Jursta Vārds - Civiltiesības un process http://www.juristavards.lv Civiltiesības un process lv http://www.juristavards.lv Thu, 18 Oct 2018 09:55:58 -0700 http://www.juristavards.lv/img/logo.png Jurista Vārds http://www.juristavards.lv 240 47 \nMaksātnespējas process: Vai kapitāla zaudēšana rada ienākumu no kapitāla pieauguma\n Edgars Puriņš Galvojuma saistību izpildes civiltiesiskā izpratne Galvojuma līgumam kā apņemšanās darījumam raksturīgs, ka tā noslēgšana pati par sevi vēl nerada otrai personai apsolīto lietu tiesību automātisku pāreju. Apsolītās lietu tiesības otra puse iegūst tikai trešās personas citu saistību neizpildes gadījumā. Tā kā galvojums pēc Civillikuma ir ar līgumu uzņemts pienākums atbildēt kreditoram par trešās personas parādu, galvojuma saistība nav patstāvīga saistība. Tai nepieciešama galvenā saistība jeb galvenais parāds, kuru nodrošina šis galvojums. Vairumā gadījumu ar galvojumu tiek nodrošinātas kādas trešās personas jeb aizņēmēja aizdevuma saistības pret kredītiestādi. Tāpat praksē pats galvojums parasti tiek pastiprināts ar ķīlas tiesībām (hipotēku) uz galvotājam piederošu nekustamo īpašumu. Ķīlas tiesības savukārt ir tiesības uz svešu lietu. Tas nozīmē, ka ar ...\nhttp://www.juristavards.lv/doc/273554-vai-kapitala-zaudesana-rada-ienakumu-no-kapitala-pieauguma/\n273554\nTue, 16 Oct 2018 00:00:00 +0200\n\n\nCiviltiesības un process: Vai kapitāla zaudēšana rada ienākumu no kapitāla pieauguma\n Edgars Puriņš Galvojuma saistību izpildes civiltiesiskā izpratne Galvojuma līgumam kā apņemšanās darījumam raksturīgs, ka tā noslēgšana pati par sevi vēl nerada otrai personai apsolīto lietu tiesību automātisku pāreju. Apsolītās lietu tiesības otra puse iegūst tikai trešās personas citu saistību neizpildes gadījumā. Tā kā galvojums pēc Civillikuma ir ar līgumu uzņemts pienākums atbildēt kreditoram par trešās personas parādu, galvojuma saistība nav patstāvīga saistība. Tai nepieciešama galvenā saistība jeb galvenais parāds, kuru nodrošina šis galvojums. Vairumā gadījumu ar galvojumu tiek nodrošinātas kādas trešās personas jeb aizņēmēja aizdevuma saistības pret kredītiestādi. Tāpat praksē pats galvojums parasti tiek pastiprināts ar ķīlas tiesībām (hipotēku) uz galvotājam piederošu nekustamo īpašumu. Ķīlas tiesības savukārt ir tiesības uz svešu lietu. Tas nozīmē, ka ar ...\nhttp://www.juristavards.lv/doc/273554-vai-kapitala-zaudesana-rada-ienakumu-no-kapitala-pieauguma/\n273554\nTue, 16 Oct 2018 00:00:00 +0200\n\n\nKonkurences tiesības: Jāapzinās tehnoloģiju uzņēmumu vara – nav obligāti jāiejaucas\n Jāapzinās tehnoloģiju uzņēmumu v Kā jūs raksturotu konkurences tiesības un pašreizējo regulējumu? Kādām būtu jābūt konkurences tiesībām? Šis vienkāršais jautājums sevī slēpj ļoti sarežģītu lietu. Dažādās jurisdikcijās nedaudz atšķiras konkurences tiesību izpratne. Lai gan pamatideja visur ir viena un tā pati (konkurences tiesības risina patērētāju labklājības nodrošināšanas problēmas), tomēr jau ar patērētāju labklājības definīciju sākas atšķirības. Manuprāt, konkurences tiesības ir rīks, kas paredzēts patērētāju aizsargāšanai. Šim rīkam būtu jāveicina mūsu labklājība, jāuzlabo efektivitāte un, galu galā, jānodrošina, ka tirgus faktiski spēj nodrošināt preces un pakalpojumus, ko mēs no tā sagaidām. Patērētāju labklājībai, ražošanas efektivitātei un tirgus darbībai būtu jāizpaužas tādā veidā, kas sniedz maksimālu labumu mums kā patērētājiem un ...\nhttp://www.juristavards.lv/doc/273552-jaapzinas-tehnologiju-uznemumu-vara-nav-obligati-jaiejaucas/\n273552\nTue, 16 Oct 2018 00:00:00 +0200\n\n\nCiviltiesības un process: Nodomu protokols un priekšlīgums – dokumenti pirms galvenā līguma noslēgšanas\n Mg Līgums jau no vissenākajiem laikiem ir nozīmīgākais tiesiskais instruments indivīdu mantisko un nemantisko attiecību veidošanai un regulēšanai.1 Līgumus slēdz gan privāto, gan saimniecisko vajadzību apmierināšanai. Nereti puses uzsāk sarunas par līguma slēgšanu, bet līguma tūlītējai noslēgšanai un izpildei pastāv dažādi tiesiska vai faktiska rakstura šķēršļi. Tā kā civiltiesiskajā apgrozībā biežas ir tādas situācijas, kurās darījuma dalībniekiem ir pamats, ja ne savstarpējai neuzticībai, tad vismaz piesardzībai,2 pirms iecerētā līguma noslēgšanas līdzēju sarunu rezultātus vēlams fiksēt rakstiski. To iespējams izdarīt, sastādot dažādus dokumentus, kas nepieciešamības gadījumā noderēs līdzēju tiesību un interešu aizsardzībai. Tādējādi šajā rakstā tiek aplūkots nodomu protokola un priekšlīguma jēdziens un saturs, pirmslīgumisko attiecību un priekšlīguma ...\nhttp://www.juristavards.lv/doc/273519-nodomu-protokols-un-prieksligums-dokumenti-pirms-galvena-liguma-noslegsanas/\n273519\nTue, 09 Oct 2018 00:00:00 +0200\n\n\nCiviltiesības un process: Tiesību avotos maldoties: tiesām un tiesību zinātnei izvirzāmās prasības\n LL 2017. gada 26. septembrī žurnālā "Jurista Vārds" publicēju savu uz judikatūras atziņām balstītu viedokli, kāpēc prasījumiem, kas izriet no zemes piespiedu nomas tiesiskajām attiecībām, ja pušu starpā nav noslēgts rakstveida līgums, nav piemērojamas Komerclikuma (turpmāk – KCL) normas, tai skaitā un jo īpaši – normas, kas regulē komercdarījumus (KCL 388. pants) un prasījumu, kas izriet no komercdarījuma, noilgumu (KCL 406. pants). Atsaucoties uz tiesu praksi, interpretēju tiesību normas, secinot, ka noilgums prasījuma tiesībām par nomas maksas samaksu sākas no darījuma starp zemes un ēkas īpašniekiem "noslēgšanas" brīža, t.i., brīža, kad labprātīgi vai ar tiesas spiedumu ir nodibinātas piespiedu nomas tiesisko attiecību būtiskās sastāvdaļas, kur noilgumu šādai kopā ar piedziņas prasību vai atsevišķi no tās ceļamai prasībai nosaka Civillikums un tā 1895. un ...\nhttp://www.juristavards.lv/doc/273477-tiesibu-avotos-maldoties-tiesam-un-tiesibu-zinatnei-izvirzamas-prasibas/\n273477\nTue, 02 Oct 2018 00:00:00 +0200\n\n\nCiviltiesības un process: Ekspertīzes problemātika civilprocesā\n Mg Problēmas, kas rodas saistībā ar ārpustiesas speciālistu slēdzienu pievienošanu lietas materiāliem, ir šādas: 1) privāto speciālistu atzinumu pasūtītāji var ietekmēt speciālistu, sniedzot norādījumus par veicamo atzinumu; 2) privāta speciālista atzinuma sastādītājs nav krimināltiesiski atbildīgs par nepatiesa atzinuma sniegšanu; 3) tiesai objektīvi ir sarežģīti vai neiespējami novērtēt, kuram no diviem pretrunīgiem pretējo pušu speciālistu atzinumiem piešķirama priekšroka, jo tiesa nevar pārzināt visas tehniskās, mākslas, zinātnes un citas nozares; 4) bieži vien tiesai nevar būt objektīvas pārliecības par to, vai privātais speciālista atzinuma sastādītājs ir bijis kompetents, objektīvs un neitrāls vai arī tāds nav; 5) speciālists, kurš veic privātu atzinumu, ir iepazinies tikai ar vienas puses apsvērumiem un vienas puses izvēlētiem materiāliem, kā arī vienas puses uzdotajiem ...\nhttp://www.juristavards.lv/doc/273436-ekspertizes-problematika-civilprocesa/\n273436\nTue, 25 Sep 2018 00:00:00 +0200\n\n\nCiviltiesības un process: Stabila, pārdomāta, uz efektivitāti orientēta attīstība\n Stabila Augstākā tiesa un Civillietu departaments ļoti bieži ir bijis pēdējais tiesiskuma bastions, un tie šo savu funkciju ir pildījuši cienījami. Pierādījums tam ir kaut vai maksātnespējas epopeja: Augstākā tiesa masu medijos norādītās kļūdas bija atklājusi un novērsusi jau sen pirms šīm publikācijām. Pēdējos gados ir daudz izdarīts, lai samazinātu lietu uzkrājumu un paātrinātu lietu izskatīšanu rīcības sēdēs, par ko jāpateicas visiem Civillietu departamenta tiesnešiem, bet īpaši ‒ tā līdzšinējai priekšsēdētājai Edītei Vernušai. Tomēr nevar nepamanīt, ka tiesas atrodas situācijā, kura visai būtiski atšķiras no situācijas pirms 5‒10 gadiem. No tiesas prasa vairāk, turklāt ne vienmēr prasa kvantitāti. Prasa arī kvalitāti un komunikāciju ar sabiedrību. Tās ir sabiedrības prasības, un zināmā mērā, ciktāl tas neskar tiesu un tiesnešu neatkarību, tās ir leģitīmas, ...\nhttp://www.juristavards.lv/doc/273432-stabila-pardomata-uz-efektivitati-orienteta-attistiba/\n273432\nTue, 25 Sep 2018 00:00:00 +0200\n\n\nKonkurences tiesības: Konkurences trūkums\n Ceļu satiksmes drošības direkcij Ceļu satiksmes drošības direkcija (CSDD) informē, ka tiek piedāvāta iespēja elektroniski pieteikties uz auto tehnisko apskati noteiktā dienā, laikā, vietā un, izmantojot e-pakalpojumu, samaksāt par tehnisko apskati iepriekš. Skaidrojumā teikts, ka minētais e-pakalpojums ir ērts autovadītājiem, kas zina, kad un cikos vēlas doties uz tehnisko apskati, tādējādi samazinot pavadīto laiku, kas jāgaida tehniskās apskates stacijā. Klientam e-pakalpojumā pieteiktajā laikā jāierodas uz tehnisko apskati un jāsaņem kārtas numuriņš. Tāpat CSDD informē, ka vienlaikus ir iespēja iepriekš pieteikties uz tehnisko apskati, zvanot pa tālruni 67025777. Šāda informācija bija pieejama CSDD mājaslapā septembra vidū. Tomēr īstenībā ir citādi. Par to liecina arī rindas Antenas ielā 2, Rīgā, kas gadu no gada nemazinās. Izrādās, ka pa norādīto tālruņa numuru iepriekš ...\nhttp://www.juristavards.lv/doc/273419-konkurences-trukums/\n273419\nTue, 25 Sep 2018 00:00:00 +0200\n\n\nMaksātnespējas process: Vēlreiz par maksātnespējas lietu izpētes komisijas ziņojumu\n Vēlreiz par maksātnespējas lietu Anita Zikmane Augstākās tiesas Judikatūras un zinātniski analītiskās nodaļas vadītāja Ziņojuma izstrādes process Tieslietu padomei, reaģējot uz tiesu reputācijai mesto ēnu maksātnespējas lietu izskatīšanā tiesās, bija jāpārbauda izskanējušie pārmetumi, lai atbilstoši izdarītajiem sākotnējiem secinājumiem lemtu par jautājuma nodošanu izlemšanai kompetentajām institūcijām. Izskanējušie atšķirīgie pārmetumi pēc to struktūras un intensitātes apgrūtināja precīza un konkrēta uzdevuma formulēšanu – ko tieši Augstākajai tiesai lūgt pārbaudīt un vērtēt. Tāpēc arī aicināto ekspertu un tiesnešu secinājumi ir gan par konkrētiem nolēmumiem, gan sistēmā saskatāmajām problēmām. Ziņojumā respektēts Tieslietu padomes lēmumā dotais darba uzdevums: piesaistot tieslietu jomas ekspertus, apkopot un izanalizēt maksātnespējas ...\nhttp://www.juristavards.lv/doc/273377-velreiz-par-maksatnespejas-lietu-izpetes-komisijas-zinojumu/\n273377\nTue, 18 Sep 2018 00:00:00 +0200\n\n\nIntelektuālā īpašuma tiesības: Apelācijas padomju prezidents: juristam jāorientējas visos strīdu risinājumos\n Apelācijas padomju prezidents Iepazīstinot ar sevi, ko jūs "Jurista Vārda" lasītājiem gribētu pastāstīt par sevi un savu karjeru juridiskajā sfērā? Nāku no mazas valsts – Grieķijas, no Atēnām. Esmu jurists. Esmu studējis Grieķijā, Francijā un Vācijā. Karjeru sāku kā advokāts, kurš specializējies intelektuālā īpašuma tiesību jautājumos. Tad sāku strādāt Eiropas Savienības (turpmāk – ES) iestādēs – Eiropas Komisijas Juridiskajā dienestā, pēc tam Eiropas Savienības Tiesā un tad EUIPO. Ja uz to lūkojas no ģeogrāfiskā skatpunkta, tad sāku strādāt ziemeļos un virzījos uz dienvidiem. Man ir bijusi arī akadēmiskā karjera – kā profesors esmu strādājis Francijā un ļoti īsu laiku arī Grieķijā. Šobrīd esat svarīgā amatā EUIPO. Kas ietilpst iestādē, kuru jūs vadāt? Es esmu EUIPO Apelācijas padomju prezidents – persona, kas vada ...\nhttp://www.juristavards.lv/doc/273376-apelacijas-padomju-prezidents-juristam-jaorientejas-visos-stridu-risinajumos/\n273376\nTue, 18 Sep 2018 00:00:00 +0200\n\n\nIntelektuālā īpašuma tiesības: Interneta starpnieku atbildība par trešo personu publicēto saturu\n Bac Arī Vācijas Federālajai tiesai (Bundesgerichtshof), kas ir augstākā vispārējās piekritības tiesa valstī, nāksies atbildēt uz vienu no šiem jautājumiem, proti, vai interneta starpnieku var saukt pie atbildības par lietotāju augšupielādētā satura pieejamību tā platformā. Nozīmīgais lēmums lietā ar atbildētāju – pasaulē lielāko video koplietošanas tīmekļa vietni YouTube – taps publiski pieejams šī gada rudenī un, iespējams, mainīs radušos priekšstatu par atbildības noteikšanas kritērijiem tiešsaites vidē.   Kas ir interneta starpnieks Interneta starpnieka jēdziens ir tikpat plašs un strauji mainīgs kā paša interneta jēdziens. Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) ziņojumā1 par starpnieku ekonomisko un sociālo lomu par interneta starpnieku tiek uzskatīta sistēma, kas apvieno vai atvieglo trešo personu darījumus internetā. Starpnieki nodrošina ...\nhttp://www.juristavards.lv/doc/273372-interneta-starpnieku-atbildiba-par-treso-personu-publiceto-saturu/\n273372\nTue, 18 Sep 2018 00:00:00 +0200\n\n\nCiviltiesības un process: Interneta starpnieku atbildība par trešo personu publicēto saturu\n Bac Arī Vācijas Federālajai tiesai (Bundesgerichtshof), kas ir augstākā vispārējās piekritības tiesa valstī, nāksies atbildēt uz vienu no šiem jautājumiem, proti, vai interneta starpnieku var saukt pie atbildības par lietotāju augšupielādētā satura pieejamību tā platformā. Nozīmīgais lēmums lietā ar atbildētāju – pasaulē lielāko video koplietošanas tīmekļa vietni YouTube – taps publiski pieejams šī gada rudenī un, iespējams, mainīs radušos priekšstatu par atbildības noteikšanas kritērijiem tiešsaites vidē.   Kas ir interneta starpnieks Interneta starpnieka jēdziens ir tikpat plašs un strauji mainīgs kā paša interneta jēdziens. Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) ziņojumā1 par starpnieku ekonomisko un sociālo lomu par interneta starpnieku tiek uzskatīta sistēma, kas apvieno vai atvieglo trešo personu darījumus internetā. Starpnieki nodrošina ...\nhttp://www.juristavards.lv/doc/273372-interneta-starpnieku-atbildiba-par-treso-personu-publiceto-saturu/\n273372\nTue, 18 Sep 2018 00:00:00 +0200\n\n\nCiviltiesības un process: Tiesību aizsardzības līdzekļi pret aizskarošiem anonīmiem komentāriem internetā\n Dr Satversmes 100. pants noteic, ka ikvienam ir tiesības uz vārda brīvību, kas ietver tiesības brīvi iegūt, paturēt un izplatīt informāciju, paust savus uzskatus; cenzūra ir aizliegta.1 Lai arī atsevišķām personām var būt interese atsaukties uz šo pantu nolūkā paust savu attieksmi pret kādu citu personu, procesu vai priekšmetu, tomēr ir jāņem vērā, ka šajā pantā noteiktās tiesības nav absolūtas un var tikt ierobežotas atbilstoši Satversmes 116. pantam, lai aizsargātu citu personu tiesības, demokrātisko valsts iekārtu, sabiedrības drošību, labklājību vai tikumību. Starp šīm citu personu tiesībām īpaši ir izceļamas Satversmes 95. pantā paredzētās tiesības uz goda un cieņas aizsardzību.2 Sabiedrībā daudzi apzinās, ka noteiktos gadījumos ir iespējams ierobežot vārda brīvību. Tāpat daudzi ir saskārušies ar internetā publicētiem rupjiem un aizskarošiem anonīmiem ...\nhttp://www.juristavards.lv/doc/273371-tiesibu-aizsardzibas-lidzekli-pret-aizskarosiem-anonimiem-komentariem-interneta/\n273371\nTue, 18 Sep 2018 00:00:00 +0200\n\n\nKomerctiesības: Finanšu instrumentu tirgus direktīvas (MIFID) otrā atnākšana finanšu tirgos\n Dipl MIFID I jeb Eiropas Parlamenta un padomes Direktīva 2004/39/EK (2004. gada 21. aprīlis), kura attiecas uz finanšu instrumentu tirgiem un ar ko groza Padomes Direktīvas 85/611/EEK un 93/6/EEK un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2000/12/EK un atceļ Padomes Direktīvu 93/22/EEK, kuras ievešana visās Eiropas Savienības dalībvalstīs notikusi 2007. gada novembrī, ir normatīvais akts, kas Eiropas finanšu un kapitāla tirgu "mežonīgos Rietumus", kuri, protams, nebija tik mežonīgi kā ASV tirgi (dominējošie uzvedības modeļi ir labi ilustrēti Holivudas dižpārdokļos "Volstrītas vilks", "Volstrīta", "Netīra nauda"), pārveidojusi par sakārtotu vidi, kurā ieguldītāji tiek salīdzinoši efektīvi aizsargāti un tiek pievērsta uzmanība kopējā tirgus efektivitātes un integritātes nodrošināšanai. Savukārt MIFID II jeb Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2014/65/ES ...\nhttp://www.juristavards.lv/doc/273330-finansu-instrumentu-tirgus-direktivas-mifid-otra-atnaksana-finansu-tirgos/\n273330\nTue, 11 Sep 2018 00:00:00 +0200\n\n\nCiviltiesības un process: Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pārvaldīšanas tiesības un lēmums par to pārņemšanu\n Mg Autore cer, ka šis raksts pamudinās dzīvokļu īpašniekus aktīvāk iesaistīties savas dzīvojamās mājas pārvaldīšanas jautājumu risināšanā un kā informatīvais materiāls būs noderīgs dzīvokļu īpašniekiem, kas līdz šim nav pieņēmuši lēmumu par dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesību pārņemšanu un kam attiecīgi tas vēl ir jāpieņem nākotnē. Rakstā ir aplūkots pārvaldīšanas tiesību jēdziens, raksturojot pārvaldīšanas tiesības privatizācijas procesā, kā arī pārvaldīšanas tiesības no īpašumtiesību viedokļa. Rak­stā ir aplūkoti lēmuma par pārvaldīšanas tiesību pārņemšanu procesa juridiskie un praktiskie aspekti, ar kuriem nācies saskarties praksē, organizējot lēmumu pieņemšanu par dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesību pārņemšanu, tai skaitā dzīvojamās mājas pārvaldīšanas formas.   Ievads 2018. gadā stājās spēkā normatīvais regulējums, ...\nhttp://www.juristavards.lv/doc/273328-daudzdzivoklu-dzivojamo-maju-parvaldisanas-tiesibas-un-lemums-par-to-parnemsanu/\n273328\nTue, 11 Sep 2018 00:00:00 +0200\n\n\nCiviltiesības un process: Judikatūra pievienotās vērtības nodokļa jautājumos zemes likumiskās nomas attiecībās\n Erlends Baļķens Izveidojusies judikatūra Jākonstatē, ka šī minētā pretrunīgā sprieduma pirmsākumi meklējami 2015. gada 28. decembra Augstākās tiesas Civillietu departamenta spriedumā lietā Nr. SKC-110/2015 (C28261709), ar kuru arī tika atzīts, ka daudzdzīvokļu māju likumiskās nomas apmērā 6 % ir iekļauti visi zemes īpašnieka nodokļi, tai skaitā PVN, ja zemes īpašnieks ir PVN maksātājs. Lai nonāktu pie šāda secinājuma, 2015. gada 28. decembrī Augstākās tiesas Civillietu departaments lietā Nr. SKC-110/2015 sniedza šādas atziņas: 1) likumdevējs, ierobežojot nomas maksu, iznomātājam nav paredzējis izdevīgākus noteikumus (nav noteicis PVN piemērošanu, kā tas tika noteikts ar pienākumu kompensēt zemes īpašniekam nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu). Tas radis atspoguļojumu li­kuma "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju ...\nhttp://www.juristavards.lv/doc/273287-judikatura-pievienotas-vertibas-nodokla-jautajumos-zemes-likumiskas-nomas-attiecibas/\n273287\nTue, 04 Sep 2018 00:00:00 +0200\n\n\nKomerctiesības: Volkswagen dīzeļgeitas privāttiesiskie aspekti\n Dr Tādas automašīnas ir pārdotas daudzās valstīs – arī Latvijā. Latvijā gan pagaidām par sūdzībām nav dzirdēts. Bet no citām Eiropas kaimiņvalstīm prasību skaits pieaug – Braunšveigas Apgabala tiesā nesen tika iesniegti vairāki tūkstoši prasību no Slovēnijas.1 Jautājums par procesu iznākumu Vācijā vēl ir atklāts. Apgabala tiesu (Landgerichte) un Apgabala Augstāko tiesu (Oberlandesgerichte) prakse atšķiras. Tā kā Vācijas Augstākā tiesa gala vārdu vēl nav devusi, tad arī gala iznākums Vācijā vēl nav zināms. Autoru mērķis ir sniegt ieskatu aktuālajā situācijā.   Vācijas tiesības un tiesu prakse Vācijas tiesu spriedumi pārsvarā attiecas uz klientu prasībām pret vietējiem dīleriem un vienlaikus ražotāju. Nav zināms par dīleru regresa prasībām pret Volkswagen AG (turpmāk – VW AG). Tas, visticamāk, ir skaidrojams ar to, ka arī prasībās pret dīleriem tos pārstāv ...\nhttp://www.juristavards.lv/doc/273268-ivolkswageni-dizelgeitas-privattiesiskie-aspekti/\n273268\nTue, 28 Aug 2018 00:00:00 +0200\n\n\nCiviltiesības un process: Volkswagen dīzeļgeitas privāttiesiskie aspekti\n Dr Tādas automašīnas ir pārdotas daudzās valstīs – arī Latvijā. Latvijā gan pagaidām par sūdzībām nav dzirdēts. Bet no citām Eiropas kaimiņvalstīm prasību skaits pieaug – Braunšveigas Apgabala tiesā nesen tika iesniegti vairāki tūkstoši prasību no Slovēnijas.1 Jautājums par procesu iznākumu Vācijā vēl ir atklāts. Apgabala tiesu (Landgerichte) un Apgabala Augstāko tiesu (Oberlandesgerichte) prakse atšķiras. Tā kā Vācijas Augstākā tiesa gala vārdu vēl nav devusi, tad arī gala iznākums Vācijā vēl nav zināms. Autoru mērķis ir sniegt ieskatu aktuālajā situācijā.   Vācijas tiesības un tiesu prakse Vācijas tiesu spriedumi pārsvarā attiecas uz klientu prasībām pret vietējiem dīleriem un vienlaikus ražotāju. Nav zināms par dīleru regresa prasībām pret Volkswagen AG (turpmāk – VW AG). Tas, visticamāk, ir skaidrojams ar to, ka arī prasībās pret dīleriem tos pārstāv ...\nhttp://www.juristavards.lv/doc/273268-ivolkswageni-dizelgeitas-privattiesiskie-aspekti/\n273268\nTue, 28 Aug 2018 00:00:00 +0200\n\n\nMedicīnas tiesības: Ārstniecības personām par pagarināto normālo darba laiku noteiktā darba samaksa ir diskriminējoša\n Ārstniecības personām par pagari 2018. gada 15. maijā Satversmes tiesa pieņēma spriedumu lietā Nr. 2017-15-01 "Par Ārstniecības likuma 53.1 panta septītās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. panta pirmajam teikumam un 107. pantam". Ar šo spriedumu par Satversmes 91. panta pirmajam teikumam neatbilstošu tika atzīts Ārstniecības likuma pārejas noteikumu 31. punkts, nosakot, ka tas spēku zaudē no 2019. gada 1. janvāra. 53.1 pants Ārstniecības likumā tika iekļauts ar 2009. gada 8. aprīļa likumu "Grozījumi Ārstniecības likumā", kas paredzēja iespēju ārstniecības personai noteikt pagarinātu normālo darba laiku. Savukārt ar 2009. gada 18. jūnija likumu "Grozījumi Ārstniecības likumā" Ārstniecības likuma 53.1 pants tika papildināts ar septīto daļu, kas paredzēja, ka gadījumā, ja ārstniecības personai ir noteikts pagarinātais normālais darba laiks, darba ...\nhttp://www.juristavards.lv/doc/273229-rstniecibas-personam-par-pagarinato-normalo-darba-laiku-noteikta-darba-samaksa-ir-diskriminejosa/\n273229\nTue, 21 Aug 2018 00:00:00 +0200\n\n\nMedicīnas tiesības: Ārstniecības riska fonds: pieredze, problēmas, risinājumi\n Mg Modernās medicīnas attīstība liek izdarīt secinājumus par medicīnisko kļūdu ietekmi uz cilvēku dzīvību un veselību. Amerikas Savienotajās Valstīs trešais lielākais nāves cēlonis ir medicīniskās kļūdas.1 Šis fakts jau izsaucis zinātnisku interesi arī Latvijā.2 Par Latviju gan šādu datu nav, bet Eiropas Komisija secinājusi, ka 8–12 % slimnīcā uzņemto pacientu ir ar veselības aprūpi saistītu negadījumu upuri. Runa var būt par veselības aprūpē iegūtām infekcijām (aptuveni 25 % no visiem nevēlamajiem notikumiem), ārstniecības kļūdām, ķirurģiskām kļūdām, medicīnas iekārtu vai instrumentu kļūmēm, diagnostikas kļūdām, pēc izmeklēšanas rezultātu saņemšanas nesniegtu palīdzību.3 Šie epidemioloģiskie pētījumi norāda uz tendenci, kas prasa atbilstošus, t.sk. juridiskus, risinājumus. Pēdējos gados Eiropas Savienībā, arī Latvijā, ir novērojama tendence analizēt ...\nhttp://www.juristavards.lv/doc/273228-rstniecibas-riska-fonds-pieredze-problemas-risinajumi/\n273228\nTue, 21 Aug 2018 00:00:00 +0200\n\n