Jursta Vārds - Skaidrojumi. Viedokļi http://www.juristavards.lv Skaidrojumi. Viedokļi lv http://www.juristavards.lv Fri, 20 Jul 2018 09:50:48 -0700 http://www.juristavards.lv/img/logo.png Jurista Vārds http://www.juristavards.lv 240 47 \nSkaidrojumi. Viedokļi: Patērētāju tiesību aizsardzības aktualitātes dzīvojamo māju pārvaldīšanas jomā\n Mg Dzīvojamo māju pārvaldīšanas joma un no tās izrietošās problēmas vienmēr ir bijušas aktuālas patērētāju vidū. Iemesls tam ir gan neskaidra juridiskā vide, konkurences izkropļojumi, nekompetence, cilvēku inertums un neinformētība par savām tiesībām, kā arī sarežģīta un ilgstoša strīdu risināšanas kārtība. Turklāt jāņem vērā fakts, ka šos pakalpojumus saņem ļoti liels iedzīvotāju skaits, jo dzīvokļa īpašums ir viens no izplatītākajiem nekustamā īpašuma veidiem Latvijā.1 Viena no būtiskākajām tendencēm un problēmām dzīvojamo māju pārvaldīšanas jomā ir komunikācijas trūkums starp dzīvojamo māju dzīvokļu īpašniekiem un pārvaldniekiem, patērētāju neizpratne par to, kas ir kopīpašums daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā, kādus pienākumus un atbildību tas ietver, proti, ir jautājumi, kurus nelemj viens dzīvokļa īpašnieks, bet visas mājas kopīpašnieki, ka jebkura ...\nhttp://www.juristavards.lv/doc/273073-pateretaju-tiesibu-aizsardzibas-aktualitates-dzivojamo-maju-parvaldisanas-joma/\n273073\nTue, 17 Jul 2018 00:00:00 +0200\n\n\nSkaidrojumi. Viedokļi: Maksātnespējas administratora atbildība par nodrošinātā kreditora interešu aizskārumu\n LL I. Lietas apstākļi 2008. gadā Banka piešķīra SIA "Ceturtā planēta" (turpmāk – Aizņēmējs) kredītu (aptuveni divi miljoni Šveices franku). Aizņēmēja saistības tika nodrošinātas ar pirmās kārtas ķīlu uz visu parādnieka mantu (vairākas hipotēkas un komercķīla). Gandrīz pusotru gadu Aizņēmējs veica ikmēneša kredīta maksājumus. Taču vienā brīdī Aizņēmējs pārtrauca savas saistības izpildi. Tāpēc Banka izmantoja tiesības atkāpties no kredīta līguma un pieprasīja atlikušās kredīta summas atmaksu noteiktā laikā. Vēl pirms šī termiņa beigām Aizņēmējs iesniedza tiesai pieteikumu par ārpustiesas tiesiskās aizsardzības procesa pasludināšanu. Kaut arī Banka atteicās saskaņot piedāvāto pasākumu plānu, tas tomēr tika apstiprināts, jo plānu atbalstīja kreditoru vairākums (par šo kreditoru prasījumu īstumu pastāv šaubas). Tiesa nolēma apstiprināt pasākumu ...\nhttp://www.juristavards.lv/doc/273072-maksatnespejas-administratora-atbildiba-par-nodrosinata-kreditora-interesu-aizskarumu/\n273072\nTue, 17 Jul 2018 00:00:00 +0200\n\n\nSkaidrojumi. Viedokļi: Kāda saistība Vācijas senioru vieglatlētikas sacensībām un Eiropas Savienības tiesībām?\n Mg Šajā rakstā autors pievērsīsies vienai Eiropas Savienības tiesas (turpmāk – EST) lietai, kura hipotētiski var izmainīt Eiropas Savienības tiesību un sporta tiesību mijiedarbību. Var pat spekulēt, ka EST, iespējams, sniegs tēzes, kas varētu paplašināt Eiropas Savienības "atbalstošo" kompetenci sporta tiesībās. Jāuzsver, ka rakstā paustais viedoklis pašlaik uzskatāms par spekulatīvu, jo EST lietā vēl nav pieejams nolēmums un rakstā ietvertā informācija izriet tikai no publiski pieejamās informācijas un attiecīgo prejudiciālo jautājumu satura. Īsumā raksturojot minētās lietas fabulu, Vācijas tiesa (Amtsgericht Darmstadt) ir uzdevusi prejudiciālā nolēmuma lūgumu EST saistībā ar strīdu, kurā iesaistīts Itālijas pilsonis un senioru [autora izcēlums] vieglatlētikas sacensību dalībnieks Daniels Biffi (Danielle Biff).3 D. Biffi dzīvo 15 gadus Vācijā un jau vairākus gadus, ...\nhttp://www.juristavards.lv/doc/273058-kada-saistiba-vacijas-senioru-vieglatletikas-sacensibam-un-eiropas-savienibas-tiesibam/\n273058\nTue, 10 Jul 2018 00:00:00 +0200\n\n\nSkaidrojumi. Viedokļi: Aktuālie tiesību aktu grozījumi noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas apkarošanā\n Dina Spūle Jāatgādina, ka jau 2015. gada rudenī Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (Organisation for Economic Cooperation and Devolepment, turpmāk – OECD) Kukuļošanas apkarošanas starptautiskajos biznesa darījumos darba grupa (Working Group on Bribery in International Business Transactions, turpmāk – WGB) Latvijas 2. fāzes novērtēšanas ziņojumā uzsvēra, ka Latvija nav atbilstoši risinājusi būtiskus ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju saistītus riskus. Tika norādīts, ka esošie pasākumi, kas vērsti uz noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas atklāšanu, nav bijuši pietiekami efektīvi un nav spējuši atklāt liela apjoma noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju. Tieslietu ministrija, izpildot OECD WGB 2. fāzes rekomendācijas attiecībā uz noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas apkarošanas efektivizēšanu un gatavojoties Moneyval 5. kārtas novērtēšanai, kopā ...\nhttp://www.juristavards.lv/doc/273057-aktualie-tiesibu-aktu-grozijumi-noziedzigi-iegutu-lidzeklu-legalizesanas-apkarosana/\n273057\nTue, 10 Jul 2018 00:00:00 +0200\n\n\nSkaidrojumi. Viedokļi: Substitūcija mantojuma tiesībās\n Alise Janševska 1. Substitūcijas vēsturiskā attīstība Substitūcija mantojuma tiesībās kā atsevišķs mantojuma tiesību institūts ir veidojies un attīstījies dažādos laika posmos. Romiešu tiesības ir būtiski ietekmējušas arī Latvijas mantojuma tiesības, tāpēc ir nepieciešams aplūkot tajās ietvertās mantojuma tiesību pamatnostādnes attiecībā uz substitūcijas institūtu. Senajā Romā bija tikai divi mantošanas pamati – testaments vai likums.2 Attīstoties privātīpašumam, kā galvenais mantošanas pamats kļuvis testaments – pēdējās gribas izteikums, kurā mantojuma atstājējs ieceļ vienu vai vairākus mantiniekus.3 Tieši mantinieka iecelšana bijis svarīgākais testamenta satura elements, bez kura testaments nav bijis spēkā.4 Turklāt testaments zaudējis spēku, ja ieceltais mantinieks nav varējis vai nav gribējis sev novēlēto mantojumu pieņemt.5 Tādēļ jau romiešu tiesībās, taisot ...\nhttp://www.juristavards.lv/doc/273047-substitucija-mantojuma-tiesibas/\n273047\nTue, 10 Jul 2018 00:00:00 +0200\n\n\nSkaidrojumi. Viedokļi: Bez vecāku gādības palikuša bērna nodrošinājuma ar dzīvojamo telpu duālā izpratne\n Bez vecāku gādības palikuša bērn Normatīvie akti noteic bez vecāku gādības palikuša bērna tiesības savu sociālo garantiju izmantošanai. Likuma "Par pašvaldībām" 15. panta pirmās daļas 9. punkts kā vienu no pašvaldības autonomajām funkcijām nosaka palīdzības sniegšanu iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā. Likuma "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā"1 7. panta trešā daļa paredz, ka personu var reģistrēt vienlaikus divos vai vairākos palīdzības reģistros. Minētā likuma 14. panta pirmās daļas 3. punkts noteic, ka bērni bāreņi un bērni, kuri palikuši bez vecāku gādības un atrodas bērnu aprūpes iestādē, audžuģimenē vai pie aizbildņa, ‒ pēc tam, kad bērns sasniedzis pilngadību un beigusies viņa ārpusģimenes aprūpe, ar dzīvojamo telpu ir nodrošināmi pirmām kārtām. Savukārt likuma "Par sociālajiem ...\nhttp://www.juristavards.lv/doc/273022-bez-vecaku-gadibas-palikusa-berna-nodrosinajuma-ar-dzivojamo-telpu-duala-izpratne/\n273022\nTue, 03 Jul 2018 00:00:00 +0200\n\n\nSkaidrojumi. Viedokļi: Latvijas Republikas konstitucionālā identitāte Satversmes tiesas spriedumos\n Latvijas Republikas konstitucion Mūsdienu valsts modelis ‒ konstitucionāla pārstāvniecības demokrātija ‒ ir veidojies gadsimtiem, ja ne gadu tūkstošiem ilgi. Tam pamati ir likti vēl antīkās un kristīgās kultūras mantojumā. Šajā kultūras mantojumā formulētā izpratne par dabiskajām tiesībām, cilvēka vērtību un racionalitāti, sociāli atbildīgu sabiedrību un citiem komponentiem pieprasa izveidot valsts iekārtu, kurā valda tautvaldība un tiek garantētas cilvēka pamattiesības un brīvības, jo ikviens tiek uzskatīts par pietiekami gudru, lai tam dotu tiesības un pašnoteikšanos. Šo uzskatu un vērtību sistēmu mēs varētu saukt par eiropeiskās konstitucionālās identitātes pamatu, kura formēšanā un izcīnīšanā ir arī ievērojams Francijas ieguldījums. Taču kur ir meklējama valsts konstitucionālā identitāte? Kas nosaka robežas pašas valsts un arī Eiropas Savienības brīvībai ...\nhttp://www.juristavards.lv/doc/273011-latvijas-republikas-konstitucionala-identitate-satversmes-tiesas-spriedumos/\n273011\nTue, 03 Jul 2018 00:00:00 +0200\n\n\nSkaidrojumi. Viedokļi: Krimināllikuma 193. pantā paredzētā noziedzīgā nodarījuma kvalifikācijas problēmjautājumi\n Krimināllikuma 193 Maksāšana līdzekļu jēdziens Maksāšanas līdzekļu definīcija kopš 2001. gada 1. jūlija atrodama Kredītiestāžu likumā1 (turpmāk – KIL). Atbilstoši KIL 1. panta 38. punktam maksāšanas līdzeklis atsevišķi vai kopā ar citu maksāšanas līdzekli vai maksājuma instrumentu ļauj tā lietotājiem saņemt skaidru naudu vai citas lietas, saņemt vai veikt maksājumus, dot rīkojumu naudas līdzekļu pārvedumam vai apstiprināt naudas līdzekļu pārvedumu, kuru kā maksāšanas līdzekli pieņem arī tās personas, kas nav laidušas apgrozībā šo maksāšanas līdzekli. Par maksāšanas līdzekļiem uzskata skaidru naudu, čekus, maksājumu kartes (kredītkarte, debetkarte un citas tamlīdzīgas kartes), bankomātu kartes, maksājuma dokumentus, elektronisko naudu, attālinātu elektronisko kredītiestāžu operāciju (globālajā datortīklā vai izmantojot datoru vai tālruni) programmatūru un citus ...\nhttp://www.juristavards.lv/doc/272978-kriminallikuma-193panta-paredzeta-noziedziga-nodarijuma-kvalifikacijas-problemjautajumi/\n272978\nTue, 26 Jun 2018 00:00:00 +0200\n\n\nSkaidrojumi. Viedokļi: Ortofoto jeb pierādījums, kas zināms tikai retajam\n Ortofoto jeb pierādījums Mūsdienīga kartogrāfiskā informācija ir ļoti daudzu datu kopums, kuru pārzinot iespējams to efektīvi izmantot attiecīgo mērķu sasniegšanai. Precīza un aktuāla informācija vienmēr bijusi un ir viena no vislielākajām vērtībām, lai veiksmīgi plānotu, pārvaldītu un saimniekotu. Lai atvieglotu un padarītu efektīvāku ortofoto kā pierādīšanas līdzekļa izmantošanu administratīvajā procesā, būtu jāveic izmaiņas APL un precīzāk jānosaka šī pierādīšanas līdzekļa darbība un lietojums. Tas uzsvērtu šī pierādīšanas līdzekļa vienādo stāvokli ar citiem pierādīšanas līdzekļiem. Latvijā esošais normatīvais regulējums saistībā ar pierādījumiem, kurus uzglabā un kurus iespējams pārbaudīt elektroniski, neatbilst mūsdienu prasībām un vajadzībām.   1. Ortofoto vispārīgs raksturojums Valsts pārvaldē dažādas institūcijas, nodrošinot funkciju un ...\nhttp://www.juristavards.lv/doc/272977-ortofoto-jeb-pieradijums-kas-zinams-tikai-retajam/\n272977\nTue, 26 Jun 2018 00:00:00 +0200\n\n\nSkaidrojumi. Viedokļi: Satversmes tiesas konsekventā cīņa ar Saeimas populismu\n Zvērinātu advokātu birojs Minētā lieta1 Satversmes tiesā bija ierosināta pēc Izraēlas valsts pavalstnieces Soņas Traubes konstitucionālās sūdzības, lietai vēlāk pievienojot pēc pieteicēju Ērika Jaunzema, Solvitas Zanderes, Agra Jura Amoliņa, Mihaila Farbtuha un Žanetes Aščukas konstitucionālajām sūdzībām ierosinātās lietas, kurās tāpat bija apstrīdēta šo normu satversmība. Visi pieteicēji savās konstitucionālajās sūdzībās norādīja, ka apstrīdētās normas, kas noteica zemes likumiskās (piespiedu) nomas maksas samazinājumu 2018.–2020. gadā (attiecīgi līdz 5 %, līdz 4 % un līdz 3 % no zemes gabala kadastrālās vērtības attiecīgajā gadā) ir pretrunā Satversmes 105. pantā nostiprinātajām tiesībām uz īpašumu, kā arī Satversmes 1. pantā nostiprinātajam tiesiskās paļāvības principam. Satversmes tiesa apstrīdētajās normās ietverto nomas maksas aprobežojumu ir atzinusi par ...\nhttp://www.juristavards.lv/doc/272849-satversmes-tiesas-konsekventa-cina-ar-saeimas-populismu/\n272849\nTue, 05 Jun 2018 00:00:00 +0200\n\n\nSkaidrojumi. Viedokļi: Likumprojekta "Dzīvojamo telpu īres likums" svarīgākie aspekti\n Likumprojekta Neskatoties uz to, ka pašreizējais likums1 ir piedzīvojis dažādus grozījumus, 25 gadu laikā daudzas lietas ir mainījušās vai atrisinājušās, un jaunam likumprojektam2 ir jābūt atbilstošam pašreizējai tiesiskajai izpratnei, ekonomiskajai situācijai un attiecībām. Ekonomikas ministrijas izveidotajā darba grupā, kurā piedalījās vairāk nekā 20 speciālistu un dažādu institūciju pārstāvju, notika spraigas diskusijas un Likumprojekta izstrādātājs – Ekonomikas ministrija – daudzas lietas ir ņēmis vērā. Vienlaikus jāapzinās, ka tik sociāli jūtīgā jautājumā neviena no pusēm (izīrētājs/īrnieks) nebūs īsti apmierināta, tomēr jācer, ka jaunais likums būs kompromiss visādās tā izpausmēs. Jāpiezīmē, ka publiski pieejamais Likumprojekts ir Ekonomikas ministrijas redzējums un tā nav galīgā likuma redakcija, jo savu artavu un ierosinājumus vēl sniegs Saeimas komisijas, ...\nhttp://www.juristavards.lv/doc/272845-likumprojekta-dzivojamo-telpu-ires-likums-svarigakie-aspekti/\n272845\nTue, 05 Jun 2018 00:00:00 +0200\n\n\nSkaidrojumi. Viedokļi: Dzīvojamo telpu īres likums sekmēs īres tirgus attīstību\n Dzīvojamo telpu īres likums sekm Salīdzinot ar šobrīd spēkā esošo likumu "Par dzīvojamo telpu īri", likumprojekts "Dzīvojamo telpu īres likums" paredz vairākas izmaiņas, kuru mērķis ir sekmēt kvalitatīvu un pieejamāku īres dzīvokļu izveidi, piedāvāt jaunu risinājumu līdzšinējiem garajiem tiesvedību procesiem, kā arī veicināt investīcijas īres namu sektorā un darbaspēka mobilitāti uz pilsētām un novadiem, kur veidojas labi apmaksātas darbavietas. Minētā mērķa sasniegšanai jaunais likumprojekts paredz vairākus konceptuāli atšķirīgus risinājumus, salīdzinot ar šobrīd spēkā esošo likumu. Šā raksta ietvaros detalizētāk tiks aplūkoti divi no tiem.   Īres līgumu ierakstīšana zemesgrāmatā Pirmā būtiskākā likumprojekta atšķirība no spēkā esošā likuma "Par dzīvojamo telpu īri" ir prasība ierakstīt īres līgumus zemesgrāmatā. Ar īres ...\nhttp://www.juristavards.lv/doc/272844-dzivojamo-telpu-ires-likums-sekmes-ires-tirgus-attistibu/\n272844\nTue, 05 Jun 2018 00:00:00 +0200\n\n\nSkaidrojumi. Viedokļi: Daži apsvērumi par tiesu varas ētisko kontekstu\n Daži apsvērumi par tiesu varas ē Rekontekstualizācija Jaunas idejas un vērtējumus var iegūt dažādi. Ja tikai grib tos iegūt un ja sociālā apkaimē samanāms kāds pieprasījums pēc pārmaiņām. Bez idejām, kā zināms, pārvērtībām grūti sākties. Kāda sociāli vai profesionāli pierasta domājuma problematizējums parasti ierosina jaunu impulsu attieksmes un rīcības pārvērtībām. Viens no veidiem, kā paplašināt nozīmju un ideju lauku, ir cita konteksta klātbūtne jeb rekontekstualizācija. Konteksts ierosina pierastās attieksmes un rīcības virziena alternatīvu. Kad vienā profesionālu diskursu vidē pierastu priekšstatu, normu, vērtību kontekstuāli pārnes uz citu vidi, veidojas atšķirīgs redzējums, paplašinot un piešķirot citādu nozīmi kanoniskai, bieži dogmatiski nostiprinātai domāšanai. Atklājas jauni interpretācijas virzieni un paplašinās apziņas horizontu daudzveidība. ...\nhttp://www.juristavards.lv/doc/272843-dazi-apsverumi-par-tiesu-varas-etisko-kontekstu/\n272843\nTue, 05 Jun 2018 00:00:00 +0200\n\n\nSkaidrojumi. Viedokļi: Vai ārsts slimnīcā ir Dievs?\n Garīdznieks Konkrētā situācija raisa pārdomas par to, vai slimnīcā var tikt organizēts reliģisks rituāls un vai pacienta tiesības tajā piedalīties ietilpst pacientu tiesību uz garīgo aprūpi, kas nostiprinātas Pacientu tiesību likuma 3. panta piektajā daļā, tvērumā.2 Tāpat gadījumā, ja slimnīcā var tikt organizēts reliģisks rituāls, kurā pacientam ir tiesības piedalīties, pārdomas rosinošs ir jautājums, kā to īstenot un vai slimnīcai ir iespējams noteikt ierobežojumus šāda rituāla veikšanai. Tādējādi vienlaikus aktuāls ir arī jautājums, vai VSIA "Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīca" Intensīvās terapijas un reanimācijas nodaļas dežūrārsta rīcība un komunikācija, ierobežojot reliģiskā rituālā veikšanu, bija korekta.   Par pacienta tiesībām uz garīgo aprūpi cilvēktiesību dimensijā Pacienta tiesības uz garīgo aprūpi Latvijā ir ...\nhttp://www.juristavards.lv/doc/272789-vai-arsts-slimnica-ir-dievs/\n272789\nTue, 29 May 2018 00:00:00 +0200\n\n\nSkaidrojumi. Viedokļi: Valsts uzņēmums kā ārvalstu investors starptautiskā investīciju strīdā\n Iespējams Raksta ietvaros aplūkots viens no vairākiem valsts uzņēmumu pastāvēšanas radītajiem izaicinājumiem starptautisko investīciju tiesību nozarei. Konkrēti tiek meklēta atbilde uz jautājumu: vai valsts uzņēmums nepieciešamības gadījumā var celt pret valsti, kurā tas ieguldījis (uzņemošā valsts), prasību starptautiskā šķīrējtiesā, kā to varētu privāts uzņēmums? Praksē atbilde uz šo jautājumu ir būtiska, jo valstu uzņēmumi aizvien vairāk investē citās valstīs un arī ceļ investīciju prasības.3 Tēmas nozīmīgumu nemazina arī nesenās vēsmas starptautiskajā tirdzniecībā, citastarp atsevišķu lielvalstu solījumi izstāties no esošiem un plānotiem tirdzniecības un investīciju līgumiem.4 Kā liecina vēsturiskā pieredze un turpmāk atklātie piemēri, liela daļa investīciju strīdu dzimst tieši politiskos saspīlējumos.   Valsts uzņēmums – kas lācītim vēderā un vai ...\nhttp://www.juristavards.lv/doc/272788-valsts-uznemums-ka-arvalstu-investors-starptautiska-investiciju-strida/\n272788\nTue, 29 May 2018 00:00:00 +0200\n\n\nSkaidrojumi. Viedokļi: Atsevišķi netaisnas iedzīvošanās jautājumi Civillikumā\n Netaisnas iedzīvošanās institūta attīstība Civillikumā Netaisnas iedzīvošanās pirmsākumi meklējami romiešu tiesībās, kur galvenais līdzeklis aizsardzībai pret netaisnīgu iedzīvošanos bija condictio1 (kondikcija – atprasījuma sūdzība).2 Šī prasība savā klasiskajā formā noteica, ka atbildētājam ir pienākums nodot lietu vai naudas summu prasītājam, nenorādot iemeslu, kādēļ šāda darbība jāveic. Lai arī princips bija abstrakts, tam bija zināmi piemērošanas priekšnoteikumi: iedzīvošanās jābūt ne tikai uz citu rēķina, bet arī netaisnīgai un prettiesiskai.3 Netaisnas iedzīvošanās principam attīstoties, par to rakstīja vairāki juristi, kā rezultātā Justiniāna kodifikācijas Digestu 12. grāmatā ir izšķirti četri dažādi condictio,4 kuri vēlāk tika kodificēti Vietējo likumu kopojuma5 III daļā, pievienojot šiem četriem atprasījumiem vēl vienu – "Tā ...\nhttp://www.juristavards.lv/doc/272760-atseviski-netaisnas-iedzivosanas-jautajumi-civillikuma/\n272760\nTue, 22 May 2018 00:00:00 +0200\n\n\nSkaidrojumi. Viedokļi: Kopfinansējuma pakalpojumu sniedzēji – jauni finanšu tirgus dalībnieki\n Attīstoties finanšu tehnoloģijām, strauji paplašinās tirgū pieejamais jaunu finanšu pakalpojumu klāsts, sākot no modernām norēķinu sistēmām un ierīcēm līdz pat alternatīvajām ieguldījumu iespējām. Viens no jaunajiem finanšu tirgus spēlētājiem ir platformas, kuras piedāvā alternatīvas iespējas kapitāla piesaistei un brīvo līdzekļu izvietošanai, formāli neiekļaujoties tradicionālajā finanšu sektorā, tomēr palielinot konkurenci finanšu tirgū un stimulējot tā izaugsmi. Pēdējos gados tieši šis finanšu tirgus segments paplašinās ļoti strauji, kas izraisa pamatotus jautājumus par likumdošanas bāzes sakārtotību platformu darbības jurisdikcijā un investoru interešu aizsardzību. Neapšaubāmi, jauno finanšu tirgus segmentu attīstību veicina rekordzemās depozītu likmes – kā Latvijas, tā arī pārējo Eiropas Savienības (turpmāk – ES) dalībvalstu kredītiestādēs, ...\nhttp://www.juristavards.lv/doc/272755-kopfinansejuma-pakalpojumu-sniedzeji-jauni-finansu-tirgus-dalibnieki/\n272755\nTue, 22 May 2018 00:00:00 +0200\n\n\nSkaidrojumi. Viedokļi: Pārdomas par Satversmes prasībām tiesnesim\n Demokrātiskā tiesiskā valstī tiesu varas pienācīgai funkcionēšanai būtiska ir sabiedrības uzticēšanās tiesu varai, kā arī taisnīguma nodrošināšana tiesas spriešanā.1 Konferencē "Sabiedriskā viedokļa ietekme uz tiesnešiem un tiesu sistēmu kopumā" sociologs Arnis Kaktiņš prezentēja pētījumu par uzticēšanos tiesu sistēmai, norādot, ka tikai 39 % respondentu uzticas Latvijas tiesu sistēmai (no tiem tikai 3 % uzticas pilnībā), savukārt neuzticas 42 % (no tiem nemaz neuzticas 14 %). Savukārt attiecībā uz tiesneša taisnīguma izjūtas lomu tiesas spriešanā 57 % no aptaujātajiem tiesnešiem norādīja, ka lietas izsprieduši pēc likuma, pat ja iekšējā taisnīguma izjūta diktēja ko citu. 23 % tiesnešu norādīja, ka viņiem ir grūti atbildēt, bet 21 % aptaujāto atzina, ka lietas izsprieduši, galvenokārt balstoties uz iekšējā taisnīguma izjūtu, pat ja likums ...\nhttp://www.juristavards.lv/doc/272713-pardomas-par-satversmes-prasibam-tiesnesim/\n272713\nTue, 15 May 2018 00:00:00 +0200\n\n\nSkaidrojumi. Viedokļi: Cik daudzos likumos ir noteiktas pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu\n Cik daudzos likumos ir noteiktas Pirmpirkuma tiesību regulējums vēsturiski ir veidojies haotiski, tas ir sadrumstalots, samērā sarežģīts un "robains". Atbildes uz vairākiem neskaidriem jautājumiem par regulējuma piemērošanu nav atrodamas ne normatīvajos aktos, ne arī tiesu praksē. Vien retais zina, ka pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu ir noteiktas 18 (!) dažādos likumos.1 Turklāt atsevišķu valsts un pašvaldību pirmpirkuma tiesību piedāvāšanas un izmantošanas kārtība ir noteikta arī piecos dažādos Ministru kabineta noteikumos.2 Zemes un ēku (būvju) īpašnieku pirmpirkuma tiesību izmantošanas kārtība attiecībā uz valstij un pašvaldībai piederošu nekustamo īpašumu ir noteikta Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā. Tātad pirmpirkuma tiesības un to izmantošanas kārtība tiek reglamentētas kopumā 24 dažādos normatīvajos aktos. Tā kā zemes reforma ...\nhttp://www.juristavards.lv/doc/272573-cik-daudzos-likumos-ir-noteiktas-pirmpirkuma-tiesibas-uz-nekustamo-ipasumu/\n272573\nTue, 17 Apr 2018 00:00:00 +0200\n\n\nSkaidrojumi. Viedokļi: Tiesas savstarpēji abpusējā komunikācija\n Visas šajā rakstā ietvertās atzi I. Vispārējie apsvērumi Dalībvalstīm saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 4. panta 3. punkta pirmajā daļā minēto lojālas sadarbības principu jānodrošina to attiecīgajā teritorijā Eiropas Savienības (turpmāk – Savienība) tiesību piemērošana un ievērošana. Atbilstoši šī paša punkta otrajai daļai dalībvalstīm jāveic visi vajadzīgie vispārējie un īpašie pasākumi, lai nodrošinātu to pienākumu izpildi, kas izriet no līgumiem vai no Savienības iestāžu aktiem. Lai garantētu šīs tiesību sistēmas īpašo iezīmju un autonomijas saglabāšanu, ar līgumiem ir izveidota tiesu sistēma, kuras mērķis ir nodrošināt Savienības tiesību saskanīgu un vienveidīgu interpretāciju.1 Viens no šādas tiesu sistēmas stūrakmeņiem radīts ar Līguma par Eiropas Savienības darbību (turpmāk – LESD) 267. pantā paredzēto prejudiciālā nolēmuma tiesvedību, kuras ...\nhttp://www.juristavards.lv/doc/272529-tiesas-savstarpeji-abpuseja-komunikacija/\n272529\nTue, 10 Apr 2018 00:00:00 +0200\n\n