Jursta Vārds - Civiltiesības un process http://www.juristavards.lv Civiltiesības un process lv http://www.juristavards.lv Mon, 20 Nov 2017 21:06:08 -0700 http://www.juristavards.lv/img/logo.png Jurista Vārds http://www.juristavards.lv 240 47 \nMaksātnespējas process: Maksātnespējas tiesības\n New Page 2 \nhttp://www.juristavards.lv/doc/271653-maksatnespejas-tiesibas/\n271653\nTue, 07 Nov 2017 00:00:00 +0200\n\n\nDarba tiesības: Darba tiesības\n New Page 2 \nhttp://www.juristavards.lv/doc/271651-darba-tiesibas/\n271651\nTue, 07 Nov 2017 00:00:00 +0200\n\n\nKomerctiesības: Komerctiesības\n New Page 2 \nhttp://www.juristavards.lv/doc/271650-komerctiesibas/\n271650\nTue, 07 Nov 2017 00:00:00 +0200\n\n\nCiviltiesības un process: Civilprocesa tiesības\n New Page 2 \nhttp://www.juristavards.lv/doc/271649-civilprocesa-tiesibas/\n271649\nTue, 07 Nov 2017 00:00:00 +0200\n\n\nCiviltiesības un process: Civiltiesības\n New Page 2 \nhttp://www.juristavards.lv/doc/271648-civiltiesibas/\n271648\nTue, 07 Nov 2017 00:00:00 +0200\n\n\nDarba tiesības: Darbinieka likumā noteikto tiesību uz atlīdzību pēc prettiesiska uzteikuma pilnveidošana\n Darbinieka likumā noteikto tiesību uz atlīdzību pēc prettiesiska uzteikuma pilnveidošana Darba likuma 126. panta attīstība Latvijā DL 126. panta pirmā daļa spēkā esošajā redakcijā nosaka: "Darbiniekam, kas prettiesiski atlaists no darba un atjaunots iepriekšējā darbā, saskaņā ar tiesas spriedumu izmaksājama vidējā izpeļņa par visu darba piespiedu kavējuma laiku. Atlīdzība par visu darba piespiedu kavējuma laiku izmaksājama arī gadījumā, ja tiesa, kaut arī pastāv pamats darbinieku atjaunot iepriekšējā darbā, pēc viņa lūguma izbeidz darba tiesiskās attiecības ar tiesas spriedumu." DL 126. panta otrā daļa noteic: "Darbiniekam, kas prettiesiski pārcelts citā, mazāk apmaksātā darbā un pēc tam atjaunots iepriekšējā darbā, saskaņā ar tiesas spriedumu izmaksājama vidējās izpeļņas starpība par to laiku, kad viņš veicis mazāk apmaksātu darbu." Grozījumi DL 126. pantā kopš DL pieņemšanas (20.06.2001.) nav ...\nhttp://www.juristavards.lv/doc/271597-darbinieka-likuma-noteikto-tiesibu-uz-atlidzibu-pec-prettiesiska-uzteikuma-pilnveidosana/\n271597\nTue, 31 Oct 2017 00:00:00 +0200\n\n\nŠķīrējtiesu process: Hāgas konvencija par tiesas izvēles līgumiem – vai nopietns sāncensis Ņujorkas konvencijai\n Hāgas konvencija par tiesas izvēles līgumiem – vai nopietns sāncensis Ņujorkas konvencijai 1. Ievads Nav noslēpums, ka viens no galvenajiem iemesliem, kāpēc vairums starptautisko komercstrīdu tiek risināti ar starptautisko šķīrējtiesu, nevis valsts tiesu palīdzību, ir ārvalstu šķīrējtiesu spriedumu augstā izpildāmības iespējamība, pateicoties 1958. gada 10. jūnija Ņujorkas konvencijai par ārvalstu šķīrējtiesu nolēmumu atzīšanu un izpildīšanu (turpmāk – Ņujorkas konvencija).1 Ņujorkas konvenciju ir parakstījušas un ratificējušas, kā arī dienu dienā piemēro 157 (!) valstis (tai skaitā Latvija)2 – visnotaļ ievērojams skaits jurisdikciju, kas palīdzējušas Ņujorkas konvencijai kļūt par, iespējams, visu laiku efektīvāko un sekmīgāko daudzpusējo tiesību instrumentu starptautisko komerctiesību vēsturē.3 Līdz šim starptautisko komercstrīdu izskatīšana valsts tiesās nav bijusi sevišķi pievilcīga, ...\nhttp://www.juristavards.lv/doc/271596-hagas-konvencija-par-tiesas-izveles-ligumiem-vai-nopietns-sancensis-ujorkas-konvencijai/\n271596\nTue, 31 Oct 2017 00:00:00 +0200\n\n\nŠķīrējtiesu process: Akcents uz efektivitāti: ICC Paātrinātās procedūras noteikumi\n Akcents uz efektivitāti: ICC Paātrinātās procedūras noteikumi I. Ievads Četrus gadus pēc ICC Šķīrējtiesas reglamenta2 (turpmāk – ICC Reglaments) pilnīgas pārskatīšanas, ICC Starptautiskā šķīrējtiesa (turpmāk – ICC Tiesa) atkal izlēma veikt tajā jaunus grozījumus. ICC Reglamenta jaunā redakcija stājās spēkā šī gada 1. martā, un ir daļa no ICC stratēģijas. Šī ICC stratēģija paredz īstenot lielāku efektivitāti strīdu izšķiršanā un caurspīdīgumu ICC Tiesas lēmumu pieņemšanā.3 ICC Reglamenta jauninājumi skar "klasisko" šķīrējtiesu procesu, piemēram, ir saīsināti termiņi atsevišķiem procesuāliem posmiem. Tāpat ar jaunajiem grozījumiem tiek ieviesta paātrinātā izšķiršanas procedūra strīdiem, kuru summa nepārsniedz divus miljonus ASV dolāru (ICC žargonā – "mazie" strīdi). Ir sagaidāms, ka šī paātrinātā procedūra piesaistīs jaunus lietotājus, tostarp no Austrumeiropas, kur nereti ICC ...\nhttp://www.juristavards.lv/doc/271595-akcents-uz-efektivitati-icc-paatrinatas-proceduras-noteikumi/\n271595\nTue, 31 Oct 2017 00:00:00 +0200\n\n\nMaksātnespējas process: Aktualitātes maksātnespējas jomā: no advokātu skatpunkta\n Aktualitātes maksātnespējas jomā: no advokātu skatpunkta Nogaidošs klusums Pievēršoties aktualitātēm maksātnespējas jomā, pēc nelielajām ievadrunām kā pirmais klausītājus uzrunāja ZAB "O. Cers un J. Jurkāns" partneris, zvērināts advokāts Olavs Cers. Viņa uzstāšanās aptvēra trīs aspektus: aktualitātes praksē, kas saistītas ar pēdējā laika izmaiņām normatīvajos aktos; turpmāk plānotās izmaiņas tiesiskajā regulējumā un skats nākotnē jeb sekcijas rosinājumi jomas pilnveidei. Savu uzstāšanos O. Cers sāka ar pārskatu par 12. septembrī aizritējušo maksātnespējas procesa administratoru pirmo kvalifikācijas eksāmenu. Kopumā tas bija jākārto 44 administratoriem, bet dažādu iemeslu dēļ pārbaudījumu kārtoja vien 30. No tiem eksāmens bija sekmīgs 22, bet astoņiem ne. Attiecīgi administratoru rindas atkal samazinājušās par pāris desmitiem, bet no pagājušā gada – apmēram par ceturtdaļu. Vērtējot ...\nhttp://www.juristavards.lv/doc/271594-aktualitates-maksatnespejas-joma-no-advokatu-skatpunkta/\n271594\nTue, 31 Oct 2017 00:00:00 +0200\n\n\nKonkurences tiesības: Vieslekcija par konkurences tiesībām un tirdzniecību tiešsaistē\n Vieslekcija par konkurences tiesībām un tirdzniecību tiešsaistē Lekcijā profesors A. Ezrakī pievērsās mūsdienu konkurences videi, kuru lielā mērā veido tirdzniecība tiešsaistē. To raksturo plaša algoritmu izmantošana. Profesors norāda, ka neredzamās konkurences rokas vietā stājas ciparu (digitālā) roka. Starp galvenajiem algoritmu veidā organizētu ekonomikas daļu raksturojošajiem kritērijiem nosaukti tādi kā pārskatāmība un informācija plūsma, zemākas izmaksas meklēšana, dinamiska konkurence un cena, pieeja tirgiem, izaugsme un efektivitāte. Papildus visiem nosauktajiem labumiem, ko spēj dot šāds ekonomikas attīstības modelis, jāizceļ arī ar to saistītie riski: algoritmu izmantošana var veicināt karteļu veidošanos, var balstīties uz diskriminējošiem kritērijiem, saistās ar lielas tirgus varas iegūšanu. Starp klasisko aizliegto vienošanos piemēriem tiešsaistē profesors nosauc trīs, no kuriem divi saistāmi ...\nhttp://www.juristavards.lv/doc/271593-vieslekcija-par-konkurences-tiesibam-un-tirdzniecibu-tiessaiste/\n271593\nTue, 31 Oct 2017 00:00:00 +0200\n\n\nDarba tiesības: Ģimenes ārstu tiesības streikot: starptautisko tiesību konteksts\n Ģimenes ārstu tiesības streikot: starptautisko tiesību konteksts 1. Kolektīvo darba tiesību saturs un mērķi Kolektīvās darba tiesības regulē attiecības starp kolektīvi organizētiem strādājošiem un darba devējiem / viņu apvienībām. Kolektīvās darba tiesības pamatā regulē šādus jautājumus: tiesības uz informēšanu, konsultēšanu un darbinieku līdzdalību; strādājošo un darba devēju biedrošanās tiesības; tiesības uz kolektīvajām sarunām un tiesības slēgt darba koplīgumus; tiesības uz kolektīvo rīcību, ieskaitot streikošanas tiesības.2 Tādējādi tiesībām uz kolektīvajām sarunām nebūtu jēgas, ja strādājošo organizācijām nebūtu tiesības streikot,3 jo tiesības streikot ir pats efektīvākais līdzeklis, kas ļauj aizsargāt strādājošo intereses.4 Kolektīvās darba tiesības ir daļa no biedrošanās brīvības, kas pieder pie tā sauktās pirmās paaudzes cilvēktiesībām, jo biedrošanās brīvība ...\nhttp://www.juristavards.lv/doc/271556-imenes-arstu-tiesibas-streikot-starptautisko-tiesibu-konteksts/\n271556\nTue, 24 Oct 2017 00:00:00 +0200\n\n\nKomerctiesības: Komerclikums piedzīvojis apjomīgas izmaiņas\n Komerclikums piedzīvojis apjomīgas izmaiņas 1. Atvieglojumi pamatkapitāla palielināšanai Saistībā ar saņemtajiem priekšlikumiem no komersantus pārstāvošajām organizācijām ir izstrādāti grozījumi Komerclikumā, kas atvieglos akciju sabiedrību (turpmāk – AS) pamatkapitāla palielināšanas (akciju emisijas) procedūru. Tieslietu ministrija, izvērtējot Komerclikumu un spēkā esošo Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2012/30/ES (2012. gada 25. oktobris) par to, kā vienādošanas nolūkā koordinēt nodrošinājumus, ko saistībā ar akciju sabiedrību veidošanu un to kapitāla saglabāšanu un mainīšanu dalībvalstis prasa no sabiedrībām Līguma par Eiropas Savienības darbību 54. panta otrās daļas nozīmē, lai aizsargātu sabiedrību dalībnieku un trešo personu intereses (turpmāk – Otrā direktīva),1 secināja, ka Otrā direktīva paredz akcionāriem vieglāku procedūru pamatkapitāla palielināšanai, līdz ar to ...\nhttp://www.juristavards.lv/doc/271516-komerclikums-piedzivojis-apjomigas-izmainas/\n271516\nTue, 17 Oct 2017 00:00:00 +0200\n\n\nCiviltiesības un process: Skaidrojums par ieguvēja ievešanu nekustamā īpašuma valdījumā\n Skaidrojums par ieguvēja ievešanu nekustamā īpašuma valdījumā Kāpēc ieguvēja ievešanu nekustamā īpašuma valdījumā veic tiesu izpildītājs? Tiesu izpildītājam ir ar likumu uzlikts pienākums veikt amata darbības, lai nodrošinātu tiesas nolēmuma par nekustamā īpašuma ieguvēja ievešanu valdījumā izpildi. Šāda nolēmuma izpilde tiesu izpildītājam visbiežāk jāveic gadījumos, kad nekustamā īpašuma atsavināšana notikusi pret iepriekšējā īpašnieka (valdītāja) gribu, it sevišķi, ja īpašums pārdots izsolē sakarā ar nenokārtotiem parādiem, bet iepriekšējais īpašnieks atsakās īpašumu atbrīvot un nodot ieguvējam (jaunajam īpašniekam). Papildus norādām, ka ievešana valdījumā var būt arī gadījumos, kad nekustamais īpašums ir pārdots izsolē sakarā ar tiesas spriedumu par kopīpašuma izbeigšanu. Tādēļ, ja nekustamā īpašuma ieguvējs vēršas pie tiesu izpildītāja ar lūgumu un tiesas izsniegtu ...\nhttp://www.juristavards.lv/doc/271459-skaidrojums-par-ieguveja-ievesanu-nekustama-ipasuma-valdijuma/\n271459\nTue, 10 Oct 2017 00:00:00 +0200\n\n\nCiviltiesības un process: Sociālo dzīvojamo telpu izīrēšanas tiesiskās problēmas\n Sociālo dzīvojamo telpu izīrēšanas tiesiskās problēmas Sociālās dzīvojamās telpas institūts Sociālais dzīvoklis ir pašvaldības dzīvojamā telpa, kurai ar pašvaldības domes lēmumu ir noteikts sociālā dzīvokļa statuss. No minētā izriet, ka sociālai dzīvojamai telpai piemīt īpašību kopums, kas to atšķir no citiem mājokļiem, kurus izīrē pašvaldība. Skaidrības ieviešanai jāmin, ka būtiskākās atšķirības, kas izdala sociālo dzīvojamo telpu no pašvaldības izīrētā dzīvokļa, ir šādas: sociālai dzīvojamai telpai normatīvajos aktos noteikta maksimāli pieļaujamā platība; tā tiek izīrēta likumā "Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām" (turpmāk arī – Likums) un pašvaldības saistošajos noteikumos noteiktam personu lokam; Likums noteic sociālā dzīvokļa termiņu (līdz sešiem mēnešiem); sociālā dzīvokļa īres maksai ir jābūt zemākai par īres maksu, kas noteikta ...\nhttp://www.juristavards.lv/doc/271427-socialo-dzivojamo-telpu-iziresanas-tiesiskas-problemas/\n271427\nTue, 03 Oct 2017 00:00:00 +0200\n\n\nDarba tiesības: Ģimenes ārstu rīcība: streiks vai protests\n Ģimenes ārstu rīcība: streiks vai protests Analizējot dokumentus un likumus, jāatzīst: nevaru piekrist, ka tas ir streiks atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Savu viedokli pamatošu ar juridiskiem apsvērumiem. Vispirms pievērsīsimies Streiku likumam. Tā 1. panta 3. punkts nosaka, ka streiks ir kolektīvā interešu strīda risināšanas veids, kas izpaužas tādējādi, ka uzņēmuma, nozares darbinieki vai darbinieku grupa brīvprātīgi pilnībā vai daļēji pārtrauc darbu nolūkā panākt prasību izpildi. Darba likuma 3. pants nosaka, ka darbinieks ir fiziskā persona, kas uz darba līguma pamata par nolīgto darba samaksu veic noteiktu darbu darba devēja vadībā. Tagad palūkosimies uz līgumisko pusi, kas ir ģimenes ārstiem ar valsts institūcijām. Atbilstoši manā rīcībā esošai informācijai Nacionālais veselības dienests slēdz līgumu ar izpildītāju, kas konkrētajā gadījumā ir ģimenes ārsts, par primāro ...\nhttp://www.juristavards.lv/doc/271426-imenes-arstu-riciba-streiks-vai-protests/\n271426\nTue, 03 Oct 2017 00:00:00 +0200\n\n\nDarba tiesības: Pirmais Latvijas ģimenes ārstu streiks: faktiski, tiesiski un prettiesiski\n Pirmais Latvijas ģimenes ārstu streiks: faktiski, tiesiski un prettiesiski 2017. gada 12. jūnijā Latvijas Ģimenes ārstu asociācijas (turpmāk – LĢĀA) streika komiteja saskaņā ar 2017. gada 26. maija LĢĀA biedru sapulcē nolemto pieteica ģimenes ārstu streiku. LĢĀA streika komiteju saskaņā ar Streiku likumā1 noteikto kārtību ievēlēja biedru sapulce. Streika komiteja organizēja streiku, veda sarunas ar Veselības ministriju un Ministru prezidentu un risināja streika dēļ radušās faktiskās un tiesiskās problēmas. 2017. gada 3. jūlijā vairāk nekā 6502 Latvijā praktizējošu ģimenes ārstu uzsāka streiku, kas izpaudās kā valsts apmaksātu ģimenes ārsta pakalpojumu sniegšanas pārtraukšana.3 Divu nedēļu laikā vienošanās ar Veselības ministriju un Ministru kabinetu par streika prasību izpildi netika panākta. Ministru prezidents Māris Kučinskis un veselības ministre Anda Čakša streika otrās nedēļas beigās paziņoja, ...\nhttp://www.juristavards.lv/doc/271425-pirmais-latvijas-gimenes-arstu-streiks-faktiski-tiesiski-un-prettiesiski/\n271425\nTue, 03 Oct 2017 00:00:00 +0200\n\n\nCiviltiesības un process: Par saistības un prasības noilgumu saistībai, kas radusies uz likuma pamata\n Par saistības un prasības noilgumu saistībai, kas radusies uz likuma pamata Lai arī līdz šim nekad noilguma jautājums nav radījis diskusijas tiesību normu piemērotāju starpā, gada sākumā Patērētāju tiesību aizsardzības centrs un Tieslietu ministrija, reaģējot uz atsevišķu zemes īpašnieku pretenzijām attiecībā uz gandrīz desmit gadus vecu zemes nomas maksas parādu piedziņu, sniedza skaidrojumus, kas, būdami iekšēji pretrunīgi, ir radījuši jaunu pseidoproblēmu zemes piespiedu nomas jautājumos. Tāpat Patērētāju tiesību aizsardzības centrs, neskatoties uz likumā "Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās" 13. panta trešajā daļā noteikto ekskluzīvo tiesas kompetenci strīdu risināšanā starp zemes un ēkas īpašniekiem, ir pieņēmis lēmumus šajā jautājumā. Patērētāju tiesību aizsardzības centra lēmumi vēl spēkā nav stājušies un, cik zināms autorei, ir apstrīdēti likumā noteiktajā kārtībā, ...\nhttp://www.juristavards.lv/doc/271383-par-saistibas-un-prasibas-noilgumu-saistibai-kas-radusies-uz-likuma-pamata/\n271383\nTue, 26 Sep 2017 00:00:00 +0200\n\n\nCiviltiesības un process: Elektroniskās naudas definīcija un veidi\n Elektroniskās naudas definīcija un veidi Eirozonas valstīs pēdējo septiņu gadu laikā elektroniskās naudas emisijas pieaugums ir bijis vairāk nekā 12 reizes – no 2,4 miljardiem eiro 2010. gadā līdz 25,4 miljardiem 2017. gada maijā.1 Elektroniskās naudas lietošana kļūst aizvien populārāka, aizstājot skaidru naudu un bezskaidras naudas maksājumus. Elektronisko naudu izmanto, veicot maksājumus ar dažādu veidu kartēm, tostarp bezkontakta kartēm, mobilajiem telefoniem vai internetā. Fiziskos makus pamazām sāk aizstāt elektroniskās naudas maki. Šā raksta mērķis ir noskaidrot elektroniskās naudas definīcijas saturu, kas izriet no normatīvajiem tiesību aktiem, kā arī noteikt elektroniskās naudas veidus un tās attīstības iespējas nākotnē. 2000. gada 18. septembrī tika pieņemta Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2000/46/EK par elektroniskās naudas iestāžu darbības sākšanu, veikšanu un konsultatīvu uzraudzību,2 ...\nhttp://www.juristavards.lv/doc/271380-elektroniskas-naudas-definicija-un-veidi/\n271380\nTue, 26 Sep 2017 00:00:00 +0200\n\n\nCiviltiesības un process: Virtuālo valūtu tiesiskais regulējums šodien un rīt\n Virtuālo valūtu tiesiskais regulējums šodien un rīt Eiropas Parlamenta līmenī Ekonomikas un monetārā komiteja ir atzinusi ieguldījumus, kurus veic ar sadalītās virsgrāmatas tehnoloģijas (distributed ledger) palīdzību, par "pašlaik notiekošā finanšu tehnoloģiju inovācijas cikla neatņemamu daļu".2 Eiropas Banku iestāde virtuālo valūtu uzskata par elektronisku vērtības ekvivalentu, ko nav emitējusi ne Centrālā banka, ne kāda cita publiska iestāde un kas nav obligāti jāpiesaista fiduciārai valūtai, bet ko fiziskās vai juridiskās personas izmanto kā maksāšanas līdzekli un ko var elektroniski pārskaitīt, uzglabāt vai tirgot.3 2017. gadā jūnijā, pēc dažādos avotos minētās informācijas, pastāvēja vairāk nekā 900 virtuālo valūtu, bet šis skaits ir aptuvens un mainās ik pēc sekundes, jo, izmantojot sadalītās virsgrāmatas tehnoloģiju, tiek radītas (emitētas) arvien jaunas virtuālās valūtas. Kriptonaudas ...\nhttp://www.juristavards.lv/doc/271379-virtualo-valutu-tiesiskais-regulejums-sodien-un-rit/\n271379\nTue, 26 Sep 2017 00:00:00 +0200\n\n\nPatērētāju tiesības: PTAC sper nākamo soli strīdā par piespiedu zemes nomas maksu\n PTAC sper nākamo soli strīdā par piespiedu zemes nomas maksu Lēmums patērētāju kolektīvo interešu pārkāpuma lietā PTAC savas kompetences ietvaros un pēc savas iniciatīvas, pamatojoties uz Negodīgas komercprakses aizlieguma likuma (turpmāk – NKAL) 15. panta pirmās daļas 1. punktu, [..] ir izvērtējis akciju sabiedrības "Pilsētas zemes dienests" (turpmāk – Sabiedrība) īstenotās komercprakses, pieprasot no patērētājiem zemes nomas maksas par laika periodu, sākot no 2008. gada 1. janvāra, atbilstību patērētāju tiesību aizsardzību regulējošo normatīvo aktu prasībām.   Administratīvās lietas ietvaros PTAC ir konstatējis: Periodā no 2017. gada 1. janvāra līdz 2017. gada 21. martam PTAC bija saņēmis 25 patērētāju iesniegumus par Sabiedrības rīcības, pieprasot no patērētājiem zemes nomas maksas par laika periodu, sākot no 2008. gada 1. janvāra, atbilstību normatīvo aktu prasībām. Ņemot vērā minēto ...\nhttp://www.juristavards.lv/doc/271370-ptac-sper-nakamo-soli-strida-par-piespiedu-zemes-nomas-maksu/\n271370\nTue, 26 Sep 2017 00:00:00 +0200\n\n