Jursta Vārds - Civiltiesības un process http://www.juristavards.lv Civiltiesības un process lv http://www.juristavards.lv Wed, 12 Dec 2018 16:00:23 -0700 http://www.juristavards.lv/img/logo.png Jurista Vārds http://www.juristavards.lv 240 47 \nCiviltiesības un process: Izdota Vadima Mantrova monogrāfija apdrošināšanas tiesībās\n Apdrošināšanas tiesību joma ir c Apdrošināšanas tiesību joma ir cieši saistīta ar ikdienas dzīvi un tādējādi skar indivīdus, mājsaimniecības, saimnieciskās darbības veicējus, valsts vai pašvaldību iestādes, starptautiskas organizācijas u.tml. "Persona var apdrošināt dzīvību un veselību pret nelaimes gadījumiem un slimībām. Hipotekārā kredīta ņēmēji var apdrošināt mainīgo procentu likmi, nodrošinoties pret, piemēram, EURIBOR kāpumu nākotnē. Komersanti var apdrošināt tiem piederošās kustamās un nekustamās lietas, paredzēto peļņu un civiltiesisko atbildību pret trešajām personām. Kapitālsabiedrības valdes loceklis var apdrošināt savu civiltiesisko atbildību komercsabiedrības priekšā. Šie un citi piemēri apliecina, ka apdrošināšana ir cieši saistīta ar mūsu ikdienas dzīvi, un var teikt, ka bez tās nebūtu iespējamas daudzas ikdienas dzīves norises," skaidro ...\nhttp://www.juristavards.lv/doc/273906-izdota-vadima-mantrova-monografija-apdrosinasanas-tiesibas/\n273906\nTue, 11 Dec 2018 00:00:00 +0200\n\n\nMaksātnespējas process: Fiziskas personas maksātnespējas procesam veltīta grāmata\n Sniedzot atsauksmi par jauno izd Sniedzot atsauksmi par jauno izdevumu, LU Juridiskās fakultātes docente Dr. iur. Daina Ose norāda, ka tajā autors skaidrojis Maksātnespējas likuma piemērošanu, plaši analizējot gan tiesu prakses, gan tiesību doktrīnas atziņas. Turklāt papildus minētajam skaidrotas arī civilprocesuālās darbības tiesā, tostarp akcentējot arī pārrobežu maksātnespējas procesa īpatnības, ar kurām jārēķinās, ja maksātnespējas process ir ierosināts vai noris Latvijā. Tādēļ lasītāju ērtībām grāmatas pielikumā pievienota Maksātnespējas likuma teksta aktuālā redakcija, fiziskās personas maksātnespējas procesa piemērošanai būtiskākās Civilprocesa likuma normas (30.7, 46.1 un 46.2 nodaļa), kā arī Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas Nr. 2015/848 par maksātnespējas procedūrām pilns teksts. G. Bērziņš ir viens no "Jurista Vārda" autoriem, kurš savās ...\nhttp://www.juristavards.lv/doc/273905-fiziskas-personas-maksatnespejas-procesam-veltita-gramata/\n273905\nTue, 11 Dec 2018 00:00:00 +0200\n\n\nKonkurences tiesības: Tiesas vēstījums par publisku personu radītiem konkurences kropļojumiem\n Dita Dzērviniece Konkurences likuma 13. panta pirmās daļas aizlieguma pārkāpuma atzīšana Ar Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamenta 2011. gada 1. jūlija spriedumu Konkurences padomes 2009. gada 24. marta lēmums, ar kuru lietā tika nodibināts Rīgas Brīvostas pārvaldes Konkurences likuma 13. panta pirmās daļas 1. punktā noteiktā dominējošā stāvokļa ļaunprātīgas izmantošanas aizlieguma pārkāpums velkoņu pakalpojumu tirgū Rīgas brīvostā, atstāts negrozīts. Ar Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamenta 2012. gada 9. jūlija spriedumu atstāts negrozīts arī Konkurences padomes 2010. gada 29. aprīļa lēmums, ar kuru konstatēts, ka Rīgas brīvostas pārvalde nepilda vai kavē Konkurences padomes 2009. gada 24. marta lēmumā noteikto tiesisko pienākumu izpildi, atbilstoši Rīgas brīvostas pārvalde turpināja ļaunprātīgi izmantot savu dominējošo stāvokli. Rakstā apskatītajā ...\nhttp://www.juristavards.lv/doc/273904-tiesas-vestijums-par-publisku-personu-raditiem-konkurences-kroplojumiem/\n273904\nTue, 11 Dec 2018 00:00:00 +0200\n\n\nCiviltiesības un process: Tiesību principu, likumu un zinātnes atziņu loma civiltiesisku strīdu risināšanā\n Dr Ik gadus rajonu tiesās kā pirmajā instancē tiek izskatītas ap 30 tūkstošiem civillietu, ap pieciem tūkstošiem tur taisīto spriedumu tiek pārsūdzēti apelācijas instancē un apmēram tūkstoš divsimt lietās galīgo vārdu saka kasācijas instance Augstākā tiesa. Izplatīts ir uzskats, ka viss jau ir noteikts likumos, tiesnesis ir pakļauts likumam un viņam atliek tikai atrast īsto likuma normu un jau var taisīt spriedumu. Taču dzīvē viss ir sarežģītāk, jo likumā nevar noteikt, cik būs taisnīga īres maksa par dzīvokli Rīgas centrā vai Torņakalnā, cik lielai jābūt kompensācijai par satiksmes negadījumā zaudētu roku vai aci, cik tūkstošus eiro piespriest par godu aizskarošu ziņu izplatīšanu. Kā atšifrēt tos nesenos bagātniekus, kas pēkšņi piesaka maksātnespēju un lūdz atbrīvot no saistībām simtos tūkstošu eiro apmērā? Kad ticēt vai neticēt atbildētāja apstrīdētam ...\nhttp://www.juristavards.lv/doc/273864-tiesibu-principu-likumu-un-zinatnes-atzinu-loma-civiltiesisku-stridu-risinasana/\n273864\nTue, 04 Dec 2018 00:00:00 +0200\n\n\nCiviltiesības un process: Papildu drošība darījumos ar pilnvarotu personu – pilnvaras pārbaude\n Papildu drošība darījumos ar pil Šāda iespēja – pārbaudīt pilnvaras saturu – ir noderīga gan profesionāļiem dažādās sfērās, bet jo īpaši nekustamo īpašumu mākleriem, uzņēmējiem, advokātiem un pašvaldību speciālistiem, gan jebkurai privātpersonai, kurai jebkad jāiesaistās kādā darījumā ar pilnvarotu personu. "Satura pārbaudei ir izšķiroša nozīme, jo pilnvaru viltojumu gadījumos bieži tiek mainīts tikai pilnvarojuma apmērs – pilnvara tehniski tiek papildināta ar vienu vai dažiem teikumiem par pilnvarojuma apmēru," norāda Latvijas Zvērinātu notāru padomes priekšsēdētājs Jānis Skastiņš. To pierāda arī Latvijas zvērinātu notāru pieredze. Vēl pavisam nesen vienā no Rīgas zvērinātu notāru birojiem atklāja krāpšanas mēģinājumu un palīdzēja policijai aizturēt krāpnieku, kurš bija veicis neatļautas izmaiņas viņam dotās pilnvaras saturā. Tā ...\nhttp://www.juristavards.lv/doc/273851-papildu-drosiba-darijumos-ar-pilnvarotu-personu-pilnvaras-parbaude/\n273851\nTue, 04 Dec 2018 00:00:00 +0200\n\n\nCiviltiesības un process: No kura brīža jāmaksā likumiskie nokavējuma procenti, ja pastāv strīds par parādu\n Mg Pretrunas tiesu praksē par likumisko nokavējuma procentu piedziņu zemes piespiedu nomas parāda gadījumā1 2015. gadā kāda juridiskā persona – zemesgabala īpašnieks (turpmāk – Persona X ) – cēla tiesā prasību pret vairākiem dzīvokļu īpašniekiem par tā dēvētās zemes piespiedu nomas maksas parāda un likumisko nokavējuma procentu piedziņu. Prasība tiesā tika celta pēc tam, kad dzīvokļu īpašnieki ilgstoši nereaģēja uz Personas X mutiskiem un rakstiskiem lūgumiem samaksāt zemes nomas maksas parādu normatīvajos tiesību aktos noteiktajā apmērā. Vēstulēs dzīvokļu īpašniekiem Persona X bija ietvērusi arī brīdinājumu: ja zemes nomas maksas parāds līdz norādītajam datumam netiks samaksāts, Persona X vērsīsies tiesā ar attiecīgu prasību un papildus pamatparādam piedzīs arī likumiskos nokavējuma procentus par brīdinājumā norādīto periodu. ...\nhttp://www.juristavards.lv/doc/273847-no-kura-briza-jamaksa-likumiskie-nokavejuma-procenti-ja-pastav-strids-par-paradu/\n273847\nTue, 04 Dec 2018 00:00:00 +0200\n\n\nCiviltiesības un process: Satversmes tiesas atziņas Latvijas deliktu tiesību kontekstā\n Dr Ar Latvijas Republikas Satversmes tiesas 2018. gada 18. ok­tobra spriedumu lietā Nr. 2017-33-03 nospriests atzīt Ministru kabineta 2013. gada 5. novembra noteikumu Nr. 1268 "Ārstniecības riska fonda darbības noteikumi" 3.1. un 15.2. punktu par atbilstošiem Latvijas Republikas Satversmes 64. pantam. Satversmes tiesa minētajā spriedumā atzinusi, ka, tā kā no Pacientu tiesību likuma 16. panta pirmās daļas izriet pacienta tiesības uz atlīdzību par viņa dzīvībai vai veselībai nodarīto kaitējumu (arī morālo kaitējumu) un pacienta dzīvībai nodarītā kaitējuma (nāves) gadījumā pats pacients nevar izmantot tiesības saņemt minēto atlīdzību, tad Pacientu tiesību likuma 16. panta pirmā daļa interpretējama tādējādi, ka pacienta nāves gadījumā atlīdzība par viņam radīto kaitējumu izmaksājama citai personai.1 Satversmes tiesa secinājusi arī, ka Pacientu tiesību likuma 16. panta pirmajā ...\nhttp://www.juristavards.lv/doc/273816-satversmes-tiesas-atzinas-latvijas-deliktu-tiesibu-konteksta/\n273816\nTue, 27 Nov 2018 00:00:00 +0200\n\n\nIntelektuālā īpašuma tiesības: Pirmo reizi simts gados Patentu valdes grāmatā apkopoti dati par vēsturisko izgudrojumu patentiem\n Grāmatas atklāšanas svētki pulcē Grāmatas atklāšanas svētki pulcēja nozares profesionāļus no dažādām jomām un institūcijām. Piedaloties Rīgas Tehniskās universitātes rektoram Leonīdam Ribickim, Latvijas Universitātes rektoram Indriķim Muižniekam, Latvijas Zinātņu akadēmijas pārstāvim Andrejam Krasņikovam, profesoram Andrim Ambainim un Patentu valdes direktoram Sandrim Laganovskim, grāmatas atklāšanas pasākuma ietvaros tika diskutēts gan par izgudrojumu nozīmi un ietekmi uz tautsaimniecības attīstību valsts pirmajos pastāvēšanas gados, gan arī par mūsdienu izgudrojumiem, aktuālajām tendencēm tehnoloģiju pārnesē un komercializācijā. Kas tika radīts līdz šim pasaules pieredzes okeānā? Kur rodas izcilie izgudrojumi – lielvalstī vai mazā valstī? Vai zinātne liek izskanēt Latvijas vārdam pasaulē? Atrast atbildes uz šiem jautājumiem nebūtu iespējams, iepriekš neapzinoties mūsu ...\nhttp://www.juristavards.lv/doc/273762-pirmo-reizi-simts-gados-patentu-valdes-gramata-apkopoti-dati-par-vesturisko-izgudrojumu-patentiem/\n273762\nTue, 20 Nov 2018 00:00:00 +0200\n\n\nDarba tiesības: Otrreizējai caurlūkošanai nodots grozījums Darba likumā\n Ļoti cienījamā Mūrnieces kundze Ļoti cienījamā Mūrnieces kundze! Saeima 2018. gada 1. novembrī pieņēma likumu "Grozījums Darba likumā" (likumprojekta Nr. 1254/Lp12). Likums paredz papildināt Darba likuma 68. pantu ar jaunu normu, kas nosaka speciālu virsstundu apmaksas regulējumu. Spēkā esošais Darba likuma 68. pants nosaka, ka darbinieks, kas veic virsstundu darbu vai darbu svētku dienā, saņem piemaksu ne mazāk kā 100 procentu apmērā no viņam noteiktās stundas vai dienas algas likmes, bet, ja nolīgta akorda alga, – ne mazāk kā 100 procentu apmērā no akorddarba izcenojuma par paveiktā darba daudzumu. Darba koplīgumā vai darba līgumā var noteikt lielāku piemaksu par virsstundu darbu vai darbu svētku dienā. 2018. gada 1. novembrī pieņemtais likums "Grozījums Darba likumā" papildina Darba likuma 68. pantu ar trešo daļu. Tā paredz iespēju, ka ar ģenerālvienošanos, kas noslēgta ...\nhttp://www.juristavards.lv/doc/273760-otrreizejai-caurlukosanai-nodots-grozijums-darba-likuma/\n273760\nTue, 20 Nov 2018 00:00:00 +0200\n\n\nCiviltiesības un process: Atsevišķas aizgādības nodibināšana un aizgādības tiesību atņemšana\n Ieva Deksne Pirms aizgādības, kā arī vecāku tiesību un pienākumu izvērtēšanas vispirms jāatzīmē, ka starptautiskajos un nacionālajos tiesību aktos nostiprināts bērna tiesību un interešu prioritātes princips. Šis princips pozitivizēts, piemēram, ANO Bērnu tiesību konvencijas 3. pantā, Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 24. pantā, kā arī Bērnu tiesību aizsardzības likuma 6. pantā (šī panta pirmajā daļā noteikts, ka tiesiskajās attiecībās, kas skar bērnu, bērna tiesības un intereses ir prioritāras; savukārt otrajā daļā noteikts, ka visām darbībām attiecībā uz bērnu neatkarīgi no tā, vai tās veic valsts vai pašvaldību institūcijas, sabiedriskās organizācijas vai citas fiziskās vai juridiskās personas, kā arī tiesas un citas tiesībaizsardzības iestādes, prioritāri ir jānodrošina bērna tiesības un intereses). Bērna tiesību un interešu prioritātes ...\nhttp://www.juristavards.lv/doc/273685-atseviskas-aizgadibas-nodibinasana-un-aizgadibas-tiesibu-atnemsana/\n273685\nTue, 06 Nov 2018 00:00:00 +0200\n\n\nCiviltiesības un process: Civilprocesam un normu piemērotājam ir jānodrošina godprātīga tiesību izmantošana\n Tā kā Civilprocesa likumam aprit Tā kā Civilprocesa likumam aprit 20 gadi, tā ir iespēja uz lietām paraudzīties kopumā un plašāk, vairāk akcentējot sistēmiskus jautājumus. Gatavojoties šī gada konferencei, jau biju piezīmējis dažas tēzes jeb pieturas punktus, par ko tajā vēlētos runāt, un papildus domas raisījās, klausoties konferences referātus visas dienas ietvaros. Ne mazāk svarīgas bija arī diskusijas konferences sesiju starplaikos. Tādēļ šajā apkopojumā pakavēšos pie dažiem jautājumiem, kas izskanējušās konferences kontekstā un ārpus tās man šķiet jo īpaši svarīgi. [1] Ļoti zīmīgs bija Tieslietu ministrijas valsts sekretāra vietnieces tiesību politikas jautājumos Lailas Medinas sacītais: "Par civilprocesu domājam katru dienu." Es ieteiktu ieklausīties šajos vārdos. Mēs, praktiķi, tiešām par to domājam ik dienu un reizēm ne tikai savās darba vietās, bet arī ...\nhttp://www.juristavards.lv/doc/273648-civilprocesam-un-normu-piemerotajam-ir-janodrosina-godpratiga-tiesibu-izmantosana/\n273648\nTue, 30 Oct 2018 00:00:00 +0200\n\n\nCiviltiesības un process: Civillikuma 1635. panta atbildības priekšnoteikumi\n LL 1. CL 1635. pants kā prasījuma pamats CL 1635. pants ir klasisks zaudējumu atlīdzības prasījuma pamats par deliktu, bet ne saistības pārkāpumu.2 Pirmkārt, tas atrodas attiecīgajā CL nodaļā (neatļauta darbība = delikts3). Otrkārt, CL 1635. pants izvirza divus atbildības priekšnoteikumus, kurus nevar izvirzīt zaudējumu atlīdzības prasībai par saistības pārkāpumu: tiesību aizskārumu un pozitīvu vainu, tas ir, vaina saskaņā ar CL 1635. pantu pēc vispārējā principa tiek nevis prezumēta, bet jāpierāda prasītājam.4 Jāatzīmē gan, ka neviens tā nopietni arī neapgalvo, ka CL 1635. pants nav zaudējumu atlīdzības prasījuma pamats delikta gadījumā. CL 1635. panta teksts burtiski nosaka trīs atbildības priekšnoteikumus: 1) tiesību aizskārums; 2) no tiesību aizskāruma izrietošs kaitējums (parasti tie ir zaudējumi, un šajā rakstā zaudējumu jēdziens tiks lietots plaši, aptverot jebkādu ...\nhttp://www.juristavards.lv/doc/273647-civillikuma-1635panta-atbildibas-prieksnoteikumi/\n273647\nTue, 30 Oct 2018 00:00:00 +0200\n\n\nCiviltiesības un process: Plāno ieviest limitu liela apmēra piedziņas lietu pieņemšanai izpildē\n Plāno ieviest limitu liela apmēr Saskaņā ar Tiesu izpildītāju likuma 137. panta otro daļu savā profesionālajā darbībā zvērināti tiesu izpildītāji ir finansiāli patstāvīgi. Ieņēmumus no zvērinātu tiesu izpildītāju prakses veido maksājumi par amata darbību veikšanu un juridiskās palīdzības sniegšanu (atlīdzība), kā arī maksājumi ar tiesas un citu institūciju nolēmumu izpildi un citu ar zvērināta tiesu izpildītāja profesionālo darbību saistīto izdevumu segšanai. Zvērinātu tiesu izpildītāju atlīdzības sistēma veidota, lai ar noteikto atlīdzības apmēru tas varētu segt visus ar viņa praksi saistītos izdevumus, saņemtā atlīdzība varētu vismaz daļēji kompensēt nesaņemtos ienākumus tajās izpildu lietās, kurās piedzinēji ir atbrīvoti no sprieduma izpildes izdevumu nomaksas un to piedziņa nav iespējama, kā arī lai tā nodrošinātu zvērinātam tiesu izpildītājam ...\nhttp://www.juristavards.lv/doc/273606-plano-ieviest-limitu-liela-apmera-piedzinas-lietu-pienemsanai-izpilde/\n273606\nTue, 23 Oct 2018 00:00:00 +0200\n\n\nCiviltiesības un process: Aktuālie mājasdarbi jauno nekustamo īpašumu projektu attīstībai Latvijā\n LL Sausā statistika Ikgadējais Ober-Haus Estate Latvia nekustamā īpašuma apskats Baltijas valstīs2 ļoti uzskatāmi ļauj salīdzināt situāciju mājokļu tirgū Latvijā un kaimiņvalstīs. 2017. gadā Baltijas valstīts pircēji iegādājās dzīvojamās platības aptuveni 3,7 miljardu eiro vērtībā. Lietuva un Igaunija katra veidoja 41 % no šīs summas, kamēr Latvija – tikai 18 %. Ir acīm redzams, ka Lietuvas un Igaunijas pārsvaru veido arī tas, ka kaimiņvalstīs ik gadu tiek uzbūvēts krietni lielāks skaits jaunu dzīvokļu. Piemēram, 2017. gadā Rīgā nodoti ekspluatācijā 1458 dzīvokļi, Tallinā nodoti ekspluatācijā 3000 dzīvokļu, bet Viļņā – vairāk nekā 4000 dzīvokļu.3 Turklāt 2018. gada otrais ceturksnis uzrāda, ka Rīgas pilsētas kopējais dzīvojamo platību tirgus šī gada pirmajā pusgadā nav sasniedzis gaidītās izaugsmes prognozes (cenu pieaugums nav ...\nhttp://www.juristavards.lv/doc/273598-aktualie-majasdarbi-jauno-nekustamo-ipasumu-projektu-attistibai-latvija/\n273598\nTue, 23 Oct 2018 00:00:00 +0200\n\n\nIntelektuālā īpašuma tiesības: Preču zīmju izmantošana komercdarbībā, politikā un reliģijā\n Mg Likums pieļauj, ka tiesības uz preču zīmi var iegūt jebkura fiziskā vai juridiskā persona.9 Tādējādi preču zīmju īpašnieki netiek diskriminēti pēc to juridiskās formas. Par reģistrētu preču zīmju īpašniekiem var būt kā komersanti, tā sabiedriskā labuma organizācijas un politiskās partijas. Tomēr pretrunīga var šķist šādu personu motivācija savā darbībā izmantot reģistrētas preču zīmes. Saskaņā ar LPZ 1. pantā ietverto definīciju preču zīme ir apzīmējums, kuru lieto, lai kāda uzņēmuma preces atšķirtu no citu uzņēmumu precēm. Pakalpojumu zīmes definīcija ir identiska – to lieto, lai kāda uzņēmuma pakalpojumus atšķirtu no citu uzņēmumu pakalpojumiem. Vai reliģiska organizācija ir uzņēmums, kas sniedz pakalpojumus? Vai tāda ir politiskā partija? Saskaņā ar Komerclikumu "uzņēmums ir organizatoriski saimnieciska vienība. Uzņēmumā ietilpst komersantam ...\nhttp://www.juristavards.lv/doc/273597-precu-zimju-izmantosana-komercdarbiba-politika-un-religija/\n273597\nTue, 23 Oct 2018 00:00:00 +0200\n\n\nCiviltiesības un process: Vai kapitāla zaudēšana rada ienākumu no kapitāla pieauguma\n Edgars Puriņš Galvojuma saistību izpildes civiltiesiskā izpratne Galvojuma līgumam kā apņemšanās darījumam raksturīgs, ka tā noslēgšana pati par sevi vēl nerada otrai personai apsolīto lietu tiesību automātisku pāreju. Apsolītās lietu tiesības otra puse iegūst tikai trešās personas citu saistību neizpildes gadījumā. Tā kā galvojums pēc Civillikuma ir ar līgumu uzņemts pienākums atbildēt kreditoram par trešās personas parādu, galvojuma saistība nav patstāvīga saistība. Tai nepieciešama galvenā saistība jeb galvenais parāds, kuru nodrošina šis galvojums. Vairumā gadījumu ar galvojumu tiek nodrošinātas kādas trešās personas jeb aizņēmēja aizdevuma saistības pret kredītiestādi. Tāpat praksē pats galvojums parasti tiek pastiprināts ar ķīlas tiesībām (hipotēku) uz galvotājam piederošu nekustamo īpašumu. Ķīlas tiesības savukārt ir tiesības uz svešu lietu. Tas nozīmē, ka ar ...\nhttp://www.juristavards.lv/doc/273554-vai-kapitala-zaudesana-rada-ienakumu-no-kapitala-pieauguma/\n273554\nTue, 16 Oct 2018 00:00:00 +0200\n\n\nMaksātnespējas process: Vai kapitāla zaudēšana rada ienākumu no kapitāla pieauguma\n Edgars Puriņš Galvojuma saistību izpildes civiltiesiskā izpratne Galvojuma līgumam kā apņemšanās darījumam raksturīgs, ka tā noslēgšana pati par sevi vēl nerada otrai personai apsolīto lietu tiesību automātisku pāreju. Apsolītās lietu tiesības otra puse iegūst tikai trešās personas citu saistību neizpildes gadījumā. Tā kā galvojums pēc Civillikuma ir ar līgumu uzņemts pienākums atbildēt kreditoram par trešās personas parādu, galvojuma saistība nav patstāvīga saistība. Tai nepieciešama galvenā saistība jeb galvenais parāds, kuru nodrošina šis galvojums. Vairumā gadījumu ar galvojumu tiek nodrošinātas kādas trešās personas jeb aizņēmēja aizdevuma saistības pret kredītiestādi. Tāpat praksē pats galvojums parasti tiek pastiprināts ar ķīlas tiesībām (hipotēku) uz galvotājam piederošu nekustamo īpašumu. Ķīlas tiesības savukārt ir tiesības uz svešu lietu. Tas nozīmē, ka ar ...\nhttp://www.juristavards.lv/doc/273554-vai-kapitala-zaudesana-rada-ienakumu-no-kapitala-pieauguma/\n273554\nTue, 16 Oct 2018 00:00:00 +0200\n\n\nKonkurences tiesības: Jāapzinās tehnoloģiju uzņēmumu vara – nav obligāti jāiejaucas\n Jāapzinās tehnoloģiju uzņēmumu v Kā jūs raksturotu konkurences tiesības un pašreizējo regulējumu? Kādām būtu jābūt konkurences tiesībām? Šis vienkāršais jautājums sevī slēpj ļoti sarežģītu lietu. Dažādās jurisdikcijās nedaudz atšķiras konkurences tiesību izpratne. Lai gan pamatideja visur ir viena un tā pati (konkurences tiesības risina patērētāju labklājības nodrošināšanas problēmas), tomēr jau ar patērētāju labklājības definīciju sākas atšķirības. Manuprāt, konkurences tiesības ir rīks, kas paredzēts patērētāju aizsargāšanai. Šim rīkam būtu jāveicina mūsu labklājība, jāuzlabo efektivitāte un, galu galā, jānodrošina, ka tirgus faktiski spēj nodrošināt preces un pakalpojumus, ko mēs no tā sagaidām. Patērētāju labklājībai, ražošanas efektivitātei un tirgus darbībai būtu jāizpaužas tādā veidā, kas sniedz maksimālu labumu mums kā patērētājiem un ...\nhttp://www.juristavards.lv/doc/273552-jaapzinas-tehnologiju-uznemumu-vara-nav-obligati-jaiejaucas/\n273552\nTue, 16 Oct 2018 00:00:00 +0200\n\n\nCiviltiesības un process: Nodomu protokols un priekšlīgums – dokumenti pirms galvenā līguma noslēgšanas\n Mg Līgums jau no vissenākajiem laikiem ir nozīmīgākais tiesiskais instruments indivīdu mantisko un nemantisko attiecību veidošanai un regulēšanai.1 Līgumus slēdz gan privāto, gan saimniecisko vajadzību apmierināšanai. Nereti puses uzsāk sarunas par līguma slēgšanu, bet līguma tūlītējai noslēgšanai un izpildei pastāv dažādi tiesiska vai faktiska rakstura šķēršļi. Tā kā civiltiesiskajā apgrozībā biežas ir tādas situācijas, kurās darījuma dalībniekiem ir pamats, ja ne savstarpējai neuzticībai, tad vismaz piesardzībai,2 pirms iecerētā līguma noslēgšanas līdzēju sarunu rezultātus vēlams fiksēt rakstiski. To iespējams izdarīt, sastādot dažādus dokumentus, kas nepieciešamības gadījumā noderēs līdzēju tiesību un interešu aizsardzībai. Tādējādi šajā rakstā tiek aplūkots nodomu protokola un priekšlīguma jēdziens un saturs, pirmslīgumisko attiecību un priekšlīguma ...\nhttp://www.juristavards.lv/doc/273519-nodomu-protokols-un-prieksligums-dokumenti-pirms-galvena-liguma-noslegsanas/\n273519\nTue, 09 Oct 2018 00:00:00 +0200\n\n\nCiviltiesības un process: Tiesību avotos maldoties: tiesām un tiesību zinātnei izvirzāmās prasības\n LL 2017. gada 26. septembrī žurnālā "Jurista Vārds" publicēju savu uz judikatūras atziņām balstītu viedokli, kāpēc prasījumiem, kas izriet no zemes piespiedu nomas tiesiskajām attiecībām, ja pušu starpā nav noslēgts rakstveida līgums, nav piemērojamas Komerclikuma (turpmāk – KCL) normas, tai skaitā un jo īpaši – normas, kas regulē komercdarījumus (KCL 388. pants) un prasījumu, kas izriet no komercdarījuma, noilgumu (KCL 406. pants). Atsaucoties uz tiesu praksi, interpretēju tiesību normas, secinot, ka noilgums prasījuma tiesībām par nomas maksas samaksu sākas no darījuma starp zemes un ēkas īpašniekiem "noslēgšanas" brīža, t.i., brīža, kad labprātīgi vai ar tiesas spiedumu ir nodibinātas piespiedu nomas tiesisko attiecību būtiskās sastāvdaļas, kur noilgumu šādai kopā ar piedziņas prasību vai atsevišķi no tās ceļamai prasībai nosaka Civillikums un tā 1895. un ...\nhttp://www.juristavards.lv/doc/273477-tiesibu-avotos-maldoties-tiesam-un-tiesibu-zinatnei-izvirzamas-prasibas/\n273477\nTue, 02 Oct 2018 00:00:00 +0200\n\n