Jursta Vārds - Brīvais mikrofons http://www.juristavards.lv Brīvais mikrofons lv http://www.juristavards.lv Tue, 21 Nov 2017 17:40:51 -0700 http://www.juristavards.lv/img/logo.png Jurista Vārds http://www.juristavards.lv 240 47 \nBrīvais mikrofons: vai vairāk nebūs bezmaksas rakstu?\n<p>vai vairāk nebūs bezmaksas rakstu?</p>\nhttp://www.juristavards.lv/mikrofons/129-vai-vairak-nebus-bezmaksas-rakstu/\n129\nMon, 13 Nov 2017 22:34:00 +0200\n\n\nBrīvais mikrofons: Augstākā tiesa pārcērt Gordija mezglu\n<p>Esam cilvēki un nav mums svešs nekas cilvēcīgs. Tā, varam arī saprast prāvā zaudējušās puses vēlmi atlikt sev nelabvēlīgā nolēmuma spēkā stāšanos, īpaši, ja to ir iespējams izdarīt visai vienkārši, godprātīgi vai ne tik godprātīgi izmantojot savas procesuālās tiesības. Dažkārt tā ir ķeršanās pie cerību salmiņa, bet nereti vienkārši iespējas izmantošana. Šoreiz stāsts ir par kasācijas sūdzību iesniegšanu bezcerīgi zaudētās lietās, kur šī dokumenta sagatavošana un iesniegšana tiesā zaudētajam dod iespēju vēl brīdi nesastapties ar sprieduma nepatīkamajām sekām.</p><p>Civilprocesa tiesvedības ilgums un pušu iespējas novilcināt lietas izskatīšanu ir vispārzināma sāpe Latvijas tiesu sistēmā. Šai problēmai likumdevējs risinājumus ir ...\nhttp://www.juristavards.lv/mikrofons/128-augstaka-tiesa-parcert-gordija-mezglu/\n128\nMon, 02 Oct 2017 01:44:32 +0200\n\n\nBrīvais mikrofons: Tas ir mazs solis tiesai, bet milzīgs lēciens ...\n<p>Šodien mani piesaistīja Edvīna Balševica, Tiesu administrācijas direktora rakstītais. "Pārfrāzējot astronauta Nīla Ārmstronga, kurš pirmais uzkāpa uz Mēness vārdus, šodien Latvijas tiesu sistēmā ir sperts mazs solis, kas ir milzīgs lēciens atvērtas un tiesiskas sabiedrības veidošanas ceļā. Latvijas tieslietu sistēma ir pievienojusies Eiropas Komisijas iniciētajam un finansētajam Eiropas judikatūras identifikatora (ECLI) integrācijas procesam, kas aizsākās ar Eiropas Savienības Padomes 2010.gada decembrī pieņemto lēmumu par brīvprātīgu ECLI ieviešanu katrā dalībvalstī. Vairākas Eiropas Savienības dalībvalstis jau ir īstenojušas ECLI ieviešanas projektus. Kopumā ECLI ir ieviests vairāk nekā 10 Eiropas Savienības dalībvalstīs (Itālijā, Grieķijā, Horvātijā, Igaunijā, Beļģijā, Nīderlandē, Vācijā, Čehijā, Spānijā, ...\nhttp://www.juristavards.lv/mikrofons/126-tas-ir-mazs-solis-tiesai-bet-milzigs-leciens-/\n126\nThu, 21 Sep 2017 21:33:57 +0200\n\n\nBrīvais mikrofons: Tiesnešu tiesības tiesu praksē\n<p>Kā netieši izriet no vairākiem Satversmes tiesu spriedumiem, likumdevējs nav tiesām devis pienācīgus instrumentus, lai revidētu klaji nelikumīgus tiesu nolēmumus civillietās. Ja civillieta skatīta vien pirmajā instancē, var izlīdzēties ar prokurora protestu, ko ne tiesas, ne lietas dalībnieki gan ietekmēt nevar. Bet kā rīkoties un kā reaģēt, ja civillieta skatīta vairākās instancēs. Vai nav skatīta, bet ir bijusi pārsūdzēta, bet kaut kādu iemeslu dēļ nav skatīta? Faktiski paliek tikai viens procesuāls instruments – lietas jauna izskatīšana sakarā ar jaunatklātiem apstākļiem.</p><p>Tiesības uz taisnīgu tiesu ietver divus tiesību principus – tiesiskās noteiktības principu un taisnīguma principu. Šiem principiem “saduroties”, parasti priekšroka tiek dota <em>res judicata</em> principam, jo tiesiskās noteiktības princips ...\nhttp://www.juristavards.lv/mikrofons/125-tiesnesu-tiesibas-tiesu-prakse/\n125\nThu, 10 Aug 2017 16:18:40 +0200\n\n\nBrīvais mikrofons: Princips iura novit curia Civilprocesā būtu jāpiemēro vien atsevišķu kategoriju lietās\n<p>Beidzot Augstākā Tiesa sāk atkāpties no kopumā aplamajām un Civilprocesa vispārīgiem principiem neatbilstošajām vai līdz šim nepareizi attiecinātajām V.Bukovska tēzēm par to, ka (jebkurā civillietā, tostarp, par naudas piedziņu!) tiesai ir jācenšas noskaidrot patiesos lietas faktiskos lietas apstākļus, kam gala rezultātā esot jānoved pie patiesības (sk.: Civīlprocesa mācības grāmata. Rīga., V.Bukovskis, 1933, 332.–333. lpp.), kas mūsdienās būtu attiecināms vien uz atsevišķu lietu kategorijām, piemēram, maksātnespējas lietām, lietām par bērna izcelšanās noteikšanu, adopcijas apstiprināšanu un atcelšanu, bērna prettiesisku pārvietošanu pāri robežai uz ārvalsti vai aizturēšanu ārvalstī un bērna prettiesisku pārvietošanu pāri robežai uz Latviju vai aizturēšanu Latvijā, aizgādības un ...\nhttp://www.juristavards.lv/mikrofons/122-princips-iura-novit-curia-civilprocesa-butu-japiemero-vien-atsevisku-kategoriju-lietas/\n122\nWed, 02 Aug 2017 13:16:30 +0200\n\n\nBrīvais mikrofons: Ilma Čepāne: Ēzeļi lauvas ādā un demokrātija\n<p>http://www.delfi.lv/news/comment/comment/ilma-cepane-ezeli-lauvas-ada-un-demokratija.d?id=48928149</p><p>Ja ēzeli ieģērbj lauvas ādā, viņš tāpat brēks kā ēzelis. Tā vēsta austrumu sakāmvārds. Latvieši par nekompetentiem, bet bravurīgiem cilvēkiem mēdz teikt, ka "tukša muca tālu skan". Tā kā Saeima ir sabiedrības spogulis, arī tur dažkārt nonāk pa kādam "ēzelim lauvas ādā" vai "tukšai mucai".</p><p>Taču pašlaik viens deputāts Saeimā ir īpašs. Brīžiem viņam liekas, ka atrodas karnevālā, kur deputāti ir "jāatmasko". Citreiz viņš sevi tomēr pozicionē kā nenogurdināmu runci, kuram Saeimā jāuzrauga peles, citādi tās dancošot pa galdu. Drošības labad šad un tad tomēr pārjautā: "<em>Vai jūs zināt, kas es ...\nhttp://www.juristavards.lv/mikrofons/121-ilma-epane-zeli-lauvas-ada-un-demokratija/\n121\nFri, 16 Jun 2017 22:06:32 +0200\n\n\nBrīvais mikrofons: Kā ņemot hipotekāro kredītu mēs tiekam apkrāpti no bankas puses – 4. daļa\n<p>Saskaņā ar Civillikuma 1934. pantu un Kredītiestāžu likuma 1. pantu aizdevuma vai kredīta līguma priekšmets ir <strong>nauda vai citas lietas</strong>, ko nosaka pēc šķiras pazīmēm. Šajā definīcijā principiāli ir divi aspekti:</p><p>1.      likumdevējs uzsver, ka aizdot var tikai lietas, tomēr ne jebkādas;</p><p>2.      bet tikai tādas, kuras mēra ar skaitu, mēru vai svaru (tas, ir nosaka ar šķiras pazīmēm).</p><p> </p><p><strong>NAUDA</strong> - Apgrozībā esošās banknotes un monētas, ko emitējusi centrālā banka vai centrālā valdība un ko parasti izmanto maksājumos.Jēdziena skaidrojums atbilst Padomes 1996. gada 25. jūnija Regulai (EK) Nr. 2223/96 par Eiropas Nacionālo un ...\nhttp://www.juristavards.lv/mikrofons/120-ka-nemot-hipotekaro-kreditu-mes-tiekam-apkrapti-no-bankas-puses-4-dala/\n120\nFri, 30 Dec 2016 22:54:10 +0200\n\n\nBrīvais mikrofons: Kā ņemot hipotekāro kredītu mēs tiekam apkrāpti no bankas puses – 3. daļa\n<p>Parakstot aizdevuma līgumu, cilvēkam tiek paskaidrots, ka par nodrošinājumu kalpo ieķīlātais nekustamais īpašums un ir izsniegts hipotekārais kredīts.</p><p>Atbilstoši 10.09.1998. „Hipotekāro ķīlu zīmju likuma” 1. panta 3.p., “ieķīlājamā nekustamā īpašuma tirgus vērtība — aprēķināts lielums — vērtēšanas dienā noteikta naudas summa, par kādu īpašums var tikt pārdots (nopirkts), ja pārdevējs un pircējs rīkojas kompetenti, ar aprēķinu un bez piespiešanas.” Savukārt saskaņā ar šī paša likuma 15.pantu,<strong> “</strong>ieķīlājamā nekustamā īpašuma tirgus vērtību nosaka personas, kas <strong>Ministru kabineta noteiktajā kārtībā ir saņēmušas profesionālās kvalifikācijas sertifikātu ...\nhttp://www.juristavards.lv/mikrofons/119-ka-nemot-hipotekaro-kreditu-mes-tiekam-apkrapti-no-bankas-puses-3-dala/\n119\nSat, 17 Dec 2016 19:30:45 +0200\n\n\nBrīvais mikrofons: Kā ņemot hipotekāro kredītu mēs tiekam apkrāpti no bankas puses – 2. daļa\n<p>Kredīta ņēmējs ir uzskatāms par patērētāju „Patērētāju tiesību aizsardzības likuma” (turpmāk – PTAL) 1.panta 3.punkta izpratnē, savukārt Aizdevējs ir atzīstams par pakalpojuma sniedzēju atbilstoši PTAL 1.panta 4.punktam, līdz ar to Līguma noteikumiem ir jāatbilst PTAL prasībām.</p><p><strong>Saskaņā ar Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 6.panta septītās daļas noteikumiem līguma noteikumu apspriešanas fakta pierādīšana ir pakalpojuma sniedzēja pienākums.</strong></p><p>Standartā bankas dodot hipotekāro kredītu piedāvā standarta līgumu, līdz ar to tika pārkāpts arī Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 6. panta 3.daļa, kas nosaka, ka “līguma noteikums, kuru līgumslēdzējas puses savstarpēji nav apspriedušas, ir netaisnīgs, ja tas pretēji labticīguma prasībām rada būtisku neatbilstību ...\nhttp://www.juristavards.lv/mikrofons/118-ka-nemot-hipotekaro-kreditu-mes-tiekam-apkrapti-no-bankas-puses-2-dala/\n118\nSat, 10 Dec 2016 19:11:54 +0200\n\n\nBrīvais mikrofons: Kā ņemot hipotekāro kredītu mēs tiekam apkrāpti no bankas puses – 1. daļa\n<p>Bezskaidras naudas aizdošana noved pie situācijas, kad parādnieks kļūst par savu kreditoru. Bankas radītā ''nauda'' tiek ieskaitīta klienta kontā. Šī bezskaidrā ''nauda'' no likuma par bankām ir klienta noguldījums. Turklāt no brīža, kad šī nauda ieskaitīta klienta kontā, tā ir klienta īpašums, jo banka no šī brīža uzskata, ka kredīts ir izsniegts. Bet šis noguldījums ir līdzekļu avots, lai banka izsniegtu klientam kredītu. Kredītiestāžu likumā 1p.6): “noguldījums — naudas līdzekļu glabāšana kredītiestādes kontā noteiktu vai nenoteiktu laiku ar vai bez procentiem.” Bez naudas līdzekļu īpašnieka piekrišanas banka nevar to izmantot, tomēr tieši šos naudas līdzekļus banka izdod kredītā, pie kam, pašam ...\nhttp://www.juristavards.lv/mikrofons/115-ka-nemot-hipotekaro-kreditu-mes-tiekam-apkrapti-no-bankas-puses-1-dala/\n115\nFri, 09 Dec 2016 14:22:53 +0200\n\n\nBrīvais mikrofons: Ikviens, kas lieto elektrību ir no valsts puses apkrāpts\n<p>Visšokējošākais valsts amatpersonu patvaļas piemērs ir Obligātā iepirkuma komponente (OIK). Valsts iekasē OIK no visiem elektroenerģijas lietotājiem kā speciālu, obligātu maksājumu, ko pievieno elektrības cenai. Atbilstoši likumdošanai valsts ir tiesīga iekasēt no iedzīvotājiem tikai nodokļus un nodevas. Jautājums – vai OIK ir nodoklis/nodeva? Nē! Tā ir amatpersonu patvaļa. Likumā “Par nodokļiem un nodevām”, 8.pants (Valsts nodokļu veidi un tiem atbilstošie likumi) OIK nav minēta, tātad OIK no elektroenerģijas lietotājiem tiek iekasēta nelikumīgi. Minētā likuma 2.pants. Likuma darbības sfēra (4) - Ja Ministru kabineta noteikumos vai vietējo pašvaldību saistošajos noteikumos ir iekļautas normas, kas paredz obligātus maksājumus, kuri atbilst šā likuma 1. pantā minētajiem terminiem "nodoklis", ...\nhttp://www.juristavards.lv/mikrofons/114-ikviens-kas-lieto-elektribu-ir-no-valsts-puses-apkrapts/\n114\nThu, 08 Dec 2016 14:20:48 +0200\n\n\nBrīvais mikrofons: Stāsts par varoņiem un Homburg jeb - būt nelietim ir katra jurista pienākums?\n<p>Homburg Zolitūde ir iesniegusi blakus sūdzību par tiesas lēmumu lietā, kur Zolitūdes cietušie piekrituši saņemt 100 tūkstošu lielo maksājumu. Un nebūšu pārsteigts, ka tiesnese Blūmiņa, lai arī tas nevar mainīt neko - vien novilcināt maksājumu izmaksu par dažiem mēnešiem, šo blakus sūdzību labrāt gribētu, ka pieņem.</p><p>Homburg Zolitūde advokāt, Aivar Blūmiņ; tiesību zinātņu doktor un pasniedzēj, Lauri Rasnač; disciplināri sodītā un par ētikas pārkāpumiem norādījumus saņēmušā tiesnese Blūmiņa, man jums ir jautājums - cik cietsirdīgiem neliešiem ir jābūt, lai censtos nepieļaut uzsāktās naudas izmaksas Zolitūdes Maximas traģēdijā cietušajiem? Rasnač, Tu esi zaudējis visas blakus sūdzības lūgumus par tiesvedību izbeigšanām, bet vēl mēģini? Rasnač, Tu, kas brauc ar Blūmiņu Porsche uz ...\nhttp://www.juristavards.lv/mikrofons/113-stasts-par-varoniem-un-homburg-jeb-but-nelietim-ir-katra-jurista-pienakums/\n113\nTue, 29 Nov 2016 11:30:17 +0200\n\n\nBrīvais mikrofons: par ierēdņu nodarītajiem zaudējumiem valstij\n<p>vai tā kā nebūtu beidzot laiks pielikt šim farsam http://www.tvnet.lv/zinas/latvija/632288-tiesa_atkal_soda_knab_strikei_par_pazeminasanu_amata_jaizmaksa_13_000  punktu?</p><p>kaut kā ZB [jā tieši tā arī jūtos!] lasīt kārtējo ziņu, ka bezjēdzīgas tiesāšanās dēļ no maniem nodokļiem tiek maksāta kompensācija!</p><p>arī uz pašiem iestāžu vadītājiem darbojas Disciplināratbildības likums un pienākums atlīdzināt valstij zaudējumus par bezatbildīgiem un neprofesionāliem lēmumiem.</p>\nhttp://www.juristavards.lv/mikrofons/112-par-ierednu-nodaritajiem-zaudejumiem-valstij/\n112\nTue, 01 Nov 2016 09:46:06 +0200\n\n\nBrīvais mikrofons: Rīgas satiksmes nelikumīgie līgumsodi\n<p>Saskaņā ar administratīvā pārkāpuma kodeksu (ĀPK) kopš 2012. gada pirmajā augustā braukšana bez biļetes vairs nav uzskatāma par administratīvo pārkāpumu. Agrāk tas bija administratīvs pārkāpums, pēc ĀPK 136. Panta<strong>. </strong>Tagad par braukšanu bez biļetes, saskaņā ar sabiedriskā transporta pakalpojumu likumu[1] pienākas līgumsods.</p><p>Sabiedriskā transporta pakalpojumu likuma 13. Pantā ir minētas sekojošas lietas:</p><p>„<em>...Pasažieris sabiedriskā transporta pakalpojumus maršrutu tīklā izmanto uz regulāro pasažieru pārvadājumu līguma pamata, saskaņā, ar kuru pārvadātājs apņemas par noteiktu samaksu aizvest pasažieri līdz viņa izraudzītajai pieturvietai attiecīgajā maršrutā, bet pasažieris apņemas samaksāt par sabiedriskā transporta ...\nhttp://www.juristavards.lv/mikrofons/111-rigas-satiksmes-nelikumigie-ligumsodi/\n111\nSat, 08 Oct 2016 01:24:54 +0200\n\n\nBrīvais mikrofons: Par likumam neatbilstošiem Ministru kabineta noteikumiem\n<p>Ministru kabinets   2016. gada 9. februārī (prot. Nr. 6 19. §) ir pieņēmis noteikumus Nr. 92 “Noteikumi par kuģošanas līdzekļu satiksmi iekšējos ūdeņos”, turpmāk – Noteikumi. Noteikumi izdoti pamatojoties uz deleģējumu, kas noteikts <a target="_blank" href="http://likumi.lv/ta/id/68491-jurlietu-parvaldes-un-juras-drosibas-likums">Jūrlietu pārvaldes un jūras drošības likuma</a> <a target="_blank" href="http://likumi.lv/ta/id/68491-jurlietu-parvaldes-un-juras-drosibas-likums#p48.1">48.1 panta</a> pirmajā daļā, kas nosaka, ka Ministru kabinets nosaka kuģošanas līdzekļu <strong>satiksmes kārtību</strong> Latvijas iekšējos ūdeņos, tai skaitā <strong>prasības satiksmes dalībniekiem</strong> un <strong>izvietotajām navigācijas zīmēm un ...\nhttp://www.juristavards.lv/mikrofons/108-par-likumam-neatbilstosiem-ministru-kabineta-noteikumiem/\n108\nFri, 05 Aug 2016 13:52:47 +0200\n\n\nBrīvais mikrofons: Piezīmes par juridisko radio raidījumu veidošanu\n<p>Šī raksta mērķis ir aicināt ikvienu Latvijas juristu ieguldīt savu iespēju robežās darbu pie Latvijas tautas kopējās juridiskās inteliģences paaugstināšanas, tai skaitā veidojot arī vispārizglītojošus radio raidījumus. Juridisko radio raidījumu mērķauditorija ir cilvēki bez juridiskās izglītības. Tagad pastāstīšu par savu individuālo pieredzi.</p><p>Vienā brīdī man parādījās vēlme nodot daļu no savām zināšanām un valsts sagatavotās informācijas tālāk „tautu pūļos”. Sajusties Prometejam, kas nones zinību uguni cilvēkiem. Maģistra studiju laikā Latvijas Universitātes Juridiskajā fakultātē, esot Latvijas Universitātes Biznesa inkubatora dalībnieks, man bija iespēja pirmo reizi uzstāties Radio NABA par arodbiedrību tēmu. Tad sekoja Latvijas Radio ēters dažādos raidījumos, pateicoties Latvijas Radio 5 vadības ...\nhttp://www.juristavards.lv/mikrofons/107-piezimes-par-juridisko-radio-raidijumu-veidosanu/\n107\nMon, 01 Aug 2016 14:24:07 +0200\n\n\nBrīvais mikrofons: LU JF pasniedzēju atziņas: Noslēdzošā daļa\n<p><strong>Juridisko metožu mācība</strong></p><p><strong><em>Edvīns Danovskis</em></strong></p><ul><li>Tātad jūs “labus tikumus” skaidrojat caur pornogrāfijas prizmu... Nu labi.</li><li>Bezspēcīgās normas? Arī tā varam tās saukt (par deklaratīvajām normām).</li><li>Daudzi cilvēki mūsu valstī sevi uzskata par maksātnespējīgiem, bet tas nenozīmē, ka tie tādi ir.</li><li>Ja “Jelgavas Maiznieks” sniegtu apbedīšanas pakalpojumus, tās būtu maldinošanas ziņas (par komersantu firmu nosacījumiem).</li><li>Tas tāpat kā pavasarī nevar saprast, vai būrītī ievācies putniņš (par telpu prettiesisku ieņemšanu).</li><li>Bet kas ir nauda? Nauda beigsies, negods paliks.</li><li>- Studente: Mēs nevaram pateikt, ka tikai tāpēc, ka Latvijā ...\nhttp://www.juristavards.lv/mikrofons/106-lu-jf-pasniedzeju-atzinas-nosledzosa-dala/\n106\nWed, 29 Jun 2016 20:09:16 +0200\n\n\nBrīvais mikrofons: Vēsturiskā iztulkošanas metode: vai ir pamats piemērot Vietējo likumu kopojuma doktrīnu, iztulkojot Civillikumu?\n<p>2016.gada 1.jūnijā notika Dr.iur. Filipa Švarca [<em>Philipp Schwartz</em>] priekšlasījums par Latvijas 1937.gada Civillikumu un tā tapšanas vēsturi Latvijas Nacionālās bibliotēkas telpās <a href="#_ftn1">[1]</a>.</p><p>Vēsturiskā interpretācijas metode ir viena no tiesību teorijā atzītajām metodēm, kura var palīdzēt noskaidrot tiesību normas jēgu un mērķus, ņemot vērā apstākļus, uz kuriem pamatojoties tā radīta. 1937.gada Civillikuma gadījumā situācija ar vēsturiskās iztulkošanas metodes izmantošanas iespēju ir mazliet neviennozīmīga:</p><p>No vienas puses, vēsturiskajos avotos ir teikts, ka„ 28.janvārī pieņemtais kodekss formāli ir pilnīgi jauns likums; viņš formāli pilnīgi atraisīts no vecā, jo tiek atcelti visi tie likumi, kas līdz šim bija spēkā. To gaitas izbeidzas. Cits ...\nhttp://www.juristavards.lv/mikrofons/104-vesturiska-iztulkosanas-metode-vai-ir-pamats-piemerot-vietejo-likumu-kopojuma-doktrinu-iztulkojot-civillikumu/\n104\nThu, 02 Jun 2016 16:12:22 +0200\n\n\nBrīvais mikrofons: Pirmā nedēļa par brīvu, pastāvīgajiem klientiem atlaides?\n<p>Uz mikriņa, kurš kursē uz Ķengaragu, aizmugures Valsts probācijas dienesta reklāma "Elektroniskā uzraudzība", kas reklamē noziedznieku elektronisko aproču lietošanu. Kas tālāk - savu viesmīlību reklamēs Centrālcietums?!</p>\nhttp://www.juristavards.lv/mikrofons/103-pirma-nedela-par-brivu-pastavigajiem-klientiem-atlaides/\n103\nWed, 01 Jun 2016 20:14:59 +0200\n\n\nBrīvais mikrofons: par vārda brīvību pret valsts vērtībām\n<p> </p><p>Cik skaisti esam sarakstījuši likumus:</p><p>Satversmes preambula:</p><p>Latvijas identitāti Eiropas kultūrtelpā kopš senlaikiem veido [..] vispārcilvēciskās un kristīgās vērtības. [..]  taisnīgums, godīgums, darba tikums un ģimene ir saliedētas sabiedrības pamats. Ikviens rūpējas par sevi, saviem tuviniekiem un sabiedrības kopējo labumu, izturoties atbildīgi pret citiem, nākamajām paaudzēm [..].</p><p> </p><p>Satversmes 110.pants:</p><p>Valsts aizsargā un atbalsta laulību — savienību starp vīrieti un sievieti, ģimeni, vecāku un bērna tiesības [..].</p><p> </p><p>Valdības Rīcības plāns:</p><p>91.1. izvērtēt pasākumus, lai: - veicinātu atbalstu uzskatam, ka laulībā balstīta ģimene ir vērtība;Palielinās noslēgto laulību skaits (6,7 uz 1000 ...\nhttp://www.juristavards.lv/mikrofons/102-par-varda-brivibu-pret-valsts-vertibam/\n102\nTue, 26 Apr 2016 10:25:02 +0200\n\n