Jursta Vārds - Skaidrojumi. Viedokļi http://www.juristavards.lv Skaidrojumi. Viedokļi lv http://www.juristavards.lv Tue, 20 Mar 2018 03:50:47 -0700 http://www.juristavards.lv/img/logo.png Jurista Vārds http://www.juristavards.lv 240 47 \nSkaidrojumi. Viedokļi: Pilnvarotā pārstāvja tiesības piedalīties tiesas sēdēs laulības šķiršanas lietās\n Aizliedzot pilnvarotajam pārstāv Ievērojamais civiltiesību profesors Vasilijs Sinaiskis, pētot likumu iztulkošanas problēmas, ir norādījis: "Likumu iztulkojot, katru reizi jāiziet ne no jēdzienu loģiskās sistēmas, bet no pašas sabiedrības, cik tālu pēdējā ir izteikta likumos. Tātad pat atsevišķā likuma panta pareiza pienācīga iztulkošana būs tikai tad apmierinoša, kad pati iztulkošana savā gala rezultātā attieksies uz pašu normatīvo tiesisko sabiedrību. Lūk, kāpēc tiesneši un advokāti nerīkojas pareizi, ja viņi domā, ka likuma panta iztulkojums ir pašmērķis."1 Šī darba autors kā jurists tiesās laulības šķiršanas lietās saskāries ar to, ka tiesneši un advokāti dažādi interpretē un iztulko Civilprocesa likuma2 (turpmāk – CPL) 236. pantu. Piemērojot CPL 236. panta trešo daļu, tiesneši bez īpašām problēmām atļauj piedalīties laulības šķiršanas ...\nhttp://www.juristavards.lv/doc/272430-pilnvarota-parstavja-tiesibas-piedalities-tiesas-sedes-laulibas-skirsanas-lietas/\n272430\nTue, 20 Mar 2018 00:00:00 +0200\n\n\nSkaidrojumi. Viedokļi: Par valsts amatpersonas jēdzienu Krimināllikuma 316. panta pirmās daļas izpratnē\n Valsts manta un valsts kapitālsa Ieskats Krimināllikuma 316. pantā izdarītajos grozījumos Valsts amatpersonas jēdziens ir noformulēts Krimināllikuma4 (turpmāk – arī KL) 316. panta pirmajā daļā, tās sākotnējā redakcijā izsakot to šādi: "Par valsts amatpersonām uzskatāmi valsts varas pārstāvji, kā arī ikviena persona, kura pastāvīgi vai uz laiku izpilda valsts vai pašvaldības dienesta pienākumus un kurai ir tiesības pieņemt lēmumus, kas saistoši citām personām, vai kurai ir tiesības veikt uzraudzības, kontroles, izziņas vai sodīšanas funkcijas vai rīkoties ar valsts vai pašvaldības mantu vai finanšu līdzekļiem." Šāda KL 316. panta pirmās daļas redakcija bija spēkā līdz 2013. gada 31. martam, jo ar 2012. gada 13. decembra likumu5 norāde uz izziņas funkciju tika aizstāta ar norādi uz izmeklēšanas funkciju, tādējādi saskaņojot šo ...\nhttp://www.juristavards.lv/doc/272429-par-valsts-amatpersonas-jedzienu-kriminallikuma-316panta-pirmas-dalas-izpratne/\n272429\nTue, 20 Mar 2018 00:00:00 +0200\n\n\nSkaidrojumi. Viedokļi: Vai spriedums varētu būt pretvalstisks\n Jautājums 1. Apstākļi un spriedums 2015. gadā tika izdota Natālijas Ketneres grāmata "Pilsēta Ogre. Cilvēki. Likteņi. Laikmeti". Šajā grāmatā apkopoti materiāli par Ogres pilsētu un tās vēsturi, cilvēkiem, aptverot apmēram 100 gadu periodu. Grāmata sastādīta krievu valodā; ar "R.A.D.I. – Ogres novadam" finansējuma atbalstu grāmata ir pieejama arī latviešu valodā. Cita starpā tā satur rakstu par "Ogres kriminālās nodaļas priekšnieku" Vladimiru Laizānu. Gata Liepiņa, kuram ir humanitāro zinātņu bakalaura grāds vēsturē un kurš darbojies vēsturisko materiālu izpētē kā LPSR VDK zinātniskās izpētes komisijas loceklis, ieskatā, V. Laizāna personība ir negatīvi vērtējama. Šādā sakarā G. Liepiņš sagatavoja publikāciju, sniedzot arī komentāru par V. Laizāna atraitni Veru Laizāni, ko 2016. gada 26. janvārī publicēja ...\nhttp://www.juristavards.lv/doc/272427-vai-spriedums-varetu-but-pretvalstisks/\n272427\nTue, 20 Mar 2018 00:00:00 +0200\n\n\nSkaidrojumi. Viedokļi: Nemantiskā kaitējuma jēdziens administratīvajās tiesībās\n Nemantiskā kaitējuma jēdziena ie Atbilstīga atlīdzinājuma veidi un to funkcijas Satversmes 92. panta trešais teikums noteic: "Nepamatota tiesību aizskāruma gadījumā ikvienam ir tiesības uz atbilstīgu atlīdzinājumu." Satversmes tiesa ir atzinusi, ka Satversmes 92. panta trešais teikums, tāpat kā Eiropas Cilvēka tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas 13. pants un ANO Starptautiskā pakta par pilsoņu un politiskajām tiesībām 2. panta trešā daļa, paredz vispārēju tiesību aizsardzības garantiju.2 Minētajos konvencijas un pakta pantos lietots formulējums "efektīvs tiesiskās aizsardzības līdzeklis" (angl. – effective remedy), kas precīzāk izsaka arī Satversmes 92. panta trešā teikuma jēgu. Tātad jēdziens "atbilstīgs atlīdzinājums" pilnībā atbilst jēdzienam "efektīvs tiesiskās aizsardzības ...\nhttp://www.juristavards.lv/doc/272426-nemantiska-kaitejuma-jedziens-administrativajas-tiesibas/\n272426\nTue, 20 Mar 2018 00:00:00 +0200\n\n\nSkaidrojumi. Viedokļi: Reālnastu arhaisms\n Tā kā reālnastas mūsdienās tiek Lai gan dzīvojam 21. gs. sākumā – digitālo tehnoloģiju laikmetā, mūsu valsts civiltiesību galvenais avots ir Latvijas Republikas Civillikums1 (turpmāk – Civillikums), kam februārī apritēja 81 gads. Civillikuma pamatā ir 1864. gada 12. novembrī Krievijas imperatora Aleksandra II apstiprinātā un Frīdriha Georga fon Bunges sastādītā Baltijas provinču tiesību kodifikācijas trešā daļa – Livonijas, Igaunijas un Kurzemes privāttiesības (vācu valodā – Liv-Est-und Curlaendisches Privatrecht, krievu valodā – Сводъ гражданскихъ узаконенiй губернiй Остзейскихъ).2 Ērtības labā autors raksta tekstā Baltijas likumu kopojuma trešajai daļai izmantos apzīmējumu Vietējo civillikumu kopojums.3 Tas, ka Civillikuma pamatā ir tiesību normas no likuma, kas pieņemts pirms pusotra ...\nhttp://www.juristavards.lv/doc/272326-realnastu-arhaisms/\n272326\nTue, 06 Mar 2018 00:00:00 +0200\n\n\nSkaidrojumi. Viedokļi: Kriminālprocesuālā mantas aresta saturs un īpatnības tā noteikšanā\n Kriminālprocesuālā mantas aresta saturs un īpatnības tā noteikšanā Personas tiesību ierobežojumi kā mantas aresta praktiskā izpausme Kriminālprocesuālā mantas aresta saturs ir diferencējams, un tā saturam jābūt individualizētam katrā atsevišķā kriminālprocesā, ņemot vērā mantai uzliktā aresta mērķi. Jāteic gan, ka mantas aresta saturu pašlaik daļēji var izsecināt no spēkā esošās Kriminālprocesa likuma 361.1 panta redakcijas un citiem likumiem.1 Izanalizējot visu pantu kopumā, jāuzskata, ka 361.1 panta pirmajā daļā minētie ierobežojumi vienmēr nav jāuzliek pilnā apmērā, piemēram, otrajā punktā minēts: publiskajam reģistram, kurā reģistrētas tiesības uz arestēto mantu, – lai tas ierakstītu aizliegumu šo mantu atsavināt un apgrūtināt ar citām lietu vai saistību tiesībām. Proti, ne katrā gadījumā jāuzliek gan aizliegums atsavināt, gan aizliegums apgrūtināt ar lietu vai saistību tiesībām, ...\nhttp://www.juristavards.lv/doc/272275-kriminalprocesuala-mantas-aresta-saturs-un-ipatnibas-ta-noteiksana/\n272275\nTue, 27 Feb 2018 00:00:00 +0200\n\n\nSkaidrojumi. Viedokļi: Faktiskais valdes loceklis\n Faktiskais valdes loceklis Ārvalstu izpratne Pētījumā, atsaucoties uz Eiropas Savienības dalībvalstu nacionālo ekspertu sniegto informāciju, tiek analizētas 28 Eiropas Savienības dalībvalstu tiesību sistēmas un komerctiesību regulējums. Pētījumā tiek pašsaprotami secināts, ka visās dalībvalstīs valdes locekļu pienākumi primāri ir attiecināmi uz juridiskajiem valdes locekļiem (angļu val. – de jure directors), proti, personām, kas atbilstoši attiecīgās valsts komerctiesību regulējumam ir likumīgi ieceltas par valdes locekļiem. Informācija par kapitālsabiedrību juridiskajiem valdes locekļiem, iecelšanu amatā, atbrīvošanu no amata un pārstāvības tiesībām atbilstoši Eiropas Savienības tiesiskajam regulējumam2 visās dalībvalstīs tiek arī publiskota ar komercreģistru starpniecību. Juridiskajam valdes loceklim ir visas komerctiesībās paredzētās privilēģijas, tiesības, pienākumi un atbildība. Vienlaikus ...\nhttp://www.juristavards.lv/doc/272274-faktiskais-valdes-loceklis/\n272274\nTue, 27 Feb 2018 00:00:00 +0200\n\n\nSkaidrojumi. Viedokļi: Nelikumīgas kultūras priekšmetu aprites ierobežošanas starptautiskais regulējums. Kādēļ Latvija vilcinās?\n Nelikumīgas kultūras priekšmetu aprites ierobežošanas starptautiskais regulējums. Kādēļ Latvija vilcinās? Bieži izskan viedoklis, ka nelikumīga kultūras priekšmetu tirdzniecība ir viena no izplatītākajām starptautiskās noziedzības formām uzreiz pēc nelikumīgas ieroču un narkotisko vielu tirdzniecības. Tāpat bieži tiek minēts, ka tā kalpo par finansējuma avotu teroristisku aktivitāšu atbalstam.1 Šādiem apgalvojumiem pietrūkst pētnieciska seguma. Tomēr nav noliedzams, ka FIB un citas izmeklēšanas iestādes katru gadu izmeklē ar mākslu saistītus noziegumus, kuru radītie zaudējumi mērāmi miljonos dolāru.2 Viens no izplatītākajiem šāda veida noziegumiem ir nelikumīga kultūras priekšmetu tirdzniecība, kurā ietilpst gan darījumi ar senlietām, gan mākslas priekšmetiem. Nelikumīgi iegūtas kultūras vērtības no muzejiem, arheoloģisko izrakumu vietām un reliģiskām ēkām veido lielu daļu no nelegālā mākslas ...\nhttp://www.juristavards.lv/doc/272230-nelikumigas-kulturas-prieksmetu-aprites-ierobezosanas-starptautiskais-regulejums-kadel-latvija-vilcinas/\n272230\nTue, 20 Feb 2018 00:00:00 +0200\n\n\nSkaidrojumi. Viedokļi: Basketbolisti izvēles krustugunīs: valstsvienība vai profesionālais klubs\n Basketbolisti izvēles krustugunīs: valstsvienība vai profesionālais klubs Autori šajā rakstā sniegs izvērtējumu par minēto situāciju no juridiskā skatpunkta. Pirmkārt, tiks aplūkota FIBA un ECA konflikta būtība. Otrkārt, autori vērsīs uzmanību uz FIBA un ECA savstarpējo attiecību vēsturi, tādējādi dodot ieskatu abu minēto organizāciju pozīcijās Eiropas basketbola tirgū, kā arī šo attiecību sarežģījumu iespējamos cēloņus. Treškārt, tiks sniegts izvērtējums, vai šajā gadījumā pastāv iespējamība konstatēt ES konkurences tiesību pārkāpumus vienas vai abu organizāciju darbībās.   FIBA un ECA konflikta būtība Konflikta pamatbūtība izpaužas tajā, ka abas minētās organizācijas nespēj vienoties par to rīkoto sacensību kalendāru saderību, proti, basketbola spēlētāji ir spiesti izvēlēties, vai pasaules čempionāta kvalifikācijas turnīrā pārstāvēt nacionālo valstsvienību vai ievērot ...\nhttp://www.juristavards.lv/doc/272229-basketbolisti-izveles-krustugunis-valstsvieniba-vai-profesionalais-klubs/\n272229\nTue, 20 Feb 2018 00:00:00 +0200\n\n\nSkaidrojumi. Viedokļi: Datu valsts inspekcijas rekomendācijas novērtējumam par ietekmi uz datu aizsardzību\n Datu valsts inspekcijas rekomendācijas novērtējumam par ietekmi uz datu aizsardzību Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regula Nr. 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (turpmāk – VDAR) paredz uzraudzības iestādei pienākumu publicēt sarakstu ar apstrādes darbības veidiem, attiecībā uz kuriem būs veicams novērtējums par ietekmi uz datu aizsardzību (VDAR 35. panta 4. punkts) (turpmāk – Saraksts). Datu valsts inspekcija (turpmāk – DVI) paskaidro, ka tai nav tiesiska pamata Saraksta publiskošanai pirms 2018. gada 25. maija (VDAR tiešas piemērošanas uzsākšanas). Jāņem vērā arī tas, ka institūcija, kurai DVI jāpaziņo par Saraksta publiskošanu un saturu, lai nodrošinātu harmonizētu VDAR piemērošanu Eiropas Savienībā, – Eiropas Datu aizsardzības kolēģija – vēl nav uzsākusi darbību un līdz ar to DVI ...\nhttp://www.juristavards.lv/doc/272228-datu-valsts-inspekcijas-rekomendacijas-novertejumam-par-ietekmi-uz-datu-aizsardzibu/\n272228\nTue, 20 Feb 2018 00:00:00 +0200\n\n\nSkaidrojumi. Viedokļi: Vingrinājums kursam “Tiesnešu tiesības” jeb par likuma burtu un garu\n Vingrinājums kursam "Tiesnešu tiesības" jeb par likuma burtu un garu Analīzei tiek piedāvāts kāzuss, kas ir vairāku tiesu lietu fabulas vispārinājums un saistīts ar Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas likuma (turpmāk – OCTA likums) 36. un 41. panta piemērošanu. Kāzuss ir šāds. Notikusi divu vieglo automašīnu sadursme, "iebuktēta" personai B piederošā automašīna, otras automašīnas vadītājs A atzīst, ka bijis neuzmanīgs. Abi sastāda saskaņoto paziņojumu, un B vienu tā eksemplāru iesniedz apdrošināšanas sabiedrībai G. Tā, saņēmusi speciālista veiktu zaudējumu aprēķinu, samaksā B 900 eiro. Autovadītājs A pārdzīvo notikušo, apņemas turpmāk būt uzmanīgāks un pie sevis uzslavē atbildības obligātu apdrošināšanu, taču savu saskaņotā paziņojuma eksemplāru kaut kur pazaudē. Pēc diviem gadiem viņš saņem prasības pieteikumu no apdrošināšanas ...\nhttp://www.juristavards.lv/doc/272227-vingrinajums-kursam-tiesnesu-tiesibas-jeb-par-likuma-burtu-un-garu/\n272227\nTue, 20 Feb 2018 00:00:00 +0200\n\n\nSkaidrojumi. Viedokļi: Aktuāli un būtiski grozījumi Civilprocesa likumā\n Aktuāli un būtiski grozījumi Civilprocesa likumā Šie CPL grozījumi ievieš jaunas saturiskas izpratnes saīsināta satura un formas tiesas nolēmumus un pilna sprieduma sastādīšanas lūgumu noteiktiem tiesas nolēmumiem civilprocesā un paredz sprieduma pasludināšanas kārtības izmaiņas un izmaiņas attiecībā uz spriedumu sagatavošanas un pasludināšanas termiņiem. Ar grozījumiem tiek paaugstināts prasības summas slieksnis lietās, kuras tiek skatītas vienkāršotā procedūrā (iepriekš – mazam apmēram pakļautās prasības), ieviestas drošības naudas par blakus sūdzībām un noapaļotas visas CPL paredzētās valsts un kancelejas nodevas. Paredzams, ka grozījumi nodrošinās tiesvedības procesa atbilstību mūsdienīgai izpratnei par ātru, kvalitatīvu un efektīvu tiesas procesu, to samērojot ar tiesībām uz taisnīgu tiesu, un paaugstinās tiesvedības procesa kvalitāti, atslogojot tiesu darbu un nodrošinot lietu ātrāku un ...\nhttp://www.juristavards.lv/doc/272159-aktuali-un-butiski-grozijumi-civilprocesa-likuma/\n272159\nTue, 06 Feb 2018 00:00:00 +0200\n\n\nSkaidrojumi. Viedokļi: Vispārējais zaudējumu atlīdzības prasījuma pamats delikta un saistības pārkāpuma gadījumā\n Vispārējais zaudējumu atlīdzības prasījuma pamats delikta un saistības pārkāpuma gadījumā Līdzšinējā prakse Zaudējumi tiek izraisīti ik uz soļa, un attiecīgi to atlīdzības prasības ir ikdiena. Tāpēc rodas jautājums, ar kādu juridisko argumentāciju šādas prasības ir apmierinātas vai noraidītas līdz šim. Riskējot izteikties akadēmiski nekorekti, esošo praksi var salīdzināt ar tā dēvēto strausa politiku un zveju duļķainos ūdeņos. Kurš gan nav lasījis spriedumus, kur tiek piesauktas dažnedažādas Civillikuma (turpmāk – CL) normas parasti robežās no 1770. līdz 1792. pantam, bet tā arī nepaskaidrojot, kura konkrēti norma tiek piemērota kā prasījuma pamats un kā piepildās vai nepiepildās tajā izvirzītie atbildības priekšnoteikumi (normas sastāvs). Tā ir ūdens duļķošana un attiecībā uz tiesu – Civilprocesa likumā aizliegta izvairīšanās no sprieduma pamatošanas. Šādi spriedumi liek arī ...\nhttp://www.juristavards.lv/doc/272157-visparejais-zaudejumu-atlidzibas-prasijuma-pamats-delikta-un-saistibas-parkapuma-gadijuma/\n272157\nTue, 06 Feb 2018 00:00:00 +0200\n\n\nSkaidrojumi. Viedokļi: Glābējsilīšu darbība bērnu tiesību aizsardzības kontekstā\n Glābējsilīšu darbība bērnu tiesību aizsardzības kontekstā Pirmā bērnu glābējsilīte (baby box) Latvijā tika atvērta 2009. gadā.1 Faktiski šāda glābējsilīte ir īpaši izveidotas un triecienizturīgas durtiņas, kuras atverot zīdaini var ielikt gultiņā ar augstām organiskā stikla malām.2 Glābējsilītes atrodas slimnīcu teritorijās, un tās apkalpo medicīnas darbinieki. Zīdaini tajās atstāj anonīmi pirms ierakstīšanas dzimtsarakstu nodaļas dzimšanas reģistrā, līdz ar to pēc bērna ievietošanas glābējsilītē nav iespējams noskaidrot tā vecākus (anonīmā atteikuma princips).3 Latvijas glābējsilīšu modeli un tā tiesisko regulējumu pārņēma arī citas valstis, piemēram, Austrija un Krievija.4 Taču pēdējā laikā mūsu austrumu kaimiņvalstī ir sākušās asas diskusijas par to, vai glābējsilīšu darbība atbilst bērna tiesībām, kuras ir nostiprinātas ANO 1989. gada 20. novembra Bērnu tiesību konvencijā ...\nhttp://www.juristavards.lv/doc/272022-glabejsilisu-darbiba-bernu-tiesibu-aizsardzibas-konteksta/\n272022\nTue, 16 Jan 2018 00:00:00 +0200\n\n\nSkaidrojumi. Viedokļi: Juridiskās kļūdas tiesiskās sekas krimināltiesībās\n Juridiskās kļūdas tiesiskās sekas krimināltiesībās Ieskats krimināltiesību teorijas un tiesu prakses atziņās Latvijas juridiskajā literatūrā norādīts, ka juridiskā kļūda ir personas nepareizs priekšstats par savas darbības vai bezdarbības (nodarījuma) tiesiskajām sekām, t.i., maldīgs priekšstats par nodarījuma noziedzīgumu, kvalifikāciju vai piemērojamo sodu.2 Tīšos noziedzīgos nodarījumos tas konstatējams tad, ja persona apzinās visus apstākļus, kuriem jābūt aptvertiem ar nodomu, taču kļūdaini uzskata, ka sodāma pēc cita KL panta, tas ir vienīgi administratīvs, disciplinārs, civiltiesisks pārkāpums, vai šāda rīcība ir tiesiski atļauta. Piemēram, ja persona apzinās, ka lietussargs nepieder viņai, bet kļūdaini uzskata, ka tā paņemšana bez īpašnieka atļaujas, lai to piesavinātos, ir administratīvs pārkāpums, viņa pareizi uztvērusi visus apstākļus, kas veido zādzības sastāvu, taču kļūdaini ...\nhttp://www.juristavards.lv/doc/271982-juridiskas-kludas-tiesiskas-sekas-kriminaltiesibas/\n271982\nTue, 09 Jan 2018 00:00:00 +0200\n\n\nSkaidrojumi. Viedokļi: Par līdzsvaru starp dzīvokļu īpašniekiem un zemes īpašniekiem\n Par līdzsvaru starp dzīvokļu īpašniekiem un zemes īpašniekiem Latvijas Republikas tiesībsargs Juris Jansons, sniedzot viedokli lietā Nr. 2017-17-01 "Par 2017. gada 1. jūnija likuma "Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju"" 1. panta un 2017. gada 22. jūnija likuma "Grozījumi likumā "Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās"" atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. un 105. pantam", norāda, ka piespiedu dalītais īpašums un no tā izrietošās problēmas ir valsts netālredzīgas politikas rezultāts, tāpēc, tiesībsarga ieskatā, nav samērīgi tik ilgstoši nerisināt visas problēmas cēloni – pašas piespiedu nomas attiecības.1 Autori pilnībā pievienojas viedoklim, ka, nerisinot likumiskas zemes nomas izbeigšanu, problēmas tikai pieaug. Valstij ir jāatbrīvojas no sistēmas, kurā dzīvokļu īpašnieki maksā, lai atsevišķi zemes īpašnieki varētu pelnīt. Pēc Latvijas valsts ...\nhttp://www.juristavards.lv/doc/271981-par-lidzsvaru-starp-dzivoklu-ipasniekiem-un-zemes-ipasniekiem/\n271981\nTue, 09 Jan 2018 00:00:00 +0200\n\n\nSkaidrojumi. Viedokļi: Administratīvā pārkāpuma protokols un tā tiesiskā daba\n Administratīvā pārkāpuma protokols un tā tiesiskā daba I. Administratīvā pārkāpuma protokola jēdziens Senāts noteicis, ka administratīvā pārkāpuma protokolam ir divējāda daba. Pirmkārt, tas ir dokuments, kurā fiksētas procesuālās darbības un norādītas lietas izlemšanai nepieciešamās ziņas (LAPK 246., 248. pants). Otrkārt, protokols atbilstoši kodeksa 243. pantam ir pierādīšanas līdzeklis, kas ietver ziņas par faktiem, kas apliecina pārkāpuma esamību. Turklāt tās vērtējamas kopsakarā ar citiem pierādījumiem lietā (sal. Senāta 2008. gada 16. septembra rīcības sēdes lēmuma lietā Nr. SKA-485/2008 8.1. punkts; AT 12.02.2009. spriedums lietā Nr. P129018607, SKA-39).1 Šeit jānorāda, ka protokols zināmā mērā pilda arī pavaddokumenta funkciju – izsmeļoši uzskaitot lietā esošos pierādījumus. Lai arī tiesa, kā vēlāk redzēsim, pieļauj pierādījumu pievienošanu lietā arī pēc protokola sastādīšanas, ...\nhttp://www.juristavards.lv/doc/271980-administrativa-parkapuma-protokols-un-ta-tiesiska-daba/\n271980\nTue, 09 Jan 2018 00:00:00 +0200\n\n\nSkaidrojumi. Viedokļi: Personu nereabilitējošie apstākļi kriminālprocesā jeb kriminālprocesuālā dekoherence\n Personu nereabilitējošie apstākļi kriminālprocesā jeb kriminālprocesuālā dekoherence Tas izriet no Kriminālprocesa likuma 610. panta pirmās daļas. Minētā norma paredz: "Ja procesa virzītājs ar savu lēmumu ir izbeidzis kriminālprocesu sakarā ar personas nāvi vai arī ir izbeidzis kriminālprocesu uz cita nereabilitējoša pamata, pēc būtības atzīstot personu par vainīgu noziedzīga nodarījuma izdarīšanā, un šī persona pēc tam ir mirusi, tās likumiskie pārstāvji, tuvinieki vai citas personas, kuru rīcībā ir fakti, kas liecina par mirušā nevainīgumu, viena gada laikā pēc šāda lēmuma pieņemšanas var iesniegt pieteikumu par kriminālprocesa turpināšanu mirušā reabilitācijai." Kriminālprocesa uzsākšana pret personu pati par sevi jau prasa personas reabilitāciju vai nereabilitāciju. Tādējādi, ja kriminālprocess ir uzsākts pret personu, persona faktiski tiek stigmatizēta kā vainīga un viņai savā ziņā pretēji ...\nhttp://www.juristavards.lv/doc/271944-personu-nereabilitejosie-apstakli-kriminalprocesa-jeb-kriminalprocesuala-dekoherence/\n271944\nTue, 02 Jan 2018 00:00:00 +0200\n\n\nSkaidrojumi. Viedokļi: Informācijas tehnoloģiju drošības incidenti: sagatavoties, atpazīt, ziņot, atrisināt\n Informācijas tehnoloģiju drošības incidenti: sagatavoties, atpazīt, ziņot, atrisināt Līdzīgi kā patērētājiem, arī uzņēmumiem un valsts pārvaldei informācijas tehnoloģijas ir nepieciešamas ikdienas darbības nodrošināšanai, gan piedāvājot pakalpojumus, gan veicot citas ikdienas darbības elektroniski. 2016. gada sākumā tikai 3 % Eiropas Savienības uzņēmumu nebija interneta pieslēguma.2 Liela daļa gan privātas, gan uzņēmuma informācijas tiek uzglabāta iekārtās, kurām ir interneta pieslēgums. Informācijas tehnoloģijas nodrošina iespēju attālināti rīkoties ar informāciju. Kā mēs aizsargājam savu informāciju, un kā to aizsargā personas, kurām to esam uzticējušas? Bieži vien paļaujamies uz informācijas tehnoloģiju piedāvātajām iespējām un neapzināmies, kādas būs sekas, ja kādu dienu viedtālrunis, elektroniskais pasts vai mums svarīga lietotne nedarbosies ierastajā veidā vai mums svarīgai informācijai ...\nhttp://www.juristavards.lv/doc/271943-informacijas-tehnologiju-drosibas-incidenti-sagatavoties-atpazit-zinot-atrisinat/\n271943\nTue, 02 Jan 2018 00:00:00 +0200\n\n\nSkaidrojumi. Viedokļi: Prasības nodrošināšana pirms vēršanās starptautiskā šķīrējtiesā\n Prasības nodrošināšana pirms vēršanās starptautiskā šķīrējtiesā Jaunā Šķīrējtiesas likuma4 33. pantā paredzētas tiesības lūgt prasības nodrošinājumu vispārējās jurisdikcijas tiesai, pirms strīds ir nodots šķīrējtiesai. Tomēr līdz šim praksē nav viennozīmīgi atbildēts jautājums, vai personai, kuras strīds ir izšķirams ārvalstu šķīrējtiesā, ir tiesības vērsties Latvijas vispārējās jurisdikcijas tiesā un lūgt prasības nodrošinājumu pirms strīda nodošanas ārvalstu šķīrējtiesai. Raksta ietvaros autori analizē Civilprocesa likuma regulējumu, kas skar prasības nodrošināšanu pirms prasības celšanas, ja strīds ir pakļauts ārvalstu šķīrējtiesai, kā arī aizsardzības līdzekļus, kas ir pieejami starptautisko ieguldījumu strīdos, kas tiek izskatīti atbilstoši 1965. gada Konvencijai par ieguldījumu strīdu izšķiršanu starp valstīm un citu valstu pilsoņiem (angļu val. – Convention on ...\nhttp://www.juristavards.lv/doc/271941-prasibas-nodrosinasana-pirms-versanas-starptautiska-skirejtiesa/\n271941\nTue, 02 Jan 2018 00:00:00 +0200\n\n