Jursta Vārds - Numura tēma http://www.juristavards.lv Numura tēma lv http://www.juristavards.lv Thu, 14 Dec 2017 09:59:37 -0700 http://www.juristavards.lv/img/logo.png Jurista Vārds http://www.juristavards.lv 240 47 \nNumura tēma: Profilēšanas tiesiskais regulējums\n Profilēšana var radīt risku datu Lai nonāktu pie Regulas vai Policijas direktīvas izpratnes attiecībā uz profilēšanu, vispirms jāpievēršas Eiropas Parlamenta un Padomes 1995. gada 24. oktobra Direktīvas 95/46/EK par personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti3 (turpmāk – Direktīva 95/46/EK) prasībām, kuras 15. pantā tiek regulēti automatizētu lēmumu pieņemšanas jautājumi. Tas ir būtiski tāpēc, ka Regulas prasības profilēšanas regulējumā pamatā balstās uz Direktīvas 95/46/EK 15. pantu. Tas ir norādīts arī Eiropas Komisijas publicētajā Regulas priekšlikuma paskaidrojuma raksta 3.4.3.4. punktā.4 Direktīvas 95/46/EK 15. panta pirmajā daļā noteikts: "Dalībvalstis katrai personai piešķir tiesības nebūt pakļautām lēmumam, kurš izraisa juridiskas sekas attiecībā uz šo personu vai nozīmīgi iespaido to un kurš ir pamatots tikai un vienīgi uz ...\nhttp://www.juristavards.lv/doc/271695-profilesanas-tiesiskais-regulejums/\n271695\nTue, 14 Nov 2017 00:00:00 +0200\n\n\nNumura tēma: Tiesības uz datu pārnesamību\n Īstenojot tiesības uz datu pārne Ņemot vērā, ka šī ir jauna tiesība, pašlaik datu pārziņiem bieži rodas neskaidrības par tiesību uz datu pārnesamību īstenošanas aspektiem, kuri būs jāievēro pēc tam, kad Regula kļūs tieši piemērojama, tas ir, 2018. gada 25. maijā. Galvenās bažas aptver tiesību uz datu aizsardzību tvērumu – pārnesamo datu apjomu, iesaistīto pušu tiesības un pienākumus, veicot darbības ar datiem, kā arī tiesību īstenošanas organizatoriskos aspektus. Lai kliedētu pastāvošās šaubas un bažas par tiesību uz datu pārnesamību īstenošanu, Datu aizsardzības direktīvas3 95/46/EK 29. panta darba grupa (turpmāk – 29. panta darba grupa), kurai ir padomdevēja statuss datu aizsardzības jautājumos, 2016. gada 13. decembrī ir izdevusi vadlīnijas par tiesību uz datu pārnesamību īstenošanu.4 Piecus mēnešus vēlāk, 2017. gada 7. aprīlī, 29. panta darba grupa publicēja ...\nhttp://www.juristavards.lv/doc/271694-tiesibas-uz-datu-parnesamibu/\n271694\nTue, 14 Nov 2017 00:00:00 +0200\n\n\nNumura tēma: Vai bērnu personas datu aizsardzībai ir nākotne\n Jaunā regula paredz ne tikai izm Vispārīgā datu aizsardzības regula (ES) 2016/6791 (turpmāk – Regula) izraisīja interesi gan par personas datu pārziņiem (personām, kuras nosaka personas datu apstrādes mērķus un līdzekļus (Regulas 4. panta septītā daļa)), gan par datu subjektiem (fiziskajām personām, kuras var tieši vai netieši identificēt (Regulas 4. panta pirmā daļa)). Lai nodrošinātu Regulas ievērošanu, viens no svarīgākajiem soļiem ir datu subjekta loka identificēšana. Vairāki pārziņi, kā arī paši datu subjekti aizmirst, ka uz bērniem un viņu personas datiem arī attiecas personas datu aizsardzības regulējums. Turklāt Regula, kā arī jaunā Personas datu apstrādes likuma projekts (turpmāk – Likumprojekts) pirmo reizi velta atsevišķus noteikumus bērnu personas datu aizsardzībai. Bērnu personas datu apstrādē var būt iesaistītas šādas puses: juridiskās personas (izglītības ...\nhttp://www.juristavards.lv/doc/271693-vai-bernu-personas-datu-aizsardzibai-ir-nakotne/\n271693\nTue, 14 Nov 2017 00:00:00 +0200\n\n\nNumura tēma: Kādam nolūkam kalpos personas datu apstrādes darbību reģistrs\n Viens no kritērijiem Ieskats personas datu apstrāde darbību reģistrācijā Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 95/46/EK par personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (turpmāk – Datu direktīva) 18. panta pirmā daļa2 noteic, ka dalībvalstis paredz to, ka personas datu apstrādātājam vai viņa pārstāvim, ja tāds ir, pirms jebkuras pilnībā vai daļēji automatizētas apstrādes darbības vai tādu darbību kopuma, kuras paredzētas vienam nolūkam vai vairākiem saistītiem nolūkiem, jāpaziņo par to 28. pantā minētajai uzraudzības iestādei. Datu direktīvas 18. panta otrā līdz piektā daļa3 noteic nosacījumus, kad dalībvalsts normatīvajos aktos var paredzēt vienkāršošanu vai atbrīvojumus no pienākuma paziņot datu uzraudzības iestādei par personas datu apstrādi. Līdz ar to katrai dalībvalstij tika paredzētas izvēles tiesības noteikt jomas, kurās, veicot ...\nhttp://www.juristavards.lv/doc/271692-kadam-nolukam-kalpos-personas-datu-apstrades-darbibu-registrs/\n271692\nTue, 14 Nov 2017 00:00:00 +0200\n\n\nNumura tēma: Likumīgas datu subjekta piekrišanas nosacījumi fizisko personu datu apstrādei\n Izmantojot datu subjekta piekriš Regula nosaka gan vispārējus nosacījumus (piekrišanai jābūt paziņojuma vai skaidri apstiprinošas darbības formā, viennozīmīgai, brīvi sniegtai, konkrētai un apzinātai1), gan specifiskus attiecībā uz īpašu kategoriju personas datu2 un bērnu sniegtu datu apstrādi. Datu pārzinim, plānojot veikt personu datu apstrādi uz piekrišanas pamata, ir jāņem vērā piekrišanas izmantošanas ierobežojumi.   Paziņojuma vai skaidri apstiprinošas darbības forma Regula paredz, ka datu subjekta piekrišanai ir jābūt paziņojuma vai skaidri apstiprinošas darbības formā. Piekrišanas izmantošanai var izmantot vairākus veidus. Atbilstoši Eiropas Savienības 29. panta datu aizsardzības darba grupas (turpmāk – 29. panta darba grupa) viedoklim par piekrišanas formu datu subjekta piekrišana var būt izteikta gan rakstiski, gan mutiski, kā arī tā var būt netieši izteikta, ...\nhttp://www.juristavards.lv/doc/271691-likumigas-datu-subjekta-piekrisanas-nosacijumi-fizisko-personu-datu-apstradei/\n271691\nTue, 14 Nov 2017 00:00:00 +0200\n\n\nNumura tēma: Zvērināta advokāta tiesības iegūt personas datus, sniedzot juridisko palīdzību\n Zvērinātam advokātam pastāv ties Mūsdienās uzņēmēji nereti pēc juridiskās palīdzības vēršas pie zvērināta advokāta, bet ne vienmēr viņu pašu – uzņēmumu – rīcībā ir visa nepieciešamā informācija, lai vērstos tiesā. Piemēram, persona novieto automašīnu maksas stāvvietā (tiek prezumēts, ka automašīnas īpašnieks ar uzņēmumu ir noslēdzis distances līgumu), bet neveic samaksu par to. Uzņēmuma rīcībā būs šīs automašīnas reģistrācijas numurs, bet ne ziņas par konkrētā transportlīdzekļa īpašnieku. Atbilstoši Advokatūras likuma 48. pantam, sniedzot juridisko palīdzību, zvērināts advokāts ir tiesīgs vākt pierādījumus, arī pieprasot visus juridiskās palīdzības sniegšanai nepieciešamos dokumentus no valsts un pašvaldību institūcijām, kā arī citām iestādēm, organizācijām un uzņēmējsabiedrībām (uzņēmumiem), kurām likumā noteiktajā kārtībā un gadījumos ir ...\nhttp://www.juristavards.lv/doc/271690-zverinata-advokata-tiesibas-iegut-personas-datus-sniedzot-juridisko-palidzibu/\n271690\nTue, 14 Nov 2017 00:00:00 +0200\n\n\nNumura tēma: Pārziņa vai trešās personas leģitīmās intereses kā personas datu apstrādes tiesiskais pamats\n Kā viens no svarīgākajiem līdzsv Tiesisko pamatu nepieciešamība datu apstrādē Nepieciešamība fiksēt tiesiskos pamatus pārzinim visbiežāk rodas šādos fizisko personu datu apstrādes procesa posmos: (1) ievācot personas datus (gan no paša datu subjekta, gan no trešajām personām), (2) mainot datu izmantošanas mērķi un (3) izpaužot datus trešajām personām, tā pazaudējot kontroli pār ievāktajiem personas datiem. Savukārt tiesiskais pamats nav jāfiksē, ja pārziņa rīcībā esošie dati nonāk pārziņa "iekšējā lokā" esošu personu (piemēram, pārziņa darbinieki, tieši pilnvarotās personas vai operatori / apstrādātāji) rīcībā tiem nepieciešamo uzdevumu (pārziņa interesēs) veikšanai. Tiesiskie pamati ir noteikti atšķirīgi atkarībā no apstrādājamiem personas datu veidiem, tādējādi var izdalīt: 1) vispārīgie tiesiskie pamati jebkuriem personas datu veidiem (noteikti FPDAL 7. ...\nhttp://www.juristavards.lv/doc/271689-parzina-vai-tresas-personas-legitimas-intereses-ka-personas-datu-apstrades-tiesiskais-pamats/\n271689\nTue, 14 Nov 2017 00:00:00 +0200\n\n\nNumura tēma: Datu aizsardzības terminu skaidrojums un interpretācija\n Datu aizsardzības terminu skaidr Materiālā izmantotie saīsinājumi FPDAL – Fizisko personu datu aizsardzības likums. Direktīva 95/46/EK – Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 95/46/EK (1995. gada 24. oktobris) par personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti. Regula Nr. 2016/679 – Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula). Direktīvas 29. panta darba grupa – Darba grupa personu aizsardzībai attiecībā uz personas datu apstrādi (kas izveidota, pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes 1995. gada 24. oktobra Direktīvas 95/46/EK "Par personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti" 29. pantu).   Terminu skaidrojums ...\nhttp://www.juristavards.lv/doc/271688-datu-aizsardzibas-terminu-skaidrojums-un-interpretacija/\n271688\nTue, 14 Nov 2017 00:00:00 +0200\n\n\nNumura tēma: Vispārīgā datu aizsardzības regula – evolūcija, nevis revolūcija\nLai gan Vispārīgā datu aizsardzī Tiesības uz personas datu aizsardzību ir daļa no tiesībām uz privātās dzīves neaizskaramību un ir nostiprinātas gan nacionālajā, gan Eiropas Savienības līmenī. Latvijas Republikas Satversmes 96. pants nosaka personas tiesības uz privātās dzīves neaizskaramību.1 Tāpat 2001. gadā Latvija ratificēja Eiropas Padomes 1981. gada 21. janvāra Konvenciju par personu aizsardzību attiecībā uz personas datu automātisko apstrādi (turpmāk – Konvencija Nr. 108), kuras mērķis ir nodrošināt jebkurai personai neatkarīgi no nacionalitātes vai dzīvesvietas tās tiesību un pamatbrīvību, it īpaši tiesību uz privātumu, ievērošanu attiecībā uz personas datu automātisko apstrādi (datu aizsardzība).2 Gan nacionālajā, gan starptautiskajā līmenī darbojas vairāki normatīvie akti, kuri regulē personas datu aizsardzības noteikumus. No 2000. gada darbojas Fizisko personu datu aizsardzības ...\nhttp://www.juristavards.lv/doc/271687-vispariga-datu-aizsardzibas-regula-evolucija-nevis-revolucija/\n271687\nTue, 14 Nov 2017 00:00:00 +0200\n\n\nNumura tēma: Vispārīgās datu aizsardzības regulas piemērošanas komentāri un vadlīnijas\nViena no šī speciālā izdevuma autorēm – Jekaterina Macuka, kas šobrīd ir Tieslietu ministrijas padomniece datu jautājumos Moldovā, bet pirms tam darbojusies kā Tieslietu ministrijas pārstāve Eiropas Savienības Padomes darba grupā, kura bija atbildīga par Vispārīgās datu aizsardzības regulas izstrādi, kā arī līdzdarbojas nacionālā regulējuma izstrādē, skaidrojot jaunā regulējuma nepieciešamību, norāda, ka tas būtu vērtējams kā "evolūcija, nevis revolūcija". Proti, jau pašreiz tiesības uz personas datu aizsardzību nešaubīgi ir daļa no tiesībām uz privātās dzīves neaizskaramību un ir nostiprinātas gan nacionālajā, gan Eiropas Savienības līmenī. Taču līdzšinējais regulējums ir tapis laikā, kad cilvēku dzīve nebija tik ļoti saistīta ar informācijas tehnoloģijām un personas dati tika apstrādāti pārsvarā kartotēkās vai lielās informācijas sistēmās. Tāpat arī ...\nhttp://www.juristavards.lv/doc/271686-visparigas-datu-aizsardzibas-regulas-piemerosanas-komentari-un-vadlinijas/\n271686\nTue, 14 Nov 2017 00:00:00 +0200\n\n\nNumura tēma: Tieslietas digitālajā laikmetā\n New Page 2 \nhttp://www.juristavards.lv/doc/271655-tieslietas-digitalaja-laikmeta/\n271655\nTue, 07 Nov 2017 00:00:00 +0200\n\n\nNumura tēma: Tiesību teorija un filozofija\n New Page 2 \nhttp://www.juristavards.lv/doc/271654-tiesibu-teorija-un-filozofija/\n271654\nTue, 07 Nov 2017 00:00:00 +0200\n\n\nNumura tēma: Maksātnespējas tiesības\n New Page 2 \nhttp://www.juristavards.lv/doc/271653-maksatnespejas-tiesibas/\n271653\nTue, 07 Nov 2017 00:00:00 +0200\n\n\nNumura tēma: Nodokļu tiesības\n New Page 2 \nhttp://www.juristavards.lv/doc/271652-nodoklu-tiesibas/\n271652\nTue, 07 Nov 2017 00:00:00 +0200\n\n\nNumura tēma: Darba tiesības\n New Page 2 \nhttp://www.juristavards.lv/doc/271651-darba-tiesibas/\n271651\nTue, 07 Nov 2017 00:00:00 +0200\n\n\nNumura tēma: Komerctiesības\n New Page 2 \nhttp://www.juristavards.lv/doc/271650-komerctiesibas/\n271650\nTue, 07 Nov 2017 00:00:00 +0200\n\n\nNumura tēma: Civilprocesa tiesības\n New Page 2 \nhttp://www.juristavards.lv/doc/271649-civilprocesa-tiesibas/\n271649\nTue, 07 Nov 2017 00:00:00 +0200\n\n\nNumura tēma: Civiltiesības\n New Page 2 \nhttp://www.juristavards.lv/doc/271648-civiltiesibas/\n271648\nTue, 07 Nov 2017 00:00:00 +0200\n\n\nNumura tēma: Kriminālprocesa tiesības\n New Page 2 \nhttp://www.juristavards.lv/doc/271647-kriminalprocesa-tiesibas/\n271647\nTue, 07 Nov 2017 00:00:00 +0200\n\n\nNumura tēma: Krimināltiesības\n New Page 2 \nhttp://www.juristavards.lv/doc/271646-kriminaltiesibas/\n271646\nTue, 07 Nov 2017 00:00:00 +0200\n\n