Jursta Vārds - Esejas http://www.juristavards.lv Esejas lv http://www.juristavards.lv Wed, 12 Dec 2018 16:20:52 -0700 http://www.juristavards.lv/img/logo.png Jurista Vārds http://www.juristavards.lv 240 47 \nEseja: Advokāts ir atbildīgs par saviem vārdiem\nRīgā 2018. gada 13. novembrī Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijas Disciplinārlietu komisija pieņēma lēmumu piemērot zvērinātam advokātam Aldim Gobzemam disciplinārsodu, izslēdzot no zvērinātu advokātu skaita. Lēmumā izvērsti pamatots, kāpēc Disciplinārlietu komisija piemēroja visstingrāko disciplinārsodu. Lēmums tika noformēts un A. Gobzemam nosūtīts 27. novembrī. Atbilstoši Advokatūras likuma 34. panta 1. punktam un 73. panta otrajai daļai lēmumu par A. Gobzema izslēgšanu no zvērinātu advokātu skaita 28. novembrī apstiprināja kolēģu kopsapulcē ievēlētā Latvijas Zvērinātu advokātu padome. Ievērojot likumu, gan pirms disciplinārlietas ierosināšanas, gan tās izskatīšanas gaitā A. Gobzemam tika dota iespēja rakstveidā un mutiski sniegt paskaidrojumus kā padomei, tā komisijai. A. Gobzems izmantoja šīs tiesības. A. Gobzems ir publiski izteicies par lēmumu un savos ...\nhttp://www.juristavards.lv/eseja/273866-advokats-ir-atbildigs-par-saviem-vardiem/\n273866\nTue, 04 Dec 2018 09:30:09 +0200\n\n\nEseja: Par politiķu un juristu ētiku\nPēdējās divās nedēļās vēroju notiekošo mūsu valstī. Un ir pienācis brīdis, kad sirds pilna. Lai gan varētu rakstīt ar konkrētiem vārdiem un konkrētām situācijām, mēģināšu pavisam īsi, kodolīgi, ar neitrālu skatījumu. To visu notiekošo var nosaukt – cinisms neaprakstāms. Vēlēšanu tuvošanās aizmiglojusi prātu daudziem. Skaļie virsraksti un izsaucieni dod iespēju medijiem pelnīt un audzēt reitingus, savukārt atsevišķām personām – neprātīgi uzvesties. Tāpēc dažas lietas no manas gan kā pilsoņa, gan kā advokāta puses. 1. Ja kādam ir informācija par smaga vai sevišķi smaga nozieguma gatavošanu vai izdarīšanu, bet persona par to neziņo – atbildība pēc Krimināllikuma 315. panta. 2. Ja kāda valsts amatpersona nepilda savus pienākumus (bezdarbība) – atbildība pēc Krimināllikuma 319. panta. 3. Jebkurš fakts ...\nhttp://www.juristavards.lv/eseja/272923-par-politiku-un-juristu-etiku/\n272923\nFri, 15 Jun 2018 15:29:42 +0200\n\n\nEseja: Valsts pārziņā esošo personas datu drošība ir valsts labas reputācijas jautājums\nValsts “e-groziņu” veido gan strauji augošie digitālie pakalpojumi (pēc VARAM apkopotās informācijas – to ir vairāk nekā 500), gan publisko iestāžu apkopotie dati. Jāņem vērā, ka valsts ir lielākais privātpersonu datu turētājs, turklāt vairāku organizāciju (iestāžu) rīcībā ir ļoti, ļoti sensitīva informācija. Tādēļ iedzīvotājiem un arī uzņēmējiem ir jābūt absolūti pārliecinātiem par datu atrašanos drošībā. Proti, to apstrādes sistēmu un procesu drošībai ir jābūt augstākai valsts prioritātei digitālās pārvaldes jomā, tāpat kā pašsaprotamai jābūt starptautisko normu, tostarp jaunās Vispārīgās datu aizsardzības regulas, ievērošanai. Jāsaka, Latvijā nav bijis pārāk daudz kritisku datu noplūžu no valsts uzturētām sistēmām. Vismaz mēs par tām neko nezinām. Līdz šim nopietnākais skandāls bija 2010. gadā, kad datorspeciālists ...\nhttp://www.juristavards.lv/eseja/272728-valsts-parzina-esoso-personas-datu-drosiba-ir-valsts-labas-reputacijas-jautajums/\n272728\nTue, 15 May 2018 12:58:28 +0200\n\n\nEseja: Pretlikumīga kauza (causa) darījumos: kas tā vispār ir?\n1. Kauza un Latvijas Republikas Augstākā tiesas tiesu prakses apkopojums “Par Civillikuma 1415. panta piemērošanu” Tiesu prakses apkopojumā par 1415. pantu, atsaucoties cita starpā uz mūsu vēsturiskajiem avotiem un dažādu valstu doktrīnu, tostarp Francijas doktrīnu, skaidrots, ka pastāv saistību tiesību pamats (causa efficiens), ar ko līdzās deliktam un likumam kā saistību tiesību rašanās pamatam saprot pašu tiesisko darījumu, un darījuma mērķis (causa finalis), ar ko saprot to iekšējo motīvu, kas personas pamudina nodibināt, pārgrozīt un izbeigt saistību tiesības, izlietojot vienu vai otru pamatu (objektīvo, ārējo kauzu). Civillikuma 1415. pants arī attiecas uz subjektīvo darījuma mērķi, kas ir pilnīgi patstāvīgs darījuma tiesiskuma izvērtēšanas kritērijs. Izvērtējot šo aspektu, tiesām būtu jāveic darījuma dalībnieku subjektīvo vēlmju un mērķu ...\nhttp://www.juristavards.lv/eseja/271889-pretlikumiga-kauza-icausai-darijumos-kas-ta-vispar-ir/\n271889\nThu, 14 Dec 2017 15:09:40 +0200\n\n\nEseja: Izsprukšana no soda – mācība nākotnei jeb drošs ceļš uz jauniem likumpārkāpumiem\nAnnas pirmajā tikšanās reizē ar zvērinātu advokātu (advokātu), saruna bija ļoti patīkama un uz sadarbību vērsta. Taču pēc pirmās tiesas sēdes, kas bija par pierādījumu nodrošināšanu pirms prasības celšanas un pirmā acu kontakta ar pretējo pusi, advokāta attieksme vairs neliecināja par vēlmi sniegt juridisko palīdzību tā, kā to nosaka likums. Anna ievēroja, ka brīžos, kad saruna skar pretējo pusi, advokāts uzgriež muguru. Annu pārņēma sajūtas, ka kaut kas tiek slēpts, un viņa spilgti atcerējās dienu, kad, nākot ārā no advokāta biroja, tajā iekšā gāja pretējās puses pārstāvis. Toreiz Anna neticēja savām acīm, jo strādāt par labu pretējai pusei ir aizliegts ar likumu, taču notikumi un turpmākā advokāta rīcība pārliecināja Annu par pretējo. Kaut arī vēlāk, taču patiesība izgaismojās un šobrīd pavisam skaidri jaušams, ka advokātam jau pirms tiesas bija zināms, ka ...\nhttp://www.juristavards.lv/eseja/271784-izspruksana-no-soda-maciba-nakotnei-jeb-dross-cels-uz-jauniem-likumparkapumiem/\n271784\nMon, 27 Nov 2017 09:33:05 +0200\n\n\nEseja: Par pierādījumu iegūšanu no kādas citas civillietas\nNeskatoties uz lietas dalībniekiem īstenojamo dispozitivitātes principu, CPL pieļauj tikai likumā noteiktos pierādīšanas līdzekļus, un tie ir – pušu un trešo personu paskaidrojumi, liecinieku liecības, rakstveida pierādījumi, lietiskie pierādījumi, ekspertīze, institūcijas atzinumi. Pierādījumi – ziņas, uz kuru pamata tiesa nosaka tādu faktu esamību vai neesamību, kuriem ir nozīme lietas izspriešanā.[2] Pierādījumu iesniegšana civillietās izriet no pušu pienākumiem. Taču ne vienmēr lietas dalībnieka rīcībā ir pierādījumi, lai pierādītu prasības pamatotību jeb atspēkotu prasību. Šādi apstākļi iespējami, ja lietas dalībniekam ir zināma pierādījuma esamība un tā atrašanās vieta, bet pašam tos nav iespējams iegūt. Tas iespējams arī gadījumos, ja dokumentam ar likumu ir noteikts statuss par tā izmantošanas ierobežošanu. Raksta autore vērsīs ...\nhttp://www.juristavards.lv/eseja/271748-par-pieradijumu-iegusanu-no-kadas-citas-civillietas/\n271748\nTue, 21 Nov 2017 09:38:24 +0200\n\n\nEseja: Tiesību normu piemērotāju loma digitālajā kriminālprocesā\nJāatzīst, ka virtuālo vidi pašlaik, pirms mākslīga intelekta radīšanas, ietekmē IT speciālisti, kuri veido un attīsta šo vidi. Tiklīdz sarežģītākie juridiskie jautājumi tiks uzdoti datoriem, IT speciālistu un tiesību normu piemērotāju lomām jāsaplūst. Taču paliek atklāts jautājums: vai perspektīvā, ieviešot automatizētu sodīšanas sistēmu, starp virtuālo vidi un realitāti var pazust tiesību normu piemērotājs – jurists? Lai kriminālprocesā juristu lomu varētu pārņemt dators, tam jāspēj ne tikai interpretēt tiesisko kārtību (juridiskus jautājumus), bet arī realitāti. Šādā situācijā būs jāprezumē, ka, piemēram, secinājumus izdara poligrāfs, nevis eksperts. Šaubas par vainu pārtaps par vainas ticamības līmeni, kas tiks, visticamāk, izteikts procentuāli. Teorētiski to visu var ieprogrammēt. Taču vienmēr paliks jautājums par cilvēku uzticēšanos ...\nhttp://www.juristavards.lv/eseja/271709-tiesibu-normu-piemerotaju-loma-digitalaja-kriminalprocesa/\n271709\nTue, 14 Nov 2017 12:18:36 +0200\n\n\nEseja: Tiesības tikt aizmirstam un fiziskās personas anonimitāte internetā: piemērošanas praktiskā puse\n1. Internets un anonimitāte: tiesības tikt aizmirstam paradigma Vēl pirms trīsdesmit gadiem internets bija kaut kas jauns un plašam cilvēku lokam nepieejams, tomēr “deviņdesmitie gadi radīja izaicinājumu nodrošināt datu aizsardzību globālajā tīmeklī”,[1] kas ir aktuāli arī tagad, un šī aktualitāte tikai turpinās pieaugt. Var teikt, ka par personu pieejamie dati meklētājprogrammās paši par sevi veido sava veida publisku datu krājumu par konkrētu jautājumu. No vienas puses anonīms – tāds, kas nav nosaukts vai identificēts,[2] nav autora, neuzrāda savu vārdu, bez paraksta,[3] bet no otras internets – globāls elektronisks sasvstarpēji saistītu komunikāciju tīkls, kas savieno datoru tīklus, izmantojot standartizētus komunikāciju protokolus,[4] turklāt lielākais komunikāciju tīkls pasaulē.[5] Saglabāt anonimitāti internetā informācijas tehnoloģiju ērā ir gandrīz neiespējami, jo ...\nhttp://www.juristavards.lv/eseja/271529-tiesibas-tikt-aizmirstam-un-fiziskas-personas-anonimitate-interneta-piemerosanas-praktiska-puse/\n271529\nTue, 17 Oct 2017 15:19:00 +0200\n\n\nEseja: Kā uzvārda maiņa var ietekmēt savas pašvaldības likteni?\nTaču izrādās, ka pastāv vēl kāds iemesls, kāpēc personai tika liegta iespēja izpildīt savu pilsoņa pienākumu, nepielaižot pie vēlēšanām. Mana paziņa ziemās dzīvo Vidzemē, vasarās visattālākajā Ziemeļkurzemes novadā. Vasara vēl tā īsti nebija lutinājusi ar savu siltumu, tāpēc brauciens no Vidzemes līdz savai dzimtajai vietai, lai piedalītos vēlēšanās, aizņēma piecas stundas. Un galā vilšanās. Kāpēc? Izrādās, ka paziņa tieši pirms vēlēšanām kārtoja dokumentus uzvārda maiņai un viņa pat neiedomājās, ka tas varētu radīt problēmas. Nolēmu ieskatīties normatīvajos aktos, lai izprastu, kāpēc tā notika. Vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņas likuma 7. panta ceturtā daļa nosaka, ka ar brīdi, kad stājas spēkā lēmums par atļauju mainīt vārdu vai uzvārdu, personas vārds vai uzvārds ir mainīts. Šī likuma 11. panta pirmā daļa nosaka, ka, pamatojoties uz spēkā ...\nhttp://www.juristavards.lv/eseja/270837-ka-uzvarda-maina-var-ietekmet-savas-pasvaldibas-likteni/\n270837\nThu, 08 Jun 2017 09:11:02 +0200\n\n\nEseja: Personas datu apstrāde, no kuras mēs neviens neesam pasargāti jeb patiess atgadījums iz dzīves. Tiesvedības\nTā bija nespēja dzīvot citādi, nespēja pieņemt notikušo, negulētās naktis un pēdējie ausīs skanošie vārdi “tikai nedomā tiesāties”, kas izgaismoja Annas domu un pārliecību par tiesvedības uzsākšanu par atjaunošanu darbā. Citādi nemaz nevarēja. Anna apzinājās nopietno pretinieku un mazā cinīša iespējamo cīņu ar lielo milzi. Anna pret komercdarbību veicošu smagsvaru tāda skudriņa vien ir. Viena vairāk vai mazāk... Bet varbūt padancināt milzi ar likumu? Ja visiem viens likums un viena taisnība (arī tiesnešiem), vai iespējams zaudēt? Taču izrādās, ka var zaudēt pat tad, ja pirmšķietami tas vispār nav iedomājams. Tiesvedībās nepieredzējusī Anna pat iedomāties nevarēja, ka tas sacīkstes princips, par ko rakstīts Civilprocesa likumā, tiesā darbojas kaut kā citādi. Mīlā un karā visi līdzekļi esot labi. Bet kā ir tiesā? Par to Annai gadu gaitā izkristalizējies ...\nhttp://www.juristavards.lv/eseja/270737-personas-datu-apstrade-no-kuras-mes-neviens-neesam-pasargati-jeb-patiess-atgadijums-iz-dzives-tiesvedibas/\n270737\nFri, 19 May 2017 13:44:14 +0200\n\n\nEseja: Pierādījums kā mākslas darbs\nKas ir šis autores aprakstītais, ar noslēpumu apvītais, no attāluma skatāmais mākslas darbs, kam rokas klāt neliek neviena tiesībsargājošā iestāde? Tas ir “starpziņojums” – kaut kas līdzīgs e-pasta izdrukai (kopija, kuras oriģināls nekad nav redzēts), kas pirmo reizi tiesā tika iesniegts 2011. gada februārī un saturiski ir viena cilvēka radošā izpausme. “Starpziņojums” apstrīdēts gan civillietās, gan vairākkārt iesniegti iesniegumi Valsts policijā, gan prokuratūrā, taču veltīgi, jo kriminālprocess tā arī nav uzsākts, ekspertīze nav noteikta un patiesība nav noskaidrota. No katras bezizejas esot vismaz divas izejas, tikai tās jāatrod. Civillietai par “starpziņojuma” atzīšanu par spēkā neesošu izdevās nonākt līdz kasācijas instancei. Ar Augstākās tiesas Civillietu departamenta 2016. gada 31. marta spriedumu civillietā C39035113* tika pateikts: ...\nhttp://www.juristavards.lv/eseja/270669-pieradijums-ka-makslas-darbs/\n270669\nFri, 12 May 2017 12:30:55 +0200\n\n\nEseja: Par personas datu apstrādi, no kuras mēs neviens neesam pasargāti, jeb patiess atgadījums iz dzīves\nPatiesā atgadījuma saīsināts apraksts (personu vārdi mainīti)Pirms vairāk nekā sešiem gadiem Žanis, kuru no darba atbrīvoja par degvielas zādzību, uzskatīja, ka ir nodots. Notikušajā viņš vainoja Annu, kurai savulaik bija stāstījis par savu netikumu un nespēju no tā atbrīvoties. Žani pārņēma atriebības alkas. Viņa fantāzija nesniedzās tālāk par vēlmi panākt arī Annas atbrīvošanu no darba, atriebībā iesaistot gan savu draudzeni Lieni, gan sievu Vilmu, ar kuru ģimenē Lienes dēļ bija sākušās nesaskaņas.Atriebība notika pēc Žaņa un viņa draudzenes Lienes kopīgi izstrādātā atriebības plāna.Dienā, kas izmainīja visu Annas turpmāko dzīvi, Annai nepazīstamā Liene zvanīja drauga sievai Vilmai, stādījās priekšā kā Anna, nosauca Annas vārdu, uzvārdu, darba vietu un Annas vārdā stāstīja Vilmai par sevi. Anna tajā brīdī strādāja savā darba vietā kādā no Latvijas mazpilsētām ...\nhttp://www.juristavards.lv/eseja/270619-par-personas-datu-apstradi-no-kuras-mes-neviens-neesam-pasargati-jeb-patiess-atgadijums-iz-dzives/\n270619\nFri, 28 Apr 2017 15:34:00 +0200\n\n\nEseja: Vai Satversmes tiesas spriedums šoreiz tiks izpildīts\nSpriedums tika pieņemts, atzīstot, ka iepriekšējais gandrīz pirms 14 gadiem pieņemtais spriedums “ar nosacījumu”[1] faktiski nav izpildīts, jo praksē apstrīdētās tiesību normas tika piemērotas pretēji Satversmei. Satversmes tiesas spriedums ir labs paraugs, kā sabalansēt valsts drošības intereses ar citām interesēm. Var teikt, ka tā ir bijusi interešu kolīziju atrisināšanas paraugstunda. Svērt intereses nekad nav viegli, jo bieži vien tas ir atkarīgs no mūsu pašu izpratnes par interešu nozīmīgumu mūsdienu sabiedrībā, no filozofijas skolas, kuru pārstāvam, un citiem apstākļiem. Savukārt svērt intereses, ja no tā ir atkarīgs citu personu liktenis, ir vēl sarežģītāk un atbildīgāk. Taču tāds nu ir tiesneša darbs – būt par Herkulesu un viest taisnīgumu. Vērojot procesu, ne mirkli nepazuda pārliecība, ka tiks pieņemts tiesiskai sistēmai labvēlīgs spriedums. ...\nhttp://www.juristavards.lv/eseja/270277-vai-satversmes-tiesas-spriedums-soreiz-tiks-izpildits/\n270277\nWed, 08 Mar 2017 12:47:49 +0200\n\n\nEseja: Vai tiesu procesi Latvijā ir godprātīgi un taisnīgi?\nTātad vēlreiz īsumā: katrs otrais Latvijas iedzīvotājs ir pārliecināts, ka tiesas procesi Latvijā nav godīgi un nav taisnīgi. Mazai atkāpei par pašu aptauju, vispirms uzsverot, ka šis raksts ne mazākā mērā nav iecerēts kā aptaujas kritika, bet gan kā sēkla lasītāju domām un pārliecībai. Ja ne plašākai publikai, tad vismaz tiesību profesionāļiem būtu derīgi noskaidrot, ko no šīs aptaujas mēs varam secināt un cik daudz jautājumu paliek neuzdoti un neatbildēti. Vairāk faktu par aptauju noskaidroju telefonsarunā ar SKDS direktoru A. Kaktiņu, par ko viņam pienākas liela cieņa un pateicība. Par gatavību iesaistīties diskusijā un vērtīgām idejām liels paldies arī profesoram Ivaram Austeram un pētniecei Ingai Skreitulei-Pikšei. Aptaujāti 1000 cilvēki klātienes sarunās, izvēlēto respondentu vecums ir robežās, kas ir lielāka par 50 gadiem (ja vien mani nepieviļ atmiņa, tas ir no 18 ...\nhttp://www.juristavards.lv/eseja/270180-vai-tiesu-procesi-latvija-ir-godpratigi-un-taisnigi/\n270180\nWed, 22 Feb 2017 15:27:00 +0200\n\n\nEseja: Viedoklis par advokāta ordera būtību un nozīmi \n2016. gada 13. jūlijā stājās spēkā grozījumi Civilprocesa likuma 453. panta sestās daļas 2. punktā, izsakot to šādā redakcijā: “Tiesnesis pieņem lēmumu par atteikšanos pieņemt kasācijas sūdzību, ja kasācijas sūdzībai nav pievienots vai lietā iesniegts dokuments, kas apliecina juridiskās personas amatpersonas tiesības pārsūdzēt tiesas spriedumu kasācijas kārtībā, vai nav pievienota vai lietā iesniegta advokātam izdotā pilnvara un orderis.” Šī norma šķietami “legalizēja” Augstākās tiesas 2016. gada sākumā radīto tiesu praksi, atbilstošo kurai advokāta pilnvarojumu klienta lietu vešanai tiesā bez rakstveida pilnvaras ir jāapliecina arī ar orderi. Proti, Augstākā tiesa, atsaucoties uz Civilprocesa likuma 85. panta trešo daļu un Latvijas Republikas Advokatūras likuma 48.1 (Advokatūras likums) pantu ir norādījusi, ka “ka tieši orderis ir dokuments, kas ...\nhttp://www.juristavards.lv/eseja/270076-viedoklis-par-advokata-ordera-butibu-un-nozimi/\n270076\nTue, 31 Jan 2017 15:57:48 +0200\n\n\nEseja: Jautājums pārdomām par kādu tiesas spriedumu\nPersona A. – kravas puspiekabes vilcēja vadītājs – apdzīvotā vietā, dienas laikā, par 25 km/h pārsniedzot atļauto braukšanas ātrumu un redzot, ka luksoforā deg sarkanais gaismas signāls, nesamazinot braukšanas ātrumu, notrieca pa gājēju pāreju ielu šķērsojošu velosipēdisti, kura no gūtajām traumām ceļu satiksmes negadījuma vietā mira. Ir saprotams, ka transportlīdzekļa vadītājam nav bijis nodoms atņemt citam cilvēkam dzīvību un brīvības atņemšanas piemērošana nosacīti var būt samērīga valsts reakcijas uz notikušo. Jautājumus rada papildsoda – tiesību ierobežošanas – piemērošana. Tiesības vadīt transportlīdzekļus ar tiesas spriedumu tika atņemtas uz vienu gadu. Formāli likums nav pārkāpts, jo saskaņā ar Krimināllikuma 260. panta otro daļu tiesības vadīt transportlīdzekļus var atņemt uz laiku līdz pieciem gadiem, bet minimālais tiesību ...\nhttp://www.juristavards.lv/eseja/269972-jautajums-pardomam-par-kadu-tiesas-spriedumu/\n269972\nFri, 13 Jan 2017 13:55:11 +0200\n\n\nEseja: Vai Latvijas tiesu praksē primārais apsvērums tiešām ir bērnu intereses\nPagājušajā nedēļā pie manis pēc juridiskās palīdzības vērsās klients, kurš atnesa kādu tiesas spriedumu maza apmēra prasībā par parāda piedziņu, ar kuru no viņa tikusi piedzīta dzīvokļa apsaimniekošanas maksa un komunālie maksājumi (pāris mēnešu maksājumu apmērā) par laika periodu pirms septiņiem astoņiem gadiem. Klients dzīvokli bija pārdevis, šķiet, pirms septiņiem gadiem, bet, ēkas apsaimniekotāja tiesību pārņēmēja un arī tiesas ieskatā, tolaik nebija pilnībā veicis norēķinus ar ēkas apsaimniekotāju. Šajā lietā prasītājs – ēkas apsaimniekotāja tiesību pārņēmējs – tiesā bija vērsies šī gada sākumā, tātad aptuveni septiņus gadus pēc eventuālo parādsaistību rašanās dienas. Tiesu nebija pārliecinājis klienta paskaidrojums, ka visi maksājumi ir pienācīgi veikti, jo maksājumus apliecinošus dokumentus gluži saprotamu iemeslu dēļ pēc ...\nhttp://www.juristavards.lv/eseja/269792-vai-latvijas-tiesu-prakse-primarais-apsverums-tiesam-ir-bernu-intereses/\n269792\nWed, 07 Dec 2016 12:50:30 +0200\n\n\nEseja: Par likumprojekta “Grozījums Vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņas likumā” jēgu Latvijas valststiesību kontekstā\nI 1. Saeimā patlaban tiek apspriests likumprojekts “Grozījums Vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņas likumā”. Patlaban šis likums (3. pants) nosaka, ka Latvijas pilsonis tautības ierakstu dokumentos (tātad jo sevišķi pilsoņa pasē) var vienu reizi mainīt pret savu tiešo augšupējo radinieku tautību divu paaudžu robežās (tātad pret viena sava vecvecāka tautību). 2. Likumprojekta otrā lasījuma redakcija paredz jaunu papildu iespēju mainīt tautības ierakstu uz latviešu tautību arī tiem Latvijas pilsoņiem, kuriem neviens no vecvecākiem nav latvietis, bet kurš vismaz 15 gadus dzīvo Latvijā, un “kas augstākajā pakāpē prot latviešu valodu un ir piederīgs latviešu kultūrai, kā arī apzinās un vēlas publiski nostiprināt savu piederību latviešu tautai”. 3. Jānorāda arī, ka tautības ieraksts pasē un citos dokumentos (dzimšanas apliecībā) ...\nhttp://www.juristavards.lv/eseja/269260-par-likumprojekta-grozijums-varda-uzvarda-un-tautibas-ieraksta-mainas-likuma-jegu-latvijas-valststiesibu-konteksta/\n269260\nTue, 13 Sep 2016 15:30:00 +0200\n\n\nEseja: Bīriņi - valststiesībnieku vasaras festivāls\nSaturisks apskats par Publisko tiesību institūta rīkoto konstitucionālās tiesībpolitikas semināru Bīriņos (turpmāk – Bīriņi) lasāms šīs nedēļas žurnālā “Jurista Vārds”.[1]Savā emuārā[2] vēlos pierakstīt dažus nostāstus, mītus un tradīcijas, kas raksturo šo pasākumu.Bīriņi ir izauguši par vienu no dižākajām un ietekmīgākajām domnīcām mūsdienu Latvijā. Proti, šobrīd ar vārdu Bīriņi var apzīmēt gan vietu, gan noteikta formāta pasākumu, gan arī kopienu, kura spriež un diskutē par Latvijas valstiskuma jautājumiem. Vēsturiski Bīriņos pulcējušies konstitucionālo tiesību juristi. Kā vēsta hronikas pārzinātāji, sākotnēji tas bija Tieslietu ministrijas atbalstīts pasākums, par kura nepieciešamību pārliecība bija tā laika tieslietu ministrei Vinetai Muižniecei, Tieslietu ministrijas valsts sekretāram Mārtiņam Bičevskim un tieslietu ministres padomniekam ...\nhttp://www.juristavards.lv/eseja/269033-birini-valststiesibnieku-vasaras-festivals/\n269033\nFri, 05 Aug 2016 11:40:00 +0200\n\n\nEseja: Advokātu process ir tiesvedības nākotne Latvijā\nUzskatu, ka Latvijā tuvāko 20 gadu laikā „advokātu process” tiks ieviests de iure pilnīgi visos tiesvedības procesos visās instancēs. Šis apgalvojums balstās uz pieņēmumu, ka tuvāko 20 gadu laikā Latvijas Republikā tiks sasniegts pietiekami augsts labklājības līmenis, lai varētu atļauties pieprasījuma apmierināšanu pēc valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības.Pēc dažu gadu juridiskā darba pieredzes esmu nonācis pie secinājumu, ka tas būtu pareizi un loģiski. Šīs esejas mērķis ir izteikt savus argumentus „par” tā saucamo „advokātu procesu”, tas ir, kāpēc tāds ir ieviešams.Kaut gan advokātu process citās Eiropas Savienības valstīs nav viennozīmīgs, Latvijas kontekstā redzu šādu pamatojumu.6 argumenti:De facto „advokātu process” lielā mērā darbojas jau tagad. Sarežģītas lietas klients uztic savam advokātam, vienkāršākas, piemēram, ...\nhttp://www.juristavards.lv/eseja/269008-advokatu-process-ir-tiesvedibas-nakotne-latvija/\n269008\nTue, 26 Jul 2016 13:00:00 +0200\n\n