Jursta Vārds - Civiltiesības un process http://www.juristavards.lv Civiltiesības un process lv http://www.juristavards.lv Mon, 25 Sep 2017 08:58:16 -0700 http://www.juristavards.lv/img/logo.png Jurista Vārds http://www.juristavards.lv 240 47 \nMaksātnespējas process: Brīvais tirgus tiesiskās aizsardzības procesos\n Lai arī likuma darbības īsajā pe ML grozījumi tika pieņemti jau 2016. gada 22. decembrī, pavadošie Ministru kabineta noteikumi Nr. 233 "Maksātnespējas procesa administratora un tiesiskās aizsardzības procesa uzraugošo personu disciplinārlietu noteikumi" – 2017. gada 3. maijā, bet Ministru kabineta noteikumi Nr. 286 "Tiesiskās aizsardzības procesa uzraugošās personas un maksātnespējas procesa administratora lietvedības noteikumi" – 30. maijā. Savukārt grozījumi Civilprocesa likumā (turpmāk – CPL), kas nosaka kārtību, kādā tiesa ieceļ TAP uzraugošo personu, – 2017. gada 1. jūnijā (izsludināti 13.06.2017.). Saskaņā ar ML 3. pantu TAP ir tiesiska rakstura pasākumu kopums, kura mērķis ir atjaunot parādnieka spēju nokārtot savas saistības, ja parādnieks nonācis finansiālās grūtībās vai uzskata, ka tajās ...\nhttp://www.juristavards.lv/doc/271342-brivais-tirgus-tiesiskas-aizsardzibas-procesos/\n271342\nTue, 19 Sep 2017 00:00:00 +0200\n\n\nCiviltiesības un process: Labticīgais ieguvējs un zemesgrāmatu ieraksta publiskā ticamība\n Raksts balstīts uz referāta tēzē 1. Labticīgais ieguvējs Labticīga ieguvēja jēdziens Latvijas tiesībās ir kā Fransuā VI de Larošfuko aprakstītā īstā mīlestība – "visi par to runā, bet maz ir tādu, kas to pieredzējuši". Labticīga ieguvēja jēdziens nav definēts Latvijas likumā. Tā aptuvens raksturojums izriet no Civillikuma (turpmāk – CL) 122. panta: "persona (..) atzīstama par lietas labticīgu ieguvēju (..), ja tā nav zinājusi vai tai nav vajadzējis zināt, ka lieta pieder otram laulātajam (..) un ka tā atsavināta vai ieķīlāta pret otra laulātā gribu". Šis labticīga ieguvēja raksturojums var attiekties gan uz kustamu, gan uz nekustamu lietu. Labticīgais nekustamā īpašuma ieguvējs ir šķietams ieguvējs. Ieguvējs ir persona, kas ierakstīta zemesgrāmatā kā nekustamā īpašuma īpašnieks (CL 994. pants). Šķietams ieguvējs ir persona, kas ierakstīta kā nekustamā ...\nhttp://www.juristavards.lv/doc/271303-labticigais-ieguvejs-un-zemesgramatu-ieraksta-publiska-ticamiba/\n271303\nTue, 12 Sep 2017 00:00:00 +0200\n\n\nCiviltiesības un process: Nepamatota vienlaicīga puses un tās pārstāvja piedalīšanās tiesas sēdēs\n Nepamatota vienlaicīga puses un tās pārstāvja piedalīšanās tiesas sēdēs Ievērojot minēto situāciju, kā arī ņemot vērā Civilprocesa likumā noteikto tiesību pusei pilnvarot pārstāvi, autors, analizējot tiesību normu vārdisko jēgu, tiesu praksi, kā arī tiesību normas satura noskaidrošanai, izmantojot sistēmisko tulkošanas metodi, sniedz savu vērtējumu par to, vai vienlaicīga puses un tās pārstāvja piedalīšanās tiesas sēdēs liegšana lietās par saskarsmes kārtības noteikšanu ar bērnu ir pieļaujama. Saskaņā ar Civilprocesa likuma 244.4 panta pirmo daļu lieta, kas izriet no aizgādības vai saskarsmes tiesībām, izskatāma, piedaloties pusēm; šā panta trešajā daļā noteikts, ka gadījumā, ja viena no pusēm dzīvo tālu vai cita iemesla dēļ nevar ierasties pēc tiesas uzaicinājuma, tiesa var atzīt par pietiekamu lietas izskatīšanai šīs puses rakstveida paskaidrojumu vai tās pārstāvja piedalīšanos. 2006. ...\nhttp://www.juristavards.lv/doc/271220-nepamatota-vienlaiciga-puses-un-tas-parstavja-piedalisanas-tiesas-sedes/\n271220\nTue, 29 Aug 2017 00:00:00 +0200\n\n\nKonkurences tiesības: Būtisks kaitējums komercsabiedrības interesēm kā pamats dalībnieka izslēgšanai no tās\n Būtisks kaitējums komercsabiedrības interesēm kā pamats dalībnieka izslēgšanai no tās 1. Dalībnieka izslēgšana no sabiedrības Būtisku kaitējumu sabiedrības interesēm nevar aplūkot, neapskatot tiesiskās aizsardzības līdzekli, kura piemērošanas priekšnoteikums tas ir, – dalībnieka izslēgšanu no sabiedrības. Rakstot par to, kā dalībnieka izslēgšana no sabiedrības kā tiesiskās aizsardzības līdzeklis ir radies, krievu tiesībzinātnieks Aleksandrs Kuzņecovs norāda, ka šī tiesiskās aizsardzības līdzekļa rašanās ir paradoksāls piemērs tam, kā Vācijā, kurā tāpat kā citās kontinentālās Eiropas tiesību saimes valstīs dominē kodificētās, nevis precedentu tiesības, atsevišķi tiesību institūti, tajā skaitā šīs tiesiskās aizsardzības līdzeklis, ir radušies un attīstījušies tiesu prakses un doktrīnas ceļā.3 Vācijas 1892. gada likums par sabiedrībām ar ierobežotu atbildību (Gesetz, betreffend die ...\nhttp://www.juristavards.lv/doc/271187-butisks-kaitejums-komercsabiedribas-interesem-ka-pamats-dalibnieka-izslegsanai-no-tas/\n271187\nTue, 22 Aug 2017 00:00:00 +0200\n\n\nMaksātnespējas process: Ekspromisoriskā galvinieka tiesiskās aizsardzības doktrinālie aspekti\n Ekspromisoriskā galvinieka tiesiskās aizsardzības doktrinālie aspekti Valsts varas dalīšanas principa ietvaros1 tiesu varas atzara darbības mērķis un jēga ir definēta aksiomā – tiesību normas mērķis ir taisnīgums, no kā arī izriet tiesas galvenais uzdevums – taisīt likumīgus un taisnīgus spriedumus.2 Valsts varas dalīšanas principa ģenēze no Aristoteļa "Politikas" un Monteskjē valsts varas dalīšanas teorijas savu mūsdienu tiesiskās realitātes ietvaru un saturu ir ieguvusi Satversmes tiesas spriedumos, nosakot, ka varas dalīšanas principa "līdzsvara un atsvara" sistēmas uzdevums ir novērst varas uzurpācijas tendences ikkatrā no trim varām, lai nodrošinātu valstiski tiesisko institūtu stabilitāti un pašas valsts varas funkcionēšanas nepārtrauktību. Demokrātijas un tiesiskas valsts principi balstās uz to, ka sabiedrībā pastāv līdzsvars starp pamatvērtībām un tiesību realizāciju. Taisnīguma un tiesiskuma ...\nhttp://www.juristavards.lv/doc/271186-ekspromisoriska-galvinieka-tiesiskas-aizsardzibas-doktrinalie-aspekti/\n271186\nTue, 22 Aug 2017 00:00:00 +0200\n\n\nCiviltiesības un process: Termiņš aviopasažiera tiesību realizācijai: vai Augstākās tiesas nostāja ir pamatota\nTermiņš aviopasažiera tiesību realizācijai: vai augstākās tiesas nostāja ir pamatota Regula paredz standartizētu kompensācijas apmēra noteikšanas algoritmu atkarībā no lidojuma attāluma, un tā apmērs svārstās no 250 līdz 600 eiro. Kompensācijas apmērs nav atkarīgs no reālajiem pasažierim nodarītajiem zaudējumiem. Regula pierādīšanas nastu pamatā paredz gaisa pārvadātājam, kurš var izvairīties no kompensācijas samaksas pienākuma, ja spēj pierādīt, ka pasažiera interešu aizskārums noticis ārkārtēju apstākļu dēļ, no kuriem nevarētu izvairīties pat tad, ja tiktu veikti visi iespējamie pasākumi. Jāatzīmē, ka šajā ziņā Eiropas Savienības Tiesa gaisa pārvadātājam ir noteikusi samērā augstu rūpības latiņu, par šādu ārkārtas apstākli ne vienmēr atzīstot pat tādas gaisakuģa tehniskas problēmas, kuras atklājas neilgi pirms lidojuma, norādot, ka pārvadātājam bija ...\nhttp://www.juristavards.lv/doc/271167-termins-aviopasaziera-tiesibu-realizacijai-vai-augstakas-tiesas-nostaja-ir-pamatota/\n271167\nTue, 15 Aug 2017 00:00:00 +0200\n\n\nMaksātnespējas process: Par INSOL Europe Austrumeiropas valstu komitejas konferenci Budapeštā\n Par INSOL Europe Austrumeiropas valstu komitejas konferenci Budapeštā Šī, nu jau 13. konference bija veltīta uzņēmumu "bez mantas"1 likvidācijai Viduseiropas valstīs. Ievērojot tradīcijas, konferenci ar uzrunu atklāja INSOL Europe prezidents Stefans Kohs (Steffen Koch, Hww Hermann Wienberg Wilhelm, Vācija). Viņš apstiprināja konferences absolūto panākumu, kas tika sasniegts, piedaloties gandrīz 300 dalībniekiem no 16 valstīm. Īpašu vērību konferencei pievērsa vietējie maksātnespējas procesa administratori: aptuveni 30 % no vairāk nekā 600 Ungārijas administratoriem izmantoja iespēju pievienoties INSOL Europe saimei. Konferenci ar īsu uzrunu atklāja Austrumeiropas valstu komitejas līdzpriekšsēdētājs Radū Lotrāns (Radu Lotrean, CITR, Rumānija), kurš pateicās arī konferences organizēšanā iesaistītajam tehniskajam personālam. Tāpat dalībniekus uzrunāja Ungārijas Maksātnespējas procesa administratoru asociācijas ...\nhttp://www.juristavards.lv/doc/271163-par-eminsolem-emeuropeem-austrumeiropas-valstu-komitejas-konferenci-budapesta/\n271163\nTue, 15 Aug 2017 00:00:00 +0200\n\n\nCiviltiesības un process: Krimināllietā esošu pierādījumu izsniegšanas nepieciešamība civillietas vajadzībām\n Krimināllietā esošu pierādījumu izsniegšanas nepieciešamība civillietas vajadzībām Iedomājieties situāciju – jūs paņemat rokās monētu un metat to gaisā, nepacietīgi gaidot, kad tā nokritīs zemē un kas būs monētas virspusē – cipars vai ģerbonis. Godīga monētas mešana ir tikai tajā gadījumā, kad monētas lidojumu neietekmē ārējie apstākļi. Tomēr, vai šāda laimes spēle ir objektīva pat arī bez ārējo apstākļu fizikālas ietekmes? Raksta autors apzinās, ka uzdrīkstas salīdzināt tiesu sistēmu ar monētas mešanu, kur lietas dalībnieki ir monētas metēji un tiesnesis – pati monēta, kas, pieņemot lēmumu ar aizvērtām acīm un bez objektīviem un taisnīgiem ārējiem apstākļiem, liek lietas dalībniekiem paļauties uz to, ka lēmums var būt tāds vai citāds jeb diametrāli pretējs tam, ko sagaida tiesiskā un taisnīgā valstī dzīvojošs vidusmēra iedzīvotājs. Un lietas dalībnieku procesuālo tiesību ...\nhttp://www.juristavards.lv/doc/271143-kriminallieta-esosu-pieradijumu-izsniegsanas-nepieciesamiba-civillietas-vajadzibam/\n271143\nTue, 08 Aug 2017 00:00:00 +0200\n\n\nCiviltiesības un process: Kopība kā subjekts civilprocesā\n Kopība kā subjekts civilprocesā Uz šī raksta tapšanu pamudināja kāds šī gada Augstākās tiesas Civillietu departamenta rīcības sēdes lēmums. Augstākā tiesa bija atteikusies ierosināt kasācijas tiesvedību kādā dzīvokļu īpašnieku prasības lietā, jo kasācijas sūdzību dzīvokļu īpašnieku vārdā kā pilnvarotā persona bija parakstījis un iesniedzis pārvaldnieks (kopība bija pilnvarojusi pārvaldnieku dzīvokļu īpašnieku vārdā celt prasību tiesā). Kaut arī praksē parasti biežāk ir sastopami gadījumi, kad prasību pārvaldnieks ceļ savā, nevis kopības vārdā, šajā lietā kā prasītāji (kasatori) bija norādīti tieši dzīvokļu īpašnieki. Iesniedzot kasācijas sūdzību prasītāju – dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku vārdā, to varēja parakstīt vai nu zvērināts advokāts, vai paši dzīvokļu īpašnieki (Civilprocesa likuma 82. panta sestā daļa – fiziskās personas lietas kasācijas instancē ved ...\nhttp://www.juristavards.lv/doc/271141-kopiba-ka-subjekts-civilprocesa/\n271141\nTue, 08 Aug 2017 00:00:00 +0200\n\n\nIntelektuālā īpašuma tiesības: Kultūras priekšmetu repatriācija uz izcelsmes valsti kā starptautisko tiesību paraža\n Kultūras priekšmetu repatriācija uz izcelsmes valsti kā starptautisko tiesību paraža Kultūras priekšmeta definīcija Kā jau 1869. gadā rakstījis krievu zelta laikmeta rakstnieks Ļevs Tolstojs romānā "Karš un miers": "Šī kultūras vēsture izskaidros mums rakstnieka vai reformētāja motīvus, dzīves apstākļus un domu."4 Citāts atspoguļo arī mūsdienās pastāvošo uzskatu, ka cilvēces attīstības izpētei un sabiedrības vērtību novērtēšanai laika gaitā nepieciešams izzināt to kultūru un vēsturi un ANO Starptautiskā pakta par ekonomiskajām, sociālajām un kultūras tiesībām 15. pantā5 ietvertās cilvēka tiesības uz kultūru. Eiropas Savienības (turpmāk – ES) un starptautiskajā mērogā kultūras priekšmetu pārvietošanu regulē vairāki normatīvie akti – Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 15. maija direktīva Nr. 2014/60/ES par no dalībvalsts teritorijas nelikumīgi izvestu kultūras priekšmetu atgriešanu,6 ...\nhttp://www.juristavards.lv/doc/271114-kulturas-prieksmetu-repatriacija-uz-izcelsmes-valsti-ka-starptautisko-tiesibu-paraza/\n271114\nTue, 01 Aug 2017 00:00:00 +0200\n\n\nIntelektuālā īpašuma tiesības: Ieskats mākslas tirgū un tā tiesiskajā regulējumā\n Ieskats mākslas tirgū un tā tiesiskajā regulējumā Raksturojot mākslas tirgu Pasaules ekonomikas forumā Davosā, Ņujorkas Universitātes Šterna biznesa skolas profesors Nuriels Rubini (Nouriel Roubini) izteica viedokli, ka mākslas tirgus ir negodīgs un tas arvien biežāk tiekot izmantots, lai izvairītos no nodokļu maksāšanas pienākuma.2 Savukārt dažādos pētījumos kā galvenie mākslas tirgus mīnusi tiek minēti – interešu konflikts, necaurspīdīgums, slepenas vienošanās un cenu manipulācijas.3 Šāds mākslas tirgus raksturojums valda ne tikai ekonomistu, bet arī mākslinieku vidū. Piemēram, amerikāņu konceptuālās mākslas pārstāvis Džons Baldesari (Johns Baldessari) ir teicis, ka mākslas tirgus ir neveselīgs un iracionāls.4 Mākslas tirgus pieprasījumu mūsdienās galvenokārt veido cilvēki, kuri mākslu patiesi izprot un bauda, un cilvēki, kuriem kārtējais mākslas darbs ir sava sociālā statusa apliecinājuma zīme.5 ...\nhttp://www.juristavards.lv/doc/271113-ieskats-makslas-tirgu-un-ta-tiesiskaja-regulejuma/\n271113\nTue, 01 Aug 2017 00:00:00 +0200\n\n\nIntelektuālā īpašuma tiesības: Kam pienākas autortiesības par mākslīgā intelekta radītu darbu\n Kam pienākas autortiesības par mākslīgā intelekta radītu darbu Šobrīd ir izstrādātas jau vairākas programmas, kuras spēj radīt pārsteidzošus oriģināldarbus. Piemēram, Dr. Oded Ben-Tal izstrādātais Bots Dilans (Bot Dylan) – programma, kas ir apguvusi 23 000 īru tautasdziesmas un tagad pati var komponēt īru tautas mūziku,1 "Google" mākslīgā intelekta sistēma, kas raksta dzeju,2 projekts "The Next Rembrandt", kas, atdarinot Rembranta stilu, ir veidojis portretu, ko varētu noturēt par paša mākslinieka radītu,3 u.c. Šādu darbu oriģinalitāte un kvalitāte ir aktualizējusi jautājumu par autortiesībām uz tiem, iezīmējot divus galvenos jautājumus – vai šādi darbi ir atzīstami par autordarbiem un kam pienākas autortiesības. Par to, vai mākslīgā intelekta radīts darbs varētu tiks atzīts par autortiesību objektu, ir vismazāk strīdu. Šādi darbi ir pietiekami oriģināli un kreatīvi, ka tie atbilst tam, ko dažādās ...\nhttp://www.juristavards.lv/doc/271112-kam-pienakas-autortiesibas-par-maksliga-intelekta-raditu-darbu/\n271112\nTue, 01 Aug 2017 00:00:00 +0200\n\n\nIntelektuālā īpašuma tiesības: Kultūras priekšmetu pārvietošana ārpus Latvijas robežām\n Kultūras priekšmetu pārvietošana ārpus Latvijas robežām Kultūras pieminekļi ir nacionālā kultūras mantojuma sastāvdaļa. To uzskaite, izpēte un praktiskā saglabāšana atbilst visas sabiedrības interesēm, tāpēc Latvijā ir izveidots un tiek uzturēts Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu saraksts, kas sistemātiski tiek papildināts ar jaunatklātiem objektiem, kuru vēsturiskā, zinātniskā un mākslinieciskā vērtība atbilst likuma "Par kultūras pieminekļu aizsardzību" un Ministru kabineta 2003. gada 26. augusta noteikumu Nr. 474 "Noteikumi par kultūras pieminekļu uzskaiti, aizsardzību, izmantošanu, restaurāciju un vidi degradējoša objekta statusa piešķiršanu" noteiktajiem kultūras pieminekļa statusa kritērijiem. Kultūras pieminekļi iedalās nekustamajos un kustamajos kultūras pieminekļos. Šobrīd sarakstā ir iekļauti 8928 objekti, no kuriem 1608 valsts aizsardzības numuri ir piešķirti kustamiem kultūras ...\nhttp://www.juristavards.lv/doc/271111-kulturas-prieksmetu-parvietosana-arpus-latvijas-robezam/\n271111\nTue, 01 Aug 2017 00:00:00 +0200\n\n\nIntelektuālā īpašuma tiesības: Piesavināšanās jēdziens mākslas tiesībās\n Piesavināšanās jēdziens mākslas tiesībās Kas ir piesavināšanās māksla? "Es gribēju kļūt par izcilu gleznotāju. Kā gan lai to labāk izdara, ja ne kopējot izcilu gleznotāju darbus?" Tā esot teicis Ričards Petibons (Richard Pettibone) – viens no piesavināšanās mākslas pionieriem, kas savu karjeru uzsāka 20. gadsimta sešdesmitajos gados. Viņa pirmais darbs bija Endija Vorhola (Andy Warhol) slaveno "Campbell" zupas bundžiņu miniatūras replikas. Jaunāks piemērs ir Šeparda Feirija (Sheppard Fairey) radītais bijušā ASV prezidenta Baraka Obamas "HOPE" plakāts, kas ieguva ikonisku statusu 2008. gada ASV prezidenta vēlēšanu laikā.1 Š. Feirijs bija izmantojis "Associated Press" fotogrāfa Manija Garsijas (Mannie Garcia) 2006. gadā uzņemto B. Obamas fotogrāfiju bez fotogrāfijas autora atļaujas.2 Savukārt kāds pavisam nesens un arī Latvijas plašsaziņas medijos atspoguļots3 piesavināšanās mākslas paraugs ir pasaulslavenā ...\nhttp://www.juristavards.lv/doc/271110-piesavinasanas-jedziens-makslas-tiesibas/\n271110\nTue, 01 Aug 2017 00:00:00 +0200\n\n\nIntelektuālā īpašuma tiesības: Praktisks skats uz normatīvo regulējumu kultūras mantojuma jomā\n Praktisks skats uz normatīvo regulējumu kultūras mantojuma jomā Ko Latvijai nozīmē pievienošanās/ nepievienošanās starptautiskajām konvencijām kultūras mantojuma jomā? Kā tas praktiski ietekmē mūsu kultūras priekšmetu starptautisko apriti un aizsardzību? L. Ābele: Latvijas Republika pārsvarā ir dalībvalsts visās nozīmīgākajās kultūras mantojuma aizsardzības jomas konvencijās pasaules un Eiropas mērogā. Šo konvenciju regulējums lielākoties ir savstarpēji saskanīgs un papildinošs, tāpēc arī kultūras priekšmetu prettiesiskas aprites ierobežošanas jautājumos Latvijas normatīvā bāze principā atbilst starptautiskā regulējuma pamatnostādnēm. Pievienošanās UNESCO 1970. gada konvencijai un UNIDROIT 1995. gada konvencijai starptautiski vēl jo uzskatāmāk apliecinātu Latvijas valsts nostāju kultūras priekšmetu prettiesiskas aprites ierobežošanas jautājumos, formalizētu un stiprinātu publiskajā pārvaldē jau ...\nhttp://www.juristavards.lv/doc/271109-praktisks-skats-uz-normativo-regulejumu-kulturas-mantojuma-joma/\n271109\nTue, 01 Aug 2017 00:00:00 +0200\n\n\nIntelektuālā īpašuma tiesības: Ielu māksla, grafiti un huligānisms (vandalisms)\n Ielu māksla, grafiti un huligānisms (vandalisms) 1. Ielu mākslas vispārējs raksturojums 1.1. Jēdzienu sistēma Vispirms nepieciešams raksturot jēdzienu sistēmu ielu mākslas (street art – angļu val.) temata ietvaros, ņemot vērā to, ka dažādi autori kā mākslas zinātnes, tā tiesību zinātnes jomā tādus terminus kā "ielu māksla" vai "grafiti" ("grafīti") uztver atšķirīgi. No jēdzieniskā viedokļa šī raksta ietvaros ar ielu mākslu tiek saprasti tādi ielu mākslinieku radošās darbības rezultāti jeb darbi, kuri izvietoti publiskās vietās un kuru saturs ir sabiedrībai pieņemams. No ielu mākslas jēdziena viedokļa par ielu mākslas ietvaros radīto darbu autoru tiek uzskatīts ielu mākslinieks, proti, persona, kuras radošās darbības rezultātā ir radies konkrēts ielu mākslas darbs. Ārvalstu tiesību literatūrā pastāv vienprātība, ka termins "grafiti" ir nācis no itāļu valodas vārda graffiare, kurš nozīmē ...\nhttp://www.juristavards.lv/doc/271108-ielu-maksla-grafiti-un-huliganisms-vandalisms/\n271108\nTue, 01 Aug 2017 00:00:00 +0200\n\n\nIntelektuālā īpašuma tiesības: Īsumā par kultūras mantojuma un mākslas tiesību nozari Baltijas valstu reģionā\n Īsumā par kultūras mantojuma un mākslas tiesību nozari Baltijas valstu reģionā Mākslas tiesību plašais tvērums Kultūras mantojuma un mākslas tiesības sadzīvē ir uzskatāmas par luksusa tiesību jomu. Šāds iespaids rodas no izsoļu namu paziņotajām rekordlielām pārdošanas cenām (piemēram, Pablo Pikaso glezna "Alžīrijas sievietes" 2015. gadā tika pārdota par 179,3 miljoniem ASV dolāru) 1 un aktīvi presē atspoguļotajiem mākslas darbu zagšanas vai atrašanas gadījumiem. Daži piemēri. 1911. gadā itāļu strādnieks Vinčenco Peružija (Vincenzo Peruggia) nozaga slavenā mākslinieka Leonardo da Vinči darbu "Mona Liza" no Parīzes Luvras muzeja sienas. Peružija bija aizturēts (un vēlāk notiesāts uz 380 dienām cietumā) pēc diviem gadiem 1913. gadā. Glezna "Mona Liza" tika atgūta un atgriezta Luvras muzeja telpās. Šī gadījuma plašs atspoguļojums medijos padarīja gleznu "Mona Liza" par pazīstamāko pasaules mākslas ...\nhttp://www.juristavards.lv/doc/271107-suma-par-kulturas-mantojuma-un-makslas-tiesibu-nozari-baltijas-valstu-regiona/\n271107\nTue, 01 Aug 2017 00:00:00 +0200\n\n\nIntelektuālā īpašuma tiesības: Novitāte Latvijā – mākslas tiesības\n Numura tēma: Novitāte Latvijā – mākslas tiesības Šīs jomas ietvaros, kā secināms no nosaukuma, galvenais apskatāmais "objekts" ir māksla. Ja pirms vismaz 100 gadiem nevienam, šķiet, nebija šaubu, ko nozīmē termins "māksla", tad šīs tiesību nozares ietvaros speciālisti mūsdienās lauž šķēpus par to, ko atzīt par mākslu un ko – ne (piemēram, V. Mantrovs apskatījis tādu Latvijā varbūt vēl mazpazīstamu mākslas veidu kā grafiti). Vai un kādos gadījumos kāds fiziski apskatāms darbs vai pat darbība (performance, skandaloza, uz likuma robežas balansējoša rīcība) tiks atzīta par mākslu? Ja jā, tad kā tiks aizsargātas autora (mākslinieka) tiesības? Ko atzīt par mākslas priekšmetu, kā veikt tā transportēšanu ārpus robežām? Kā mūsdienās izpaužas valstu vēsturiski politiskās intereses saistībā ar mākslas darbu pārvietošanu vai arī to nelikumīgas izvešanas (kara laikā) gadījumā atgriešanu? Šādi un ...\nhttp://www.juristavards.lv/doc/271106-novitate-latvija-makslas-tiesibas/\n271106\nTue, 01 Aug 2017 00:00:00 +0200\n\n\nKonkurences tiesības: Eiropas Komisijas ziņojums par aizvadīto gadu konkurences jautājumos\n Eiropas Komisijas ziņojums par aizvadīto gadu konkurences jautājumos Nozīmīgākās lietas 2016. gadā Komisijas ziņojumā par 2016. gadu galvenokārt uzsvērta cīņa pret selektīviem nodokļu atvieglojumiem. Pārkāpēju vidū īpaši atzīmētas Beniluksa valstis un Īrija. Nepretendējot uz plašu lietu apskatu un analīzi, turpinājumā ieskats Komisijas ziņojumā ietvertajās būtiskākajās lietās. Beļģija Cīnoties ar nelikumīgu valsts atbalstu, kas ir piešķirts, izmantojot nodokļu nolēmumus, konstatēti pārkāpumi Beļģijā. Komisijas lēmums pieņemts par valsts atbalsta shēmu attiecībā uz atbrīvojumu no nodokļa par virspeļņu. Komisija secinājusi, ka Beļģija ir izdevusi iepriekšējus nolēmumus par labu daudznacionālu uzņēmumu grupu struktūrām Beļģijā, tādējādi piešķirot minētajām struktūrām labumu uzņēmumu nodokļa atvieglojumu veidā attiecībā uz daļu no gūtās peļņas. Tas atzīts par atbalstu Līguma par ...\nhttp://www.juristavards.lv/doc/271089-eiropas-komisijas-zinojums-par-aizvadito-gadu-konkurences-jautajumos/\n271089\nTue, 25 Jul 2017 00:00:00 +0200\n\n\nKomerctiesības: Komerclikuma 27. panta interpretācija, reģistrējot komersanta nosaukumu\n Komerclikuma 27. panta interpretācija, reģistrējot komersanta nosaukumu Norādes uz komersanta veidu formas lietošana komersantu firmās Komersanta firma sastāv no divām daļām – norādes uz komersanta veidu (SIA, akciju sabiedrība, IK u.c.) un individualizētā apzīmējuma (piemēram, "Apģērbu veikals", "Grāmatvedības pakalpojumi" u. tml.). Abas daļas kopā veido firmu plašākā nozīmē,2 piemēram, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Apģērbu veikals". Savukārt ar firmu šaurākā nozīmē3 saprot tās individuālo apzīmējumu bez norādes uz komersanta veidu, piemēram, "Grāmatvedības pakalpojumi". Šādu firmas sastāvu lielākoties objektīvi var apzināties vienīgi juridiskajā specialitātē strādājošie, taču uzņēmēji tam var nepiešķirt īpašu nozīmi. To pamato arī fakts, ka, piesakot firmas reģistrēšanu Uzņēmumu reģistrā (turpmāk – UR), vienas no biežāk pieļautajām kļūdām uzņēmēju iesniegtajos firmas ...\nhttp://www.juristavards.lv/doc/271088-komerclikuma-27-panta-interpretacija-registrejot-komersanta-nosaukumu/\n271088\nTue, 25 Jul 2017 00:00:00 +0200\n\n