Jursta Vārds - Brīvais mikrofons http://www.juristavards.lv Brīvais mikrofons lv http://www.juristavards.lv Thu, 18 Oct 2018 09:46:09 -0700 http://www.juristavards.lv/img/logo.png Jurista Vārds http://www.juristavards.lv 240 47 \nBrīvais mikrofons: Pilnvarojuma pēctecība uzvārda maiņas gadījumā - vai Augstākās tiesas 17.08.2018 lēmumu lietā Nr SKC 1400/2018 var uzskatīt par likumīgu?\n<p>AT mājas lapā www.at.gov.lv judikatūras krājumam ir pievienots <strong>1</strong>7.08.2018  lēmums lietā Nr SKC 1400/2018</p><p><strong>Aprakstošā daļa (saīsināti)</strong></p><p>Zemgales apgabaltiesā 2018.gada 26.februārī saņemta atbildētājas kasācijas sūdzība, kuru parakstījis zvērināta advokāta palīgs A. Zemgales apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģijas tiesnesis 2018.gada 26.februārī lēmis kasācijas sūdzību pieņemt un lietu kopā ar šo sūdzību nosūtīt Augstākās tiesas Civillietu departamentam.</p><p>Ar Augstākās tiesas tiesnešu kolēģijas 2018.gada 2.maija rīcības sēdes lēmumu civillieta sakarā ar atbildētājas kasācijas sūdzību, kuru parakstījis zvērināta advokāta palīgs A atdota apelācijas instances tiesai Civilprocesa likuma 453.panta sestajā daļā noteikto darbību izpildei.</p><p>Ar Zemgales ...\nhttp://www.juristavards.lv/mikrofons/137-pilnvarojuma-pecteciba-uzvarda-mainas-gadijuma-vai-augstakas-tiesas-17082018-lemumu-lieta-nr-skc-14002018-var-uzskatit-par-likumigu/\n137\nMon, 03 Sep 2018 16:58:55 +0200\n\n\nBrīvais mikrofons: Īsumā par svarīgo: žurnālista loma informācijas pieejamības nodrošināšanā\n<p>Apsūdzētā tiesas sēdē norādīja, ka informācija, ko viņa sniegusi [žurnālistam], ir bijusi [jau iepriekš] publicēta, un tādēļ atzīstama par vispārpieejamu. Ņemot vērā to, ka informācija par Liepājas tiesā 2011.gada 31.oktobrī, atklātā tiesas sēdē iztiesājamo krimināllietu Nr.12261002510 [..] ir [iepriekš] publicēta, tā saskaņā ar Informācijas atklātības likuma 5.panta sesto daļu nevar tikt uzskatīta par ierobežotas pieejamības informāciju.</p><p>Apsūdzētā tiesai ir norādījusi, ka portālā tiesas.lv sēžu kalendārā bija daudz vienkāršotāka iespēja atrast meklējamo informāciju, jo meklēšanas kritēriji pieļāva atrast interesējošo uzvārdu ar CTRL+F palīdzību pa mēnešiem. Izmantojot šādu publicēto kalendāru, tiesvedības gaitas izsekošanas iespējas un anonimizēto nolēmumu pieejamība, kas publicēta un pieejama ...\nhttp://www.juristavards.lv/mikrofons/136-suma-par-svarigo-zurnalista-loma-informacijas-pieejamibas-nodrosinasana/\n136\nTue, 21 Aug 2018 12:30:56 +0200\n\n\nBrīvais mikrofons: Par atsevišķajām domām PVN piemērošanā zemes nomai\n<p>2018. gada 27. jūnijā plkst. 14:00 Augstākā tiesa pasludināja spriedumu lietā SKC-5/2018, tostarp, par pievienotās vērtības nodokļa (PVN) piemērošanu zemes piespiedu nomas maksai. Šajā pašā dienā jau plkst. 15:27 portālā “Jurista Vārds” ir publicēta Augstākās tiesas Civillietu departamenta zinātniski analītiskā padomnieka Riharda Gulbja sagatavotā informācija (preses relīze) par spriedumu, kurā uzsvērts, ka Augstākā tiesa ir noraidījusi spriedumu daļā par nomnieka pienākumu turpmāk papildus nomas maksai maksāt PVN. 2018. gada 29. jūnijā Augstākās tiesas tiesneši V.Jonikānis, Ļ.Kušnire un N.Salenieks ir sagatavojuši atsevišķās domas par spriedumu daļā, kas skar PVN jautājumus (tiesnesis I.Bisters pievienojis atsevišķās domas citā sprieduma daļā). Par tiesnešu atsevišķajām domām sabiedrība ...\nhttp://www.juristavards.lv/mikrofons/135-par-atseviskajam-domam-pvn-piemerosana-zemes-nomai/\n135\nTue, 03 Jul 2018 13:38:12 +0200\n\n\nBrīvais mikrofons: par tiesību godprātīgu piemērošanu\n<p>http://www.tvnet.lv/zinas/latvija/787369-tiesu_izpilditaja_izsole_atklajas_shema_ka_leti_tikt_pie_labiem_auto </p><p>pie ziņas bija viens komentārs par to, ka šī nav shēma, bet gan likuma robs.</p><p>Jēdziens „robs” nozīmē kaut ko trūkstošu, kura eksistenci mēs patiesībā sagaidām (<em>sk. Neimanis Jānis. Tiesību tālākveidošana. – Rīga: Latvijas Vēstnesis, 2006, 55.lpp.</em>). Likuma robs pastāv, ja likumā, ņemot vērā tā iztulkojumu, nav ietverts pozitīvs tiesiskais regulējums, kaut arī no tiesību sistēmas viedokļa šāds regulējums ir nepieciešams. Citiem vārdiem, likuma robs ir likuma plānam pretēja nepilnība salīdzinājumā ar visu tiesību sistēmu kopumā (<em>sk. Kalniņš Erlens. Tiesību tālākveidošana. Grāmatā: Juridiskās metodes pamati. 11 soļi ...\nhttp://www.juristavards.lv/mikrofons/134-par-tiesibu-godpratigu-piemerosanu/\n134\nMon, 21 May 2018 09:10:28 +0200\n\n\nBrīvais mikrofons: par tiesnešu darba laiku\n<p>Darba likumā ir noteikts, ka darba laiks ir laikposms no darba sākuma līdz beigām, kura ietvaros darbinieks veic darbu un atrodas darba devēja rīcībā, izņemot pārtraukumus darbā.</p><p>Valsts pārvaldē rūpējas, lai būtu iespēja izmantot elastīgu darba laiku - sk. <a href="http://tap.mk.gov.lv/file/files/valsts_parvaldes_politika/cilvekresursi/elastigs_darba_laiks_valsts_parvalde.pdf">vadlīnijas</a> . </p><p>Arī Labklājības ministrija strādā, lai popularizētu darba un ģimenes dzīves saskaņošanu http://www.lm.gov.lv/text/3380 . </p><p>Vai ir nosodāms, ka tiesneši cenšas elastīgi un radoši organizēt savu darba laiku?</p><p>https://irir.lv/2018/02/02/video-tiesnesis-buls-darba-laika-apgust-medika-arodu-un-uzbruk-ir-zurnalistei </p><p>Ja nebūtu tiesnesis Buls tik ...\nhttp://www.juristavards.lv/mikrofons/133-par-tiesnesu-darba-laiku/\n133\nWed, 07 Feb 2018 11:21:19 +0200\n\n\nBrīvais mikrofons: par kuģiem, jūru un likuma spēku\n<p>šodien populārākais raksts par to, kā pie jūras var uzcelt māju, bet nosaukt to par kuģi :)</p><p>1. instancē spriedumu taisīja tiesnese Kristīne Brokāne. </p><p>Sīkāk par juristes vēlmi dot ieguldījumu tiesu sistēmā var uzzināt no viņas vēstules tieslietu padomei.</p><p>http://titania.saeima.lv/LIVS11/saeimalivs_lmp.nsf/0/d4374647c2aa6bbdc225798a0050af23/$FILE/K.Brokane.pdf</p><p>"spēju ātri iedziļināties un izprast sarežģītus problēmjautājumus, atrast un pamatot iespējamos risinājumus". </p><p>Spēju atrast neapstrīdamus argumentus, kas pārliecina arī apgabaltiesu šī tiesnese ir pierādījusi...</p><p>Izskatās, ka nepagāja daudz gadi, kad par viņu var lasīt arī medijos: <strong>'Kuģis' kāpās uzcelts tieši blakus vienam no bagātākajiem Latvijas cilvēkiem ...\nhttp://www.juristavards.lv/mikrofons/132-par-kugiem-juru-un-likuma-speku/\n132\nThu, 18 Jan 2018 22:48:17 +0200\n\n\nBrīvais mikrofons: Edvīns Balševics: Inovācijām nav robežu ceļā uz tiesiskuma stiprināšanu\n<p>Latvijas sabiedrība ir pieradusi tiesu varu uzskatīt par konservatīvu un nesteidzīgu, pat izteikti gausu sistēmu. Lai šādu priekšstatu mainītu, tiek daudz darīts. Patlaban darbojas trīs spēcīgi dzinuļi, kas Latvijas tiesu darbu padara arvien efektīvāku, operatīvāku, caurskatāmāku – un tādēļ arī daudz autoritatīvāku. Šie progresa "motori" ir informācijas tehnoloģiju radīto rīku pielietojums, tiesu sistēmā strādājošo profesionālais entuziasms un intensīva starptautiskā sadarbība.Tiesu administrācija (TA) darbojas līdzīgi kā servisa kompānija. Viens no iestādes pienākumiem ir apgādāt tiesnešus un tiesu darbiniekus ar tiem nepieciešamajām zināšanām, prasmēm un rīkiem, kas ļautu darbā iegūt lielāku jaudu, mazinot tiesu noslodzi un līdz ar to arī tiesvedības termiņus.</p><p>Šobrīd TA īsteno ...\nhttp://www.juristavards.lv/mikrofons/131-edvins-balsevics-inovacijam-nav-robezu-cela-uz-tiesiskuma-stiprinasanu/\n131\nFri, 08 Dec 2017 08:48:46 +0200\n\n\nBrīvais mikrofons: VAI LATVIJAS TEMĪDA IR KĻUVUSI KURLA?\n<p>Tomēr, šis valsts prezidenta lēmums izraisījis lielu tiesu varas pretestību Saeimas Juridiskā komisijā, atšķirībā no 2012.gada, kad pateicoties tolaik Saeimas Juridiskās komisijas priekšsēdētājas Ilmas Čepānes stingrai nostājai, mums izdevās pārliecināt visus deputātus par to, ka tiesu priekšsēži nevarēs strādāt ilgāk par diviem termiņiem. Tagadējais tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs, tobrīd būdams Saeimas deputāts, arī piekrita šādam pilnvaru ierobežojumam. Un pēkšņi šogad pats iniciēja atļaut “mūžīgu” tiesu vadību, argumentējot savu priekšlikumu ar to, ka konkursos uz šo amatu pieteicās tikai viens pretendents - līdzšinējais vadītājs.</p><p>Pieminētajā forumā Čepānes kundze izteica savas šaubas par šādu grozījumu pareizību, taču ...\nhttp://www.juristavards.lv/mikrofons/130-vai-latvijas-temda-ir-kuvusi-kurla/\n130\nWed, 29 Nov 2017 22:28:33 +0200\n\n\nBrīvais mikrofons: vai vairāk nebūs bezmaksas rakstu?\n<p>vai vairāk nebūs bezmaksas rakstu?</p>\nhttp://www.juristavards.lv/mikrofons/129-vai-vairak-nebus-bezmaksas-rakstu/\n129\nMon, 13 Nov 2017 22:34:00 +0200\n\n\nBrīvais mikrofons: Augstākā tiesa pārcērt Gordija mezglu\n<p>Esam cilvēki un nav mums svešs nekas cilvēcīgs. Tā, varam arī saprast prāvā zaudējušās puses vēlmi atlikt sev nelabvēlīgā nolēmuma spēkā stāšanos, īpaši, ja to ir iespējams izdarīt visai vienkārši, godprātīgi vai ne tik godprātīgi izmantojot savas procesuālās tiesības. Dažkārt tā ir ķeršanās pie cerību salmiņa, bet nereti vienkārši iespējas izmantošana. Šoreiz stāsts ir par kasācijas sūdzību iesniegšanu bezcerīgi zaudētās lietās, kur šī dokumenta sagatavošana un iesniegšana tiesā zaudētajam dod iespēju vēl brīdi nesastapties ar sprieduma nepatīkamajām sekām.</p><p>Civilprocesa tiesvedības ilgums un pušu iespējas novilcināt lietas izskatīšanu ir vispārzināma sāpe Latvijas tiesu sistēmā. Šai problēmai likumdevējs risinājumus ir ...\nhttp://www.juristavards.lv/mikrofons/128-augstaka-tiesa-parcert-gordija-mezglu/\n128\nMon, 02 Oct 2017 01:44:32 +0200\n\n\nBrīvais mikrofons: Tas ir mazs solis tiesai, bet milzīgs lēciens ...\n<p>Šodien mani piesaistīja Edvīna Balševica, Tiesu administrācijas direktora rakstītais. "Pārfrāzējot astronauta Nīla Ārmstronga, kurš pirmais uzkāpa uz Mēness vārdus, šodien Latvijas tiesu sistēmā ir sperts mazs solis, kas ir milzīgs lēciens atvērtas un tiesiskas sabiedrības veidošanas ceļā. Latvijas tieslietu sistēma ir pievienojusies Eiropas Komisijas iniciētajam un finansētajam Eiropas judikatūras identifikatora (ECLI) integrācijas procesam, kas aizsākās ar Eiropas Savienības Padomes 2010.gada decembrī pieņemto lēmumu par brīvprātīgu ECLI ieviešanu katrā dalībvalstī. Vairākas Eiropas Savienības dalībvalstis jau ir īstenojušas ECLI ieviešanas projektus. Kopumā ECLI ir ieviests vairāk nekā 10 Eiropas Savienības dalībvalstīs (Itālijā, Grieķijā, Horvātijā, Igaunijā, Beļģijā, Nīderlandē, Vācijā, Čehijā, Spānijā, ...\nhttp://www.juristavards.lv/mikrofons/126-tas-ir-mazs-solis-tiesai-bet-milzigs-leciens-/\n126\nThu, 21 Sep 2017 21:33:57 +0200\n\n\nBrīvais mikrofons: Tiesnešu tiesības tiesu praksē\n<p>Kā netieši izriet no vairākiem Satversmes tiesu spriedumiem, likumdevējs nav tiesām devis pienācīgus instrumentus, lai revidētu klaji nelikumīgus tiesu nolēmumus civillietās. Ja civillieta skatīta vien pirmajā instancē, var izlīdzēties ar prokurora protestu, ko ne tiesas, ne lietas dalībnieki gan ietekmēt nevar. Bet kā rīkoties un kā reaģēt, ja civillieta skatīta vairākās instancēs. Vai nav skatīta, bet ir bijusi pārsūdzēta, bet kaut kādu iemeslu dēļ nav skatīta? Faktiski paliek tikai viens procesuāls instruments – lietas jauna izskatīšana sakarā ar jaunatklātiem apstākļiem.</p><p>Tiesības uz taisnīgu tiesu ietver divus tiesību principus – tiesiskās noteiktības principu un taisnīguma principu. Šiem principiem “saduroties”, parasti priekšroka tiek dota <em>res judicata</em> principam, jo tiesiskās noteiktības princips ...\nhttp://www.juristavards.lv/mikrofons/125-tiesnesu-tiesibas-tiesu-prakse/\n125\nThu, 10 Aug 2017 16:18:40 +0200\n\n\nBrīvais mikrofons: Princips iura novit curia Civilprocesā būtu jāpiemēro vien atsevišķu kategoriju lietās\n<p>Beidzot Augstākā Tiesa sāk atkāpties no kopumā aplamajām un Civilprocesa vispārīgiem principiem neatbilstošajām vai līdz šim nepareizi attiecinātajām V.Bukovska tēzēm par to, ka (jebkurā civillietā, tostarp, par naudas piedziņu!) tiesai ir jācenšas noskaidrot patiesos lietas faktiskos lietas apstākļus, kam gala rezultātā esot jānoved pie patiesības (sk.: Civīlprocesa mācības grāmata. Rīga., V.Bukovskis, 1933, 332.–333. lpp.), kas mūsdienās būtu attiecināms vien uz atsevišķu lietu kategorijām, piemēram, maksātnespējas lietām, lietām par bērna izcelšanās noteikšanu, adopcijas apstiprināšanu un atcelšanu, bērna prettiesisku pārvietošanu pāri robežai uz ārvalsti vai aizturēšanu ārvalstī un bērna prettiesisku pārvietošanu pāri robežai uz Latviju vai aizturēšanu Latvijā, aizgādības un ...\nhttp://www.juristavards.lv/mikrofons/122-princips-iura-novit-curia-civilprocesa-butu-japiemero-vien-atsevisku-kategoriju-lietas/\n122\nWed, 02 Aug 2017 13:16:30 +0200\n\n\nBrīvais mikrofons: Ilma Čepāne: Ēzeļi lauvas ādā un demokrātija\n<p>http://www.delfi.lv/news/comment/comment/ilma-cepane-ezeli-lauvas-ada-un-demokratija.d?id=48928149</p><p>Ja ēzeli ieģērbj lauvas ādā, viņš tāpat brēks kā ēzelis. Tā vēsta austrumu sakāmvārds. Latvieši par nekompetentiem, bet bravurīgiem cilvēkiem mēdz teikt, ka "tukša muca tālu skan". Tā kā Saeima ir sabiedrības spogulis, arī tur dažkārt nonāk pa kādam "ēzelim lauvas ādā" vai "tukšai mucai".</p><p>Taču pašlaik viens deputāts Saeimā ir īpašs. Brīžiem viņam liekas, ka atrodas karnevālā, kur deputāti ir "jāatmasko". Citreiz viņš sevi tomēr pozicionē kā nenogurdināmu runci, kuram Saeimā jāuzrauga peles, citādi tās dancošot pa galdu. Drošības labad šad un tad tomēr pārjautā: "<em>Vai jūs zināt, kas es ...\nhttp://www.juristavards.lv/mikrofons/121-ilma-epane-zeli-lauvas-ada-un-demokratija/\n121\nFri, 16 Jun 2017 22:06:32 +0200\n\n\nBrīvais mikrofons: Kā ņemot hipotekāro kredītu mēs tiekam apkrāpti no bankas puses – 4. daļa\n<p>Saskaņā ar Civillikuma 1934. pantu un Kredītiestāžu likuma 1. pantu aizdevuma vai kredīta līguma priekšmets ir <strong>nauda vai citas lietas</strong>, ko nosaka pēc šķiras pazīmēm. Šajā definīcijā principiāli ir divi aspekti:</p><p>1.      likumdevējs uzsver, ka aizdot var tikai lietas, tomēr ne jebkādas;</p><p>2.      bet tikai tādas, kuras mēra ar skaitu, mēru vai svaru (tas, ir nosaka ar šķiras pazīmēm).</p><p> </p><p><strong>NAUDA</strong> - Apgrozībā esošās banknotes un monētas, ko emitējusi centrālā banka vai centrālā valdība un ko parasti izmanto maksājumos.Jēdziena skaidrojums atbilst Padomes 1996. gada 25. jūnija Regulai (EK) Nr. 2223/96 par Eiropas Nacionālo un ...\nhttp://www.juristavards.lv/mikrofons/120-ka-nemot-hipotekaro-kreditu-mes-tiekam-apkrapti-no-bankas-puses-4-dala/\n120\nFri, 30 Dec 2016 22:54:10 +0200\n\n\nBrīvais mikrofons: Kā ņemot hipotekāro kredītu mēs tiekam apkrāpti no bankas puses – 3. daļa\n<p>Parakstot aizdevuma līgumu, cilvēkam tiek paskaidrots, ka par nodrošinājumu kalpo ieķīlātais nekustamais īpašums un ir izsniegts hipotekārais kredīts.</p><p>Atbilstoši 10.09.1998. „Hipotekāro ķīlu zīmju likuma” 1. panta 3.p., “ieķīlājamā nekustamā īpašuma tirgus vērtība — aprēķināts lielums — vērtēšanas dienā noteikta naudas summa, par kādu īpašums var tikt pārdots (nopirkts), ja pārdevējs un pircējs rīkojas kompetenti, ar aprēķinu un bez piespiešanas.” Savukārt saskaņā ar šī paša likuma 15.pantu,<strong> “</strong>ieķīlājamā nekustamā īpašuma tirgus vērtību nosaka personas, kas <strong>Ministru kabineta noteiktajā kārtībā ir saņēmušas profesionālās kvalifikācijas sertifikātu ...\nhttp://www.juristavards.lv/mikrofons/119-ka-nemot-hipotekaro-kreditu-mes-tiekam-apkrapti-no-bankas-puses-3-dala/\n119\nSat, 17 Dec 2016 19:30:45 +0200\n\n\nBrīvais mikrofons: Kā ņemot hipotekāro kredītu mēs tiekam apkrāpti no bankas puses – 2. daļa\n<p>Kredīta ņēmējs ir uzskatāms par patērētāju „Patērētāju tiesību aizsardzības likuma” (turpmāk – PTAL) 1.panta 3.punkta izpratnē, savukārt Aizdevējs ir atzīstams par pakalpojuma sniedzēju atbilstoši PTAL 1.panta 4.punktam, līdz ar to Līguma noteikumiem ir jāatbilst PTAL prasībām.</p><p><strong>Saskaņā ar Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 6.panta septītās daļas noteikumiem līguma noteikumu apspriešanas fakta pierādīšana ir pakalpojuma sniedzēja pienākums.</strong></p><p>Standartā bankas dodot hipotekāro kredītu piedāvā standarta līgumu, līdz ar to tika pārkāpts arī Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 6. panta 3.daļa, kas nosaka, ka “līguma noteikums, kuru līgumslēdzējas puses savstarpēji nav apspriedušas, ir netaisnīgs, ja tas pretēji labticīguma prasībām rada būtisku neatbilstību ...\nhttp://www.juristavards.lv/mikrofons/118-ka-nemot-hipotekaro-kreditu-mes-tiekam-apkrapti-no-bankas-puses-2-dala/\n118\nSat, 10 Dec 2016 19:11:54 +0200\n\n\nBrīvais mikrofons: Kā ņemot hipotekāro kredītu mēs tiekam apkrāpti no bankas puses – 1. daļa\n<p>Bezskaidras naudas aizdošana noved pie situācijas, kad parādnieks kļūst par savu kreditoru. Bankas radītā ''nauda'' tiek ieskaitīta klienta kontā. Šī bezskaidrā ''nauda'' no likuma par bankām ir klienta noguldījums. Turklāt no brīža, kad šī nauda ieskaitīta klienta kontā, tā ir klienta īpašums, jo banka no šī brīža uzskata, ka kredīts ir izsniegts. Bet šis noguldījums ir līdzekļu avots, lai banka izsniegtu klientam kredītu. Kredītiestāžu likumā 1p.6): “noguldījums — naudas līdzekļu glabāšana kredītiestādes kontā noteiktu vai nenoteiktu laiku ar vai bez procentiem.” Bez naudas līdzekļu īpašnieka piekrišanas banka nevar to izmantot, tomēr tieši šos naudas līdzekļus banka izdod kredītā, pie kam, pašam ...\nhttp://www.juristavards.lv/mikrofons/115-ka-nemot-hipotekaro-kreditu-mes-tiekam-apkrapti-no-bankas-puses-1-dala/\n115\nFri, 09 Dec 2016 14:22:53 +0200\n\n\nBrīvais mikrofons: Ikviens, kas lieto elektrību ir no valsts puses apkrāpts\n<p>Visšokējošākais valsts amatpersonu patvaļas piemērs ir Obligātā iepirkuma komponente (OIK). Valsts iekasē OIK no visiem elektroenerģijas lietotājiem kā speciālu, obligātu maksājumu, ko pievieno elektrības cenai. Atbilstoši likumdošanai valsts ir tiesīga iekasēt no iedzīvotājiem tikai nodokļus un nodevas. Jautājums – vai OIK ir nodoklis/nodeva? Nē! Tā ir amatpersonu patvaļa. Likumā “Par nodokļiem un nodevām”, 8.pants (Valsts nodokļu veidi un tiem atbilstošie likumi) OIK nav minēta, tātad OIK no elektroenerģijas lietotājiem tiek iekasēta nelikumīgi. Minētā likuma 2.pants. Likuma darbības sfēra (4) - Ja Ministru kabineta noteikumos vai vietējo pašvaldību saistošajos noteikumos ir iekļautas normas, kas paredz obligātus maksājumus, kuri atbilst šā likuma 1. pantā minētajiem terminiem "nodoklis", ...\nhttp://www.juristavards.lv/mikrofons/114-ikviens-kas-lieto-elektribu-ir-no-valsts-puses-apkrapts/\n114\nThu, 08 Dec 2016 14:20:48 +0200\n\n\nBrīvais mikrofons: Stāsts par varoņiem un Homburg jeb - būt nelietim ir katra jurista pienākums?\n<p>Homburg Zolitūde ir iesniegusi blakus sūdzību par tiesas lēmumu lietā, kur Zolitūdes cietušie piekrituši saņemt 100 tūkstošu lielo maksājumu. Un nebūšu pārsteigts, ka tiesnese Blūmiņa, lai arī tas nevar mainīt neko - vien novilcināt maksājumu izmaksu par dažiem mēnešiem, šo blakus sūdzību labrāt gribētu, ka pieņem.</p><p>Homburg Zolitūde advokāt, Aivar Blūmiņ; tiesību zinātņu doktor un pasniedzēj, Lauri Rasnač; disciplināri sodītā un par ētikas pārkāpumiem norādījumus saņēmušā tiesnese Blūmiņa, man jums ir jautājums - cik cietsirdīgiem neliešiem ir jābūt, lai censtos nepieļaut uzsāktās naudas izmaksas Zolitūdes Maximas traģēdijā cietušajiem? Rasnač, Tu esi zaudējis visas blakus sūdzības lūgumus par tiesvedību izbeigšanām, bet vēl mēģini? Rasnač, Tu, kas brauc ar Blūmiņu Porsche uz ...\nhttp://www.juristavards.lv/mikrofons/113-stasts-par-varoniem-un-homburg-jeb-but-nelietim-ir-katra-jurista-pienakums/\n113\nTue, 29 Nov 2016 11:30:17 +0200\n\n