Jursta Vārds - Numura tēma http://www.juristavards.lv Numura tēma lv http://www.juristavards.lv Sat, 21 Oct 2017 06:15:57 -0700 http://www.juristavards.lv/img/logo.png Jurista Vārds http://www.juristavards.lv 240 47 \nNumura tēma: Par priekšlikumu svītrot no Saeimas kārtības ruļļa iespēju deputātiem atturēties\n Par priekšlikumu svītrot no Saeimas kārtības ruļļa iespēju deputātiem atturēties Lai arī kādi politiski spēki parlamentā veido valdības, tās ļoti reti un vien ārēja spiediena ietekmē ir spējīgas uz tālredzīgiem lēmumiem.1 Minēto apstākļu kopums acīmredzami ir radījis arī šo konkrēto priekšlikumu, ko portālā "ManaBalss.lv" atbalstījuši vairāk nekā 11 000 Latvijas pilsoņu. Iedziļinājies priekšlikumā un izvērtējis sekas, kas iestāsies, ja šāds likuma grozījums tiktu pieņemts, piekrītu, ka "atturēšanās" svītrošana no Saeimas kārtības ruļļa ir atbalstāma. Vienlaicīgi gan neslēpšu, ka šaubos, vai minētie 11 000 pilsoņu būs apmierināti ar galarezultātu, ja priekšlikums gūs Saeimas vairākuma atbalstu. Varētu atkārtoties vēsture un atgadīties līdzīgi kā savulaik ar 2009. gada 11. jūnija Saeimas kārtības ruļļa 186. panta grozījumiem. Ar grozījumiem panāca, ka jaunu frakciju veidošana tiek ...\nhttp://www.juristavards.lv/doc/271466-par-priekslikumu-svitrot-no-saeimas-kartibas-rulla-iespeju-deputatiem-attureties/\n271466\nTue, 10 Oct 2017 00:00:00 +0200\n\n\nNumura tēma: Vai ir pamats grozīt Saeimas kārtības rulli un liegt deputātiem atturēties balsojumos\n Vai ir pamats grozīt Saeimas kārtības rulli un liegt deputātiem atturēties balsojumos \nhttp://www.juristavards.lv/doc/271465-vai-ir-pamats-grozit-saeimas-kartibas-rulli-un-liegt-deputatiem-attureties-balsojumos/\n271465\nTue, 10 Oct 2017 00:00:00 +0200\n\n\nNumura tēma: Slēptās kameras Airbnb apartamentos\n Slēptās kameras Airbnb apartamentos Airbnb ir viens no redzamākajiem līdzdalības ekonomikas paraugiem – tas dod iespēju ļoti efektīvā veidā personām, kurām ir brīvi resursi, šajā gadījumā apartamenti, tos izmantot ienākumu gūšanai, piedāvājot tos personām, kam tas attiecīgajā brīdī ir nepieciešams. Airbnb piedāvājumam ir daudz priekšrocību, salīdzinot ar viesnīcām, lielākoties ekonomiskas, proti, šādi apartamenti ir ievērojami lētāki nekā viesnīcas. Zināmā mērā tas ir saistīts ar tiesiskā regulējuma neesamību – viesnīcām ir izvirzītas dažādas prasības, piemēram, sanitārās prasības, savukārt Airbnb iznomātajiem apartamentiem normatīvajos aktos nav noteiktas nekādas īpašas prasības. Vienlaikus jāatzīmē, ka šobrīd pastāv vairāki riski, kas jāņem vērā, izvēloties apartamentus Airbnb platformā, kuri ir attiecināmi arī uz citiem līdzdalības ekonomikas pakalpojumiem. Piemēram, pastāv ...\nhttp://www.juristavards.lv/doc/271170-sleptas-kameras-emairbnbem-apartamentos/\n271170\nTue, 15 Aug 2017 00:00:00 +0200\n\n\nNumura tēma: Aviopasažieru melnā saraksta izmantošanas problemātika Latvijā\n Aviopasažieru melnā saraksta izmantošanas problemātika Latvijā Praksē šādi pasažieri kļūst fiziski vai verbāli agresīvi, traucē sabiedrisko kārtību, mēģina bojāt gaisakuģi un veic uz gaisakuģa citas aizliegtas darbības, piemēram, smēķē vai lieto neatļautas ierīces, mēģina atvērt lidmašīnas avārijas izeju. Presē arvien biežāk parādās informācija par "nevaldāmiem pasažieriem" lidojumos uz Latviju un no Latvijas. Piemēram, 2015. gadā internetā tika publicēts video no lidojuma Rīga-Dublina, kurā puskails pasažieris alkohola reibumā dauzīja lidmašīnas sienas un mēģināja izaicināt citus pasažierus. Pēc neveiksmīgiem mēģinājumiem pasažieri savaldīt pilots pieņēma lēmumu veikt ārkārtas nosēšanos Dānijā, kur šis pasažieris tika nodots tiesībsargājošām iestādēm. "Nevaldāmi pasažieri" rada ne tikai būtisku risku pasažieru un apkalpes drošībai, bet arī finansiālus zaudējumus un neērtības ...\nhttp://www.juristavards.lv/doc/271169-aviopasazieru-melna-saraksta-izmantosanas-problematika-latvija/\n271169\nTue, 15 Aug 2017 00:00:00 +0200\n\n\nNumura tēma: Tiesiskās sekas sadursmei ar putnu\n Tiesiskās sekas sadursmei ar putnu Regula Nr. 261/2004, ar ko paredz kopīgus noteikumus par kompensāciju un atbalstu pasažieriem sakarā ar iekāpšanas atteikumu un lidojumu atcelšanu vai ilgu kavēšanos, gaisa satiksmes pasažieriem gan sniedz skaidrākas iespējas, gan arī daļēji tos ierobežo un ievelk juridisko kāzusu labirintos. Eiropas Savienības Tiesa 2017. gada 4. maijā lietā Nr. C‑315/15 Marcela Peškova, Jiri Peška pret Travel Service a.s.1 atzinusi, ka lidmašīnas sadursme ar putnu ir ārkārtējs apstāklis regulas izpratnē. Šis spriedums kontrastē ar Anglijas tiesas Mančestrā pirms diviem gadiem secināto, ka lidmašīnas sadursme ar putnu tomēr nav atzīstama par ārkārtas apstākli. Lietā Timothy Ash pret Thomas Cook angļu tiesnesis savu lēmumu pamatoja ar jēdziena "ārkārtas apstākļi" analīzi, pretstatot to ar "negaidītu", "neparastu" vai "neparedzamu", kā arī "retu" atgadījumu. Ja divu sauszemes transporta līdzekļu ...\nhttp://www.juristavards.lv/doc/271168-tiesiskas-sekas-sadursmei-ar-putnu/\n271168\nTue, 15 Aug 2017 00:00:00 +0200\n\n\nNumura tēma: Termiņš aviopasažiera tiesību realizācijai: vai Augstākās tiesas nostāja ir pamatota\nTermiņš aviopasažiera tiesību realizācijai: vai augstākās tiesas nostāja ir pamatota Regula paredz standartizētu kompensācijas apmēra noteikšanas algoritmu atkarībā no lidojuma attāluma, un tā apmērs svārstās no 250 līdz 600 eiro. Kompensācijas apmērs nav atkarīgs no reālajiem pasažierim nodarītajiem zaudējumiem. Regula pierādīšanas nastu pamatā paredz gaisa pārvadātājam, kurš var izvairīties no kompensācijas samaksas pienākuma, ja spēj pierādīt, ka pasažiera interešu aizskārums noticis ārkārtēju apstākļu dēļ, no kuriem nevarētu izvairīties pat tad, ja tiktu veikti visi iespējamie pasākumi. Jāatzīmē, ka šajā ziņā Eiropas Savienības Tiesa gaisa pārvadātājam ir noteikusi samērā augstu rūpības latiņu, par šādu ārkārtas apstākli ne vienmēr atzīstot pat tādas gaisakuģa tehniskas problēmas, kuras atklājas neilgi pirms lidojuma, norādot, ka pārvadātājam bija ...\nhttp://www.juristavards.lv/doc/271167-termins-aviopasaziera-tiesibu-realizacijai-vai-augstakas-tiesas-nostaja-ir-pamatota/\n271167\nTue, 15 Aug 2017 00:00:00 +0200\n\n\nNumura tēma: Jaunais tūrisma pakalpojumu regulējums: kompleksa un saistīta tūrisma pakalpojuma jēdzieni\n Jaunais tūrisma pakalpojumu regulējums: kompleksa un saistīta tūrisma pakalpojuma jēdzieni Latvijā patlaban Ekonomikas ministrijas vadībā norit intensīvs darbs pie Direktīvas prasību pārņemšanas, un ir izstrādāts likumprojekts "Grozījumi Tūrisma likumā",6 kas nodots starpinstitūciju saskaņošanai. Tā kā Latvijas normatīvie akti, kuros tiek pārņemta Direktīva, vēl ir izstrādes stadijā, šī raksta mērķis ir analizēt Direktīvas prasības, uzsvaru liekot uz mainīto komplekso tūrisma pakalpojumu definīciju un jauno tūrisma pakalpojuma veidu – saistīto tūrisma pakalpojumu. Jāņem vērā, ka Direktīva ir maksimālās harmonizācijas direktīva,7 kura nepieļauj stingrāku prasību noteikšanu Direktīvas piemērošanas jomā, izņemot konkrētus Direktīvā paredzētus gadījumus.8 Galvenās izmaiņas ceļotāju tiesībās saistītas ar kompleksā tūrisma pakalpojuma definīcijas paplašināšanu, jauna pakalpojumu veida – ...\nhttp://www.juristavards.lv/doc/271166-jaunais-turisma-pakalpojumu-regulejums-kompleksa-un-saistita-turisma-pakalpojuma-jedzieni/\n271166\nTue, 15 Aug 2017 00:00:00 +0200\n\n\nNumura tēma: Tūrisms un likumi. Cik viegli un ērti strādāt jeb – vai likumdošana palīdz lauku tūrismam\n Tūrisms un likumi. Cik viegli un ērti strādāt jeb – vai likumdošana palīdz lauku tūrismam Lauku tūrisma uzņēmējdarbība Pašvaldību atbalstu uzņēmējdarbībai nosaka likums "Par pašvaldībām", pieļaujot iespējas ieviest vietējās nodevas un noteikt to apmēru, lemt par nodokļu likmēm un atbrīvošanu no nodokļu maksāšanas (14. pants), izstrādāt pašvaldības teritorijas attīstības programmu un teritorijas plānojumu, izvirzot mērķus un virzienus tūrismā, kā arī iezīmējot tajās tūrisma attīstības zonas, nodrošināt teritorijas attīstības programmas realizāciju un teritorijas plānojuma administratīvo pārraudzību, kā arī tām tiek dota iespēja sekmēt saimniecisko darbību attiecīgajā administratīvajā teritorijā un rūpēties par bezdarba samazināšanu (15. pants). Formāli šis atbalsts parasti rezultējas kāda uzņēmējdarbības veicināšanas speciālista amata un/vai tūrisma informācijas centra (TIC) ...\nhttp://www.juristavards.lv/doc/271165-turisms-un-likumi-cik-viegli-un-erti-stradat-jeb-vai-likumdosana-palidz-lauku-turismam/\n271165\nTue, 15 Aug 2017 00:00:00 +0200\n\n\nNumura tēma: Tūrisma tiesības drošai un mierīgai atpūtai\nTūrisma tiesības drošai un mierīgai atpūtai\nhttp://www.juristavards.lv/doc/271164-turisma-tiesibas-drosai-un-mierigai-atputai/\n271164\nTue, 15 Aug 2017 00:00:00 +0200\n\n\nNumura tēma: Kultūras priekšmetu repatriācija uz izcelsmes valsti kā starptautisko tiesību paraža\n Kultūras priekšmetu repatriācija uz izcelsmes valsti kā starptautisko tiesību paraža Kultūras priekšmeta definīcija Kā jau 1869. gadā rakstījis krievu zelta laikmeta rakstnieks Ļevs Tolstojs romānā "Karš un miers": "Šī kultūras vēsture izskaidros mums rakstnieka vai reformētāja motīvus, dzīves apstākļus un domu."4 Citāts atspoguļo arī mūsdienās pastāvošo uzskatu, ka cilvēces attīstības izpētei un sabiedrības vērtību novērtēšanai laika gaitā nepieciešams izzināt to kultūru un vēsturi un ANO Starptautiskā pakta par ekonomiskajām, sociālajām un kultūras tiesībām 15. pantā5 ietvertās cilvēka tiesības uz kultūru. Eiropas Savienības (turpmāk – ES) un starptautiskajā mērogā kultūras priekšmetu pārvietošanu regulē vairāki normatīvie akti – Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 15. maija direktīva Nr. 2014/60/ES par no dalībvalsts teritorijas nelikumīgi izvestu kultūras priekšmetu atgriešanu,6 ...\nhttp://www.juristavards.lv/doc/271114-kulturas-prieksmetu-repatriacija-uz-izcelsmes-valsti-ka-starptautisko-tiesibu-paraza/\n271114\nTue, 01 Aug 2017 00:00:00 +0200\n\n\nNumura tēma: Ieskats mākslas tirgū un tā tiesiskajā regulējumā\n Ieskats mākslas tirgū un tā tiesiskajā regulējumā Raksturojot mākslas tirgu Pasaules ekonomikas forumā Davosā, Ņujorkas Universitātes Šterna biznesa skolas profesors Nuriels Rubini (Nouriel Roubini) izteica viedokli, ka mākslas tirgus ir negodīgs un tas arvien biežāk tiekot izmantots, lai izvairītos no nodokļu maksāšanas pienākuma.2 Savukārt dažādos pētījumos kā galvenie mākslas tirgus mīnusi tiek minēti – interešu konflikts, necaurspīdīgums, slepenas vienošanās un cenu manipulācijas.3 Šāds mākslas tirgus raksturojums valda ne tikai ekonomistu, bet arī mākslinieku vidū. Piemēram, amerikāņu konceptuālās mākslas pārstāvis Džons Baldesari (Johns Baldessari) ir teicis, ka mākslas tirgus ir neveselīgs un iracionāls.4 Mākslas tirgus pieprasījumu mūsdienās galvenokārt veido cilvēki, kuri mākslu patiesi izprot un bauda, un cilvēki, kuriem kārtējais mākslas darbs ir sava sociālā statusa apliecinājuma zīme.5 ...\nhttp://www.juristavards.lv/doc/271113-ieskats-makslas-tirgu-un-ta-tiesiskaja-regulejuma/\n271113\nTue, 01 Aug 2017 00:00:00 +0200\n\n\nNumura tēma: Kam pienākas autortiesības par mākslīgā intelekta radītu darbu\n Kam pienākas autortiesības par mākslīgā intelekta radītu darbu Šobrīd ir izstrādātas jau vairākas programmas, kuras spēj radīt pārsteidzošus oriģināldarbus. Piemēram, Dr. Oded Ben-Tal izstrādātais Bots Dilans (Bot Dylan) – programma, kas ir apguvusi 23 000 īru tautasdziesmas un tagad pati var komponēt īru tautas mūziku,1 "Google" mākslīgā intelekta sistēma, kas raksta dzeju,2 projekts "The Next Rembrandt", kas, atdarinot Rembranta stilu, ir veidojis portretu, ko varētu noturēt par paša mākslinieka radītu,3 u.c. Šādu darbu oriģinalitāte un kvalitāte ir aktualizējusi jautājumu par autortiesībām uz tiem, iezīmējot divus galvenos jautājumus – vai šādi darbi ir atzīstami par autordarbiem un kam pienākas autortiesības. Par to, vai mākslīgā intelekta radīts darbs varētu tiks atzīts par autortiesību objektu, ir vismazāk strīdu. Šādi darbi ir pietiekami oriģināli un kreatīvi, ka tie atbilst tam, ko dažādās ...\nhttp://www.juristavards.lv/doc/271112-kam-pienakas-autortiesibas-par-maksliga-intelekta-raditu-darbu/\n271112\nTue, 01 Aug 2017 00:00:00 +0200\n\n\nNumura tēma: Kultūras priekšmetu pārvietošana ārpus Latvijas robežām\n Kultūras priekšmetu pārvietošana ārpus Latvijas robežām Kultūras pieminekļi ir nacionālā kultūras mantojuma sastāvdaļa. To uzskaite, izpēte un praktiskā saglabāšana atbilst visas sabiedrības interesēm, tāpēc Latvijā ir izveidots un tiek uzturēts Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu saraksts, kas sistemātiski tiek papildināts ar jaunatklātiem objektiem, kuru vēsturiskā, zinātniskā un mākslinieciskā vērtība atbilst likuma "Par kultūras pieminekļu aizsardzību" un Ministru kabineta 2003. gada 26. augusta noteikumu Nr. 474 "Noteikumi par kultūras pieminekļu uzskaiti, aizsardzību, izmantošanu, restaurāciju un vidi degradējoša objekta statusa piešķiršanu" noteiktajiem kultūras pieminekļa statusa kritērijiem. Kultūras pieminekļi iedalās nekustamajos un kustamajos kultūras pieminekļos. Šobrīd sarakstā ir iekļauti 8928 objekti, no kuriem 1608 valsts aizsardzības numuri ir piešķirti kustamiem kultūras ...\nhttp://www.juristavards.lv/doc/271111-kulturas-prieksmetu-parvietosana-arpus-latvijas-robezam/\n271111\nTue, 01 Aug 2017 00:00:00 +0200\n\n\nNumura tēma: Piesavināšanās jēdziens mākslas tiesībās\n Piesavināšanās jēdziens mākslas tiesībās Kas ir piesavināšanās māksla? "Es gribēju kļūt par izcilu gleznotāju. Kā gan lai to labāk izdara, ja ne kopējot izcilu gleznotāju darbus?" Tā esot teicis Ričards Petibons (Richard Pettibone) – viens no piesavināšanās mākslas pionieriem, kas savu karjeru uzsāka 20. gadsimta sešdesmitajos gados. Viņa pirmais darbs bija Endija Vorhola (Andy Warhol) slaveno "Campbell" zupas bundžiņu miniatūras replikas. Jaunāks piemērs ir Šeparda Feirija (Sheppard Fairey) radītais bijušā ASV prezidenta Baraka Obamas "HOPE" plakāts, kas ieguva ikonisku statusu 2008. gada ASV prezidenta vēlēšanu laikā.1 Š. Feirijs bija izmantojis "Associated Press" fotogrāfa Manija Garsijas (Mannie Garcia) 2006. gadā uzņemto B. Obamas fotogrāfiju bez fotogrāfijas autora atļaujas.2 Savukārt kāds pavisam nesens un arī Latvijas plašsaziņas medijos atspoguļots3 piesavināšanās mākslas paraugs ir pasaulslavenā ...\nhttp://www.juristavards.lv/doc/271110-piesavinasanas-jedziens-makslas-tiesibas/\n271110\nTue, 01 Aug 2017 00:00:00 +0200\n\n\nNumura tēma: Praktisks skats uz normatīvo regulējumu kultūras mantojuma jomā\n Praktisks skats uz normatīvo regulējumu kultūras mantojuma jomā Ko Latvijai nozīmē pievienošanās/ nepievienošanās starptautiskajām konvencijām kultūras mantojuma jomā? Kā tas praktiski ietekmē mūsu kultūras priekšmetu starptautisko apriti un aizsardzību? L. Ābele: Latvijas Republika pārsvarā ir dalībvalsts visās nozīmīgākajās kultūras mantojuma aizsardzības jomas konvencijās pasaules un Eiropas mērogā. Šo konvenciju regulējums lielākoties ir savstarpēji saskanīgs un papildinošs, tāpēc arī kultūras priekšmetu prettiesiskas aprites ierobežošanas jautājumos Latvijas normatīvā bāze principā atbilst starptautiskā regulējuma pamatnostādnēm. Pievienošanās UNESCO 1970. gada konvencijai un UNIDROIT 1995. gada konvencijai starptautiski vēl jo uzskatāmāk apliecinātu Latvijas valsts nostāju kultūras priekšmetu prettiesiskas aprites ierobežošanas jautājumos, formalizētu un stiprinātu publiskajā pārvaldē jau ...\nhttp://www.juristavards.lv/doc/271109-praktisks-skats-uz-normativo-regulejumu-kulturas-mantojuma-joma/\n271109\nTue, 01 Aug 2017 00:00:00 +0200\n\n\nNumura tēma: Ielu māksla, grafiti un huligānisms (vandalisms)\n Ielu māksla, grafiti un huligānisms (vandalisms) 1. Ielu mākslas vispārējs raksturojums 1.1. Jēdzienu sistēma Vispirms nepieciešams raksturot jēdzienu sistēmu ielu mākslas (street art – angļu val.) temata ietvaros, ņemot vērā to, ka dažādi autori kā mākslas zinātnes, tā tiesību zinātnes jomā tādus terminus kā "ielu māksla" vai "grafiti" ("grafīti") uztver atšķirīgi. No jēdzieniskā viedokļa šī raksta ietvaros ar ielu mākslu tiek saprasti tādi ielu mākslinieku radošās darbības rezultāti jeb darbi, kuri izvietoti publiskās vietās un kuru saturs ir sabiedrībai pieņemams. No ielu mākslas jēdziena viedokļa par ielu mākslas ietvaros radīto darbu autoru tiek uzskatīts ielu mākslinieks, proti, persona, kuras radošās darbības rezultātā ir radies konkrēts ielu mākslas darbs. Ārvalstu tiesību literatūrā pastāv vienprātība, ka termins "grafiti" ir nācis no itāļu valodas vārda graffiare, kurš nozīmē ...\nhttp://www.juristavards.lv/doc/271108-ielu-maksla-grafiti-un-huliganisms-vandalisms/\n271108\nTue, 01 Aug 2017 00:00:00 +0200\n\n\nNumura tēma: Īsumā par kultūras mantojuma un mākslas tiesību nozari Baltijas valstu reģionā\n Īsumā par kultūras mantojuma un mākslas tiesību nozari Baltijas valstu reģionā Mākslas tiesību plašais tvērums Kultūras mantojuma un mākslas tiesības sadzīvē ir uzskatāmas par luksusa tiesību jomu. Šāds iespaids rodas no izsoļu namu paziņotajām rekordlielām pārdošanas cenām (piemēram, Pablo Pikaso glezna "Alžīrijas sievietes" 2015. gadā tika pārdota par 179,3 miljoniem ASV dolāru) 1 un aktīvi presē atspoguļotajiem mākslas darbu zagšanas vai atrašanas gadījumiem. Daži piemēri. 1911. gadā itāļu strādnieks Vinčenco Peružija (Vincenzo Peruggia) nozaga slavenā mākslinieka Leonardo da Vinči darbu "Mona Liza" no Parīzes Luvras muzeja sienas. Peružija bija aizturēts (un vēlāk notiesāts uz 380 dienām cietumā) pēc diviem gadiem 1913. gadā. Glezna "Mona Liza" tika atgūta un atgriezta Luvras muzeja telpās. Šī gadījuma plašs atspoguļojums medijos padarīja gleznu "Mona Liza" par pazīstamāko pasaules mākslas ...\nhttp://www.juristavards.lv/doc/271107-suma-par-kulturas-mantojuma-un-makslas-tiesibu-nozari-baltijas-valstu-regiona/\n271107\nTue, 01 Aug 2017 00:00:00 +0200\n\n\nNumura tēma: Novitāte Latvijā – mākslas tiesības\n Numura tēma: Novitāte Latvijā – mākslas tiesības Šīs jomas ietvaros, kā secināms no nosaukuma, galvenais apskatāmais "objekts" ir māksla. Ja pirms vismaz 100 gadiem nevienam, šķiet, nebija šaubu, ko nozīmē termins "māksla", tad šīs tiesību nozares ietvaros speciālisti mūsdienās lauž šķēpus par to, ko atzīt par mākslu un ko – ne (piemēram, V. Mantrovs apskatījis tādu Latvijā varbūt vēl mazpazīstamu mākslas veidu kā grafiti). Vai un kādos gadījumos kāds fiziski apskatāms darbs vai pat darbība (performance, skandaloza, uz likuma robežas balansējoša rīcība) tiks atzīta par mākslu? Ja jā, tad kā tiks aizsargātas autora (mākslinieka) tiesības? Ko atzīt par mākslas priekšmetu, kā veikt tā transportēšanu ārpus robežām? Kā mūsdienās izpaužas valstu vēsturiski politiskās intereses saistībā ar mākslas darbu pārvietošanu vai arī to nelikumīgas izvešanas (kara laikā) gadījumā atgriešanu? Šādi un ...\nhttp://www.juristavards.lv/doc/271106-novitate-latvija-makslas-tiesibas/\n271106\nTue, 01 Aug 2017 00:00:00 +0200\n\n\nNumura tēma: Gāzes un degvielas staciju aizsargjoslu normatīvais regulējums\n Gāzes un degvielas staciju aizsargjoslu normatīvais regulējums Viens no normatīvajiem aktiem, kas nosaka DUS un AGUS novietojumu un nosacījumus, ir Aizsargjoslu likums.3 Aizsargjoslu likums aizsargjoslas definē kā noteiktas platības, kuru uzdevums ir aizsargāt dažādu veidu (gan dabiskus, gan mākslīgus) objektus no nevēlamas ārējās iedarbības, nodrošināt to ekspluatāciju un drošību vai pasargāt vidi un cilvēku no kāda objekta kaitīgās ietekmes.4 Līdz grozījumu izdarīšanai Aizsargjoslu likumā5 attiecībā uz DUS Aizsargjoslu likums paredzēja drošības aizsargjoslu, taču uz AGUS – tikai ekspluatācijas aizsargjoslu. Aizsargjoslu likuma (redakcija, kas bija spēkā līdz 2016. gada 19. jūnijam) 22. panta otrās daļas 4. punkta d) apakšpunkts noteica, ka ekspluatācijas aizsargjosla ap AGUS ir 10 metri. Drošības aizsargjosla ap AGUS paredzēta 32.2 pantā, taču ne šajā, ne arī citos Aizsargjoslu likuma pantos nav atrodams ...\nhttp://www.juristavards.lv/doc/271001-gazes-un-degvielas-staciju-aizsargjoslu-normativais-regulejums/\n271001\nTue, 04 Jul 2017 00:00:00 +0200\n\n\nNumura tēma: Latvijas dabasgāzes tirgus tiesiskais regulējums\n Latvijas dabasgāzes tirgus tiesiskais regulējums Krievijas enerģētikas uzņēmuma publiskās AS "Gazprom" dabasgāzei alternatīvas piegādes līdz 2017. gada 3. aprīlim tika ierobežotas ar Latvijas uzņemtajām saistībām – Latvijas valsts un AS "Latvijas Gāze" akcionāru līgums paredzēja līdz 2017. gada 3. aprīlim (20 gadu garumā) nodrošināt AS "Latvijas Gāze" ekskluzīvas tiesības Latvijas dabasgāzes tirgū, nepieļaujot dabasgāzes piegādes no citiem tirgotājiem vai avotiem, izmantojot AS "Latvijas Gāze" rīcībā esošo dabasgāzes sistēmu. No 2017. gada 3. aprīļa Latvijā dabasgāzes tirgus no regulēta monopolstāvokļa pārgāja uz atvērta tirgus stāvokli, kā rezultātā ļoti būtiski ir nodrošināt arī atbilstošas izmaiņas dabasgāzes tirgus tiesiskajā regulējumā.   1. Dabasgāzes tirgus tiesiskais regulējums pirms 2017. gada 3. aprīļa Būtiskās izmaiņas dabasgāzes tirgus attīstībā Latvijā aizsākās 2003. ...\nhttp://www.juristavards.lv/doc/271000-latvijas-dabasgazes-tirgus-tiesiskais-regulejums/\n271000\nTue, 04 Jul 2017 00:00:00 +0200\n\n