Jursta Vārds - Civiltiesības un process http://www.juristavards.lv Civiltiesības un process lv http://www.juristavards.lv Tue, 21 Aug 2018 06:03:09 -0700 http://www.juristavards.lv/img/logo.png Jurista Vārds http://www.juristavards.lv 240 47 \nMedicīnas tiesības: Ārstniecības personām par pagarināto normālo darba laiku noteiktā darba samaksa ir diskriminējoša\n Ārstniecības personām par pagari 2018. gada 15. maijā Satversmes tiesa pieņēma spriedumu lietā Nr. 2017-15-01 "Par Ārstniecības likuma 53.1 panta septītās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. panta pirmajam teikumam un 107. pantam". Ar šo spriedumu par Satversmes 91. panta pirmajam teikumam neatbilstošu tika atzīts Ārstniecības likuma pārejas noteikumu 31. punkts, nosakot, ka tas spēku zaudē no 2019. gada 1. janvāra. 53.1 pants Ārstniecības likumā tika iekļauts ar 2009. gada 8. aprīļa likumu "Grozījumi Ārstniecības likumā", kas paredzēja iespēju ārstniecības personai noteikt pagarinātu normālo darba laiku. Savukārt ar 2009. gada 18. jūnija likumu "Grozījumi Ārstniecības likumā" Ārstniecības likuma 53.1 pants tika papildināts ar septīto daļu, kas paredzēja, ka gadījumā, ja ārstniecības personai ir noteikts pagarinātais normālais darba laiks, darba ...\nhttp://www.juristavards.lv/doc/273229-rstniecibas-personam-par-pagarinato-normalo-darba-laiku-noteikta-darba-samaksa-ir-diskriminejosa/\n273229\nTue, 21 Aug 2018 00:00:00 +0200\n\n\nMedicīnas tiesības: Ārstniecības riska fonds: pieredze, problēmas, risinājumi\n Mg Modernās medicīnas attīstība liek izdarīt secinājumus par medicīnisko kļūdu ietekmi uz cilvēku dzīvību un veselību. Amerikas Savienotajās Valstīs trešais lielākais nāves cēlonis ir medicīniskās kļūdas.1 Šis fakts jau izsaucis zinātnisku interesi arī Latvijā.2 Par Latviju gan šādu datu nav, bet Eiropas Komisija secinājusi, ka 8–12 % slimnīcā uzņemto pacientu ir ar veselības aprūpi saistītu negadījumu upuri. Runa var būt par veselības aprūpē iegūtām infekcijām (aptuveni 25 % no visiem nevēlamajiem notikumiem), ārstniecības kļūdām, ķirurģiskām kļūdām, medicīnas iekārtu vai instrumentu kļūmēm, diagnostikas kļūdām, pēc izmeklēšanas rezultātu saņemšanas nesniegtu palīdzību.3 Šie epidemioloģiskie pētījumi norāda uz tendenci, kas prasa atbilstošus, t.sk. juridiskus, risinājumus. Pēdējos gados Eiropas Savienībā, arī Latvijā, ir novērojama tendence analizēt ...\nhttp://www.juristavards.lv/doc/273228-rstniecibas-riska-fonds-pieredze-problemas-risinajumi/\n273228\nTue, 21 Aug 2018 00:00:00 +0200\n\n\nMedicīnas tiesības: Jatrogēnijas koncepcija\n Dr Uzsākot jurisprudences studijas, jau gandrīz 30 gadus strādāju par asinsvadu ķirurgu. Toreiz par savu mērķi izvirzīju ārstniecības personas tiesību aizstāvību gadījumos, kas saistīti ar viņu profesionālās darbības izraisītām negatīvām sekām. Manu uzmanību piesaistīja fakts, ka, pilnīgi pamatoti pastāvot neskaitāmām organizācijām, kuras apvieno pacientus un viņu tiesību aizstāvjus, vienlaikus nav nevienas, kas rūpētos par ārstniecības personas tiesisko aizsardzību gadījumos, kad, sniedzot medicīnisko palīdzību, kaut kas noiet greizi. Nokļūstot situācijā, kad ārstēšanas rezultāts atšķiras no gaidītā, pat tad, ja tas ir bijis iepriekš prognozējams ar lielu varbūtības pakāpi, ārstniecības per­­sona tiek pamesta viena savas rīcības skaidrošanai pa­cientam vai tā piederīgajiem, kuru pozīcija ne vienmēr ir izprotoša un uzklausīt griboša. Kā rāda pieredze – uz masu mediju ...\nhttp://www.juristavards.lv/doc/273227-jatrogenijas-koncepcija/\n273227\nTue, 21 Aug 2018 00:00:00 +0200\n\n\nMedicīnas tiesības: Pacientu drošība un ārstniecības personu juridiskās atbildības līkloči\n Mg Pacientu drošības kultūra Pacientu drošība ir būtiska veselības aprūpes kvalitātes dimensija un vienlaikus liels izaicinājums veselības nozarei – Eiropā statistikas dati konstanti liecina, ka 8–12 % pacientu cieš no kaitējuma, saņemot veselības aprūpes pakalpojumus.1 Kvalitāti, tai skaitā pacientu drošību, nevar "ieinspicēt" veselības aprūpes sistēmā – tās uzlabošanai ir nepieciešama kvalitātes pilnveides kultūra, kas tiktu izplatīta starp vadītājiem un personālu, jo īpaši klīniskās jomas profesionāļiem, kuri ir visrezistentākie ārējai kontrolei un regulēšanai.2 Drošas ārstniecības izaicinājums ir gadiem kultivētais priekšstats, ka nevēlamā iznākuma cēlonis ir ārsta vai māsas (u.c. profesionāļa) neuzmanība, kompetences trūkums vai nolaidība, ka "labi profesionāļi nekļūdās", ticība, ka sodīšana novērsīs nākamo kļūdu. Vēl vairāk, Pasaules ...\nhttp://www.juristavards.lv/doc/273226-pacientu-drosiba-un-arstniecibas-personu-juridiskas-atbildibas-likloci/\n273226\nTue, 21 Aug 2018 00:00:00 +0200\n\n\nMedicīnas tiesības: Veselības datu izmantošana pētniecībā Latvijā Vispārīgās datu aizsardzības regulas kontekstā\n Mg Veselības datu izmantošana pētniecībā: Regula Attiecībā uz veselības datu izmantošanu pētniecībā Regulas regulējums ir samērā izvērsts, tomēr vienlaikus komplicēts, jo izriet no vairāku tās normu aplūkošanas kopsakarā. Salīdzinājumā ar iepriekšējo regulējumu Regulā precīzāk ir definēti veselības dati. Tās 4. pants pie definīcijām veselības datus skaidro kā personas datus, kas "saistīti ar fiziskas personas fizisko vai garīgo veselību, tostarp veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu, un kas atspoguļo informāciju par tās veselības stāvokli". Veselības dati Regulas 9. pantā pieskaitīti pie tādiem "īpašu kategoriju personas datiem", attiecībā uz kuriem pastāv prezumpcija, ka to apstrāde ir aizliegta. Vien­laikus šī paša 9. panta otrais punkts gan paredz arī izņēmumus, kad veselības datu apstrāde ir pieļaujama. Mi­nētajiem izņēmumiem kopīgs ir tas, ka kā ...\nhttp://www.juristavards.lv/doc/273225-veselibas-datu-izmantosana-petnieciba-latvija-visparigas-datu-aizsardzibas-regulas-konteksta/\n273225\nTue, 21 Aug 2018 00:00:00 +0200\n\n\nMedicīnas tiesības: Nezināšana neatbrīvo no atbildības\n Jurists jau var sacīt Jurists jau var sacīt, ka viņš atver Krimināllikumu, palasa citus likumus, noklausās kādu tiesībsemināru – un pietiek. Katram savs lauciņš. Ārsts var teikt, ka viņam pašam jau tā ir daudz jāraksta, lai vēl lasītu, ko citi sarakstījuši. Jāstrādā taču. Un jāatpūšas. Taču pagājušā gada rudenī noritēja jau otrā no pēdējo divu Latvijas Ārstu kongresu ietvaros rīkotajām konferencēm ar abas nozares vienojošo saikli "un" tās nosaukumā – "Medicīna un jurisprudence". Un tā spilgti apliecināja, ka vienas nozares pārstāvjiem par otriem ir visai daudz nezināmā, mazzināmā vai aplam zināmā. Bet – kas, protams, ir ļoti priecējis – interese un vēlme uzzināt ir milzīga. Man ir sanācis būt kā tādam saistelementam starp juristiem un ārstiem pēdējā konferencē. Un – ļoti ceru – tā nebūs pēdējā, jo šī starpnozaru sadarbība un savstarpējā ...\nhttp://www.juristavards.lv/doc/273223-nezinasana-neatbrivo-no-atbildibas/\n273223\nTue, 21 Aug 2018 00:00:00 +0200\n\n\nMedicīnas tiesības: Juristi un ārsti meklē kopsaucējus\n Dažkārt dzirdot prakses stāstus Dažkārt dzirdot prakses stāstus, jāsecina: āzim nav jābūt par dārznieku, un katram vienkārši ir jādara savs darbs. Taču mūsdienās jau sen ir skaidra dominance, ka pastāv daudzas nozares un darbības jomas, kurās nevar un nedrīkst aprobežoties tikai ar savām profesionālajām zināšanām un prasmēm. Juristi ir viena no tām profesijām, kurās prakse burtiski pieprasa zināt un saprast vairāk, izejot krietni ārpus tiesību zinātnes robežām. Un tādēļ aizvien biežāk dzirdam par nepieciešamību juristam vismaz spēt orientēties arī ekonomikas un finanšu, IT un būvniecības, medicīnas un veselības aprūpes jautājumos u.c. Reizēm šī starpnozaru interese ir vienvirziena, taču ir arī piemēri, kad starp dažādām jomām veidojas atgriezeniskā saite un dialogs. Tam uzskatāms piemērs ir šis "Jurista Vārda" speciālizdevums, kurā turklāt juristi un mediķi, ...\nhttp://www.juristavards.lv/doc/273217-juristi-un-arsti-mekle-kopsaucejus/\n273217\nTue, 21 Aug 2018 00:00:00 +0200\n\n\nCiviltiesības un process: No kauzālā darījuma izrietošā prasījuma neesamība kā pamats vekseļa apstrīdēšanai\n Mg Nekas šajā dzīvē nenotiek bez iemesla, tas attiecināms arī uz mantiska rakstura darījumiem. Tādējādi, ja viena persona piešķir otrai kādu mantisku vērtību, tad šādam piešķīrumam vienmēr ir noteikts iemesls, tas ir, faktiskie apstākļi, kuri tiešā veidā noveduši pie piešķīruma izdarīšanas, kā arī savs tiesiskais pamats, juridiskajā terminoloģijā saukts arī par darījuma kauzu (causa),1 kas juridiski attaisno piešķīrumu. Darījumi tiek iedalīti kauzālos vai abstraktos atkarībā no tā, vai tiesiskais pamats (kauza) ietilpst darījumā un ir no tā redzams (kauzālie darījumi), vai arī ir atdalīts no darījuma satura (abstraktie darījumi).2 Abstrakts darījums parasti ir tāds, kurš satur vienas puses piešķīrumu, visbiežāk pienākumu (saistību), bet piešķīruma iemesls un tiesiskais pamats (kauza) no abstraktā darījuma satura neizriet. Juridiskajā literatūrā vekselis ir viens no ...\nhttp://www.juristavards.lv/doc/273194-no-kauzala-darijuma-izrietosa-prasijuma-neesamiba-ka-pamats-veksela-apstridesanai/\n273194\nTue, 14 Aug 2018 00:00:00 +0200\n\n\nMaksātnespējas process: Latvijas kredītņēmēju asociācija vēršas Tieslietu ministrijā\n Fiziskai personai Visvaldim U Fiziskai personai Visvaldim U. Rīgas pilsētas Kurzemes rajona tiesa 2012. gada 29. februārī pasludināja fiziskas personas maksātnespējas procesu (ziņas par maksātnespējas procesu ir pieejamas publiski Maksātnespējas reģistrā) un par maksātnespējas procesa administratoru iecelts administrators Valerijs Andrejevs. Līdz šim brīdim šai fiziskajai personai, kaut gan ir pagājuši vairāk nekā seši gadi, nav beigusies bankrota procedūra un, vadoties no tajā laikā esošā Maksātnespējas likuma, persona katru mēnesi pārskaita 1/3 no saviem ienākumiem administratora norādītajā kontā. Minētajam administratoram 2016. gada 30. jūnijā tika pagarināts sertifikāta termiņš, kaut gan jau tajā laikā šis process ilga vairāk nekā četrus gadus. 2018. gada jūlijā administratoram tika anulēts sertifikāts, jo viņš nepiedalījās sertifikācijas eksāmenā. Parādnieks vērsās arī ...\nhttp://www.juristavards.lv/doc/273188-latvijas-kreditnemeju-asociacija-versas-tieslietu-ministrija/\n273188\nTue, 14 Aug 2018 00:00:00 +0200\n\n\nMaksātnespējas process: Par būtiskākajām izmaiņām, ko ievieš Maksātnespējas likuma grozījumi\n Olavs Cers Likumprojekta "Grozījumi Maksātnespējas likumā" sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojumā (anotācijā)3 Tieslietu ministrija norāda uz vismaz četrpadsmit dažādām problēmām un jautājumiem, kas būtu risināmi ar šiem likuma grozījumiem. Daļu no tiem, piemēram, "ģimenes maksātnespējas procesa" depozīta palielināšanu par vienu minimālo mēnešalgu, likumdevējs nav akceptējis, par ko jāizsaka zināma nožēla. Proti, līdz ar to turpinās situācija, kurā maksātnespējas procesa administratoram par vienu minimālo atlīdzību (depozītu) ir jāadministrē gan vienas fiziskās personas, gan vairāku fizisko personu kopīgs maksātne­spējas process.4 Tieslietu ministrija likumprojekta anotācijā pamatoti norāda, ka šāds regulējums nenodrošina visu maksātnespējas procesā iesaistīto personu interešu samērīgu ievērošanu, jo būtībā norit tik fizisko personu ...\nhttp://www.juristavards.lv/doc/273163-par-butiskakajam-izmainam-ko-ievies-maksatnespejas-likuma-grozijumi/\n273163\nTue, 07 Aug 2018 00:00:00 +0200\n\n\nMaksātnespējas process: Maksātnespējas un bankrota procesa administrēšanas problēmas Eiropas Savienības Tiesas skatījumā\n Dalībvalstu pārstrukturēšanas un Dalībvalstu pārstrukturēšanas un maksātnespējas regulējumu kvalitāte tieši ietekmē kreditoru naudas līdzekļu atgūšanas rādītājus. Pasaules Bankas dati liecina, ka ES naudas līdzekļu atgūšanas rādītāju diapazons sniedzas no 30 % Horvātijā un Rumānijā līdz 90 % Beļģijā un Somijā. Naudas līdzekļu atgūšanas rādītāji augstāki ir to valstu ekonomikās, kurās pārstrukturēšana ir visplašāk izplatītais maksātnespējas process. Šādos gadījumos ir sagaidāms, ka kreditori atgūst vidēji 83 % no saviem prasījumiem, savukārt likvidācijas procedūrās vidējais rādītājs ir 57 %. Jāatzīmē, ka laika gaitā Eiropā ir ievērojami mainījusies arī filozofija uzņēmumu maksātnespējas gadījumos. No sodīšanas esam nonākuši līdz aktīvu saglabāšanai. Ļoti ilgu laiku tika uzskatīts, ka bankrotējošs uzņēmējs ir vai nu krāpnieks, vai muļķis, kuru ir ...\nhttp://www.juristavards.lv/doc/273160-maksatnespejas-un-bankrota-procesa-administresanas-problemas-eiropas-savienibas-tiesas-skatijuma/\n273160\nTue, 07 Aug 2018 00:00:00 +0200\n\n\nMaksātnespējas process: No 1. jūlija – būtiskas izmaiņas maksātnespējas jomas normatīvajos aktos\n No 1 Ar grozījumiem paredzēts maksātnespējas procesā konstatētos civilprocesuālos strīdus integrēt juridiskās personas maksātnespējas procesā, tādējādi padarot strīda izskatīšanu tiesā efektīvāku. Līdz šim strīdu izšķiršana notika vispārējā kārtībā atsevišķā, maksātnespējas procesam paralēlā tiesvedībā, kas dažkārt tiesvedību padarīja formālu, jo tā nesasniedza savu mērķi, savukārt potenciālajam kreditoram praktiski nebija izredžu ietekmēt maksātnespējas procesa norisi, vienlaikus pieļaujot, ka maksātnespējas procesa norisi var ietekmēt iespējami fiktīvs kreditors. Ar grozījumiem veiktas būtiskas izmaiņas kārtībā, kādā turpmāk tiesa izskatīs strīdus par tiesībām kreditoru prasījumu atzīšanas procesā. Civilprocesa likums papildināts ar jaunu nodaļu, paredzot strīdiem par tiesībām kreditoru prasījumu atzīšanas procesā atsevišķu regulējumu,1 lai kopumā ...\nhttp://www.juristavards.lv/doc/273131-no-1julija-butiskas-izmainas-maksatnespejas-jomas-normativajos-aktos/\n273131\nTue, 31 Jul 2018 00:00:00 +0200\n\n\nCiviltiesības un process: No 1. jūlija – būtiskas izmaiņas maksātnespējas jomas normatīvajos aktos\n No 1 Ar grozījumiem paredzēts maksātnespējas procesā konstatētos civilprocesuālos strīdus integrēt juridiskās personas maksātnespējas procesā, tādējādi padarot strīda izskatīšanu tiesā efektīvāku. Līdz šim strīdu izšķiršana notika vispārējā kārtībā atsevišķā, maksātnespējas procesam paralēlā tiesvedībā, kas dažkārt tiesvedību padarīja formālu, jo tā nesasniedza savu mērķi, savukārt potenciālajam kreditoram praktiski nebija izredžu ietekmēt maksātnespējas procesa norisi, vienlaikus pieļaujot, ka maksātnespējas procesa norisi var ietekmēt iespējami fiktīvs kreditors. Ar grozījumiem veiktas būtiskas izmaiņas kārtībā, kādā turpmāk tiesa izskatīs strīdus par tiesībām kreditoru prasījumu atzīšanas procesā. Civilprocesa likums papildināts ar jaunu nodaļu, paredzot strīdiem par tiesībām kreditoru prasījumu atzīšanas procesā atsevišķu regulējumu,1 lai kopumā ...\nhttp://www.juristavards.lv/doc/273131-no-1julija-butiskas-izmainas-maksatnespejas-jomas-normativajos-aktos/\n273131\nTue, 31 Jul 2018 00:00:00 +0200\n\n\nKonkurences tiesības: Satiksmes ministrija nepiekrīt Konkurences padomes secinājumiem\n Ņemot vērā Konkurences padomes z Satiksmes ministrija uzsver, ka šobrīd CSDD darbība transportlīdzekļu valsts tehniskās apskates jomā nodrošina transporta līdzekļu drošu dalību satiksmē, nodrošinot bojāgājušo skaita samazinājumu (pēdējos gados bojāgājušo skaits samazinājies par 60 %), kā arī pakāpenisku pāreju, lai pēc 2020. gada CSDD veiktu tikai uzraudzības funkcijas un lai no 2023. gada tehniskās kontroles veicējus izvēlētos publisko iepirkumu reglamentējošos tiesību aktos noteiktajā kārtībā. Šobrīd visas iesaistītās puses strādā pie juridiskā izvērtējuma un pārejas perioda izstrādes laika posmam no 2020. līdz 2023. gadam. Satiksmes ministrija norāda: Konkurences padomes secinājumos tiek uzsvērts, ka tā uzmanību pievērš tikai konkurences saistītiem aspektiem, taču ziņojumā nav pievērsta uzmanība ne tirgus atvēršanas ietekmei uz valsts budžetu, ne arī jauna kontroles ...\nhttp://www.juristavards.lv/doc/273130-satiksmes-ministrija-nepiekrit-konkurences-padomes-secinajumiem/\n273130\nTue, 31 Jul 2018 00:00:00 +0200\n\n\nKomerctiesības: Komercdarbības tiesiskuma problēmas, sagaidot valsts simtgadi\n Dr Komerctiesību straujā attīstība Sagaidot Latvijas valsts simt gadu jubileju, jāatzīst, ka kopš neatkarības atgūšanas ir daudz paveikts komercdarbības veidošanai atbilstoši tirgus ekonomikas principiem. Izveidots svarīgākos virzienus aptverošs Eiropas Savienības tiesību aktiem atbilstošs komercdarbības re­gulējums.1 Pēc neatkarības atgūšanas, jau sākot no 1990. gada, Latvijas parlaments intensīvi veidoja tiesiskos pamatus komercdarbībai, ko tolaik dēvēja par uzņēmējdarbību.2 Šajā darbā aktīvi piedalījās deputāti juristi Andris Grūtups, Andris Plotnieks, ekonomikas zinātņu speciālisti Ojārs Kehris, Uldis Osis, Kazimirs Špoģis, pieaicinātie tiesību zinātnes pārstāvji prof. Jānis Vēbers, prof. Kalvis Torgāns, prof. Jānis Rozenfelds, Saim­nieciskās tiesas priekšsēdētājs Gvido Narkēvičs, jurists Viktors Šadinovs u.c. Komerctiesības tika veidotas, īstenojot Latvijas neatkarības ...\nhttp://www.juristavards.lv/doc/273129-komercdarbibas-tiesiskuma-problemas-sagaidot-valsts-simtgadi/\n273129\nTue, 31 Jul 2018 00:00:00 +0200\n\n\nMaksātnespējas process: Komercdarbības tiesiskuma problēmas, sagaidot valsts simtgadi\n Dr Komerctiesību straujā attīstība Sagaidot Latvijas valsts simt gadu jubileju, jāatzīst, ka kopš neatkarības atgūšanas ir daudz paveikts komercdarbības veidošanai atbilstoši tirgus ekonomikas principiem. Izveidots svarīgākos virzienus aptverošs Eiropas Savienības tiesību aktiem atbilstošs komercdarbības re­gulējums.1 Pēc neatkarības atgūšanas, jau sākot no 1990. gada, Latvijas parlaments intensīvi veidoja tiesiskos pamatus komercdarbībai, ko tolaik dēvēja par uzņēmējdarbību.2 Šajā darbā aktīvi piedalījās deputāti juristi Andris Grūtups, Andris Plotnieks, ekonomikas zinātņu speciālisti Ojārs Kehris, Uldis Osis, Kazimirs Špoģis, pieaicinātie tiesību zinātnes pārstāvji prof. Jānis Vēbers, prof. Kalvis Torgāns, prof. Jānis Rozenfelds, Saim­nieciskās tiesas priekšsēdētājs Gvido Narkēvičs, jurists Viktors Šadinovs u.c. Komerctiesības tika veidotas, īstenojot Latvijas neatkarības ...\nhttp://www.juristavards.lv/doc/273129-komercdarbibas-tiesiskuma-problemas-sagaidot-valsts-simtgadi/\n273129\nTue, 31 Jul 2018 00:00:00 +0200\n\n\nKonkurences tiesības: Konkurences padome rosina atvērt konkurencei transportlīdzekļu tehniskā stāvokļa kontroles tirgu\n Tehniskās apskates pamatpakalpoj Tehniskās apskates pamatpakalpojums ir transportlīdzekļa tehniskā stāvokļa kontrole. Apskate ietver arī pienākumu veikt uzraudzību pār sodu un nodokļu nomaksu, vadītāja apliecības derīguma termiņu un ierobežojumiem u.c., kas uzskatāma par valsts funkciju. KP, iepazīstoties ar tirgus situāciju un balstoties uz citu valstu pieredzes izpēti, konstatēja, ka valsts nepamatoti liedz privātajiem uzņēmumiem iesaistīties transportlīdzekļu tehniskā stāvokļa kontroles tirgū – pārbaudīt transportlīdzekļu tehnisko gatavību piedalīties ceļu satiksmē.   Tehniskā stāvokļa kontroles sistēma Latvijā un tās radītie riski Latvijā tehniskā stāvokļa kontroles veikšana ir uzticēta VAS "Ceļu satiksmes drošības direkcija" (CSDD), kas šo pakalpojumu nodrošināšanai ir akreditējusi arī četras citas sabiedrības, kurās CSDD pati ir kapitāldaļu turētāja un ...\nhttp://www.juristavards.lv/doc/273126-konkurences-padome-rosina-atvert-konkurencei-transportlidzeklu-tehniska-stavokla-kontroles-tirgu/\n273126\nTue, 31 Jul 2018 00:00:00 +0200\n\n\nPatērētāju tiesības: Patērētāju tiesību aizsardzības aktualitātes dzīvojamo māju pārvaldīšanas jomā\n Mg Dzīvojamo māju pārvaldīšanas joma un no tās izrietošās problēmas vienmēr ir bijušas aktuālas patērētāju vidū. Iemesls tam ir gan neskaidra juridiskā vide, konkurences izkropļojumi, nekompetence, cilvēku inertums un neinformētība par savām tiesībām, kā arī sarežģīta un ilgstoša strīdu risināšanas kārtība. Turklāt jāņem vērā fakts, ka šos pakalpojumus saņem ļoti liels iedzīvotāju skaits, jo dzīvokļa īpašums ir viens no izplatītākajiem nekustamā īpašuma veidiem Latvijā.1 Viena no būtiskākajām tendencēm un problēmām dzīvojamo māju pārvaldīšanas jomā ir komunikācijas trūkums starp dzīvojamo māju dzīvokļu īpašniekiem un pārvaldniekiem, patērētāju neizpratne par to, kas ir kopīpašums daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā, kādus pienākumus un atbildību tas ietver, proti, ir jautājumi, kurus nelemj viens dzīvokļa īpašnieks, bet visas mājas kopīpašnieki, ka jebkura ...\nhttp://www.juristavards.lv/doc/273073-pateretaju-tiesibu-aizsardzibas-aktualitates-dzivojamo-maju-parvaldisanas-joma/\n273073\nTue, 17 Jul 2018 00:00:00 +0200\n\n\nMaksātnespējas process: Maksātnespējas administratora atbildība par nodrošinātā kreditora interešu aizskārumu\n LL I. Lietas apstākļi 2008. gadā Banka piešķīra SIA "Ceturtā planēta" (turpmāk – Aizņēmējs) kredītu (aptuveni divi miljoni Šveices franku). Aizņēmēja saistības tika nodrošinātas ar pirmās kārtas ķīlu uz visu parādnieka mantu (vairākas hipotēkas un komercķīla). Gandrīz pusotru gadu Aizņēmējs veica ikmēneša kredīta maksājumus. Taču vienā brīdī Aizņēmējs pārtrauca savas saistības izpildi. Tāpēc Banka izmantoja tiesības atkāpties no kredīta līguma un pieprasīja atlikušās kredīta summas atmaksu noteiktā laikā. Vēl pirms šī termiņa beigām Aizņēmējs iesniedza tiesai pieteikumu par ārpustiesas tiesiskās aizsardzības procesa pasludināšanu. Kaut arī Banka atteicās saskaņot piedāvāto pasākumu plānu, tas tomēr tika apstiprināts, jo plānu atbalstīja kreditoru vairākums (par šo kreditoru prasījumu īstumu pastāv šaubas). Tiesa nolēma apstiprināt pasākumu ...\nhttp://www.juristavards.lv/doc/273072-maksatnespejas-administratora-atbildiba-par-nodrosinata-kreditora-interesu-aizskarumu/\n273072\nTue, 17 Jul 2018 00:00:00 +0200\n\n\nIntelektuālā īpašuma tiesības: Labās prakses veicināšanai publicēti dizaina tipveida līgumu paraugi\n Labās prakses veicināšanai publi Pirmo reizi par dizaina līgumu izstrādi diskutēts jau 2015. gadā – Latvijas mēroga seminārā "Dizaina līgums", kas pulcēja Patentu valdes, Latvijas Dizaineru savienības (LDS), Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras (LTRK) un advokātu biroja "Cobalt" pārstāvjus, kā arī dizaina nozares profesionāļus. Diskusijas ietvaros tika apspriesta uzkrātā pieredze dizaina profesionālās darbības līgumattiecību slēgšanas jomā un konstatēti vairāki trūkumi, kas skar līgumattiecību slēgšanas procesu. Tajā secināts: lai gan dizaineri ir spējīgi atrast resursus, lai tos reģistrētu, viņiem trūkst resursu un zināšanu, lai savus dizainus tālāk nodotu ieinteresētajām personām un turpmāk par darbu saņemtu atlīdzību. Bieži vien šīs jomas pārstāvjiem trūkst zināšanu par līgumu sagatavošanu un izvērtēšanu, līdz ar to līgumos tiek iekļauti ...\nhttp://www.juristavards.lv/doc/273056-labas-prakses-veicinasanai-publiceti-dizaina-tipveida-ligumu-paraugi/\n273056\nTue, 10 Jul 2018 00:00:00 +0200\n\n