Jursta Vārds - Skaidrojumi. Viedokļi http://www.juristavards.lv Skaidrojumi. Viedokļi lv http://www.juristavards.lv Mon, 21 Aug 2017 07:40:48 -0700 http://www.juristavards.lv/img/logo.png Jurista Vārds http://www.juristavards.lv 240 47 \nSkaidrojumi. Viedokļi: Krimināllietā esošu pierādījumu izsniegšanas nepieciešamība civillietas vajadzībām\n Krimināllietā esošu pierādījumu izsniegšanas nepieciešamība civillietas vajadzībām Iedomājieties situāciju – jūs paņemat rokās monētu un metat to gaisā, nepacietīgi gaidot, kad tā nokritīs zemē un kas būs monētas virspusē – cipars vai ģerbonis. Godīga monētas mešana ir tikai tajā gadījumā, kad monētas lidojumu neietekmē ārējie apstākļi. Tomēr, vai šāda laimes spēle ir objektīva pat arī bez ārējo apstākļu fizikālas ietekmes? Raksta autors apzinās, ka uzdrīkstas salīdzināt tiesu sistēmu ar monētas mešanu, kur lietas dalībnieki ir monētas metēji un tiesnesis – pati monēta, kas, pieņemot lēmumu ar aizvērtām acīm un bez objektīviem un taisnīgiem ārējiem apstākļiem, liek lietas dalībniekiem paļauties uz to, ka lēmums var būt tāds vai citāds jeb diametrāli pretējs tam, ko sagaida tiesiskā un taisnīgā valstī dzīvojošs vidusmēra iedzīvotājs. Un lietas dalībnieku procesuālo tiesību ...\nhttp://www.juristavards.lv/doc/271143-kriminallieta-esosu-pieradijumu-izsniegsanas-nepieciesamiba-civillietas-vajadzibam/\n271143\nTue, 08 Aug 2017 00:00:00 +0200\n\n\nSkaidrojumi. Viedokļi: Atsevišķi datu subjekta tiesību aspekti Vispārīgās datu aizsardzības regulas kontekstā\n Atsevišķi datu subjekta tiesību aspekti Vispārīgās datu aizsardzības regulas kontekstā Lai gan jaunieviestās izmaiņas veicinās datu subjekta tiesību aizsardzību, tomēr Regulā 2016/679 ir atrodami arī vairāki tiesību aspekti, kuri var radīt neskaidrības vai potenciālas problēmas. Ir atstāti vairāki atklāti jautājumi, kuri nav noregulēti pilnībā un kuri līdz ar to ir interpretējami dažādi. Tāpat potenciālas grūtības varētu rasties arī ar atsevišķu tiesību normu piemērošanu to pretrunīguma vai deklaratīvuma dēļ. Šī raksta mērķis ir identificēt aktuālos problēmjautājumus un uzsākt diskusiju par Regulas 2016/679 piemērošanas jautājumiem, kas tik drīz kļūs aktuāli visiem, kuri darbosies ar personas datu aizsardzības jautājumiem.   1. Datu subjekta tiesības piekļūt informācijai bez maksas 1.1. Informācija par personas datu apstrādi un personas datu kopija Piekļuves tiesības saviem datiem izriet ...\nhttp://www.juristavards.lv/doc/271142-atseviski-datu-subjekta-tiesibu-aspekti-visparigas-datu-aizsardzibas-regulas-konteksta/\n271142\nTue, 08 Aug 2017 00:00:00 +0200\n\n\nSkaidrojumi. Viedokļi: Kopība kā subjekts civilprocesā\n Kopība kā subjekts civilprocesā Uz šī raksta tapšanu pamudināja kāds šī gada Augstākās tiesas Civillietu departamenta rīcības sēdes lēmums. Augstākā tiesa bija atteikusies ierosināt kasācijas tiesvedību kādā dzīvokļu īpašnieku prasības lietā, jo kasācijas sūdzību dzīvokļu īpašnieku vārdā kā pilnvarotā persona bija parakstījis un iesniedzis pārvaldnieks (kopība bija pilnvarojusi pārvaldnieku dzīvokļu īpašnieku vārdā celt prasību tiesā). Kaut arī praksē parasti biežāk ir sastopami gadījumi, kad prasību pārvaldnieks ceļ savā, nevis kopības vārdā, šajā lietā kā prasītāji (kasatori) bija norādīti tieši dzīvokļu īpašnieki. Iesniedzot kasācijas sūdzību prasītāju – dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku vārdā, to varēja parakstīt vai nu zvērināts advokāts, vai paši dzīvokļu īpašnieki (Civilprocesa likuma 82. panta sestā daļa – fiziskās personas lietas kasācijas instancē ved ...\nhttp://www.juristavards.lv/doc/271141-kopiba-ka-subjekts-civilprocesa/\n271141\nTue, 08 Aug 2017 00:00:00 +0200\n\n\nSkaidrojumi. Viedokļi: Komerclikuma 27. panta interpretācija, reģistrējot komersanta nosaukumu\n Komerclikuma 27. panta interpretācija, reģistrējot komersanta nosaukumu Norādes uz komersanta veidu formas lietošana komersantu firmās Komersanta firma sastāv no divām daļām – norādes uz komersanta veidu (SIA, akciju sabiedrība, IK u.c.) un individualizētā apzīmējuma (piemēram, "Apģērbu veikals", "Grāmatvedības pakalpojumi" u. tml.). Abas daļas kopā veido firmu plašākā nozīmē,2 piemēram, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Apģērbu veikals". Savukārt ar firmu šaurākā nozīmē3 saprot tās individuālo apzīmējumu bez norādes uz komersanta veidu, piemēram, "Grāmatvedības pakalpojumi". Šādu firmas sastāvu lielākoties objektīvi var apzināties vienīgi juridiskajā specialitātē strādājošie, taču uzņēmēji tam var nepiešķirt īpašu nozīmi. To pamato arī fakts, ka, piesakot firmas reģistrēšanu Uzņēmumu reģistrā (turpmāk – UR), vienas no biežāk pieļautajām kļūdām uzņēmēju iesniegtajos firmas ...\nhttp://www.juristavards.lv/doc/271088-komerclikuma-27-panta-interpretacija-registrejot-komersanta-nosaukumu/\n271088\nTue, 25 Jul 2017 00:00:00 +0200\n\n\nSkaidrojumi. Viedokļi: Par sodīto personu tiesībām strādāt par pedagogiem\n Par sodīto personu tiesībām strādāt par pedagogiem Viens no apstākļiem, kura dēļ tiek ierobežota personas brīvība izvēlēties pēc saviem ieskatiem nodarbošanos vai darbavietu, ir personas iepriekšēja sodāmība. Personas atzīšana par vainīgu noziedzīgā nodarījumā, pat ja viņas brīvība nav bijusi ierobežota ar piespriesto sodu, var radīt sekas arī turpmākajās darba tiesiskajās attiecībās, liedzot viņai kandidēt, ieņemt vai arī turpināt darbu normatīvajos aktos uzskaitītos amatos un profesijās. Šādi ierobežojumi neizbeidzas ar piespriestā soda izpildi, bet turpinās vismaz līdz brīdim, kad sodāmība personai ir noņemta vai dzēsta. Atsevišķos gadījumos, kas precīzi definēti Latvijas Republikas likumos, aizliegums sodītām personām ieņemt noteiktos amatus/strādāt noteiktās profesijās ir absolūts, proti, noteikts uz mūžu.   Paaugstinātas prasības pedagogiem Atbilstoši Izglītības likuma (turpmāk ...\nhttp://www.juristavards.lv/doc/271085-par-sodito-personu-tiesibam-stradat-par-pedagogiem/\n271085\nTue, 25 Jul 2017 00:00:00 +0200\n\n\nSkaidrojumi. Viedokļi: Publisku personu līdzdalība kapitālsabiedrībās – kontroles nepieciešamība\n Publisku personu līdzdalība kapitālsabiedrībās – kontroles nepieciešamība 1. Publiskas personas jēdziens un darbība privāto tiesību jomā Ar publisku personu Valsts pārvaldes iekārtas likuma (turpmāk – VPIL) izpratnē saprot Latvijas Republiku kā sākotnējo publisko tiesību juridisko personu un atvasinātas publiskas personas, kuras darbojas saskaņā ar publisko tiesību principiem.4 Atvasinātas publiskas personas minētā likuma izpratnē ir pašvaldība vai cita ar likumu vai uz likuma pamata izveidota publiska persona, kurai ar likumu piešķirta sava autonoma kompetence.5 Tomēr, tā kā atvasinātās publiskās personas ir atvasinātas no Latvijas Republikas kā sākotnējās publiskās personas, nododot to pārvaldībā daļu no Latvijas Republikas valsts pārvaldes uzdevumiem,6 tad Latvijas Republika ir subsidiāri atbildīga par atvasinātas publiskas personas darbību.7 Latvijas Republikas kā sākotnējās publiskās personas iestādes ...\nhttp://www.juristavards.lv/doc/271083-publisku-personu-lidzdaliba-kapitalsabiedribas-kontroles-nepieciesamiba/\n271083\nTue, 25 Jul 2017 00:00:00 +0200\n\n\nSkaidrojumi. Viedokļi: Izņēmums no nekustamā īpašuma labticīga ieguvēja aizsardzības\n Izņēmums no nekustamā īpašuma labticīga ieguvēja aizsardzības 1. Labticīguma vērtēšana Šobrīd cietušajam ir iespēja ne tikai kriminālprocesa ietvaros atgūt nekustamo īpašumu, kas zaudēts noziedzīga nodarījuma rezultātā, bet arī vērsties vispārējās jurisdikcijas tiesā ar īpašuma prasību. Ja cietušais izvēlas vērsties vispārējās jurisdikcijas tiesā, civillietas ietvaros galvenais jautājums ir tas, vai jāvērtē personas, kura ieguvusi nekustamo īpašumu, attieksme. Ja ir jāvērtē, tad vai persona ir uzskatāma par labticīgu vai ļaunticīgu nekustamā īpašuma ieguvēju? Par labticīgu valdītāju uzskata personu, kas pārliecināta, ka nevienam citam nav vairāk tiesību valdīt lietu kā viņam, bet ļaunticīgs – tas, kas zina, ka viņam nav tiesību lietu valdīt vai ka kādam citam šajā ziņā ir lielākas tiesības nekā viņam (Civillikuma 910. pants). Tādējādi pēc būtības tieši personas attieksme ir ...\nhttp://www.juristavards.lv/doc/271060-iznemums-no-nekustama-ipasuma-labticiga-ieguveja-aizsardzibas/\n271060\nTue, 18 Jul 2017 00:00:00 +0200\n\n\nSkaidrojumi. Viedokļi: Faktiskās maksātnespējas iestāšanās dienas noteikšana\n Faktiskās maksātnespējas iestāšanās dienas noteikšana Faktiskās maksātnespējas iestāšanās dienas institūts nav nekas jauns, proti, tas jau ir bijis ietverts likumā "Par uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību maksātnespēju" (spēkā no 1996. gada 12. septembra līdz 2008. gada 1. janvārim), taču, stājoties spēkā vēlākajiem maksātnespējas likumiem, šīs normas nav saglabātas. Tomēr maksātnespējas nozares profesionāļu vidū šis regulējums nav aizmirsts, un ik pa brīdim tas aktualizēts dažādās diskusijās un darba grupās. Piemēram, ikreiz, kad Tieslietu ministrijas vai Saeimas Juridiskajā komisijā ticis diskutēts par būtiskām izmaiņām Maksātnespējas likumā, ir izskanējis arī priekšlikums par faktiskās maksātnespējas iestāšanās dienas institūta atjaunošanu, taču atsaucību un tālāku virzību šis priekšlikums līdz šim nav guvis. Līdz ar to šā raksta mērķis ir skaidrot faktiskās maksātnespējas ...\nhttp://www.juristavards.lv/doc/271058-faktiskas-maksatnespejas-iestasanas-dienas-noteiksana/\n271058\nTue, 18 Jul 2017 00:00:00 +0200\n\n\nSkaidrojumi. Viedokļi: Biotehnoloģisko izgudrojumu patenti\n Biotehnoloģisko izgudrojumu patenti 1. Biotehnoloģisks izgudrojums Ģenētikas pirmsākumi meklējami 19. gadsimta vidū, tomēr pēdējie sešdesmit gadi ir pagrieziena punkts ģenētikas attīstībā. Ģenētiskie pētījumi tiek veikti, lai uzzinātu, vai gēni ir tie, kas nosaka ne vien fiziskās, bet arī personiskās īpašības, izraisa slimības. Pētījumi ir aktualizējuši jautājumu, kas ir gēni un kāda ir to funkcija, jo izzināt visus gēnus nozīmētu uzzināt, kas patiesībā ir cilvēks.1 Līdz ar to atklājums par kāda gēna īpašībām un funkcijām ir zinātnisks panākums, kas saistāms ar ievērojamu resursu ieguldījumu. Kā viens no izpētes līdzekļiem tiek pielietotas biotehnoloģijas ģenētisku modifikāciju veikšanā, gēnu rekombinēšanā. Tā rezultātā tiek radīti biotehnoloģiskie izgudrojumi jeb tehnoloģiskās jaunrades rezultāts, kas ietver bioloģisko materiālu vai tā apstrādes paņēmienu. Biotehnoloģijas ietver:  ...\nhttp://www.juristavards.lv/doc/271038-biotehnologisko-izgudrojumu-patenti/\n271038\nTue, 11 Jul 2017 00:00:00 +0200\n\n\nSkaidrojumi. Viedokļi: Grozījumi Kredītiestāžu likumā – pareizais solis tiesiskās vides sakārtošanā\n Grozījumi Kredītiestāžu likumā – pareizais solis tiesiskās vides sakārtošanā Minētie grozījumi būtiski sašaurina personu loku, kuri var pretendēt uz vakanto likvidatora/administratora amatu kredītiestādes likvidācijas/maksātnespējas procesā, jo grozījumi paredzēti tieši Kredītiestāžu likuma2 132.pantā un 132.1 pantā, kuros attiecīgi noteikti ierobežojumi likvidatora un administratora amatam. Salīdzinot Maksātnespējas likuma subjektiem piemērojamo maksātnespējas procesu ar kredītiestādes likvidāciju/maksātnespēju, jāatzīst, ka procesa komplicētības ziņā spēkā esošā Kredītiestāžu likuma redakcija neveicina kredītiestādes likvidācijas/maksātnespējas procesa efektivitāti un objektivitāti. Par minēto liecina šī brīža situācijai neatbilstošs, novecojis regulējums, jo tiesiskais ietvars situācijām, kurās var pastāvēt interešu konflikti,3 ir abstrakts. Proti, likumdevējs līdz ar šiem grozījumiem ...\nhttp://www.juristavards.lv/doc/271036-grozijumi-kreditiestazu-likuma-pareizais-solis-tiesiskas-vides-sakartosana/\n271036\nTue, 11 Jul 2017 00:00:00 +0200\n\n\nSkaidrojumi. Viedokļi: Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta darbs citu mediķu akciju laikā\n Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta darbs citu mediķu akciju laikā NMPD pakalpojumu sniegšana iedzīvotājiem Neatliekamā medicīniskā palīdzība ir palīdzība, ko cietušajiem (saslimušajiem) dzīvībai vai veselībai bīstamā kritiskā stāvoklī sniedz šādiem gadījumiem īpaši sagatavotas (apmācītas, ekipētas) personas ar atbilstošu kvalifikāciju medicīnā, kurām saskaņā ar šo kvalifikāciju ir juridiska atbildība par savu darbību vai bezdarbību un tās sekām. Neatliekamā medicīniskā palīdzība ir jānošķir no pirmās palīdzības, ko var sniegt jebkura persona neatkarīgi no kvalifikācijas, sagatavotības un ekipējuma. Neatliekamo palīdzību var sniegt gan ārstniecības iestādē, gan neatliekamās medicīniskās palīdzības brigāde.5 Tādā veidā NMPD pamatuzdevums ir nodrošināt notikuma vietā un transportēšanas laikā kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu pacientam, lai uzturētu ...\nhttp://www.juristavards.lv/doc/271033-neatliekamas-mediciniskas-palidzibas-dienesta-darbs-citu-mediku-akciju-laika/\n271033\nTue, 11 Jul 2017 00:00:00 +0200\n\n\nSkaidrojumi. Viedokļi: Jēdziena “zaudējumi” izpratnes tālākas attīstīšanas nepieciešamība\n Jēdziena "zaudējumi" izpratnes tālākas attīstīšanas nepieciešamība I. Tiesiskais regulējums un tiesu prakses atziņas Kā noteikts Civillikuma 1770. pantā, "ar zaudējumu jāsaprot katrs mantiski novērtējams pametums". Turklāt atbilstoši Civillikuma 1772. pantam "jau cēlies zaudējums var būt vai nu cietušā tagadējās mantas samazinājums, vai arī viņa sagaidāmās peļņas atrāvums". Skaidrojot šo normu izpratni, profesors Kalvis Torgāns – gan Civillikuma saistību tiesību daļas komentāros, gan vēlāk savā saistību tiesību mācību grāmatā – ir izteicis divas nozīmīgas juridiskas atziņas, kuras laika gaitā guvušas apstiprinājumu arī LR Augstākās tiesas (Senāta) Civillietu departamenta pastāvīgā praksē. Pirmā no šīm atziņām veltīta zaudējumu atlīdzināšanas mērķim, savukārt otra – Civillikumā lietotā jēdziena "zaudējums" izpratnei. Proti, raksturojot zaudējumu atlīdzināšanas būtību un ...\nhttp://www.juristavards.lv/doc/271032-jedziena-zaudejumi-izpratnes-talakas-attistisanas-nepieciesamiba/\n271032\nTue, 11 Jul 2017 00:00:00 +0200\n\n\nSkaidrojumi. Viedokļi: Soda regresīvās izpildes aktualitāte krimināljustīcijas reformā\nSoda regresīvās izpildes aktualitāte krimināljustīcijas reformā Elektroniskās uzraudzības ieviešana tika ierosināta 1994. gadā kā daļa no Zviedrijā noskatītās probācijas dienesta kontroles pār nosacīti notiesātajiem un nosacīti atbrīvotajiem, bet elektroniskā uzraudzība Latvijas Sodu izpildes kodeksā (turpmāk – LSIK) tika paredzēta tikai 2014. gadā.2 Atkarību mazināšanas programma tika ierosināta 1998. gadā, izmantojot arī Ziemeļvalstu pieredzi. Nozīmīgi grozījumi LSIK saistībā ar šo programmu tika veikti 2016. gadā.3 Tātad minēto krimināljustīcijas nozares izmaiņu realizācijai bija vajadzīgs ilgs laiks. Tomēr šo nozari ir jāturpina pilnveidot, tāpēc autors pievērsīsies ar iepriekš minētajiem diviem Konferences jautājumiem saistītajai progresīvās brīvības atņemšanas soda izpildes (turpmāk – soda progresīvās izpildes) pilnveidošanai, kura arī ir sen ...\nhttp://www.juristavards.lv/doc/270916-soda-regresivas-izpildes-aktualitate-kriminaljusticijas-reforma/\n270916\nTue, 20 Jun 2017 00:00:00 +0200\n\n\nSkaidrojumi. Viedokļi: Kompensācijas apmēra noteikšana pakāpeniskās ekspropriācijas gadījumos\n Kompensācijas apmēra noteikšana pakāpeniskās ekspropriācijas gadījumos Taisnīgas kompensācijas izpratne starptautiskajās tiesībās Starptautiskajās tiesībās ir pieņemts, ka taisnīgas kompensācijas standarts tiek sasniegts, ja ieguldītājs tiek "atgriezts" tādā stāvoklī, kādā tas ir bijis pirms ekspropriācijas.6 Šis standarts izriet no vairāk nekā 80 gadus vecās Patstāvīgās starptautiskās tiesas (angļu val. – Permanent Court of International Justice, turpmāk – PCIJ) Chorzow factory lietas sprieduma obiter dictum, kurā tika skaidrots, ka reparācijai ir jābūt iespējami tādai, kas izdzēš visas negatīvās sekas, kas radušās ar prettiesisko darbību, un jāatjauno situācija, kāda būtu bijusi vai bija, ja prettiesiskā darbība netiktu veikta.7 Uz šo obiter dictum Iran-U.S. Claims tribunāls atsaucās savā Amco v. Iran lietā, norādot, ka Chorzow factory lietā norādītais princips vēl joprojām dominē kā ...\nhttp://www.juristavards.lv/doc/270915-kompensacijas-apmera-noteiksana-pakapeniskas-ekspropriacijas-gadijumos/\n270915\nTue, 20 Jun 2017 00:00:00 +0200\n\n\nSkaidrojumi. Viedokļi: Advokatūras likuma 107. pants: interpretācijas problēmas\nAdvokatūras likuma 107. pants: interpretācijas problēmas Princips, ka advokāts kalpo sabiedrībai taisnīguma nodrošināšanā, ir sens, bet nenoveco. Tas attīstījies gadsimtu garumā, kulminēja Lielās franču revolūcijas laikā un 19. gadsimtā izplatījies Eiropā un pasaulē demokrātijas "teritoriālās ekspansijas" procesā, kurš turpinās arī pašlaik. Tā viens no Lielās franču revolūcijas dalībniekiem advokāts Armāns Gastons Kamī (Armand-Gaston Camus, 1740–1804) pauda uzskatu, ka cilvēka īpašības, kurš studē jurisprudenci un kopj oratora mākslu tikai iedzīvošanās nolūkā, ir diametrāli pretējas tām, kas ir nepieciešamas advokātam, – profesionālim, kurš velta visas savas spējas, lai palīdzētu citiem cilvēkiem.1 Kaut arī jau viduslaikos mūsu valsts teritorijā pastāvēja tiesas un var smelties vērtīgu pieredzi arī no tiem juristiem, kuri praktizēja ...\nhttp://www.juristavards.lv/doc/270914-advokaturas-likuma-107-pants-interpretacijas-problemas/\n270914\nTue, 20 Jun 2017 00:00:00 +0200\n\n\nSkaidrojumi. Viedokļi: Noziedzīga nodarījuma uzbūve, nodoms un vaina\n Noziedzīga nodarījuma uzbūve, nodoms un vaina Līdzšinējo diskusiju rezultāts Pirms pievērsties šiem jautājumiem, īsumā par līdzšinējo diskusiju rezultātu jautājumā, vai formāla sastāva noziedzīgos nodarījumos iespējams netiešs nodoms. Šī jautājuma padziļinātu izpēti veicināja Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (turpmāk – OECD) Kukuļošanas apkarošanas starptautiskajos biznesa darījumos darba grupa, kas uzskatīja, ka KL dotā tieša nodoma definīcija neļauj kā noziedzīgu nodarījumu kvalificēt daudzus kukuļošanas gadījumus, kas kriminalizējami saskaņā ar OECD Konvenciju par ārvalstu amatpersonu kukuļošanas apkarošanu starptautiskajos biznesa darījumos (turpmāk – Konvencija), jo Konvencija prasa nodomu dolus eventualis līmenī.2 Mēģinot pamatot, ka KL, kas formālos sastāvos par krimināli sodāmu atzīst vienīgi tiešu nodomu, atbilst Konvencijas prasībām, profesors U. Krastiņš ...\nhttp://www.juristavards.lv/doc/270861-noziedziga-nodarijuma-uzbuve-nodoms-un-vaina/\n270861\nTue, 13 Jun 2017 00:00:00 +0200\n\n\nSkaidrojumi. Viedokļi: Judikatūras maiņas pieļaujamība un metodoloģija civillietās\n Judikatūras maiņas pieļaujamība un metodoloģija civillietās Augstākā tiesa ir noteikusi, ka tiesiskās paļāvības aizsardzības princips neaizsargā privātpersonu pret tiesību normu interpretācijas maiņu,6 tādējādi faktiski padarot personu atkarīgu no tiesību piemērotāja prakses. Turklāt bieži mainot tiesību normas interpretāciju, tiesību piemērotājs, t.sk. tiesnesis, var nonākt pie tiesību normas piemērošanas patvaļas.7 Lai nepieļautu šādu patvaļu, būtu konkrēti jānosaka judikatūras maiņas pieļaujamības kritēriji, kā arī metodoloģija, kā pamatot judikatūras maiņas nepieciešamību. Pašlaik tiesu prakse, mainot judikatūru, nav nostabilizējusies, turklāt nav noteikti arī konkrēti kritēriji judikatūras maiņas pieļaujamībai, tādējādi neskarot personas intereses, kā arī kritēriji, kādā veidā un cik izvērsti tiesai jāpamato judikatūras maiņa. Raksta autore piedāvā divus nosacījumus, kad ...\nhttp://www.juristavards.lv/doc/270860-judikaturas-mainas-pielaujamiba-un-metodologija-civillietas/\n270860\nTue, 13 Jun 2017 00:00:00 +0200\n\n\nSkaidrojumi. Viedokļi: Taisnīgs sods un sodāmība\n Taisnīgs sods un sodāmība 1. Taisnīgs sods 1.1. Samērīgums un sods Taisnīga soda izpratne apskatāma no vismaz diviem skatpunktiem, pirmkārt, vai taisnīgs sods un taisnīgas tiesības ir identiski jēdzieni, otrkārt, vai demokrātiskā tiesiskā valstī sodāmās darbības un par tām piemērojamie sodi, tāpat kā ikvienam piešķiramās tiesības, ir jānosaka likumdevējam. Taliona princips (latīniski – lex talionis) attīstījās agrākajos Babilonijas likumos, un tas gan caur reliģiju (Bībeli), gan agrākajos romiešu likumos atspoguļoja, ka noziedzniekiem jāsaņem tāds pats sods, kādu tas nodarījis saviem upuriem. Daudzas tautas šo "aci pret aci" principu piemēroja tā tiešajā izpratnē. Jau no vismaz VII gadsimta nepārtrauktā cīņa ar noziedzību turpinājusies pēc principa, kas izteikts Vecajā Derībā, Mozus piektās grāmatas XIX nodaļā, – dzīvību pret dzīvību, aci pret aci, zobu pret zobu, kāju pret kāju jeb Taliona ...\nhttp://www.juristavards.lv/doc/270721-taisnigs-sods-un-sodamiba/\n270721\nTue, 23 May 2017 00:00:00 +0200\n\n\nSkaidrojumi. Viedokļi: Nepamatota komercreģistrā ierakstīto juridisko personu diskriminācija\n Nepamatota komercreģistrā ierakstīto juridisko personu diskriminācija Ministru kabineta (turpmāk – MK) noteikumu Nr. 1250 "Noteikumi par valsts nodevu par īpašuma tiesību un ķīlas tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā" 5.5. punkts1 noteic, ka, atsavinot dzīvokļa īpašumu juridiskajai personai, kas veic komercdarbību, uz līguma vai tiesas lēmuma pamata par izsoles akta apstiprināšanu vai uz tiesas lēmuma pamata par nekustamā īpašuma nostiprināšanu nosolītājam, līdzīpašniekam vai kreditoram, ir jāmaksā valsts nodeva par īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā 6 % no dzīvokļa īpašuma vērtības (eiro). Šī tiesību norma pretēji vispārējam regulējumam, kas ietverts iepriekš minēto MK noteikumu Nr. 1250 5. punkta 5.1.–5.3. apakšpunktā, paredz paaugstinātu (vismaz trīs reizes lielāku) valsts nodevas likmi, ja īpašuma tiesības tiek nostiprinātas uz "dzīvokļa īpašumu", proti, jebkuru telpu, ja vien tā ...\nhttp://www.juristavards.lv/doc/270720-nepamatota-komercregistra-ierakstito-juridisko-personu-diskriminacija/\n270720\nTue, 23 May 2017 00:00:00 +0200\n\n\nSkaidrojumi. Viedokļi: Izsoles apstiprināšana un īpašumtiesību nostiprināšana uz zemesgrāmatā neierakstītu īpašumu\n Izsoles apstiprināšana un īpašumtiesību nostiprināšana uz zemesgrāmatā neierakstītu īpašumu Svarīgs procesuālo normu kvalitātes rādītājs ir vienveidīga prakse to piemērošanā. Gan Civilprocesa likums (turpmāk – CPL), gan Zemesgrāmatu likums ir procesuāli normatīvie akti, tāpēc atbilstoši minēto likumu regulējumam darbā pamatā ir aplūkoti atsevišķi tiesiskās prakses jautājumi, kas skar izsoles apstiprināšanu un koroborāciju uz nekustamajiem īpašumiem, kas nav ierakstīti vai ir daļēji ierakstīti zemesgrāmatā.   Izsoles sekas un to ietekmējošie faktori Jebkurās tiesiskajās attiecībās savu tiesību un tiesisko interešu aizsardzībai personai ir jābūt aktīvai, paturot prātā to, ka nereti šīs tiesiskās intereses saduras ar citu personu interesēm. No šo tiesisko attiecību loka neapšaubāmi nav izslēgtas arī tās, kuras rodas starp personām, kuras ir iesaistītas vai ir ieinteresētas nekustamo ...\nhttp://www.juristavards.lv/doc/270642-izsoles-apstiprinasana-un-ipasumtiesibu-nostiprinasana-uz-zemesgramata-neierakstitu-ipasumu/\n270642\nTue, 09 May 2017 00:00:00 +0200\n\n