Jursta Vārds - Civiltiesības un process http://www.juristavards.lv Civiltiesības un process lv http://www.juristavards.lv Tue, 24 Apr 2018 19:29:54 -0700 http://www.juristavards.lv/img/logo.png Jurista Vārds http://www.juristavards.lv 240 47 \nMedicīnas tiesības: Lietu, kas saistītas ar medicīnas tiesību jautājumiem, izskatīšana administratīvajās tiesās\n Lietu Cilvēka veselība, kas ir viena no valsts aizsargātajām pamatvērtībām, un ar to saistītie veselības aprūpes kvalitātes jautājumi neapšaubāmi ir aktuāla tēma, kas skar ikvienu sabiedrības locekli. Ievērojot arvien pieaugošo iedzīvotāju informētību gan par veselības aprūpes jautājumiem Latvijā, gan arī pieredzi, saņemot veselības aprūpes pakalpojumus ārzemēs, ir tikai likumsakarīgi, ka pieaugušas arī pacientu prasības attiecībā uz veselības aprūpes pakalpojumu kvalitāti un vēlamajiem rezultātiem. Gadījumā, ja pacients nav apmierināts ar tam sniegtās veselības aprūpes kvalitāti, Pacientu tiesību likuma 18. pants paredz tiesību aizsardzības iespējas, tai skaitā vēršanos tiesā likumā noteiktajā kārtībā. Šā raksta mērķis ir informēt lasītājus par administratīvajās tiesās izskatāmajām lietām, kas saistītas ar medicīnas tiesību jautājumiem, primāri akcentējot lietas, ...\nhttp://www.juristavards.lv/doc/272622-lietu-kas-saistitas-ar-medicinas-tiesibu-jautajumiem-izskatisana-administrativajas-tiesas/\n272622\nTue, 24 Apr 2018 00:00:00 +0200\n\n\nCiviltiesības un process: Cik daudzos likumos ir noteiktas pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu\n Cik daudzos likumos ir noteiktas Pirmpirkuma tiesību regulējums vēsturiski ir veidojies haotiski, tas ir sadrumstalots, samērā sarežģīts un "robains". Atbildes uz vairākiem neskaidriem jautājumiem par regulējuma piemērošanu nav atrodamas ne normatīvajos aktos, ne arī tiesu praksē. Vien retais zina, ka pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu ir noteiktas 18 (!) dažādos likumos.1 Turklāt atsevišķu valsts un pašvaldību pirmpirkuma tiesību piedāvāšanas un izmantošanas kārtība ir noteikta arī piecos dažādos Ministru kabineta noteikumos.2 Zemes un ēku (būvju) īpašnieku pirmpirkuma tiesību izmantošanas kārtība attiecībā uz valstij un pašvaldībai piederošu nekustamo īpašumu ir noteikta Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā. Tātad pirmpirkuma tiesības un to izmantošanas kārtība tiek reglamentētas kopumā 24 dažādos normatīvajos aktos. Tā kā zemes reforma ...\nhttp://www.juristavards.lv/doc/272573-cik-daudzos-likumos-ir-noteiktas-pirmpirkuma-tiesibas-uz-nekustamo-ipasumu/\n272573\nTue, 17 Apr 2018 00:00:00 +0200\n\n\nCiviltiesības un process: Kuģis vai māja – tāds ir jautājums\n Vadoties no tiesu spriedumos izt Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes aizsardzības vēsture Latvijā 496 kilometrus garā Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekraste (šā vārda plašākajā nozīmē) ar trijām lielām, septiņām mazām ostām un garākajām smilšu pludmalēm ir unikāla Latvijas un visa Baltijas jūras reģiona vērtība, kā arī nozīmīgs attīstības resurss, kas daudzu gadsimtu garumā pozitīvi ietekmējis Latvijas attīstību un starptautisko atpazīstamību. Piekrastē izveidoti vairāki desmiti īpaši aizsargājamo dabas teritoriju, kas ietilpst arī Eiropas Savienības kopējā aizsargājamo teritoriju tīklā "Natura 2000". Piemēram, Piejūras, Ragakāpas un Engures ezera dabas parki, Ķemeru un Slīteres nacionālie parki u.c. Šajās teritorijās tiek sargātas arī unikālas dabas vērtības – Eiropas mērogā apdraudēti biotopi.1 Tā kā sabiedrībā dažkārt vērojama ...\nhttp://www.juristavards.lv/doc/272527-kugis-vai-maja-tads-ir-jautajums/\n272527\nTue, 10 Apr 2018 00:00:00 +0200\n\n\nCiviltiesības un process: Nepamatotas iedzīvošanās regulējums kopējā modeļa projektā\n Kopējais modelis ir izstrādājis Nepamatotas iedzīvošanās institūta attīstība Kopējā modeļa projektā Kopējā modeļa projekts (turpmāk – Kopējais modelis) tika izveidots, pamatojoties uz vairākiem iepriekš uzsāktiem Eiropas un starptautiska mēroga projektiem.1 Tas ir vairāku gadu desmitu ilgu neatkarīgu pētījumu un akadēmiķu ar pieredzi privāttiesībās, salīdzinošajās tiesībās un Eiropas tiesībās darba rezultāts. Dokumenta autori ir norādījuši, ka Kopējais modelis var tikt izmantots kā iedvesmas avots, lai atrastu veiksmīgus risinājumus privāttiesībās.2 Kādā Latvijas pētījumā arī pausts viedoklis, ka progresīvākās valstis ieviesīs savos likumos sev piemērotas normas, kuru pieņemšana savu loģisko risinājumu dēļ uzlabos tiesisko regulējumu un tuvinās valsti Eiropā atzītiem risinājumiem.3 Pašlaik, kad kopš Kopējā modeļa publicēšanas ir pagājuši vairāk nekā astoņi gadi, var ...\nhttp://www.juristavards.lv/doc/272491-nepamatotas-iedzivosanas-regulejums-kopeja-modela-projekta/\n272491\nTue, 03 Apr 2018 00:00:00 +0200\n\n\nCiviltiesības un process: Civillikuma 1714. panta piemērojamība ekspromisoriskam galvojumam\n Civillikuma 1714 I. Ievads [1] Civillikuma 1714. pantā paredzēts, ka "galvinieks atsvabinās no savas atbildības, kad kreditors rīkojies nolaidīgi, izdarot piedziņu no parādnieka, un pielaidis pēc apstākļiem neatvainojamu vilcinājumu". Šī norma pārņemta Civillikumā (turpmāk – CL) no 1864. gada Vietējo civillikumu kopojuma (turpmāk – VCL) 4549. panta, kurā bija ietverta analoģiska norma par galvojuma izbeigšanos kreditora nolaidības dēļ.1 [2] Jaunākajā tiesu praksē "ieviesusies" un pat var teikt – "nostiprinājusies" tēze, ka CL 1714. pants nav piemērojams gadījumā, kad galvinieks ir uzņēmies saistību kā pats parādnieks,2 respektīvi, šī panta noteikumi neattiecas uz ekspromisorisku galvinieku.3 Turklāt nav nekāds noslēpums, ka bankas un citi kreditori parasti uzstāj uz to, lai parādnieks gādā ekspromisorisku galvinieku (un praksē to arī panāk),4 kā ...\nhttp://www.juristavards.lv/doc/272489-civillikuma-1714panta-piemerojamiba-ekspromisoriskam-galvojumam/\n272489\nTue, 03 Apr 2018 00:00:00 +0200\n\n\nCiviltiesības un process: Drošticami publiskie reģistri – stabilas komercvides nosacījums\n Referāts nolasīts starptautiskaj Pēdējo gadu skandāli saistībā ar Luksemburgas informācijas noplūdi (Luxembourg Leaks), Panamas dokumentiem (Panama Papers) un pavisam nesen tā sauktajiem "Paradīzes dokumentiem" (Paradise Papers) ir atklājuši apjomīgu ārvalstu pastkastīšu uzņēmumu izmantošanu, lai: 1) slēptu komercsabiedrību un nekustamā īpašumu patiesos īpašniekus; 2) izveidotu starptautiskas shēmas ar mērķi izvairīties no nodokļiem; 3) veiktu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju, terorisma finansēšanu un citu veidu organizēto noziedzību. Šie skandāli ir pierādījuši caurskatāmu korporatīvo struktūru nozīmīgumu. Nodokļu paradīžu, piemēram, Bermudu salas, Kaimanu salas vai Panamas, biznesa modelis ir balstīts uz anonimitāti un caurskatāmības trūkumu: ārzonas uzņēmuma patiesos īpašniekus ir iespējams noslēpt, jo nepastāv juridiskas prasības publicēt īpašnieku ...\nhttp://www.juristavards.lv/doc/272463-drosticami-publiskie-registri-stabilas-komercvides-nosacijums/\n272463\nTue, 27 Mar 2018 00:00:00 +0200\n\n\nDarba tiesības: Nepelnīti piemirstās Eiropas Savienības darba tiesības\n Latvijas tiesām būtu jāpievērš l Darba un atpūtas laika tiesiskais regulējums un tiesību aizsardzības līdzekļi Darba un atpūtas laika minimālās prasības nosaka Direktīva 2003/88/EK.1 Līdz ar to jebkurš jautājums attiecībā uz šo jomu potenciāli ietilpst ES tiesību tvērumā, ja vien nacionālais tiesiskais regulējums neparedz labvēlīgākas tiesības nekā ES noteiktās minimālās prasības. 2017. gada 5. oktobrī Augstākās tiesas Civillietu departaments lietā SKC-239/2017 noraidīja bijušā ieslodzītā prasību par morālā kaitējuma atlīdzību par nodarbināšanu ieslodzījuma vietā par pavāru no 2004. gada aprīļa beigām līdz 2009. gada 11. februārim ar darba laiku 48 stundas nedēļā un bez tiesībām uz ikgadējo atvaļinājumu. Minētā prasība tika celta, atsaucoties uz Satversmes tiesas spriedumu lietā Nr. 2008-02-01, ar kuru tika atzīts par neatbilstošu Satversmes 107. pantam Sodu izpildes ...\nhttp://www.juristavards.lv/doc/272462-nepelniti-piemirstas-eiropas-savienibas-darba-tiesibas/\n272462\nTue, 27 Mar 2018 00:00:00 +0200\n\n\nCiviltiesības un process: Augstākā tiesa noraida pārmetumus par Satversmes tiesas sprieduma neievērošanu\n Konkrētajā lietā Augstākās tiesa Konkrētajā lietā Augstākās tiesas Civillietu departamentam bija jārisina labticīga tiesību ieguvēja aizsardzības jautājums no civiltiesiskā skatpunkta. Turpretim Satversmes tiesa vērtēja Kriminālprocesa likuma normu atbilstību Latvijas Republikas Satversmei. Paužot vairākas vispārīgas atziņas par labticīga ieguvēja un nekustamā īpašuma patiesā īpašnieka likumīgo interešu aizsardzības samērošanu, Satversmes tiesa uzsvērusi, ka starp kriminālprocesuālo un civilprocesuālo lietu izskatīšanas kārtību pastāv objektīvas atšķirības, tostarp tādas, kas attiecas uz skartajām tiesiskajām attiecībām. Satversmes tiesa norādīja, ka abu procesu mērķi un principi ir atšķirīgi. Kā tas izriet no Satversmes tiesas sprieduma, tās izspriestajā lietā strīdus nekustamais īpašums bija atzīts par noziedzīgi iegūtu mantu ar procesa virzītāja – izmeklētāja – ...\nhttp://www.juristavards.lv/doc/272456-augstaka-tiesa-noraida-parmetumus-par-satversmes-tiesas-sprieduma-neieverosanu/\n272456\nTue, 27 Mar 2018 00:00:00 +0200\n\n\nCiviltiesības un process: Pilnvarotā pārstāvja tiesības piedalīties tiesas sēdēs laulības šķiršanas lietās\n Aizliedzot pilnvarotajam pārstāv Ievērojamais civiltiesību profesors Vasilijs Sinaiskis, pētot likumu iztulkošanas problēmas, ir norādījis: "Likumu iztulkojot, katru reizi jāiziet ne no jēdzienu loģiskās sistēmas, bet no pašas sabiedrības, cik tālu pēdējā ir izteikta likumos. Tātad pat atsevišķā likuma panta pareiza pienācīga iztulkošana būs tikai tad apmierinoša, kad pati iztulkošana savā gala rezultātā attieksies uz pašu normatīvo tiesisko sabiedrību. Lūk, kāpēc tiesneši un advokāti nerīkojas pareizi, ja viņi domā, ka likuma panta iztulkojums ir pašmērķis."1 Šī darba autors kā jurists tiesās laulības šķiršanas lietās saskāries ar to, ka tiesneši un advokāti dažādi interpretē un iztulko Civilprocesa likuma2 (turpmāk – CPL) 236. pantu. Piemērojot CPL 236. panta trešo daļu, tiesneši bez īpašām problēmām atļauj piedalīties laulības šķiršanas ...\nhttp://www.juristavards.lv/doc/272430-pilnvarota-parstavja-tiesibas-piedalities-tiesas-sedes-laulibas-skirsanas-lietas/\n272430\nTue, 20 Mar 2018 00:00:00 +0200\n\n\nMaksātnespējas process: Valdes locekļa atbildība par kapitālsabiedrības novešanu līdz maksātnespējai\n Ņemot vērā Latvijas bēdīgo stati Jaunākie statistikas dati maksātnespējas jomā2 liek domāt, ka minētā pētījuma autori nav kļūdījušies, jo juridisko personu maksātnespējas procesos atgūto līdzekļu apmērs 2017. gadā ir bijis kritiski zems – nodrošināto kreditoru grupā 14,46 %,3 nenodrošināto kreditoru grupā 1,28 %,4 savukārt vidējais juridisko personu maksātnespējas procesos atgūto naudas līdzekļu apjoms bijis tikai 4,23 %.5 Ņemot vērā, ka 2017. gadā juridisko personu maksātnespējas procesos 61 % gadījumu tika sastādīts ziņojums par mantas neesamību,6 kritiski zemais maksātnespējas procesos atgūto līdzekļu apmērs ir visnotaļ likumsakarīgs. Proti, maksātnespējas procesā kreditoru prasījumi tiek segti no parādnieka mantas (Maksātnespējas likuma 4. panta pirmā daļa), un tādēļ, ja maksātnespējas procesa pasludināšanas dienā parādniekam ...\nhttp://www.juristavards.lv/doc/272381-valdes-locekla-atbildiba-par-kapitalsabiedribas-novesanu-lidz-maksatnespejai/\n272381\nTue, 13 Mar 2018 00:00:00 +0200\n\n\nCiviltiesības un process: Valdes locekļa atbildība par kapitālsabiedrības novešanu līdz maksātnespējai\n Ņemot vērā Latvijas bēdīgo stati Jaunākie statistikas dati maksātnespējas jomā2 liek domāt, ka minētā pētījuma autori nav kļūdījušies, jo juridisko personu maksātnespējas procesos atgūto līdzekļu apmērs 2017. gadā ir bijis kritiski zems – nodrošināto kreditoru grupā 14,46 %,3 nenodrošināto kreditoru grupā 1,28 %,4 savukārt vidējais juridisko personu maksātnespējas procesos atgūto naudas līdzekļu apjoms bijis tikai 4,23 %.5 Ņemot vērā, ka 2017. gadā juridisko personu maksātnespējas procesos 61 % gadījumu tika sastādīts ziņojums par mantas neesamību,6 kritiski zemais maksātnespējas procesos atgūto līdzekļu apmērs ir visnotaļ likumsakarīgs. Proti, maksātnespējas procesā kreditoru prasījumi tiek segti no parādnieka mantas (Maksātnespējas likuma 4. panta pirmā daļa), un tādēļ, ja maksātnespējas procesa pasludināšanas dienā parādniekam ...\nhttp://www.juristavards.lv/doc/272381-valdes-locekla-atbildiba-par-kapitalsabiedribas-novesanu-lidz-maksatnespejai/\n272381\nTue, 13 Mar 2018 00:00:00 +0200\n\n\nCiviltiesības un process: Civiltiesiskās un krimināltiesiskās atbildības savstarpējā mijiedarbība un nošķiršana\n Tiesisko attiecību civiltiesiska Mūsdienās tiesībsargājošām iestādēm nereti nākas saskarties ar tādu noziedzīgu nodarījumu izmeklēšanu, kas ārēji līdzinās parastai civiltiesiski neatļautai darbībai. Šādos gadījumos, kad iespējamais noziedzīgais nodarījums nav acīmredzams un radušās tiesiskās attiecības prima facie ir vērtējamas kā civiltiesiskas, ir svarīgi spēt saskatīt un izvērtēt tās pazīmes, kas varētu liecināt par noziedzīga nodarījuma sastāva esamību personas nodarījumā. Praksē minētais problēmjautājums visspilgtāk atrod savu atspoguļojumu situācijās, kad no tiesību aizskāruma cietusī persona vēršas tiesībsargājošajās iestādēs ar iesniegumu par kriminālprocesa uzsākšanu, norādot uz tiesību aizskāruma rašanās apstākļiem, kas prima facie liecina par privāttiesisko attiecību pastāvēšanu starp iesaistītajām personām. Autora novērojumi liecina, ka šādos ...\nhttp://www.juristavards.lv/doc/272380-civiltiesiskas-un-kriminaltiesiskas-atbildibas-savstarpeja-mijiedarbiba-un-noskirsana/\n272380\nTue, 13 Mar 2018 00:00:00 +0200\n\n\nCiviltiesības un process: Tiesvedības apturēšana civillietā sakarā ar krimināllietu\n Nebūtu pieļaujama situācija Gadījumos, kad noziedzīga nodarījuma rezultātā nodarīts kaitējums citai personai, persona, kura krimināllietā atzīta par cietušo, ir tiesīga lūgt piedzīt kompensāciju gan atbilstoši Kriminālprocesa likuma 26. nodaļas noteikumiem, gan arī tiesīga celt prasību atbilstoši Civilprocesa likuma noteikumiem. Kā norādīts tiesību doktrīnā, kompensācija krimināllietā ir atlīdzība, kas vienlaikus pildītu gandarījuma sniegšanas funkciju cietušajam par trīs veidu kaitējumiem: morālo aizskārumu, fiziskajām ciešanām un mantisko zaudējumu, ja tāds ir bijis.2 Var izveidoties situācijas, kurās civillieta sakarā ar celto prasību tiek ierosināta pirms krimināllietas, ja, piemēram, kaitējumu radošo darbību noziedzīgais raksturs tiek atklāts vēlāk,3 vai sakarā ar to, ka jautājums par civillietas ierosināšanu tiek izlemts ātrāk, prasītājs lūdzis nodrošināt ...\nhttp://www.juristavards.lv/doc/272379-tiesvedibas-apturesana-civillieta-sakara-ar-kriminallietu/\n272379\nTue, 13 Mar 2018 00:00:00 +0200\n\n\nCiviltiesības un process: Krāpšanas un piesavināšanās norobežošana no civiltiesiska delikta\n Ja procesa virzītājs nepamato Par to liecina šādi piemēri. Pirmkārt, ja civiltiesībās parasti risināms jautājums par zaudējumu atlīdzināšanu, t.i., nepieciešama zaudējumu esamība, tad krimināltiesībās zaudējumu eksistence nav obligāta, jo kriminālatbildība var iestāties arī par nozieguma mēģinājumu. Tātad no krimināltiesiskās atbildības ne vienmēr izriet civiltiesiskā atbildība. Un otrādi – zaudējumu esamība ne vienmēr ir pamats kriminālatbildībai,3 jo krimināltiesības tiesību labumus (intereses) aizsargā tikai fragmentāri. Otrkārt, par noziedzīgu nodarījumu pret īpašumu priekšmetu var būt manta, ko persona valdījusi nelikumīgi, piemēram, narkotiskās un psihotropās vielas (sk. Krimināllikuma 175. panta ceturto daļu, 176. panta trešo daļu u.c.). Tāpat mantu nolaupīt var arī no zagļa,4 lai gan viņam nav civiltiesiska prasījuma pret otro zagli. Tas skaidrojams ar ...\nhttp://www.juristavards.lv/doc/272378-krapsanas-un-piesavinasanas-norobezosana-no-civiltiesiska-delikta/\n272378\nTue, 13 Mar 2018 00:00:00 +0200\n\n\nCiviltiesības un process: Reālnastu arhaisms\n Tā kā reālnastas mūsdienās tiek Lai gan dzīvojam 21. gs. sākumā – digitālo tehnoloģiju laikmetā, mūsu valsts civiltiesību galvenais avots ir Latvijas Republikas Civillikums1 (turpmāk – Civillikums), kam februārī apritēja 81 gads. Civillikuma pamatā ir 1864. gada 12. novembrī Krievijas imperatora Aleksandra II apstiprinātā un Frīdriha Georga fon Bunges sastādītā Baltijas provinču tiesību kodifikācijas trešā daļa – Livonijas, Igaunijas un Kurzemes privāttiesības (vācu valodā – Liv-Est-und Curlaendisches Privatrecht, krievu valodā – Сводъ гражданскихъ узаконенiй губернiй Остзейскихъ).2 Ērtības labā autors raksta tekstā Baltijas likumu kopojuma trešajai daļai izmantos apzīmējumu Vietējo civillikumu kopojums.3 Tas, ka Civillikuma pamatā ir tiesību normas no likuma, kas pieņemts pirms pusotra ...\nhttp://www.juristavards.lv/doc/272326-realnastu-arhaisms/\n272326\nTue, 06 Mar 2018 00:00:00 +0200\n\n\nKonkurences tiesības: Satversmes tiesas spriedums "konkurences sodu" lietā: vairāk atbildības administratīvajām tiesām\n Satversmes tiesa pēc būtības aps Strīdi pamatlietās Satversmes tiesas lietas pamatā ir administratīvās tiesvedības par diviem Konkurences padomes lēmumiem. Pirmais no tiem ir 2014. gada septembra lēmums, ar kuru konstatēts vienošanās aizlieguma pārkāpums četru būvnieku darbībās un uzlikti naudas sodi kopumā 98 067,82 eiro apmērā.2 Otrs ir 2014. gada decembra lēmums, ar kuru konstatēts vienošanās aizlieguma pārkāpums septiņu auto tirgotāju darbībās un uzlikti naudas sodi kopumā 7 635 183,31 eiro apmērā.3 Divās no administratīvajām tiesvedībām, kurās šie lēmumi pārsūdzēti, Administratīvā apgabaltiesa iesniedza pieteikumus Satversmes tiesā.4 Satversmes tiesas lēmumā par lietas ierosināšanu paskaidrots, ka "pieteikumu iesniedzēji administratīvajās lietās citastarp lūdz grozīt Konkurences padomes lēmumus, samazinot tiem piemērotos naudas ...\nhttp://www.juristavards.lv/doc/272324-satversmes-tiesas-spriedums-konkurences-sodu-lieta-vairak-atbildibas-administrativajam-tiesam/\n272324\nTue, 06 Mar 2018 00:00:00 +0200\n\n\nKonkurences tiesības: Izpildvaras piemēroto kriminālsodu atbilstība tiesībai uz taisnīgu tiesu\n Eiropas Savienības konkurences t 1. Kriminālsodu ietērpa maiņa un izpildvaras piemēroto kriminālsodu atbilstība tiesībai uz taisnīgu tiesu Starp Latvijas valsti un tās tautu noslēgtais sabiedriskais līgums paredz, ka likumpārkāpējiem sodu piespriež tiesa, "tādā veidā aizstājot pirmatnējā sabiedrībā valdošo pašizrēķināšanos".2 Tradicionāli indivīdam izvirzīto apsūdzību izskatīšana un sodīšana ir tiesu varas kompetence: "Skaidrā un striktā varas dalīšanas režīmā likumdevējs pieņem likumus, izpildvara tos piemēro, un tiesa soda par to neievērošanu. Izpildvaras loma, kura no trim varām ir vismazāk definēta, ir palīdzēt pilsoņiem, vajadzības gadījumā tos izmeklēt, bet ne sodīt."3 Ievērojot tradicionālo varas dalīšanas principu, jēdziens "administratīvs sods" ir uzskatāms par anomāliju un ir pretruna pati par sevi (une contradiction en soi),4 jo ...\nhttp://www.juristavards.lv/doc/272323-izpildvaras-piemeroto-kriminalsodu-atbilstiba-tiesibai-uz-taisnigu-tiesu/\n272323\nTue, 06 Mar 2018 00:00:00 +0200\n\n\nKonkurences tiesības: Konkurences pārkāpumu lietas Latvijā netiek skatītas pilnas jurisdikcijas tiesā\n Autore informē Ar Satversmes tiesas 2017. gada 22. decembra spriedumu2 atzīts, ka Satversmei atbilst tāds tiesiskais regulējums, kas liedz Administratīvajai apgabaltiesai pašai grozīt Konkurences padomes noteikto naudas sodu par Konkurences likuma pārkāpumu. Ja Administratīvā apgabaltiesa nepiekrīt Konkurences padomes lēmumam, tai ir šādas opcijas: (a) atcelt Konkurences padomes lēmumu pilnīgi; vai (b) atcelt Konkurences padomes lēmumu daļā par soda noteikšanu ar papildu opciju uzlikt Konkurences padomei pienākumu izdot jaunu lēmumu par sodu. Spriedums pamatots ar varas dalīšanas principu un to, ka administratīvā procesa būtībai atbilstošāks esot tāds regulējums, saskaņā ar kuru tiesa neizdara lietderības apsvērumus iestādes vietā un uz to pamata nenosaka jaunu administratīvā akta saturu, bet gan, konstatējot neatbilstību tiesību normām, atceļ administratīvo aktu. Autore ņem ...\nhttp://www.juristavards.lv/doc/272322-konkurences-parkapumu-lietas-latvija-netiek-skatitas-pilnas-jurisdikcijas-tiesa/\n272322\nTue, 06 Mar 2018 00:00:00 +0200\n\n\nKonkurences tiesības: Diskusija par Satversmes tiesas spriedumu un Konkurences padomes pilnvarām\n ST spriedumā ir norādījusi ST spriedumā ir norādījusi, ka administratīvās tiesas pamatuzdevums administratīvajā procesā ir nodrošināt efektīvu tiesas kontroli pār izpildvaras veikto darbību (bezdarbības) tiesiskumu un lietderību, kas plašākā nozīmē ir izpildvaras piešķirto pilnvaru izmantošanas tiesiskuma (lietderības) kontrole. Šādai kontrolei ir jābūt visaptverošai – procesuālai un saturiskai, un šai kontrolei jābūt pakļautām visām valsts darbībām, kas attiecas uz konkrētu personu. Personas tiesību uz taisnīgu tiesu nodrošināšana prasa tiesību normām neatbilstoša izpildvaras lēmuma atcelšanu vai noteiktu valsts pārvaldes rīcību, kas nozīmē, ka tiesai ir jānovērš tā sekas attiecībā uz personu. Lai noteiktu apstrīdētās normas atbilstību Satversmes 92. panta pirmajam teikumam, ST pārbaudīja, vai administratīvajā procesā tiek īstenota visaptveroša tiesas kontrole ...\nhttp://www.juristavards.lv/doc/272321-diskusija-par-satversmes-tiesas-spriedumu-un-konkurences-padomes-pilnvaram/\n272321\nTue, 06 Mar 2018 00:00:00 +0200\n\n\nCiviltiesības un process: Neatļautas darbības piecpadsmit nokrāsas – Digestu 3. sējums\n Trešā sējuma virsraksts ir samēr Trešā sējuma virsraksts ir samērā neparasts juristu leksikā "Slikta uzvedība" (Misconduct), ar to jau ieintriģējot un ievirzot lasītāju problēmā par to, vai katra darbība (bezdarbība), kas objektīvi aizskar kādas personas tiesības un intereses, atzīstama par neatļautu, respektīvi, vai katra slikta uzvedība izraisa atbildību. Pētījuma mērķis ir tuvināt dažādu valstu juristu izpratni par to, kāda rīcība vai uzvedība, ar pēdējo aptverot arī bezdarbību, preventīvu pasākumu neveikšanu, iespējamus attaisnojumus, ir pamats atbildībai par citai personai radušos kaitējumu. Jau apspriežot pētījuma sākotnējo plānu, atklājās, ka dažādu valstu likumos un tiesu praksē tiek lietoti atšķirīgi, lai gan diezgan līdzīgi jēdzieni: prettiesiska rīcība, aizliegta rīcība, vainojama uzvedība, citas personas tiesību aizskārums, atbildība par aizskārumu ...\nhttp://www.juristavards.lv/doc/272320-neatlautas-darbibas-piecpadsmit-nokrasas-digestu-3sejums/\n272320\nTue, 06 Mar 2018 00:00:00 +0200\n\n