Jursta Vārds - Civiltiesības un process http://www.juristavards.lv Civiltiesības un process lv http://www.juristavards.lv Wed, 26 Jul 2017 09:26:26 -0700 http://www.juristavards.lv/img/logo.png Jurista Vārds http://www.juristavards.lv 240 47 \nKonkurences tiesības: Eiropas Komisijas ziņojums par aizvadīto gadu konkurences jautājumos\n Eiropas Komisijas ziņojums par aizvadīto gadu konkurences jautājumos Nozīmīgākās lietas 2016. gadā Komisijas ziņojumā par 2016. gadu galvenokārt uzsvērta cīņa pret selektīviem nodokļu atvieglojumiem. Pārkāpēju vidū īpaši atzīmētas Beniluksa valstis un Īrija. Nepretendējot uz plašu lietu apskatu un analīzi, turpinājumā ieskats Komisijas ziņojumā ietvertajās būtiskākajās lietās. Beļģija Cīnoties ar nelikumīgu valsts atbalstu, kas ir piešķirts, izmantojot nodokļu nolēmumus, konstatēti pārkāpumi Beļģijā. Komisijas lēmums pieņemts par valsts atbalsta shēmu attiecībā uz atbrīvojumu no nodokļa par virspeļņu. Komisija secinājusi, ka Beļģija ir izdevusi iepriekšējus nolēmumus par labu daudznacionālu uzņēmumu grupu struktūrām Beļģijā, tādējādi piešķirot minētajām struktūrām labumu uzņēmumu nodokļa atvieglojumu veidā attiecībā uz daļu no gūtās peļņas. Tas atzīts par atbalstu Līguma par ...\nhttp://www.juristavards.lv/doc/271089-eiropas-komisijas-zinojums-par-aizvadito-gadu-konkurences-jautajumos/\n271089\nTue, 25 Jul 2017 00:00:00 +0200\n\n\nKomerctiesības: Komerclikuma 27. panta interpretācija, reģistrējot komersanta nosaukumu\n Komerclikuma 27. panta interpretācija, reģistrējot komersanta nosaukumu Norādes uz komersanta veidu formas lietošana komersantu firmās Komersanta firma sastāv no divām daļām – norādes uz komersanta veidu (SIA, akciju sabiedrība, IK u.c.) un individualizētā apzīmējuma (piemēram, "Apģērbu veikals", "Grāmatvedības pakalpojumi" u. tml.). Abas daļas kopā veido firmu plašākā nozīmē,2 piemēram, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Apģērbu veikals". Savukārt ar firmu šaurākā nozīmē3 saprot tās individuālo apzīmējumu bez norādes uz komersanta veidu, piemēram, "Grāmatvedības pakalpojumi". Šādu firmas sastāvu lielākoties objektīvi var apzināties vienīgi juridiskajā specialitātē strādājošie, taču uzņēmēji tam var nepiešķirt īpašu nozīmi. To pamato arī fakts, ka, piesakot firmas reģistrēšanu Uzņēmumu reģistrā (turpmāk – UR), vienas no biežāk pieļautajām kļūdām uzņēmēju iesniegtajos firmas ...\nhttp://www.juristavards.lv/doc/271088-komerclikuma-27-panta-interpretacija-registrejot-komersanta-nosaukumu/\n271088\nTue, 25 Jul 2017 00:00:00 +0200\n\n\nDarba tiesības: Jaunie juristi paver starptautisku pieeju Latvijas darba drošības un veselības aizsardzības regulējumam\n Jaunie juristi paver starptautisku pieeju Latvijas darba drošības un veselības aizsardzības regulējumam Starptautiskā darba organizācija (angļu val. International Labour Organization, ILO) ir Apvienoto Nāciju Organizācijas aģentūra, kas starpvalstu līmenī pārrauga jautājumus par algām un citiem ienākumiem, bērnu darbu, bezdarbu, darba laiku, darbaspēku, streikiem un lokautiem, un par citiem ar darba ekonomiku saistītiem jautājumiem. 1969. gadā Starptautiskajai darba organizācijai tika piešķirta Nobela miera prēmija. Savukārt LEGOSH datubāzes izveide tika iesākta 2014. gadā ar mērķi palīdzēt darba drošības un veselības normu attīstībā, nodrošinot citu valstu normatīvā regulējuma piemēru un labās prakses pieejamību. Līdz ar to LEGOSH ir Starptautiskās darba organizācijas veidota datubāze, un tā ietver apkopotus vispasaules tiesību aktus darba drošības un veselības jautājumos katras valsts nacionālajā līmenī. ...\nhttp://www.juristavards.lv/doc/271086-jaunie-juristi-paver-starptautisku-pieeju-latvijas-darba-drosibas-un-veselibas-aizsardzibas-regulejumam/\n271086\nTue, 25 Jul 2017 00:00:00 +0200\n\n\nDarba tiesības: Par sodīto personu tiesībām strādāt par pedagogiem\n Par sodīto personu tiesībām strādāt par pedagogiem Viens no apstākļiem, kura dēļ tiek ierobežota personas brīvība izvēlēties pēc saviem ieskatiem nodarbošanos vai darbavietu, ir personas iepriekšēja sodāmība. Personas atzīšana par vainīgu noziedzīgā nodarījumā, pat ja viņas brīvība nav bijusi ierobežota ar piespriesto sodu, var radīt sekas arī turpmākajās darba tiesiskajās attiecībās, liedzot viņai kandidēt, ieņemt vai arī turpināt darbu normatīvajos aktos uzskaitītos amatos un profesijās. Šādi ierobežojumi neizbeidzas ar piespriestā soda izpildi, bet turpinās vismaz līdz brīdim, kad sodāmība personai ir noņemta vai dzēsta. Atsevišķos gadījumos, kas precīzi definēti Latvijas Republikas likumos, aizliegums sodītām personām ieņemt noteiktos amatus/strādāt noteiktās profesijās ir absolūts, proti, noteikts uz mūžu.   Paaugstinātas prasības pedagogiem Atbilstoši Izglītības likuma (turpmāk ...\nhttp://www.juristavards.lv/doc/271085-par-sodito-personu-tiesibam-stradat-par-pedagogiem/\n271085\nTue, 25 Jul 2017 00:00:00 +0200\n\n\nKonkurences tiesības: Publisku personu līdzdalība kapitālsabiedrībās – kontroles nepieciešamība\n Publisku personu līdzdalība kapitālsabiedrībās – kontroles nepieciešamība 1. Publiskas personas jēdziens un darbība privāto tiesību jomā Ar publisku personu Valsts pārvaldes iekārtas likuma (turpmāk – VPIL) izpratnē saprot Latvijas Republiku kā sākotnējo publisko tiesību juridisko personu un atvasinātas publiskas personas, kuras darbojas saskaņā ar publisko tiesību principiem.4 Atvasinātas publiskas personas minētā likuma izpratnē ir pašvaldība vai cita ar likumu vai uz likuma pamata izveidota publiska persona, kurai ar likumu piešķirta sava autonoma kompetence.5 Tomēr, tā kā atvasinātās publiskās personas ir atvasinātas no Latvijas Republikas kā sākotnējās publiskās personas, nododot to pārvaldībā daļu no Latvijas Republikas valsts pārvaldes uzdevumiem,6 tad Latvijas Republika ir subsidiāri atbildīga par atvasinātas publiskas personas darbību.7 Latvijas Republikas kā sākotnējās publiskās personas iestādes ...\nhttp://www.juristavards.lv/doc/271083-publisku-personu-lidzdaliba-kapitalsabiedribas-kontroles-nepieciesamiba/\n271083\nTue, 25 Jul 2017 00:00:00 +0200\n\n\nDarba tiesības: Pieejama rokasgrāmata, risinot jautājumus par vienlīdzīgu darba samaksu\n Pieejama rokasgrāmata, risinot jautājumus par vienlīdzīgu darba samaksu Izdevuma ietvars un mērķis Rokasgrāmata uzskatāma par pietiekami visaptverošu un nopietnu avotu, jo tās izstrādē piedalījušies 36 nacionālie eksperti, kas pārstāv 27 Eiropas valstu 30 kompetentās iestādes (EQUINET dalībnieki kopumā ir 46 organizācijas no 34 Eiropas valstīm – nacionālās līdztiesības iestādes, kuras cīnās ar diskrimināciju uz vecuma, invaliditātes, dzimuma, rases vai etniskās piederības, reliģijas vai ticības, kā arī seksuālās orientācijas pamata). Kopumā EQUINET pārstāvētas tādas valstis kā Albānija, Austrija, Beļģija, Bosnija un Hercegovina, Bulgārija, Horvātija, Kipra, Čehijas Republika, Dānija, Igaunija, Somija, Bijusī Dienvidslāvijas Maķedonijas Republika, Vācija, Grieķija, Ungārija, Īrija, Itālija, Latvija, Lietuva, Malta, Melnkalne, Nīderlande, Norvēģija, Polija, Portugāle, Rumānija, Serbija, Slovākija, ...\nhttp://www.juristavards.lv/doc/271082-pieejama-rokasgramata-risinot-jautajumus-par-vienlidzigu-darba-samaksu/\n271082\nTue, 25 Jul 2017 00:00:00 +0200\n\n\nMaksātnespējas process: Divi soļi uz priekšu, viens atpakaļ\n Divi soļi uz priekšu, viens atpakaļ Pēc vairāku gadu pūliņiem pievērst valsts varas pārstāvju uzmanību maksātnespējas jomas problēmām, šķiet, ka ledus tomēr ir sakustējies. Sapratni par nozares sakārtošanu ir apliecinājušas augstākās valsts amatpersonas. Tieslietu ministrs veic reformas maksātnespējas administratoru uzraudzības sektorā. Pēc vadības maiņas apņēmīgi ir sākusi darboties Maksātnespējas administrācija. Visbeidzot pirms nepilna mēneša kriminālizmeklēšanas ietvaros ir aizturēti vairāki odiozi maksātnespējas administratori. Tomēr gandarījumu par šīm pozitīvajām izmaiņām aptumšo kāds notikums Saeimā. Jūnija sākumā Saeima pieņēma grozījumus Kredītiestāžu likumā. Cita starpā tika papildināts Kredītiestāžu likuma 132. un 132.1 pants, kas nosaka kritērijus un ierobežojumus kredītiestādes likvidatora un maksātnespējas procesa administratora izvēlē. Uz likumprojekta trešo lasījumu ...\nhttp://www.juristavards.lv/doc/271077-divi-soli-uz-prieksu-viens-atpakal/\n271077\nTue, 25 Jul 2017 00:00:00 +0200\n\n\nCiviltiesības un process: Izņēmums no nekustamā īpašuma labticīga ieguvēja aizsardzības\n Izņēmums no nekustamā īpašuma labticīga ieguvēja aizsardzības 1. Labticīguma vērtēšana Šobrīd cietušajam ir iespēja ne tikai kriminālprocesa ietvaros atgūt nekustamo īpašumu, kas zaudēts noziedzīga nodarījuma rezultātā, bet arī vērsties vispārējās jurisdikcijas tiesā ar īpašuma prasību. Ja cietušais izvēlas vērsties vispārējās jurisdikcijas tiesā, civillietas ietvaros galvenais jautājums ir tas, vai jāvērtē personas, kura ieguvusi nekustamo īpašumu, attieksme. Ja ir jāvērtē, tad vai persona ir uzskatāma par labticīgu vai ļaunticīgu nekustamā īpašuma ieguvēju? Par labticīgu valdītāju uzskata personu, kas pārliecināta, ka nevienam citam nav vairāk tiesību valdīt lietu kā viņam, bet ļaunticīgs – tas, kas zina, ka viņam nav tiesību lietu valdīt vai ka kādam citam šajā ziņā ir lielākas tiesības nekā viņam (Civillikuma 910. pants). Tādējādi pēc būtības tieši personas attieksme ir ...\nhttp://www.juristavards.lv/doc/271060-iznemums-no-nekustama-ipasuma-labticiga-ieguveja-aizsardzibas/\n271060\nTue, 18 Jul 2017 00:00:00 +0200\n\n\nMaksātnespējas process: Faktiskās maksātnespējas iestāšanās dienas noteikšana\n Faktiskās maksātnespējas iestāšanās dienas noteikšana Faktiskās maksātnespējas iestāšanās dienas institūts nav nekas jauns, proti, tas jau ir bijis ietverts likumā "Par uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību maksātnespēju" (spēkā no 1996. gada 12. septembra līdz 2008. gada 1. janvārim), taču, stājoties spēkā vēlākajiem maksātnespējas likumiem, šīs normas nav saglabātas. Tomēr maksātnespējas nozares profesionāļu vidū šis regulējums nav aizmirsts, un ik pa brīdim tas aktualizēts dažādās diskusijās un darba grupās. Piemēram, ikreiz, kad Tieslietu ministrijas vai Saeimas Juridiskajā komisijā ticis diskutēts par būtiskām izmaiņām Maksātnespējas likumā, ir izskanējis arī priekšlikums par faktiskās maksātnespējas iestāšanās dienas institūta atjaunošanu, taču atsaucību un tālāku virzību šis priekšlikums līdz šim nav guvis. Līdz ar to šā raksta mērķis ir skaidrot faktiskās maksātnespējas ...\nhttp://www.juristavards.lv/doc/271058-faktiskas-maksatnespejas-iestasanas-dienas-noteiksana/\n271058\nTue, 18 Jul 2017 00:00:00 +0200\n\n\nIntelektuālā īpašuma tiesības: Biotehnoloģisko izgudrojumu patenti\n Biotehnoloģisko izgudrojumu patenti 1. Biotehnoloģisks izgudrojums Ģenētikas pirmsākumi meklējami 19. gadsimta vidū, tomēr pēdējie sešdesmit gadi ir pagrieziena punkts ģenētikas attīstībā. Ģenētiskie pētījumi tiek veikti, lai uzzinātu, vai gēni ir tie, kas nosaka ne vien fiziskās, bet arī personiskās īpašības, izraisa slimības. Pētījumi ir aktualizējuši jautājumu, kas ir gēni un kāda ir to funkcija, jo izzināt visus gēnus nozīmētu uzzināt, kas patiesībā ir cilvēks.1 Līdz ar to atklājums par kāda gēna īpašībām un funkcijām ir zinātnisks panākums, kas saistāms ar ievērojamu resursu ieguldījumu. Kā viens no izpētes līdzekļiem tiek pielietotas biotehnoloģijas ģenētisku modifikāciju veikšanā, gēnu rekombinēšanā. Tā rezultātā tiek radīti biotehnoloģiskie izgudrojumi jeb tehnoloģiskās jaunrades rezultāts, kas ietver bioloģisko materiālu vai tā apstrādes paņēmienu. Biotehnoloģijas ietver:  ...\nhttp://www.juristavards.lv/doc/271038-biotehnologisko-izgudrojumu-patenti/\n271038\nTue, 11 Jul 2017 00:00:00 +0200\n\n\nMaksātnespējas process: Grozījumi Kredītiestāžu likumā – pareizais solis tiesiskās vides sakārtošanā\n Grozījumi Kredītiestāžu likumā – pareizais solis tiesiskās vides sakārtošanā Minētie grozījumi būtiski sašaurina personu loku, kuri var pretendēt uz vakanto likvidatora/administratora amatu kredītiestādes likvidācijas/maksātnespējas procesā, jo grozījumi paredzēti tieši Kredītiestāžu likuma2 132.pantā un 132.1 pantā, kuros attiecīgi noteikti ierobežojumi likvidatora un administratora amatam. Salīdzinot Maksātnespējas likuma subjektiem piemērojamo maksātnespējas procesu ar kredītiestādes likvidāciju/maksātnespēju, jāatzīst, ka procesa komplicētības ziņā spēkā esošā Kredītiestāžu likuma redakcija neveicina kredītiestādes likvidācijas/maksātnespējas procesa efektivitāti un objektivitāti. Par minēto liecina šī brīža situācijai neatbilstošs, novecojis regulējums, jo tiesiskais ietvars situācijām, kurās var pastāvēt interešu konflikti,3 ir abstrakts. Proti, likumdevējs līdz ar šiem grozījumiem ...\nhttp://www.juristavards.lv/doc/271036-grozijumi-kreditiestazu-likuma-pareizais-solis-tiesiskas-vides-sakartosana/\n271036\nTue, 11 Jul 2017 00:00:00 +0200\n\n\nMedicīnas tiesības: Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta darbs citu mediķu akciju laikā\n Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta darbs citu mediķu akciju laikā NMPD pakalpojumu sniegšana iedzīvotājiem Neatliekamā medicīniskā palīdzība ir palīdzība, ko cietušajiem (saslimušajiem) dzīvībai vai veselībai bīstamā kritiskā stāvoklī sniedz šādiem gadījumiem īpaši sagatavotas (apmācītas, ekipētas) personas ar atbilstošu kvalifikāciju medicīnā, kurām saskaņā ar šo kvalifikāciju ir juridiska atbildība par savu darbību vai bezdarbību un tās sekām. Neatliekamā medicīniskā palīdzība ir jānošķir no pirmās palīdzības, ko var sniegt jebkura persona neatkarīgi no kvalifikācijas, sagatavotības un ekipējuma. Neatliekamo palīdzību var sniegt gan ārstniecības iestādē, gan neatliekamās medicīniskās palīdzības brigāde.5 Tādā veidā NMPD pamatuzdevums ir nodrošināt notikuma vietā un transportēšanas laikā kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu pacientam, lai uzturētu ...\nhttp://www.juristavards.lv/doc/271033-neatliekamas-mediciniskas-palidzibas-dienesta-darbs-citu-mediku-akciju-laika/\n271033\nTue, 11 Jul 2017 00:00:00 +0200\n\n\nCiviltiesības un process: Jēdziena “zaudējumi” izpratnes tālākas attīstīšanas nepieciešamība\n Jēdziena "zaudējumi" izpratnes tālākas attīstīšanas nepieciešamība I. Tiesiskais regulējums un tiesu prakses atziņas Kā noteikts Civillikuma 1770. pantā, "ar zaudējumu jāsaprot katrs mantiski novērtējams pametums". Turklāt atbilstoši Civillikuma 1772. pantam "jau cēlies zaudējums var būt vai nu cietušā tagadējās mantas samazinājums, vai arī viņa sagaidāmās peļņas atrāvums". Skaidrojot šo normu izpratni, profesors Kalvis Torgāns – gan Civillikuma saistību tiesību daļas komentāros, gan vēlāk savā saistību tiesību mācību grāmatā – ir izteicis divas nozīmīgas juridiskas atziņas, kuras laika gaitā guvušas apstiprinājumu arī LR Augstākās tiesas (Senāta) Civillietu departamenta pastāvīgā praksē. Pirmā no šīm atziņām veltīta zaudējumu atlīdzināšanas mērķim, savukārt otra – Civillikumā lietotā jēdziena "zaudējums" izpratnei. Proti, raksturojot zaudējumu atlīdzināšanas būtību un ...\nhttp://www.juristavards.lv/doc/271032-jedziena-zaudejumi-izpratnes-talakas-attistisanas-nepieciesamiba/\n271032\nTue, 11 Jul 2017 00:00:00 +0200\n\n\nCiviltiesības un process: Dabasgāzes sadales sistēmas operatora neatkarība un pārvades sistēmas operatora sertificēšana\n Dabasgāzes sadales sistēmas operatora neatkarība un pārvades sistēmas operatora sertificēšana Elektroenerģijas tirgus Latvijā tika pilnībā atvērts 2015. gada janvārī, kad tika atcelti regulētie tarifi mājsaimniecībām. Šobrīd Latvija veic pirmos soļus atvērtā dabasgāzes tirgus apstākļos, kura juridiskas funkcionēšanas sākums ir saistāms ar 2017. gada 3. aprīli, kad stājās spēkā grozījumi Enerģētikas likumā,2 paredzot tiesības tirgus dalībniekiem savstarpēji vienoties par dabasgāzes cenu. Lai gan, sākot ar minēto datumu, ikviena persona ir tiesīga izvēlēties dabasgāzes tirgotāju, likumdevējs ir paredzējis iespēju sabiedrībai pakāpeniski pielāgoties jaunajiem apstākļiem, nodrošinot gan juridiskajām personām, gan mājsaimniecībām tiesības turpināt saņemt dabasgāzi par Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (turpmāk – Regulators) regulētu dabasgāzes cenu arī pēc 2017. gada 3. aprīļa. ...\nhttp://www.juristavards.lv/doc/270999-dabasgazes-sadales-sistemas-operatora-neatkariba-un-parvades-sistemas-operatora-sertificesana/\n270999\nTue, 04 Jul 2017 00:00:00 +0200\n\n\nCiviltiesības un process: Zemes dzīļu izmantošanas tiesiskais regulējums: quo vadis\n Zemes dzīļu izmantošanas tiesiskais regulējums: quo vadis Latvijā zemes dzīļu īpašumtiesības ir atrunātas Civillikumā un vairākos speciālajos nozares likumos, piemēram, Enerģētikas likumā, likumā "Par zemes dzīlēm". Latvijā ir ieviests īpašumtiesību modelis, ka zemes dzīlēs esošie energoresursi pieder tam īpašniekam, kam pieder zemes virskārta. Šāds modelis Eiropas Savienībā ir sastopams ļoti reti. Mūsdienās privāttiesības uz dabas resursu īpašumtiesībām arvien vairāk sašaurinās par labu kopējai sabiedriskajai interesei. Individuālajām tiesībām izmantot zemi vai apgūt derīgos izrakteņus vairs nav priekšrocību pār kopējo sabiedrisko interesi vides aizsardzībā.2 Attīstoties valstij un sabiedrībai kopumā, pieaug patēriņš un prasības pēc energoresursiem un enerģijas, lai apmierinātu dažādas tautsaimniecības vajadzības. Pēdējos gados enerģētikas neatkarības jautājums Eiropas Savienībai, un jo ...\nhttp://www.juristavards.lv/doc/270997-zemes-dzilu-izmantosanas-tiesiskais-regulejums-emquo-vadisem/\n270997\nTue, 04 Jul 2017 00:00:00 +0200\n\n\nCiviltiesības un process: Eiropas elektroenerģijas tīkla kodeksi un to īstenošana Latvijā\n Eiropas elektroenerģijas tīkla kodeksi un to īstenošana Latvijā Katrs tīkla kodekss nosaka valstīm pienākumu īstenot pasākumus, kuru ietvaros būs jāveic nozīmīgas izmaiņas nacionālajos normatīvajos aktos, jāpanāk reģionālas vienošanās un jāizstrādā vienotas metodikas vai noteikumi. Šajā procesā ir iesaistīti visi tirgus dalībnieki, sadales un pārvades sistēmu operatori, nacionālās regulatīvās iestādes u.c. puses. Eiropas elektroenerģijas tīkla kodeksu ieviešanas process nākamajos trīs gados paredz daudz darba pie normatīvo aktu izstrādes un konsultācijām. Tīklu kodeksi ir pamats, uz kura tiek būvēts Eiropas vienotais elektroenerģijas tirgus. Eiropas savienotā pārvades sistēma tiek vadīta saskaņā ar noteikumiem, kas reglamentē pārvades sistēmas operatoru darbības un nosaka, kā lietotāji var piekļūt elektrotīkla pakalpojumiem. Līdz šim tīkla vadības un tirdzniecības noteikumi bijuši noteikti katras ...\nhttp://www.juristavards.lv/doc/270995-eiropas-elektroenergijas-tikla-kodeksi-un-to-istenosana-latvija/\n270995\nTue, 04 Jul 2017 00:00:00 +0200\n\n\nCiviltiesības un process: Numura tēma: dabas resursu un enerģētikas tiesības\n Numura Tēma: dabas resursu un enerģētikas tiesības Ja paskatās konkrētākus enerģētikas virzienus, tad mūsdienās bez elektroenerģijas patstāvīgas pieejamības nav iedomājama mūsdienīga cilvēka labklājības nodrošināšana, to pamatvajadzību apmierināšana (piemēram, ēdiena pagatavošana, veļas mazgāšana u.c.), rūpniecības sektora darbība, sabiedriskā transporta nodrošināšana un citu sektoru darbība, kas kopumā nodrošina sabiedrības brīvas attīstības perspektīvas, labklājības un stabilitātes pieejamību. Tāpat arī Latvijas klimatiskajos apstākļos liela nozīme ir siltumenerģijai (piemēram, 2016./2017. gada apkures sezona ilga 218 dienas). Ņemot vērā enerģētikas nozares būtisko ietekmi Latvijas tautsaimniecībā, šis "Jurista Vārda" laidiens ir speciāli veltīts enerģētikas tematikai, apskatot aktuālākos tiesībpolitikas jautājumus, kas saistīti ar enerģētikas nozares problemātiku. Šajā žurnāla ...\nhttp://www.juristavards.lv/doc/270994-numura-tema-dabas-resursu-un-energetikas-tiesibas/\n270994\nTue, 04 Jul 2017 00:00:00 +0200\n\n\nCiviltiesības un process: Nepamatota komercreģistrā ierakstīto juridisko personu diskriminācija\n Nepamatota komercreģistrā ierakstīto juridisko personu diskriminācija Ministru kabineta (turpmāk – MK) noteikumu Nr. 1250 "Noteikumi par valsts nodevu par īpašuma tiesību un ķīlas tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā" 5.5. punkts1 noteic, ka, atsavinot dzīvokļa īpašumu juridiskajai personai, kas veic komercdarbību, uz līguma vai tiesas lēmuma pamata par izsoles akta apstiprināšanu vai uz tiesas lēmuma pamata par nekustamā īpašuma nostiprināšanu nosolītājam, līdzīpašniekam vai kreditoram, ir jāmaksā valsts nodeva par īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā 6 % no dzīvokļa īpašuma vērtības (eiro). Šī tiesību norma pretēji vispārējam regulējumam, kas ietverts iepriekš minēto MK noteikumu Nr. 1250 5. punkta 5.1.–5.3. apakšpunktā, paredz paaugstinātu (vismaz trīs reizes lielāku) valsts nodevas likmi, ja īpašuma tiesības tiek nostiprinātas uz "dzīvokļa īpašumu", proti, jebkuru telpu, ja vien tā ...\nhttp://www.juristavards.lv/doc/270720-nepamatota-komercregistra-ierakstito-juridisko-personu-diskriminacija/\n270720\nTue, 23 May 2017 00:00:00 +0200\n\n\nIntelektuālā īpašuma tiesības: Vienotais patents stimulēs ne vien inovatīvu uzņēmējdarbību, bet arī Latvijas advokātu izaugsmi\n Vienotais patents stimulēs ne vien inovatīvu uzņēmējdarbību, bet arī Latvijas advokātu izaugsmi Kādēļ jūs izlēmāt apmeklēt Latviju? Es pārstāvu Eiropas Patentu iestādi, kas ir vadošā iestāde vienoto patentu jomā, un manas vizītes centrālais jautājums ir vienotais patents, kas ir nozīmīgs sasniegums Eiropas patentu sistēmas pilnveidē. Mūsu mērķis ir informēt lietotājus dažādās valstīs, sniegt informāciju par vienoto patentu un tā priekšrocībām. Šādas informācijas sniegšana ir nepieciešama arvien vairāk, jo īpaši ņemot vērā, ka Latvijā ir maza patentu aktivitāte. Ja salīdzinām ar Vāciju, Lielbritāniju vai Franciju, tur ikviens apzinās vienotā patenta nozīmi un tā sniegtos ieguvumus. Latvijā ir zems starptautisko patentu aktivitātes līmenis. Viens no iemesliem (bet, protams, ne vienīgais) ir sadrumstalotā Eiropas patentu sistēma. Pašreizējās sistēmas radītās izmaksas un sarežģītība nopietni ...\nhttp://www.juristavards.lv/doc/270718-vienotais-patents-stimules-ne-vien-inovativu-uznemejdarbibu-bet-ari-latvijas-advokatu-izaugsmi/\n270718\nTue, 23 May 2017 00:00:00 +0200\n\n\nCiviltiesības un process: Izsoles apstiprināšana un īpašumtiesību nostiprināšana uz zemesgrāmatā neierakstītu īpašumu\n Izsoles apstiprināšana un īpašumtiesību nostiprināšana uz zemesgrāmatā neierakstītu īpašumu Svarīgs procesuālo normu kvalitātes rādītājs ir vienveidīga prakse to piemērošanā. Gan Civilprocesa likums (turpmāk – CPL), gan Zemesgrāmatu likums ir procesuāli normatīvie akti, tāpēc atbilstoši minēto likumu regulējumam darbā pamatā ir aplūkoti atsevišķi tiesiskās prakses jautājumi, kas skar izsoles apstiprināšanu un koroborāciju uz nekustamajiem īpašumiem, kas nav ierakstīti vai ir daļēji ierakstīti zemesgrāmatā.   Izsoles sekas un to ietekmējošie faktori Jebkurās tiesiskajās attiecībās savu tiesību un tiesisko interešu aizsardzībai personai ir jābūt aktīvai, paturot prātā to, ka nereti šīs tiesiskās intereses saduras ar citu personu interesēm. No šo tiesisko attiecību loka neapšaubāmi nav izslēgtas arī tās, kuras rodas starp personām, kuras ir iesaistītas vai ir ieinteresētas nekustamo ...\nhttp://www.juristavards.lv/doc/270642-izsoles-apstiprinasana-un-ipasumtiesibu-nostiprinasana-uz-zemesgramata-neierakstitu-ipasumu/\n270642\nTue, 09 May 2017 00:00:00 +0200\n\n