Jursta Vārds - Brīvais mikrofons http://www.juristavards.lv Brīvais mikrofons lv http://www.juristavards.lv Fri, 31 Mar 2017 01:42:42 -0700 http://www.juristavards.lv/img/logo.png Jurista Vārds http://www.juristavards.lv 240 47 \nBrīvais mikrofons: Kā ņemot hipotekāro kredītu mēs tiekam apkrāpti no bankas puses – 4. daļa\n<p>Saskaņā ar Civillikuma 1934. pantu un Kredītiestāžu likuma 1. pantu aizdevuma vai kredīta līguma priekšmets ir <strong>nauda vai citas lietas</strong>, ko nosaka pēc šķiras pazīmēm. Šajā definīcijā principiāli ir divi aspekti:</p><p>1.      likumdevējs uzsver, ka aizdot var tikai lietas, tomēr ne jebkādas;</p><p>2.      bet tikai tādas, kuras mēra ar skaitu, mēru vai svaru (tas, ir nosaka ar šķiras pazīmēm).</p><p> </p><p><strong>NAUDA</strong> - Apgrozībā esošās banknotes un monētas, ko emitējusi centrālā banka vai centrālā valdība un ko parasti izmanto maksājumos.Jēdziena skaidrojums atbilst Padomes 1996. gada 25. jūnija Regulai (EK) Nr. 2223/96 par Eiropas Nacionālo un ...\nhttp://www.juristavards.lv/mikrofons/120-ka-nemot-hipotekaro-kreditu-mes-tiekam-apkrapti-no-bankas-puses-4-dala/\n120\nFri, 30 Dec 2016 22:54:10 +0200\n\n\nBrīvais mikrofons: Kā ņemot hipotekāro kredītu mēs tiekam apkrāpti no bankas puses – 3. daļa\n<p>Parakstot aizdevuma līgumu, cilvēkam tiek paskaidrots, ka par nodrošinājumu kalpo ieķīlātais nekustamais īpašums un ir izsniegts hipotekārais kredīts.</p><p>Atbilstoši 10.09.1998. „Hipotekāro ķīlu zīmju likuma” 1. panta 3.p., “ieķīlājamā nekustamā īpašuma tirgus vērtība — aprēķināts lielums — vērtēšanas dienā noteikta naudas summa, par kādu īpašums var tikt pārdots (nopirkts), ja pārdevējs un pircējs rīkojas kompetenti, ar aprēķinu un bez piespiešanas.” Savukārt saskaņā ar šī paša likuma 15.pantu,<strong> “</strong>ieķīlājamā nekustamā īpašuma tirgus vērtību nosaka personas, kas <strong>Ministru kabineta noteiktajā kārtībā ir saņēmušas profesionālās kvalifikācijas sertifikātu ...\nhttp://www.juristavards.lv/mikrofons/119-ka-nemot-hipotekaro-kreditu-mes-tiekam-apkrapti-no-bankas-puses-3-dala/\n119\nSat, 17 Dec 2016 19:30:45 +0200\n\n\nBrīvais mikrofons: Kā ņemot hipotekāro kredītu mēs tiekam apkrāpti no bankas puses – 2. daļa\n<p>Kredīta ņēmējs ir uzskatāms par patērētāju „Patērētāju tiesību aizsardzības likuma” (turpmāk – PTAL) 1.panta 3.punkta izpratnē, savukārt Aizdevējs ir atzīstams par pakalpojuma sniedzēju atbilstoši PTAL 1.panta 4.punktam, līdz ar to Līguma noteikumiem ir jāatbilst PTAL prasībām.</p><p><strong>Saskaņā ar Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 6.panta septītās daļas noteikumiem līguma noteikumu apspriešanas fakta pierādīšana ir pakalpojuma sniedzēja pienākums.</strong></p><p>Standartā bankas dodot hipotekāro kredītu piedāvā standarta līgumu, līdz ar to tika pārkāpts arī Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 6. panta 3.daļa, kas nosaka, ka “līguma noteikums, kuru līgumslēdzējas puses savstarpēji nav apspriedušas, ir netaisnīgs, ja tas pretēji labticīguma prasībām rada būtisku neatbilstību ...\nhttp://www.juristavards.lv/mikrofons/118-ka-nemot-hipotekaro-kreditu-mes-tiekam-apkrapti-no-bankas-puses-2-dala/\n118\nSat, 10 Dec 2016 19:11:54 +0200\n\n\nBrīvais mikrofons: Kā ņemot hipotekāro kredītu mēs tiekam apkrāpti no bankas puses – 1. daļa\n<p>Bezskaidras naudas aizdošana noved pie situācijas, kad parādnieks kļūst par savu kreditoru. Bankas radītā ''nauda'' tiek ieskaitīta klienta kontā. Šī bezskaidrā ''nauda'' no likuma par bankām ir klienta noguldījums. Turklāt no brīža, kad šī nauda ieskaitīta klienta kontā, tā ir klienta īpašums, jo banka no šī brīža uzskata, ka kredīts ir izsniegts. Bet šis noguldījums ir līdzekļu avots, lai banka izsniegtu klientam kredītu. Kredītiestāžu likumā 1p.6): “noguldījums — naudas līdzekļu glabāšana kredītiestādes kontā noteiktu vai nenoteiktu laiku ar vai bez procentiem.” Bez naudas līdzekļu īpašnieka piekrišanas banka nevar to izmantot, tomēr tieši šos naudas līdzekļus banka izdod kredītā, pie kam, pašam ...\nhttp://www.juristavards.lv/mikrofons/115-ka-nemot-hipotekaro-kreditu-mes-tiekam-apkrapti-no-bankas-puses-1-dala/\n115\nFri, 09 Dec 2016 14:22:53 +0200\n\n\nBrīvais mikrofons: Ikviens, kas lieto elektrību ir no valsts puses apkrāpts\n<p>Visšokējošākais valsts amatpersonu patvaļas piemērs ir Obligātā iepirkuma komponente (OIK). Valsts iekasē OIK no visiem elektroenerģijas lietotājiem kā speciālu, obligātu maksājumu, ko pievieno elektrības cenai. Atbilstoši likumdošanai valsts ir tiesīga iekasēt no iedzīvotājiem tikai nodokļus un nodevas. Jautājums – vai OIK ir nodoklis/nodeva? Nē! Tā ir amatpersonu patvaļa. Likumā “Par nodokļiem un nodevām”, 8.pants (Valsts nodokļu veidi un tiem atbilstošie likumi) OIK nav minēta, tātad OIK no elektroenerģijas lietotājiem tiek iekasēta nelikumīgi. Minētā likuma 2.pants. Likuma darbības sfēra (4) - Ja Ministru kabineta noteikumos vai vietējo pašvaldību saistošajos noteikumos ir iekļautas normas, kas paredz obligātus maksājumus, kuri atbilst šā likuma 1. pantā minētajiem terminiem "nodoklis", ...\nhttp://www.juristavards.lv/mikrofons/114-ikviens-kas-lieto-elektribu-ir-no-valsts-puses-apkrapts/\n114\nThu, 08 Dec 2016 14:20:48 +0200\n\n\nBrīvais mikrofons: Stāsts par varoņiem un Homburg jeb - būt nelietim ir katra jurista pienākums?\n<p>Homburg Zolitūde ir iesniegusi blakus sūdzību par tiesas lēmumu lietā, kur Zolitūdes cietušie piekrituši saņemt 100 tūkstošu lielo maksājumu. Un nebūšu pārsteigts, ka tiesnese Blūmiņa, lai arī tas nevar mainīt neko - vien novilcināt maksājumu izmaksu par dažiem mēnešiem, šo blakus sūdzību labrāt gribētu, ka pieņem.</p><p>Homburg Zolitūde advokāt, Aivar Blūmiņ; tiesību zinātņu doktor un pasniedzēj, Lauri Rasnač; disciplināri sodītā un par ētikas pārkāpumiem norādījumus saņēmušā tiesnese Blūmiņa, man jums ir jautājums - cik cietsirdīgiem neliešiem ir jābūt, lai censtos nepieļaut uzsāktās naudas izmaksas Zolitūdes Maximas traģēdijā cietušajiem? Rasnač, Tu esi zaudējis visas blakus sūdzības lūgumus par tiesvedību izbeigšanām, bet vēl mēģini? Rasnač, Tu, kas brauc ar Blūmiņu Porsche uz ...\nhttp://www.juristavards.lv/mikrofons/113-stasts-par-varoniem-un-homburg-jeb-but-nelietim-ir-katra-jurista-pienakums/\n113\nTue, 29 Nov 2016 11:30:17 +0200\n\n\nBrīvais mikrofons: par ierēdņu nodarītajiem zaudējumiem valstij\n<p>vai tā kā nebūtu beidzot laiks pielikt šim farsam http://www.tvnet.lv/zinas/latvija/632288-tiesa_atkal_soda_knab_strikei_par_pazeminasanu_amata_jaizmaksa_13_000  punktu?</p><p>kaut kā ZB [jā tieši tā arī jūtos!] lasīt kārtējo ziņu, ka bezjēdzīgas tiesāšanās dēļ no maniem nodokļiem tiek maksāta kompensācija!</p><p>arī uz pašiem iestāžu vadītājiem darbojas Disciplināratbildības likums un pienākums atlīdzināt valstij zaudējumus par bezatbildīgiem un neprofesionāliem lēmumiem.</p>\nhttp://www.juristavards.lv/mikrofons/112-par-ierednu-nodaritajiem-zaudejumiem-valstij/\n112\nTue, 01 Nov 2016 09:46:06 +0200\n\n\nBrīvais mikrofons: Rīgas satiksmes nelikumīgie līgumsodi\n<p>Saskaņā ar administratīvā pārkāpuma kodeksu (ĀPK) kopš 2012. gada pirmajā augustā braukšana bez biļetes vairs nav uzskatāma par administratīvo pārkāpumu. Agrāk tas bija administratīvs pārkāpums, pēc ĀPK 136. Panta<strong>. </strong>Tagad par braukšanu bez biļetes, saskaņā ar sabiedriskā transporta pakalpojumu likumu[1] pienākas līgumsods.</p><p>Sabiedriskā transporta pakalpojumu likuma 13. Pantā ir minētas sekojošas lietas:</p><p>„<em>...Pasažieris sabiedriskā transporta pakalpojumus maršrutu tīklā izmanto uz regulāro pasažieru pārvadājumu līguma pamata, saskaņā, ar kuru pārvadātājs apņemas par noteiktu samaksu aizvest pasažieri līdz viņa izraudzītajai pieturvietai attiecīgajā maršrutā, bet pasažieris apņemas samaksāt par sabiedriskā transporta ...\nhttp://www.juristavards.lv/mikrofons/111-rigas-satiksmes-nelikumigie-ligumsodi/\n111\nSat, 08 Oct 2016 01:24:54 +0200\n\n\nBrīvais mikrofons: Par likumam neatbilstošiem Ministru kabineta noteikumiem\n<p>Ministru kabinets   2016. gada 9. februārī (prot. Nr. 6 19. §) ir pieņēmis noteikumus Nr. 92 “Noteikumi par kuģošanas līdzekļu satiksmi iekšējos ūdeņos”, turpmāk – Noteikumi. Noteikumi izdoti pamatojoties uz deleģējumu, kas noteikts <a target="_blank" href="http://likumi.lv/ta/id/68491-jurlietu-parvaldes-un-juras-drosibas-likums">Jūrlietu pārvaldes un jūras drošības likuma</a> <a target="_blank" href="http://likumi.lv/ta/id/68491-jurlietu-parvaldes-un-juras-drosibas-likums#p48.1">48.1 panta</a> pirmajā daļā, kas nosaka, ka Ministru kabinets nosaka kuģošanas līdzekļu <strong>satiksmes kārtību</strong> Latvijas iekšējos ūdeņos, tai skaitā <strong>prasības satiksmes dalībniekiem</strong> un <strong>izvietotajām navigācijas zīmēm un ...\nhttp://www.juristavards.lv/mikrofons/108-par-likumam-neatbilstosiem-ministru-kabineta-noteikumiem/\n108\nFri, 05 Aug 2016 13:52:47 +0200\n\n\nBrīvais mikrofons: Piezīmes par juridisko radio raidījumu veidošanu\n<p>Šī raksta mērķis ir aicināt ikvienu Latvijas juristu ieguldīt savu iespēju robežās darbu pie Latvijas tautas kopējās juridiskās inteliģences paaugstināšanas, tai skaitā veidojot arī vispārizglītojošus radio raidījumus. Juridisko radio raidījumu mērķauditorija ir cilvēki bez juridiskās izglītības. Tagad pastāstīšu par savu individuālo pieredzi.</p><p>Vienā brīdī man parādījās vēlme nodot daļu no savām zināšanām un valsts sagatavotās informācijas tālāk „tautu pūļos”. Sajusties Prometejam, kas nones zinību uguni cilvēkiem. Maģistra studiju laikā Latvijas Universitātes Juridiskajā fakultātē, esot Latvijas Universitātes Biznesa inkubatora dalībnieks, man bija iespēja pirmo reizi uzstāties Radio NABA par arodbiedrību tēmu. Tad sekoja Latvijas Radio ēters dažādos raidījumos, pateicoties Latvijas Radio 5 vadības ...\nhttp://www.juristavards.lv/mikrofons/107-piezimes-par-juridisko-radio-raidijumu-veidosanu/\n107\nMon, 01 Aug 2016 14:24:07 +0200\n\n\nBrīvais mikrofons: LU JF pasniedzēju atziņas: Noslēdzošā daļa\n<p><strong>Juridisko metožu mācība</strong></p><p><strong><em>Edvīns Danovskis</em></strong></p><ul><li>Tātad jūs “labus tikumus” skaidrojat caur pornogrāfijas prizmu... Nu labi.</li><li>Bezspēcīgās normas? Arī tā varam tās saukt (par deklaratīvajām normām).</li><li>Daudzi cilvēki mūsu valstī sevi uzskata par maksātnespējīgiem, bet tas nenozīmē, ka tie tādi ir.</li><li>Ja “Jelgavas Maiznieks” sniegtu apbedīšanas pakalpojumus, tās būtu maldinošanas ziņas (par komersantu firmu nosacījumiem).</li><li>Tas tāpat kā pavasarī nevar saprast, vai būrītī ievācies putniņš (par telpu prettiesisku ieņemšanu).</li><li>Bet kas ir nauda? Nauda beigsies, negods paliks.</li><li>- Studente: Mēs nevaram pateikt, ka tikai tāpēc, ka Latvijā ...\nhttp://www.juristavards.lv/mikrofons/106-lu-jf-pasniedzeju-atzinas-nosledzosa-dala/\n106\nWed, 29 Jun 2016 20:09:16 +0200\n\n\nBrīvais mikrofons: Vēsturiskā iztulkošanas metode: vai ir pamats piemērot Vietējo likumu kopojuma doktrīnu, iztulkojot Civillikumu?\n<p>2016.gada 1.jūnijā notika Dr.iur. Filipa Švarca [<em>Philipp Schwartz</em>] priekšlasījums par Latvijas 1937.gada Civillikumu un tā tapšanas vēsturi Latvijas Nacionālās bibliotēkas telpās <a href="#_ftn1">[1]</a>.</p><p>Vēsturiskā interpretācijas metode ir viena no tiesību teorijā atzītajām metodēm, kura var palīdzēt noskaidrot tiesību normas jēgu un mērķus, ņemot vērā apstākļus, uz kuriem pamatojoties tā radīta. 1937.gada Civillikuma gadījumā situācija ar vēsturiskās iztulkošanas metodes izmantošanas iespēju ir mazliet neviennozīmīga:</p><p>No vienas puses, vēsturiskajos avotos ir teikts, ka„ 28.janvārī pieņemtais kodekss formāli ir pilnīgi jauns likums; viņš formāli pilnīgi atraisīts no vecā, jo tiek atcelti visi tie likumi, kas līdz šim bija spēkā. To gaitas izbeidzas. Cits ...\nhttp://www.juristavards.lv/mikrofons/104-vesturiska-iztulkosanas-metode-vai-ir-pamats-piemerot-vietejo-likumu-kopojuma-doktrinu-iztulkojot-civillikumu/\n104\nThu, 02 Jun 2016 16:12:22 +0200\n\n\nBrīvais mikrofons: Pirmā nedēļa par brīvu, pastāvīgajiem klientiem atlaides?\n<p>Uz mikriņa, kurš kursē uz Ķengaragu, aizmugures Valsts probācijas dienesta reklāma "Elektroniskā uzraudzība", kas reklamē noziedznieku elektronisko aproču lietošanu. Kas tālāk - savu viesmīlību reklamēs Centrālcietums?!</p>\nhttp://www.juristavards.lv/mikrofons/103-pirma-nedela-par-brivu-pastavigajiem-klientiem-atlaides/\n103\nWed, 01 Jun 2016 20:14:59 +0200\n\n\nBrīvais mikrofons: par vārda brīvību pret valsts vērtībām\n<p> </p><p>Cik skaisti esam sarakstījuši likumus:</p><p>Satversmes preambula:</p><p>Latvijas identitāti Eiropas kultūrtelpā kopš senlaikiem veido [..] vispārcilvēciskās un kristīgās vērtības. [..]  taisnīgums, godīgums, darba tikums un ģimene ir saliedētas sabiedrības pamats. Ikviens rūpējas par sevi, saviem tuviniekiem un sabiedrības kopējo labumu, izturoties atbildīgi pret citiem, nākamajām paaudzēm [..].</p><p> </p><p>Satversmes 110.pants:</p><p>Valsts aizsargā un atbalsta laulību — savienību starp vīrieti un sievieti, ģimeni, vecāku un bērna tiesības [..].</p><p> </p><p>Valdības Rīcības plāns:</p><p>91.1. izvērtēt pasākumus, lai: - veicinātu atbalstu uzskatam, ka laulībā balstīta ģimene ir vērtība;Palielinās noslēgto laulību skaits (6,7 uz 1000 ...\nhttp://www.juristavards.lv/mikrofons/102-par-varda-brivibu-pret-valsts-vertibam/\n102\nTue, 26 Apr 2016 10:25:02 +0200\n\n\nBrīvais mikrofons: Kā latviski būs “barista”?\n<p>Valsts valodas centra Latviešu valodas ekspertu komisija, 2016. gada 9. marta sēdē izskatot jautājumu par svešvārda <em>barista</em> atbilsmi latviešu valodā, ar balsu vairākumu<strong>nolemj </strong>ieteikt latvisko nosaukumu <strong>kafijas bārmenis / kafijas bārmene</strong>.</p><p>Pamats: Latviešu valodas ekspertu komisijas 09.03.2016. sēdes protokola Nr. 49 6. §; Ministru kabineta 2000. gada 22. augusta noteikumu Nr. 287 “Valsts valodas centra Latviešu valodas ekspertu komisijas nolikums” 10. p.</p><p>Valsts valodas centra direktors <em>M.Baltiņš</em></p><p>Latviešu valodas ekspertu komisijas ...\nhttp://www.juristavards.lv/mikrofons/101-ka-latviski-bus-barista/\n101\nThu, 21 Apr 2016 12:51:36 +0200\n\n\nBrīvais mikrofons: Radio raidījums “Bizness un Likums”\n<p>Raidījums sastāv no diviem blokiem ar muzikālu pauzi starp tiem (5min+pauze+5min). 1.blokā tiek apskatīts kāds konkrēts tiesību jautājums vai tiesību institūts, bet 2.blokā aizvadīto dienu aktualitātes jurisprudencē un likumdošanā. Raidījumu vada jurists Rihards Plotka <a href="https://twitter.com/parstavis">@parstavis</a> .</p><p>Biznesa radio raidījumos apskata dažādu tirgu nākotnes prognozes un analīzi, informāciju par jaunumiem un aktualitātēm biznesa pasaulē, padomus ekonomiski aktīviem cilvēkiem, biznesa situāciju un šķēršļu analīzi, veido autorraidījumus par aktuāliem biznesa vides notikumiem un tendencēm, sniedz aktuālu un izklaidējošu informāciju par biznesa pasauli un uzņēmējiem. Radio darbības mērķis ir atbalstīt, iedrošināt, informēt, izklaidēt ...\nhttp://www.juristavards.lv/mikrofons/100-radio-raidijums-bizness-un-likums/\n100\nThu, 14 Apr 2016 14:40:10 +0200\n\n\nBrīvais mikrofons: Zemesgrāmatā iekasēta valsts nodeva 6% apmērā no nekustamā īpašuma vērtības\n<p>Zvērinātu advokātu birojs “iLAW” (prakses vietas adrese Mūkusalas iela 41B, Rīga; e-pasta adrese: ZAB@ilaw.lv) klientu vārdā aicina atsaukties personas, no kurām laika posmā no 16.04.2007. līdz 27.08.2008. par īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatās saskaņā ar 23.01.2001. Ministru kabineta noteikumu nr. 28 “Noteikumi par valsts nodevu par notariālo darbību izpildi un īpašuma tiesību un ķīlas tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā” 1.1.2.3.2. punktu (redakcijā no 16.04.2007. – 26.08.2008.)* iekasētas valsts nodevas 6% apmērā no nekustamā īpašuma vērtības.</p><p>*Pieejams: http://likumi.lv/ta/id/2320-noteikumi-par-valsts-nodevu-par-notarialo-darbibu-izpildi-un-ipasuma-tiesibu-un-kilas-tiesibu-nostiprinasanu-zemesgramata</p>\nhttp://www.juristavards.lv/mikrofons/99-zemesgramata-iekaseta-valsts-nodeva-6-apmera-no-nekustama-ipasuma-vertibas/\n99\nWed, 09 Mar 2016 10:37:37 +0200\n\n\nBrīvais mikrofons: Advokāti un nodokļi\n<p>http://ltv.lsm.lv/lv/raksts/07.03.2016-aizliegtais-panemiens.-operacija-advokati-un-nodokli.id67391/</p><p>interesants pētījums par advokātiem, ko Satversmes tiesa pasludinājusi kā augsti kvalificētus.</p><p>Un laikam jau taisnība būs - jo ir jāprot labi ģērbties un krāšņi dzīvot maksājot nodokļus mazāk kā pārdevējas veikalā :)</p><p>Salīdzināšanai -</p><p>darbinieks, kas strādā par bruto 370 eur/mēnesī:</p><p>gadā uz rokas saņem 3266. 88 eur</p><p>gadā nodokļos tiek samaksāti 2224. 80 eur.</p><p> </p><p>Tāpat uzzināju svarīgu lietu, ka mammas adītā džemperītī vairs uz tiesu nedrīkst iet. </p><p>Būs jānopērk 4 uzvalki, 2 pulksteņi, citi aksesuāri, ar ģimeni jāiet uz restorāniem, jāiegādājas Mercedes Benz G klase, viss jānoraksta izdevumos un vairākus gadus nodokļus ...\nhttp://www.juristavards.lv/mikrofons/98-advokati-un-nodokli/\n98\nTue, 08 Mar 2016 14:35:47 +0200\n\n\nBrīvais mikrofons: Juridiskais debašu klubs\n<p>Pirms dažiem mēnešiem savā Facebook profilā aicināju sekotājus pievienoties manai iniciatīvai par juridiskā debašu kluba izveidi, kas ir, pirmkārt, domāts tikai jurisprudences studentiem un praktizējošiem juristiem, otrkārt, kas ir atvērts interesentiem no citām juridiskās izglītības programmām. Aktivākie izrādījās RSU JF studenti, pēc dažām pārrunām RSU JF izveidoja savu juridisko debašu klubu (šeit <a href="https://www.facebook.com/groups/Jurdebates/?fref=ts">Facebook grupa</a>), kas (pēc man pieejamās informācijas) ir atvērts visiem jurisprudences studentiem arī no citām augstskolām.</p><p>Šobrīd komunicēju ar LU JF SP par juridiskā debašu kluba izveidi "dzimtajā fakultātē". Domāju, ka tuvākajā laikā (mēnesis/divi mēneši) notiks pirmā tikšanās un ar www.quotudoma.lv process ...\nhttp://www.juristavards.lv/mikrofons/97-juridiskais-debasu-klubs/\n97\nSat, 06 Feb 2016 20:41:05 +0200\n\n\nBrīvais mikrofons: Rīgas apgabaltiesas trieciens reiderisma shēmām\n<p><img alt="" src="https://www.google.lv/search?q=reiderisms&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjXg7Ht863JAhXin3IKHQaHCdsQ_AUICCgC&biw=1958&bih=907&dpr=0.7#imgdii=01XskrfeW-rS8M%3A%3B01XskrfeW-rS8M%3A%3BHFL-oHgL9xxs5M%3A&imgrc=01XskrfeW-rS8M%3A" />Prokuratūra šopavasar aizdomās par noziedzīgām darbībām, kas vērstas uz SIA “Latvijas Projektēšanas sabiedrība” (LPS) nekustamā īpašuma un finanšu līdzekļu izkrāpšanu uzrādīja apsūdzības piecām personām. Starp apsūdzētajiem ir arī zvērināts advokāts Mārcis Miķelsons un kādreizējais LPS valdes priekšsēdētājs Dzintars Skujiņš. Savukārt oktobra beigās spriedumu ar šiem pašiem notikumiem saistītā civillietā pasludināja Rīgas Apgabaltiesas Civillietu tiesu kolēģija. Saskaņā ar tiesas ...\nhttp://www.juristavards.lv/mikrofons/95-rigas-apgabaltiesas-trieciens-reiderisma-shemam/\n95\nThu, 26 Nov 2015 12:52:28 +0200\n\n