēti pēc to juridiskās formas. Par reģistrētu preču zīmju īpašniekiem var būt kā komersanti, tā sabiedriskā labuma organizācijas un politiskās partijas. Tomēr pretrunīga var šķist šādu personu motivācija savā darbībā izmantot reģistrētas preču zīmes. Saskaņā ar LPZ 1. pantā ietverto definīciju preču zīme ir apzīmējums, kuru lieto, lai kāda uzņēmuma preces atšķirtu no citu uzņēmumu precēm. Pakalpojumu zīmes definīcija ir identiska – to lieto, lai kāda uzņēmuma pakalpojumus atšķirtu no citu uzņēmumu pakalpojumiem. Vai reliģiska organizācija ir uzņēmums, kas sniedz pakalpojumus? Vai tāda ir politiskā partija? Saskaņā ar Komerclikumu "uzņēmums ir organizatoriski saimnieciska vienība. Uzņēmumā ietilpst komersantam ...\nhttp://www.juristavards.lv/doc/273597-precu-zimju-izmantosana-komercdarbiba-politika-un-religija/\n273597\nTue, 23 Oct 2018 00:00:00 +0200\n\n\nSkaidrojumi. Viedokļi: Sabiedrības vērtības Latvijā caur pagasttiesu darbības prizmu\n Dr Pētījums ir aktuāls arī tādā aspektā, ka mūsdienu bāriņtiesas pamatā turpina veikt seno pagasttiesu funkcijas.1 Bāriņtiesu likuma2 VII un VIII nodaļa liecina, ka šīs funkcijas ir pārņemtas no Pagasttiesu likuma3 normām par mantojamās mantas apsardzību, palīdzību mantojumu lietu kārtošanā, aktu apliecināšanu un testamentu pieņemšanu glabāšanā. Rakstā aplūkots, kāds bija šo funkciju saturs, izpratne un kā tās pildītas 20. gs. 20.–30. gados.   Aktu apliecināšana Pagasttiesās sastādītie vai apliecinātie nomas līgumi, pirkšanas un pārdošanas līgumi, testamentu projekti un aktu noraksti atspoguļo 20. gs. 20.–30. gadu Latvijas lauku sabiedrības materiālo stāvokli un liecina par ģimenes un ētiskajām vērtībām. Pagasttiesu apliecināšanas tiesības bija ierobežotas, jo pēc 1933. gada aktu summa nedrīkstēja pārsniegt 1000 latus (pirms ...\nhttp://www.juristavards.lv/doc/273555-sabiedribas-vertibas-latvija-caur-pagasttiesu-darbibas-prizmu/\n273555\nTue, 16 Oct 2018 00:00:00 +0200\n\n\nSkaidrojumi. Viedokļi: Vai kapitāla zaudēšana rada ienākumu no kapitāla pieauguma\n Edgars Puriņš Galvojuma saistību izpildes civiltiesiskā izpratne Galvojuma līgumam kā apņemšanās darījumam raksturīgs, ka tā noslēgšana pati par sevi vēl nerada otrai personai apsolīto lietu tiesību automātisku pāreju. Apsolītās lietu tiesības otra puse iegūst tikai trešās personas citu saistību neizpildes gadījumā. Tā kā galvojums pēc Civillikuma ir ar līgumu uzņemts pienākums atbildēt kreditoram par trešās personas parādu, galvojuma saistība nav patstāvīga saistība. Tai nepieciešama galvenā saistība jeb galvenais parāds, kuru nodrošina šis galvojums. Vairumā gadījumu ar galvojumu tiek nodrošinātas kādas trešās personas jeb aizņēmēja aizdevuma saistības pret kredītiestādi. Tāpat praksē pats galvojums parasti tiek pastiprināts ar ķīlas tiesībām (hipotēku) uz galvotājam piederošu nekustamo īpašumu. Ķīlas tiesības savukārt ir tiesības uz svešu lietu. Tas nozīmē, ka ar ...\nhttp://www.juristavards.lv/doc/273554-vai-kapitala-zaudesana-rada-ienakumu-no-kapitala-pieauguma/\n273554\nTue, 16 Oct 2018 00:00:00 +0200\n\n\nSkaidrojumi. Viedokļi: Jaunais regulējums likumā "Par valsts noslēpumu"\n Liene Zariņa Grozījumus izstrādāja ar 2017. gada 8. marta Ministru kabineta rīkojumu2 izveidota darba grupa, lai pilnveidotu tiesisko regulējumu saskaņā ar Satversmes tiesas 2017. gada 10. februāra spriedumu lietā Nr. 2016-06-01 "Par likuma "Par valsts noslēpumu" 11. panta piektās daļas, 13. panta trešās un ceturtās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 92. panta pirmajam teikumam, 96. pantam un 106. panta pirmajam teikumam"3 (turpmāk – spriedums lietā Nr. 2016-06-01). Darba grupā tika iekļautas Tieslietu ministrijas amatpersonas, ģenerālprokurors, Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamenta priekšsēdētāja, Latvijas pārstāve starptautiskajās cilvēktiesību institūcijās, Satversmes aizsardzības biroja direktors, Drošības policijas priekšnieks, Militārās izlūkošanas un drošības dienesta pārstāvis un ...\nhttp://www.juristavards.lv/doc/273553-jaunais-regulejums-likuma-par-valsts-noslepumu/\n273553\nTue, 16 Oct 2018 00:00:00 +0200\n\n